Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN MESTA


 

VZN po skončení platnosti a účinnosti

VZN 3/2011 O určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach

Schválené: 12.9.2011

Vyhlásené: 13.9.2011

Účinnosť: 28.9.2011

 

O určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach
Všeobecne záväzné nariadenie
mesta Sečovce
číslo 03/2011

Vyvesené: 26.08.2011
Schválené: 12.09.2011
Zvesené: 30.09.2011

Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach uznesením č.18/2009 na svojom rokovaní dňa 29.06.2009 podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sečovce č. 3/2011
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Sečovce (nariadenie o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach) a o ďalších poplatkoch v centre voľného času a podmienkach prenájmu školských telovýchovných zariadení

 

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Účel a predmet

Toto všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len „nariadenie“ ) určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Sečovce, denné poplatky pre príležitostných účastníkov záujmového vzdelávania v Centre voľného času Sečovce a podmienky prenájmu školských telovýchovných zariadení.

§ 2

Druhy príspevkov v školách a školských zariadeniach

Príspevky v školách a v školských zariadeniach upravené v tomto nariadení zahŕňajú:

a) príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy podľa §28,ods. 6 zákona 245/2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon)
b) príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole (§49, ods.5 zákona)

c) príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu (§ 114, ods. 7 zákona)
d) príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času (§116,ods.7 zákona)
e) príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni (§141,ods.5,6zákona)

 

DRUHÁ ČASŤ
PRÍSPEVKY V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH

PRVÝ DIEL
PRÍSPEVOK NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU VÝDAVKOV MATERSKEJ ŠKOLY

§ 3

(1) Príspevok zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy s celodennou starostlivosťou pre jedno nezaopatrené dieťa je 10,00 € mesačne.

(2) Príspevok zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy s poldennou starostlivosťou pre jedno nezaopatrené dieťa je 1,65€ mesačne.

(2) Príspevok podľa odseku 1 sa uhrádza do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.


§ 4

Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa
a) ktoré má jeden rok pred splnením povinnej školskej dochádzky,
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

 

DRUHÝ DIEL
PRÍSPEVOK NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU VÝDAVKOV SPOJENÝCH SO ŠTÚDIOM V ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLE

§ 5

(1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole prispieva:
a) pre kolektívne vyučovanie predprípravného štúdia zákonný zástupca žiaka mesačne sumou vo výške 2,30€ ,
b) pre individuálne vyučovanie štúdia dospelých dospelá samostatne zárobkovo činná osoba mesačne sumou vo výške 8,30€ ,
c) pre individuálne vyučovanie štúdia dospelých - študenti mesačne sumou vo výške 3,30€ ,
d) pre individuálne vyučovanie základného štúdia zákonný zástupca žiaka mesačne sumou vo výške 3,30€ ,
e) pre skupinové vyučovanie prípravného štúdia vo všetkých odboroch zákonný zástupca žiaka mesačne sumou vo výške 2,30€ ,
f) pre skupinové vyučovanie základného štúdia – VO, LDO, TO, zákonný zástupca žiaka mesačne sumou vo výške 2,30 € ,
g) ak žiak odovzdá vzdelávací poukaz vo VO, LDO a TO sumou 0,20 € mesačne.

(2) Príspevok podľa odseku 1 sa uhrádza do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

(3) Príspevok podľa odseku 1 uhrádza zákonný zástupca žiaka a dospelá osoba za každý predmet daného odboru samostatne.

§ 6

Príspevok v základnej umeleckej škole sa neuhrádza za neplnoletého žiaka a plnoletého žiaka, ak zákonný zástupca neplnoletého žiaka alebo plnoletý žiak písomne o to požiada zriaďovateľa základnej umeleckej školy a predloží mu doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.1

 

TRETÍ DIEL
PRÍSPEVOK NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV SPOJENÝCH S ČINNOSŤOU ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ

§ 7

(1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne sumou v od 2,50€ do 5,00€ podľa rozhodnutia riaditeľa školy

(2) Príspevok podľa odseku 1 sa uhrádza do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

§ 8

Príspevok v školskom klube detí sa neuhrádza za žiaka, ak zákonný zástupca žiaka o to písomne požiada zriaďovateľa a predloží mu doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.1


ŠTVRTÝ DIEL
PRÍSPEVOK NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV NA ČINNOSŤ CENTRA VOĽNÉHO ČASU

§ 9

(1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času prispieva
a) zákonný zástupca mesačne sumou 1,65 € ,
b) ak žiak odovzdá vzdelávací poukaz v záujmovom útvare príslušného centra voľného času, prispieva zákonný zástupca mesačne sumou 0,20 € ,
c) dospelá osoba mesačne sumou 2,00 € .


(2) Príspevok podľa odseku 1 sa uhrádza do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

(3) Príspevok podľa odseku 1 uhrádza zákonný zástupca a dospelá osoba za každý záujmový útvar samostatne.
§ 10

Príspevok v centre voľného času sa neuhrádza za neplnoletého žiaka a plnoletého žiaka, ak zákonný zástupca neplnoletého žiaka alebo plnoletý žiak o to písomne požiada zriaďovateľa a predloží mu doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.1

 

PIATY DIEL
POPLATKY PRE ÚČASTNÍKOV ZÁUJMOVÉHO VZDEL8VANIA V CEBTRE VOĽNÉHO ČASU

§ 11

(1) Denný poplatok pre príležitostných účastníkov spontánneho záujmového vzdelávania:
a) hodinová tarifa pri vyžívaní služieb klubov – 0,35€ ,
b) pre účastníkov prímestských táborov – 2,00€ .
c) posilňovňa – 1 cvičenie/1,5 hodiny – 1,00€

 

ŠIESTY DIEL
PRÍSPEVOK NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI
§ 12

Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky.

§ 13

(1) Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov je:
a)
Materská škola           Desiata     Obed     Olovrant   Úhrada v €
stravníci od 2 - 6 rokov 0,26 €    0,64 €     0,22 €     1,12 €

b)
Základná škola Obed
stravníci od 6-11 rokov – I. stupeň 0,95 €

stravníci od 12-15 rokov – II. stupeň 1,01 €


c)
Stredná škola a dospelí stravníci Obed
stravníci od 15-18/19 rokov 1,12 €


(2) Príspevok podľa odseku 1 sa uhrádza do 5. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.


TRETIA ČASŤ
PRENÁJOM ŠKOLSKÝCH TELOVÝCHOVNÝCH ZARIADENÍ

§ 14


Výška nájomného za používanie školských telovýchovných zariadení sa stanovuje následovne:

(1) viacúčelové školské ihriská:
a) žiaci školy, rodičia a zamestnanci – bezplatne
b) organizovaná mládež do 15 rokov (športové kluby) – 2,0 € /1hodina + úhrada režijných nákladov (pri umelom osvetlení – elektrická energia)
c) organizácie a obyvatelia mesta:
- kolektívne športy ( 5 a viac účastníkov – 6,0 € /hodina
- kolektívne športy menej ako 5 účastníkov – 3,0 €/ hodina
+ úhrada režijných nákladov (pri umelom osvetlení – elektrická energia)

(2) ostatné zariadenia:
a) posilňovňa – 1,0 €/hodina
b) tanečná a gymnastická miestnosť – organizované skupiny – 5,0 € /hodina
c) tanečná a gymnastická miestnosť – individuálni záujemcovia – 1,0 € hodina

 

ŠTVRTÁ ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 15


Veci neupravené týmto nariadením sa riadia zákonom a osobitnými predpismi.


ZRUŠOVACIE USTANOVENIA
§ 16


Nadobudnutím účinnosti sa zrušuje VZN mesta Sečovce č. 2/2009 za dňa 29.06.2009

§ 17
Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli.

 

 

 

MVDR. Jozef Gamrát
primátor mesta Sečovce


 

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmasterÚvodná stránka