Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN MESTA


 

VZN po skončení platnosti a účinnosti

VZN na vylepovanie volebných plagátov v meste Sečovce počas volebnej kampane do Európskeho parlamentu, na prezidenta SR, do NR SR, Košického samosprávneho kraja /KSK/, orgánov samosprávy mesta a pri konaní referenda

Schválené: 16.12.2010

Platné do: 31.12.2015

Nahradené: 1/2006

 

Všeobecne záväzné nariadenie


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sečovce,

ktorým sa ustanovuje miesto na vylepovanie volebných plagátov
v meste Sečovce počas volebnej kampane do Európskeho parlamentu, na prezidenta SR, do NR SR, Košického samosprávneho kraja /KSK/, orgánov samosprávy mesta a pri konaní referenda.


Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach podľa §-u 6 a 11, odst. 4 g zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov v y d á v a toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sečovce, ktorým sa ustanovuje miesto na vylepovanie volebných plagátov v meste Sečovce počas volebnej kampane do Európskeho parlamentu, na prezidenta SR, do NR SR, Košického samosprávneho kraja, orgánov samosprávy mesta a pri konaní referenda /ďalej len nariadenie/.

 

Článok 1
Všeobecné ustanovenia


1. Toto nariadenie ustanovuje miesto na vylepovanie volebných plagátov politických strán, koalícií a ďalších subjektov oprávnených viesť volebnú kampaň /ďalej len oprávnené subjekty/ v meste Sečovce počas volebnej kampane do Európskeho parlamentu, na prezidenta SR, do NR SR, Košického samosprávneho kraja, orgánov samosprávy mesta a pri konaní referenda.


Článok 2
Miesto na vylepovanie volebných plagátov


l. Na verejných priestranstvách a zariadeniach v majetku mesta počas volebnej kampane je možné vylepovať volebné plagáty
v chránených vitrínach pri Kine na Obchodnej ulici, určených
osobitne pre tento účel.
2. Každému oprávnenému subjektu bude pridelená rovnako veľká plocha v chránenej vitríne označená číslom podľa žrebu ústrednej volebnej komisie, volebnej komisie KSK a mestskej volebnej komisie. Na ostatných mestských výlepových plochách je zakázané vylepovať volebné plagáty.


Článok 3
Vylepovacia činnosť a údržba vylepovacích plôch

 

l. Vylepovanie volebných plagátov a údržbu výlepových plôch
počas volebnej kampane na určenej ploche v chránených vitrínach si zaisťuje oprávnený subjekt na vlastné náklady.
2. Zodpovednosť za obsah volebných plagátov má oprávnený subjekt.

 


Článok 4

Kontrola a sankcie

 

1. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia sú oprávnení
vykonávať poverení pracovníci Mestského úradu v Sečovciach,
poslanci MsZ a hlavný kontrolór mesta.

2. Za porušenie tohto nariadenia môžu byť fyzické osoby
postihnuté v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
zmien a doplnkov.

3. Primátor mesta môže za porušenie ustanovení tohto
nariadenia právnickým osobám uložiť pokutu až do výšky 6638,80 €/ 200000,-Sk v zmysle ustanovenia § 13, odst.8 písm. a zákona č. 339/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov.

Oprávnenia iných orgánov podľa osobitných predpisov nie sú týmto
nariadením dotknuté.

 

Článok 5
Záverečné ustanovenia

 

1. Týmto nariadením sa ruší VZN č. 1/2002 zo dňa 24.7.2002,
VZN č. 4/2002 zo dňa 18.11.2003 a VZN č. 6/2004 zo dňa 26.3.2004
a VZN č. 2/2005 zo dňa 12.9.2005.

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Sečovciach dňa 5.9.2006 uznesením č. 28/2006 bod 3, písm. a., a nadobúda účinnosť dňa 27.9.2006.

3. V nariadení je použitý konverzný kurz 1 € = 30,1260 Sk.
Zmena v článku 4 v súvislosti s prechodom na EUR bola schválená uznesením č. 14/2008 zo dňa 15.12.2008.

 

Sečovce 16.12.2008                                   RNDr. Monika Bérešová,
                                                                   primátorka mesta:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Mestský úrad v S e č o v c i a c h
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Sečovce 30.8.2006

 

Na zasadnutie
Mestského zastupiteľstva

v S e č o v c i a c h
–––––––––––––––––––––––

dňa 5. 9. 2006

N á v r h


všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2006, ktorým sa ustanovuje miesto na vylepovanie volebných plagátov v meste počas volebnej kampane do Európskeho parlamentu, na prezidenta SR, do NR SR, Košického samosprávneho kraja /KSK/, orgánov samosprávy mesta
a pri konaní referenda.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Predkladá:
JUDr. Vlastimil Ondrejka,
prednosta MsÚ


Návrh na uznesenie
––––––––––––––––––-


Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach  schvaľuje – neschvaľuje  všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2006,  ktorým sa ustanovuje miesto na vylepovanie volebných plagátov v meste počas volebnej kampane do Európskeho parlamentu, na prezidenta SR, do NR SR, Košického
samosprávneho kraja /KSK/, orgánov samosprávy mesta a pri konaní referenda.


Spracované:
–––––––––––-
MsÚ správne oddelenie

VZN č. 9/1992 o parkovaní a státi motorových vozidiel na pozemných komunikáciach a verejných priestranstvách v meste
 VZN 9 1992.doc (422 kB) (422 kB)

 
VZN č. 10/1992 poriadok pre pohrebiska
 10 1992.doc (2.4 MB) (2.4 MB)

 
VZN 12/1993 o zavedený miestných poplatkoch
 VZN 12 1993.doc (4 MB) (4 MB)

 
VZN 14/1994 - pre nakladanie s komunálnym odpadom na územi mesta
 VZN 14 1994.doc (2.6 MB) (2.6 MB)

 
VZN 15/1994 - určujúce podmienky predaja v tržnici na trhovisku a na príležitostných trhoch
 VZN 15 1994.doc (2.4 MB) (2.4 MB)

 
VZN č. 2/1995 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.21995.doc (34 kB) (34 kB)

 
VZN 03/1996 - o ochrane pre zneužívaním alkoholických nápojov
 VZN 3 1996.doc (554 kB) (554 kB)

 
VZN č. 01/1997 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.11997.doc (51.5 kB) (51.5 kB)

 
VZN 02/1998 - upravujúce predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach na územi mesta Sečovce
 VZN 2 1998.doc (2.6 MB) (2.6 MB)

 
VZN 03/1998 - trhový poriadok
 VZN 3 1998.doc (455.5 kB) (455.5 kB)

 
VZN 04/1998 - trhový poriadok
 VZN 4 1998.doc (509 kB) (509 kB)

 
VZN č. 5/1998 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.051998.doc (54 kB) (54 kB)

 
VZN č. 01/1999 - o predajnom a prevádzkovom čase na územi mesta Sečovce
 VZN 1 1999.doc (673 kB) (673 kB)

 
VZN č. 2/1999 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.021999.doc (53.5 kB) (53.5 kB)

 
VZN č. 01/2000 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.012000.doc (53.5 kB) (53.5 kB)

 
VZN 01/2001 o komunálnom odpade
 VZN č.1 2001.doc (3.3 MB) (3.3 MB)

 
VZN č. 2/2001 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.022001.doc (53.5 kB) (53.5 kB)

 
VZN č. 3/2002 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce

 
VZN č. 01/2003 o podmienkach držania psov v meste Sečovce
 VZN č.012003.doc (41.5 kB) (41.5 kB)

 
VZN č. 04/2003 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.042003.doc (60.5 kB) (60.5 kB)

 
VZN č. 11/2004 o dani za psa
 VZN č.112004.doc (32 kB) (32 kB)

 
VZN č.3/2005 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Sečovce na rok 2006
 VZN č.3 2005 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Sečovce na rok  2006.doc (817 kB) (817 kB)

 
VZN č.5/2005 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.5 2005 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácnosti na území mesta Sečovce.doc (3.8 MB) (3.8 MB)

 
VZN č. 6/2005 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.062005.doc (48 kB) (48 kB)

 
VZN č.4/2006 o podmienkach určovania a vyberania miestných daní na rok 2007
 VZN 2006 o podmienkach určovania a vyberania miestných daní na rok 2007.doc (835 kB) (835 kB)

 
VZN č.5/2006 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Sečovce
 VZN č.5 2006 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Sečovce.doc (775 kB) (775 kB)

 
VZN č. 2/2006 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.022006.doc (41.5 kB) (41.5 kB)

 
VZN č. 3/2006 o dani za psa
 VZN č. 32006.doc (28 kB) (28 kB)

 
VZN č.1/2007 o stanovení podmienok prenajímania najomných bytov
 VZN č.1 2007.doc (592 kB) (592 kB)

 
VZN č.2/2007 o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na území mesta
 VZN č.2 2007 o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na území mesta.doc (1.4 MB) (1.4 MB)

 
VZN č. 03/2007 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č. 32007.doc (38 kB) (38 kB)

 
VZN č. 04/2007 o dani za psa
 VZN č. 42007.doc (28.5 kB) (28.5 kB)

 
VZN č.7/2007 o podmienok určovania a vyberania miestnych daní
 VZN č.7 2007.doc (830 kB) (830 kB)

 
VZN č.8/2008 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Sečovce
 VZN č. 8 2007.doc (1.6 MB) (1.6 MB)

 

dnes je: 23.3.2019

meniny má: Adrián

Za obsah zodpovedá
webmaster


webygroup

Úvodná stránka