Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN MESTA


 

VZN po skončení platnosti a účinnosti

VZN dane z nehnutelnosti

Účinnosť: 1.1.2010


Mesto Sečovce v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a ustanovením § 7 ods. 4, 5 a 6, § 8 ods.2, § 12 ods. 1,2 a 3, § 16
ods.1, 2 a 3, § 17 ods. 2, 3, 4 a 7, § 20 ods.4, § 21 ods. 2 a § 103 zákona č. 582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v znení neskorších predpisov vydáva
 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA
O DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ
č. 3/2009
o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území Mesta Sečovce
 

ÚVODNÉ USTANOVENIE
§ 1


Všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania dane
z nehnuteľností na území Mesta Sečovce.
DAŇ Z POZEMKOV
 

§ 2
Základ dane


1. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady
a TTP je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2
a hodnoty za 1m2 uvedenej v prílohe č. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Hodnota OP a TTP podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 582/2004 Z. z. v znení z. č. 465/2008 Z. z.
Orná pôda = 0,3691 €/m2 Trvalé trávne porasty = 0,0617 €/m2
2. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrada, zastavané plochy a nádvoria,
stavebné pozemky a ostatné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery
pozemkov v m2 a hodnoty za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 2 z. č. 582/2004 Z. z.
Hodnoty pozemkov podľa prílohy č. 2. :
Záhrady = 2,12 €/m2 Stavebné pozemky = 21,24 €/m2
Zastavané plochy = 2,12 €/m2 Ostatné plochy = 2,12 €/m2
 

§ 3
Sadzba dane


Ročná sadzba dane z pozemkov je pre všetky druhy pozemkov 0,30 %.
- 2 -
DAŇ ZO STAVIEB
 

§ 4


Ročná sadzba dane zo stavieb sa v celom meste určuje takto :
a/ 0,070 €/m2 za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre
hlavnú stavbu,
b/ 0,200 €/m2 za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu
rekreáciu,
c/ 0,270 €/m2 za samostatne stojace garáže a za samostatné stavby hromadných garáží
a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových
domov,
d/ 0,300 €/m2 za ostatné stavby,
e/ 0,140 €/m2 za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdoh. produkcie
vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
f/ 0,540 €/m2 za priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavebníctvu, stavby
využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu,
g/ 0,830 €/m2 za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie
a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou.
Za viacpodlažné stavby sa určuje príplatok 0,033 € za každé ďalšie podlažie okrem
prvého nadzemného podlažia.
DAŇ Z BYTOV
 

§ 5
Sadzba dane


Ročná sadzba dane z bytov a nebytových priestorov je za každý aj začatý m2 podlahovej
plochy bytu a nebytového priestoru :
a/ 0,100 €/m2 za byty,
b/ 0,100 €/m2 za nebytové priestory, ktoré neslúžia na podnikanie a inú zárobkovú činnosť,
c/ 0,270 €/m2 za nebytové priestory slúžiace ako garáž,
d/ 0,830 €/m2 za nebytové priestory, ktoré sa využívajú na podnikanie a inú zárobkovú
činnosť.
 

§ 6
Zníženie dane


1. Správca dane poskytuje zníženie dane z pozemkov vo výške :
- 30 % na pozemky, ktorých vlastníkmi sú občania starší ako 70 rokov,
ak tieto pozemky slúžia výhradne pre ich osobnú potrebu,
- 10 % na pozemky, ktorých vlastníkmi sú občania s preukazom ZŤP, ZŤPS, ak tieto
pozemky slúžia pre ich vlastnú potrebu.
- 3 –
2. Správca dane poskytuje zníženie dane zo stavieb a bytov vo výške :
- 30 % na stavby na bývanie a byty vo vlastníctve občanov starších ako 70 rokov, ktoré
slúžia na ich trvalé bývanie,
- 10 % na stavby na bývanie a byty, ktorých vlastníkmi sú držitelia preukazov ZŤP, ZŤPS
a ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,
- 30 % daňovej povinnosti na samostatne stojace garáže, samostatné stavby hromadných
garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely mimo bytových domov vo vlastníctve
občanov starších ako 70 rokov, ktoré slúžia pre motorové vozidlá používané na ich
prepravu,
-10 % z daňovej povinnosti na samostatne stojace garáže, samostatné stojace stavby
hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely mimo bytových domov
pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím / ZŤP a ZŤPS /, ktoré slúžia pre motorové
vozidlá používané na ich prepravu.
 

§ 7
Vyrubenie dane


Správca dane ustanovuje, že daň nižšiu ako 3,000 € nebude vyrubovať ani vyberať.
 

§ 8
Platenie dane


Správca dane určuje, že vyrubená daň nad 17 € fyzickým osobám a nad 166 €
právnickým osobám je splatná v dvoch rovnakých splátkach a to :
1. splátka do 30. apríla zdaňovacieho obdobia
2. splátka do 30. júna zdaňovacieho obdobia.
Vyrubená daň do 17 € pre FO a do 166 € pre PO je splatná naraz do 30. apríla
zdaňovacieho obdobia.
 

§ 9
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE


Toto VZN schválilo Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach dňa 14. 12. 2009.
Týmto nariadením sa zrušuje VZN č. 6/2008 MsZ v Sečovciach zo dňa 15. 12. 2008.
Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2010.
 

RNDr. Monika Bérešová
primátorka mesta
 

 

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmasterÚvodná stránka