Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

ZŠ Obchodná

Základná škola, Obchodná 5, Sečovce

ZS-Obchodna-budova.JPG

Zmodernizovaná budova školy. Foto: ZŠ

 

„Vyučovanie má srdce zušľachtiť, myseľ osvietiť, človeka do života pripraviť.“
(Ľudovít Štúr)

 

Logo-skola.jpg

Logo školy so sovou ako symbolom múdrosti uprostred kruhopisu s názvom školy...

Názov školy:

Základná škola, Obchodná 5, Sečovce

Adresa:

Ul. Obchodná 5,

078 01Sečovce

Kontakty:

 


Riaditeľ školy: Mgr. Iveta Bačová

 

Zástupcovia školy:  

 • Pre ročníky 1.- 4.: Mgr. Mária Kešeľová
 •                  Mobil: 0948 997 264
 • Pre ročníky 5.- 9.: Ing. Renáta Strapoňová
 •                 Mobil: 0902 616 278

 

Školská jedáleň

Vedúca školskej jedálne: Irena Hankoščáková

Kontakty:

 • Tel:  056 678 27 54,
 •          0903 616 710

 

Správca webstránky:

 

O škole:

Základná škola, Obchodná 5, Sečovce má za cieľ vychovávať a vzdelávať žiakov tak, aby ju po ukončení opúšťali ako vzdelaní, slušní a úspešní absolventi, ktorí sa uplatnia vo svojom osobnom a profesijnom živote a získajú základ pre celoživotné vzdelávanie. Pre zaistenie tohto cieľa vytvárame v škole priateľské, bezpečné prostredie pre všetkých účastníkov výchovno-vzdelávacieho procesu. Škola sa aktívne zapája do projektov financovaných z fondov  EÚ.

Na škole pôsobí  Elokované pracovisko ZUŠ, ktoré navštevujú žiaci I. stupňa. Naďalej prebieha spolupráca  zameraná na rozvoj hudobne, výtvarne a tanečne nadaných detí.

Prioritou našej školy je orientácia na vyučovanie cudzích jazykov a informatiky na prvom a druhom stupni. Výchova a vzdelávanie na škole sa uskutočňuje s účinnosťou od 1. septembra 2009 vo všetkých ročníkoch základnej školy podľa výchovno-vzdelávacích programov ISCED 1, Výchovný program školského klubu detí Šikovníček a ISCED 2, ktorý tvoria štátny vzdelávací program (vymedzuje povinný obsah výchovy a vzdelávania) a školský vzdelávací program (základný dokument, podľa ktorého sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie). Pedagogicky kvalifikovaný učiteľský zbor podporuje psychický rozvoj a záujmy každého žiaka, individuálne pristupuje k nadaným žiakom a začleneným žiakom. 

Strategické ciele:

 • neustále zvyšovať kvalitu vzdelávacieho procesu,
 • prehodnotiť obsah učiva a prispôsobiť ho požiadavkám doby a praxe,
 • využívať počítačové učebne za účelom zvyšovania počítačovej gramotnosti u žiakov, dosiahnuť stav, aby absolvent našej školy dokázal pracovať s počítačom a internetom,
 • výchovné a vzdelávacie stratégie školy smerovať k utváraniu a rozvoju kľúčových kompetencií žiakov, k získavaniu základných vedomostí a znalostí potrebných pre štúdium na strednej škole,
 • viesť žiakov k tvorivosti, kreativite, k vyjadreniu vlastného názoru a k rešpektovaniu iného, naučiť ich spolupatričnosti,
 • vychovávať žiakov v duchu humanistických princípov a formovať ich hodnotovú orientáciu,
 • spolupracovať s rodičmi, pripravovať spoločné podujatia,
 • dosiahnuť aktívne zvládnutie jazykových zručností, dorozumenie sa a komunikovanie v cudzom jazyku,
 • budovať a zveľaďovať školskú knižnicu (žiacku, učiteľskú a cudzojazyčnú),
 • zvyšovať kariérny rast pedagogických zamestnancov,
 • venovať zvýšenú pozornosť prechodu žiakov z 1. na 2. stupeň.

Každoročne efektívne škola implementuje prierezovú tému „Tvorba projektov a prezentačných zručností“ na vyučovacích hodinách, výstupom ktorých sú prezentácie vo štvrtom a deviatom ročníku formou otvorených hodín. Ponúkame rodičom partnerstvo – otvorenú komunikáciu a účasť na živote školy (tvorivé dielne, otvorené hodiny, Deň otvorených dverí, Slovenský deň, sobotňajšie športové popoludnia s rodičmi, besiedky a akadémie, noc v škole...).

V škole pracuje 30 krúžkov. Cieľom krúžkov je vytvoriť podmienky pre rozvoj schopností a zručností žiakov, umožniť deťom reprezentovať sa, zaujímavo im vyplniť voľný čas, vytvoriť podmienky pre oddych a relaxáciu. Deti majú možnosť vyberať si zo širokej škály záujmovej činnosti napríklad: športovo- náučný, lukostreľba, Aikido - umenie meča, šikovníček, matematický, počítačoví machri, anglický, cvičenie s netradičným náradím, futbalový, turistický,  výtvarný, tanečný krúžok...Tradíciou na škole je kurz spoločenského tanca, škola v prírode,  lyžiarsky výcvik, spoznávacie exkurzie zahraničných metropol ,vyučovanie so zahraničnými lektormi...

Všetky informácie týkajúce sa žiakov, nového školského programu, školy, akcií, súťaží,  škola pravidelne zverejňuje na webovej stránke www.zsobchodna.eu. Pre rýchlejšiu informovanosť rodičov bola zriadená internetová žiacka knižka.

 

 


 

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmasterÚvodná stránka