Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN MESTA


 

VZN po skončení platnosti a účinnosti

VZN na vylepovanie volebných plagátov v meste Sečovce počas volebnej kampane do Európskeho parlamentu, na prezidenta SR, do NR SR, Košického samosprávneho kraja /KSK/, orgánov samosprávy mesta a pri konaní referenda

Schválené: 16.12.2010

Platné do: 31.12.2015

Nahradené: 1/2006

 

Všeobecne záväzné nariadenie


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sečovce,

ktorým sa ustanovuje miesto na vylepovanie volebných plagátov
v meste Sečovce počas volebnej kampane do Európskeho parlamentu, na prezidenta SR, do NR SR, Košického samosprávneho kraja /KSK/, orgánov samosprávy mesta a pri konaní referenda.


Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach podľa §-u 6 a 11, odst. 4 g zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov v y d á v a toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sečovce, ktorým sa ustanovuje miesto na vylepovanie volebných plagátov v meste Sečovce počas volebnej kampane do Európskeho parlamentu, na prezidenta SR, do NR SR, Košického samosprávneho kraja, orgánov samosprávy mesta a pri konaní referenda /ďalej len nariadenie/.

 

Článok 1
Všeobecné ustanovenia


1. Toto nariadenie ustanovuje miesto na vylepovanie volebných plagátov politických strán, koalícií a ďalších subjektov oprávnených viesť volebnú kampaň /ďalej len oprávnené subjekty/ v meste Sečovce počas volebnej kampane do Európskeho parlamentu, na prezidenta SR, do NR SR, Košického samosprávneho kraja, orgánov samosprávy mesta a pri konaní referenda.


Článok 2
Miesto na vylepovanie volebných plagátov


l. Na verejných priestranstvách a zariadeniach v majetku mesta počas volebnej kampane je možné vylepovať volebné plagáty
v chránených vitrínach pri Kine na Obchodnej ulici, určených
osobitne pre tento účel.
2. Každému oprávnenému subjektu bude pridelená rovnako veľká plocha v chránenej vitríne označená číslom podľa žrebu ústrednej volebnej komisie, volebnej komisie KSK a mestskej volebnej komisie. Na ostatných mestských výlepových plochách je zakázané vylepovať volebné plagáty.


Článok 3
Vylepovacia činnosť a údržba vylepovacích plôch

 

l. Vylepovanie volebných plagátov a údržbu výlepových plôch
počas volebnej kampane na určenej ploche v chránených vitrínach si zaisťuje oprávnený subjekt na vlastné náklady.
2. Zodpovednosť za obsah volebných plagátov má oprávnený subjekt.

 


Článok 4

Kontrola a sankcie

 

1. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia sú oprávnení
vykonávať poverení pracovníci Mestského úradu v Sečovciach,
poslanci MsZ a hlavný kontrolór mesta.

2. Za porušenie tohto nariadenia môžu byť fyzické osoby
postihnuté v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
zmien a doplnkov.

3. Primátor mesta môže za porušenie ustanovení tohto
nariadenia právnickým osobám uložiť pokutu až do výšky 6638,80 €/ 200000,-Sk v zmysle ustanovenia § 13, odst.8 písm. a zákona č. 339/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov.

Oprávnenia iných orgánov podľa osobitných predpisov nie sú týmto
nariadením dotknuté.

 

Článok 5
Záverečné ustanovenia

 

1. Týmto nariadením sa ruší VZN č. 1/2002 zo dňa 24.7.2002,
VZN č. 4/2002 zo dňa 18.11.2003 a VZN č. 6/2004 zo dňa 26.3.2004
a VZN č. 2/2005 zo dňa 12.9.2005.

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Sečovciach dňa 5.9.2006 uznesením č. 28/2006 bod 3, písm. a., a nadobúda účinnosť dňa 27.9.2006.

3. V nariadení je použitý konverzný kurz 1 € = 30,1260 Sk.
Zmena v článku 4 v súvislosti s prechodom na EUR bola schválená uznesením č. 14/2008 zo dňa 15.12.2008.

 

Sečovce 16.12.2008                                   RNDr. Monika Bérešová,
                                                                   primátorka mesta:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Mestský úrad v S e č o v c i a c h
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Sečovce 30.8.2006

 

Na zasadnutie
Mestského zastupiteľstva

v S e č o v c i a c h
–––––––––––––––––––––––

dňa 5. 9. 2006

N á v r h


všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2006, ktorým sa ustanovuje miesto na vylepovanie volebných plagátov v meste počas volebnej kampane do Európskeho parlamentu, na prezidenta SR, do NR SR, Košického samosprávneho kraja /KSK/, orgánov samosprávy mesta
a pri konaní referenda.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Predkladá:
JUDr. Vlastimil Ondrejka,
prednosta MsÚ


Návrh na uznesenie
––––––––––––––––––-


Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach  schvaľuje – neschvaľuje  všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2006,  ktorým sa ustanovuje miesto na vylepovanie volebných plagátov v meste počas volebnej kampane do Európskeho parlamentu, na prezidenta SR, do NR SR, Košického
samosprávneho kraja /KSK/, orgánov samosprávy mesta a pri konaní referenda.


Spracované:
–––––––––––-
MsÚ správne oddelenie

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmasterÚvodná stránka