Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN MESTA


 

VZN po skončení platnosti a účinnosti

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2010 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Sečovce na rok 2011

 


Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2010
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území
mesta Sečovce na rok 2011

Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach na základe ustanovenia §-u 6 a § 11 zák.č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov v platnom znení a zák. č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení v y d á v a toto všeobecne záväzne nariadenie

 

§ 1
Všeobecné ustanoveniaMesto Sečovce ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

§ 2
Úvodné ustanovenie

 

Právna úprava základných ustanovení miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je v zákone č.582/2004 Z. z. v platnom znení.

 

§ 3
Predmet poplatku

 

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne odpady okrem elektroodpadov , ktoré vznikajú na území mesta.

 

§ 4
Poplatník

 

1.)Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je:

a.) fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území mesta oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť alebo objekt, ktorý nie je stavbou alebo vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území mesta okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľnosti ako vodná plocha /ďalej len „nehnuteľnosť“/
b.) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako podnikanie
c) podnikateľ , ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania.

2.)U poplatníkov podľa ods.1/ písm. a) sa bude vychádzať najmä z údajov centrálnej evidencie obyvateľov vedenej v evidencii obyvateľstva Mestského úradu Sečovce /trvalý a prechodný pobyt/. U poplatníkov pod písm. b/ a c/ na základe priznania alebo podľa posledných známych údajov pre spoplatnenie.
3.)Poplatok platí :
a) vlastník nehnuteľnosti, nájomca alebo užívateľ nehnuteľnosti ,
b) správca ak je vlastníkom nehnuteľností štát, vyšší územný celok alebo mesto
c) ak je nehnuteľnosť, byt alebo nebytový priestor v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov, je platiteľom zástupca alebo správca určený vlastníkmi. Ak si vlastníci neurčia zástupcu alebo správcu ,určí platiteľa mesto.

4.)Poplatková povinnosť vznika dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 1.
Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy právneho vzťahu s poplatníkom podľa odseku 1 ak na jeho základe

a) užíva priestory nehnuteľnosti vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení na to určenom,
b) je hospitalizovaná v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti,
c) užíva z dôvodu plnenia povinnosti vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu s poplatníkom nehnuteľnosť, ktorú má právo užívať alebo ju užíva aj poplatník alebo
d) v nehnuteľnosti, ktorú má poplatník právo užívať alebo ju užíva, vykonáva pre poplatníka práce alebo mu poskytuje iné služby v rámci výkonu svojej činnosti a pri tejto činnosti produkuje len komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady.

 

§ 5
Vyrubenie poplatku

 

Obdobím, za ktoré mesto vyrubuje a vyberá poplatok je kalendárny rok.
Správca dane vyrubí poplatok platobným výmerom

 

§ 6
Sadzba poplatku

 

1.)Sadzba poplatku je:

a) pre poplatníka podľa § 4,ods.1,písm.a/ pri nehnuteľnosti a byte slúžiacom na bývanie podľa počtu osôb prihlásených k trvalému pobytu, resp. prechodnému pobytu :
0,033 . - € za osobu a kalendárny deň
b) pre poplatníka podľa § 4,ods.1,písm.a/ pri nehnuteľnosti na území mesta, ktorú užíva alebo je oprávnená užívať fyzická osoba, ak túto nevyužíva na podnikanie a nemá v meste trvalý alebo prechodný pobyt /napr. rekreačná a záhradná chata, chalupy, záhrady, garáže a pod./
intravilán - 0,033 .- € za osobu a kalendárny deň
extravilán - 0,010 .- € za osobu a kalendárny deň
c) pre poplatníka podľa § 4.ods.1,písm.b/ :
ca/samospráva, školy, spoločenské a športové organizácie :
0,013 .- € za 1 zamestnanca a kalendárny deň
Mesto stanovuje koeficient vo výške 0,9
cb/detský domov :
0,073 . - € za 1 zamestnanca a kalendárny deň
Mesto stanovuje koeficient vo výške 0,9
cc/štátna správa, polícia :
0,090 .- € za 1 zamestnanca a kalendárny deň
Mesto stanovuje koeficient vo výške 0,9
cd/útvar pre cudzincov :
0,090 . – € za 1 zamestnanca a kalendárny deň
Mesto stanovuje koeficient vo výške 0,9
d) pre poplatníka podľa § 4,ods.1,písm c/ :
živnostníci,priemysel,banky,sporiteľne,poisťovne,pošta,lekárne,obchody,stávkové kabcelárie a ďalšie podnikateľské subjekty:
0,090.-€ za 1 zamestnanca a kalendárny deň
Mesto stanovuje koeficient vo výške 0,9

reštauračné, kaviarenske alebo iné pohostinske služby, bufety, penzióny, :
0,090 .- € za 1 zamestnanca a 1 miesta na poskytovanie služby a kalendárny deň
Mesto stanovuje koeficient vo výške 0,9

Pre poplatníka podľa § 4, ods.1, písm. b/ a c/ .
v prípade ak požiada o množstvový zber podľa § 39, ods.12, písm. a/, b/, zák.č.24/2004 Z. z.:
0,053 .- €/l odpadu pre nádoby s objemom 110 l
0,053 .- €/l odpadu pre kontajnery s objemom 1.100 l
odvoz odpadu – 1 x za 2 týždne u biologicky nerozložiteľného odpadu

Poplatok môže byť uhradený bankovým prevodom, poštovou poukážkou alebo v hotovosti do pokladne mesta.
Poplatok sa u jednotlivých poplatníkov vždy zaokrúhli na celé koruny smerom nahor.
2.)Poplatok je splatný v dvoch rovnakých splátkach do 30.4 a 30.6. príslušného kalendárneho roku na ktorý sa poplatok vyrubuje.
3.)Pre vyrubenie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je rozhodujúci stav k 1.1 príslušného kalendárneho roka.


§ 7
Oznamovacia povinnosť

 

1.)Všetky zmeny potrebné k určeniu poplatku je poplatník povinný nahlásiť Mestskému úradu Sečovce najneskôr do 31.1. príslušného kalendárneho roku
2.)Poplatník je povinný do 1 mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok , odo dňa keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, ako aj od skončenia obdobia určeného mestom za ktoré platil poplatok v prípade ak došlo k zmene už ohlásených údajov, ohlásiť mestskému úradu :

a) svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu /ďalej len identifikačné údaje/, ak je poplatníkom osoba podľa § 4,ods.1, písm. b/, c/ názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo, kópiu živnostenského listu,
b) identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka,
c) údaje rozhodujúce pre určenie poplatku podľa § 4,ods.1 spolu s ohlásením predloží aj doklady potvrdzujúce uvádzané údaje a ak súčasne požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.

 


§ 8
Zníženie a odpustenie poplatku

 

1.)Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady mesto na základe žiadosti zníži:

a) ak sa poplatník v určenom období dlhodobo /minimálne 6 po sebe nasledujúcich mesiacov/ zdržiava alebo zdržiaval mimo mesta alebo v zahraničí sadzba – 0,010.- € na osobu a kalendárny deň.
K žiadosti je potrebné doložiť doklady poukazujúce nárok na zľavu / pracovné povolenie, povolenie k pobytu, víza, potvrdenie o návšteve školy a pod./
b) o sumu zaplatenú v inej obci sa poplatok zníži tým poplatníkom s trvalým alebo prechodným pobytom v meste, ktorí sa časť roka zdržiavajú mimo územia mesta a preukážu sa uhradením poplatku za odpad v mieste, kde sa počas roka zdržiavali
c) študentom ubytovaných na internáte na základe potvrdenia školy osamelým občanom / vdovec, vdova/ po dovŕšení 70 rokov veku na základe prvýkrát podanej žiadosti rodinám na 4.dieťa a každé ďalšie na základe podanej žiadosti,

2.)alebo odpustí :
ak sa poplatník po dobu 12 mesiacov v kalendárnom roku zdržiaval mimo trvalého pobytu v meste

Mesto osobám uvedeným pod písm. c/ zníži poplatok o 50 %.
Žiadosti o zníženie poplatku je potrebné podať najneskoršie do 31.1.príslušného roku na Mestský úrad Sečovce.
V odôvodnených prípadoch žiadosti o zníženie alebo odpustenie poplatku sa môžu podať aj po tomto termíne v priebehu roka ak nastala takáto skutočnosť po 31.1.

 

§ 9
Zrušovacie ustanovenia

 

Zrušuje sa všeobecne záväzne nariadenie č.5/2009 a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 

§ 10
Záverečné ustanovenia


Toto všeobecne záväzne nariadenie bolo vyvesené na zverejnenie na úradnej tabuli dňa 26.11.2010 nadobudlo účinnosť dňa 13.12.2010.

Sečovce 4.10.2010
primátorka mesta
RNDr. Monika Bérešová

 

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmasterÚvodná stránka