Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Základná umelecká škola

Základná umelecká škola Sečovce

Logo-ZUS.jpg

Foto-ZUS-budova.jpg

Adresa:

  • Dargovských hrdinov 26
  • Sečovce 078 01

Kontakty:

 

Riaditeľka:
Mgr. Mária Hvozdíková DiS.art.


Zástupkyňa:                                                                                                                                           Mgr. Blažena Marcinová DiS.art.

Z histórie:

V septembri 1951 bola založená na pôde osvetovej besedy Hudobná škola v Sečovciach. Vyučovalo sa v národnej škole na Štefánikovej ulici hre na klavír, husle, gitaru, dvakrát týždenne v odpoludňajších hodinách.

Od 15. apríla 1952 už bola škola presťahovaná do súčasných priestorov, kedy po procese poštátnenia získala potrebné zariadenie, inventár hudobných nástrojov a hudobnín. Podporou ľudovej správy sa dopĺňalo ďalšie vybavenie školy.  Základné organizačné práce pri založení a poštátnení školy vykonal Štefan Korčmároš a viedol ju do 30.9.1952. Od 1.10.1952 do 30.11.1956 bol riaditeľom Juraj Havaš a od 1.12.1956 Valéria Danková.

Pri zaisťovaní materiálno - technických potrieb škole účinne pomáhalo mesto, okres, ale najmä krajský národný výbor. Hudobná škola mala nekvalifikovaných pracovníkov a bola  otvorená otázka jej definitívneho umiestnenia. Postupným obsadzovaním pedagogických miest stálymi kvalifikovanými silami sa vytvárali predpoklady pre kvalitnejší vyučovací proces a mimoškolskú činnosť. Záujem žiakov o štúdium sa zvyšoval.  

Začiatkom 60-tých rokov sa vytvorila nová koncepcia základného hudobného vzdelávania s pomenovaním hudobných škôl na ľudové školy umenia (ĽŠU). ĽŠU v Sečovciach, v tomto čase jediná na území Trebišovského okresu zaškoľovala väčší počet cezpoľných žiakov z viacerých obcí okresu i mimo neho. Zásluhou a vytvorením lepších materiálnych podmienok pre prevádzku sa zvýšili stavy žiakov, počty tried i vyučujúcich. Z  rozpočtových prostriedkov boli získané nákladné inventáre (hudobné nástroje, zariadenia tried, učebné pomôcky, hudobná knižnica a pod. ) Previedla sa generálna oprava budovy s adaptačnými prácami pre získanie ďalších potrebných prevádzkových priestorov školy. V nových podmienkach sa vylepšila práca, personálne obsadenie i z radov vlastných odchovancov školy. V tomto období mala ĽŠU významný podiel na tvorbe hudobného života v meste.

    V roku 1975 sa začalo s realizáciou koncertnej siene a základov pre ďalšie objekty školy. Kolaudáciou novej prístavby 1. septembra 1978 škola získala osem učební a jeden kabinet. Tak sa vytvorili výborné podmienky výučby. Novou koncertnou sálou sa vyriešil dlhoročný problém vystúpení, ktoré boli dovtedy realizované v sále domu osvety. V súčasnosti je tento objekt na ulici Dargovských hrdinov  č. 26 a je hlavnou budovou ZUŠ.

    V 80-tých rokoch sa vytvorili aj ďalšie odbory na škole : výtvarný, tanečný a literárno - dramatický. Kým výtvarný od svojho vzniku pôsobí až dodnes, tanečný a literárno - dramatický pôsobili s určitými prestávkami. Činnosť tanečného a literárno - dramatického odboru sa datuje od roku 1981, avšak literárno - dramatický odbor rokom 1993 zanikol. Jeho obnovenie nastalo až v školskom roku 2001/2002. V 80-tých a 90-tých rokoch sa vyučovalo v hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno - dramatickom odbore v priestoroch na ulici Dargovských hrdinov a ďalších priestoroch školy na námestí svätého Cyrila a Metoda v Sečovciach. V roku 2008 sa tohto objektu škola vzdala a vyučuje sa v priestoroch v hlavnej budove na ulici Dargovských hrdinov a na jej súčasných pobočkách.

Súčasnosť:

 

Hlavnou úlohou našej ZUŠ je poskytovanie základného odborného a umeleckého vzdelávania záujemcom v oblasti hudobného, výtvarného, tanečného a literárno-dramatického umenia.

ZUŠ ponúka vyučovanie v hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno - dramatickom odbore. V jednotlivých umeleckých odboroch žiaci absolvujú prípravné a základné štúdium. Základné štúdium sa člení na I. stupeň, ktorý nadväzuje na prípravné štúdium a II. stupeň, ten nadväzuje na prvý stupeň základného štúdia. Je určený pre žiakov, ktorí nadobudli požadovanú úroveň umeleckého vzdelania a chcú rozvíjať svoje umelecké schopnosti, zručnosti a návyky v príslušnom umeleckom odbore. Škola ponúka vyučovanie detí predškolského a školského veku, je možnosť vyučovania aj v rozšírenom a skrátenom štúdiu a štúdiu pre dospelých.

ZUŠ má tieto pobočky: ZŠ a MŠ Parchovany, ZŠ a MŠ Sečovská Polianka, ZŠ a MŠ Tušická Nová Ves, ZŠ Zemplínska Teplica, ZŠ Kuzmice, ZŠ Vojčice, ZŠ Obchodná ulica Sečovce , MŠ ul. Obchodná, Jarná a Kochanovská Sečovce, MŠ Nový Ruskov, Detský domov Sečovce.

 

HUDOBNÝ ODBOR: prípravné štúdium, nástrojová hra, hudobná náuka

Klávesové oddelenie: klavír, keyboard, organ, akordeón, spinet

Begalová Valéria, Buzinkai Ján Ing., Demeterová Anežka Dis.art., Hegedüšová Eva, Hvozdíková Mária Mgr., Kukľová Martina Mgr., Lehončáková Mária Mgr., Marcinová Blažena Mgr., Princová Miroslava Mgr., Šimková Mária, Urban Ján Mgr.

Strunové oddelenie: husle, gitara, cimbal, violončelo

Begala Juraj, Borovská Klára, Svoboda Jindřich, Slabý Jiři, Hajduk Martin   

Dychové oddelenie: zobcová flauta, priečna flauta, klarinet, saxofón, trúbka

Slabý Jiři, Svoboda Jindřich

Spev:

Šimková Mária, Kukľová Martina Mgr., Demeterová Anežka DiS. art.

Bicie:

Hajduk Martin

VÝTVARNÝ ODBOR: Kresba, maľba, grafika, modelovanie, keramika

Hotovčinová Katarína Mgr., Michvociková Zuzana Mgr.

 

TANEČNÝ ODBOR: Tanečná príprava, tanečná prax, klasický, ľudový, moderný tanec

Hajduková Andrea

 

LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR: Dramatická príprava, dramatická slovesnosť, pohyb, prednes, práca v súbore – Mgr. Kutná Katarína

 

HUDOBNÝ ODBOR: ponúka možnosti hry v týchto hudobných zoskupeniach:
- MAGNET- hudobná skupina starších žiakov
- BONUS - hudobná skupina mladších žiakov
- CREDO - komorný súbor sakrálnej hudby
- MUSICA VIOLINI - sláčikový súbor
- ĽUDOVÁ HUDBA
- VOKÁLNA SKUPINA
- CHORÁL - komorný súbor
- MALÁ PARCHOVIANKA - folklórny súbor

 

 


 

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmasterÚvodná stránka