Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN MESTA


 

VZN po skončení platnosti a účinnosti

VZN dane z nehnutelnosti

Účinnosť: 1.1.2010


Mesto Sečovce v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a ustanovením § 7 ods. 4, 5 a 6, § 8 ods.2, § 12 ods. 1,2 a 3, § 16
ods.1, 2 a 3, § 17 ods. 2, 3, 4 a 7, § 20 ods.4, § 21 ods. 2 a § 103 zákona č. 582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v znení neskorších predpisov vydáva
 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA
O DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ
č. 3/2009
o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území Mesta Sečovce
 

ÚVODNÉ USTANOVENIE
§ 1


Všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania dane
z nehnuteľností na území Mesta Sečovce.
DAŇ Z POZEMKOV
 

§ 2
Základ dane


1. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady
a TTP je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2
a hodnoty za 1m2 uvedenej v prílohe č. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Hodnota OP a TTP podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 582/2004 Z. z. v znení z. č. 465/2008 Z. z.
Orná pôda = 0,3691 €/m2 Trvalé trávne porasty = 0,0617 €/m2
2. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrada, zastavané plochy a nádvoria,
stavebné pozemky a ostatné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery
pozemkov v m2 a hodnoty za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 2 z. č. 582/2004 Z. z.
Hodnoty pozemkov podľa prílohy č. 2. :
Záhrady = 2,12 €/m2 Stavebné pozemky = 21,24 €/m2
Zastavané plochy = 2,12 €/m2 Ostatné plochy = 2,12 €/m2
 

§ 3
Sadzba dane


Ročná sadzba dane z pozemkov je pre všetky druhy pozemkov 0,30 %.
- 2 -
DAŇ ZO STAVIEB
 

§ 4


Ročná sadzba dane zo stavieb sa v celom meste určuje takto :
a/ 0,070 €/m2 za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre
hlavnú stavbu,
b/ 0,200 €/m2 za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu
rekreáciu,
c/ 0,270 €/m2 za samostatne stojace garáže a za samostatné stavby hromadných garáží
a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových
domov,
d/ 0,300 €/m2 za ostatné stavby,
e/ 0,140 €/m2 za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdoh. produkcie
vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
f/ 0,540 €/m2 za priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavebníctvu, stavby
využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu,
g/ 0,830 €/m2 za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie
a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou.
Za viacpodlažné stavby sa určuje príplatok 0,033 € za každé ďalšie podlažie okrem
prvého nadzemného podlažia.
DAŇ Z BYTOV
 

§ 5
Sadzba dane


Ročná sadzba dane z bytov a nebytových priestorov je za každý aj začatý m2 podlahovej
plochy bytu a nebytového priestoru :
a/ 0,100 €/m2 za byty,
b/ 0,100 €/m2 za nebytové priestory, ktoré neslúžia na podnikanie a inú zárobkovú činnosť,
c/ 0,270 €/m2 za nebytové priestory slúžiace ako garáž,
d/ 0,830 €/m2 za nebytové priestory, ktoré sa využívajú na podnikanie a inú zárobkovú
činnosť.
 

§ 6
Zníženie dane


1. Správca dane poskytuje zníženie dane z pozemkov vo výške :
- 30 % na pozemky, ktorých vlastníkmi sú občania starší ako 70 rokov,
ak tieto pozemky slúžia výhradne pre ich osobnú potrebu,
- 10 % na pozemky, ktorých vlastníkmi sú občania s preukazom ZŤP, ZŤPS, ak tieto
pozemky slúžia pre ich vlastnú potrebu.
- 3 –
2. Správca dane poskytuje zníženie dane zo stavieb a bytov vo výške :
- 30 % na stavby na bývanie a byty vo vlastníctve občanov starších ako 70 rokov, ktoré
slúžia na ich trvalé bývanie,
- 10 % na stavby na bývanie a byty, ktorých vlastníkmi sú držitelia preukazov ZŤP, ZŤPS
a ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,
- 30 % daňovej povinnosti na samostatne stojace garáže, samostatné stavby hromadných
garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely mimo bytových domov vo vlastníctve
občanov starších ako 70 rokov, ktoré slúžia pre motorové vozidlá používané na ich
prepravu,
-10 % z daňovej povinnosti na samostatne stojace garáže, samostatné stojace stavby
hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely mimo bytových domov
pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím / ZŤP a ZŤPS /, ktoré slúžia pre motorové
vozidlá používané na ich prepravu.
 

§ 7
Vyrubenie dane


Správca dane ustanovuje, že daň nižšiu ako 3,000 € nebude vyrubovať ani vyberať.
 

§ 8
Platenie dane


Správca dane určuje, že vyrubená daň nad 17 € fyzickým osobám a nad 166 €
právnickým osobám je splatná v dvoch rovnakých splátkach a to :
1. splátka do 30. apríla zdaňovacieho obdobia
2. splátka do 30. júna zdaňovacieho obdobia.
Vyrubená daň do 17 € pre FO a do 166 € pre PO je splatná naraz do 30. apríla
zdaňovacieho obdobia.
 

§ 9
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE


Toto VZN schválilo Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach dňa 14. 12. 2009.
Týmto nariadením sa zrušuje VZN č. 6/2008 MsZ v Sečovciach zo dňa 15. 12. 2008.
Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2010.
 

RNDr. Monika Bérešová
primátorka mesta
 

 

VZN č. 9/1992 o parkovaní a státi motorových vozidiel na pozemných komunikáciach a verejných priestranstvách v meste
 VZN 9 1992.doc (422 kB) (422 kB)

 
VZN č. 10/1992 poriadok pre pohrebiska
 10 1992.doc (2.4 MB) (2.4 MB)

 
VZN 12/1993 o zavedený miestných poplatkoch
 VZN 12 1993.doc (4 MB) (4 MB)

 
VZN 14/1994 - pre nakladanie s komunálnym odpadom na územi mesta
 VZN 14 1994.doc (2.6 MB) (2.6 MB)

 
VZN 15/1994 - určujúce podmienky predaja v tržnici na trhovisku a na príležitostných trhoch
 VZN 15 1994.doc (2.4 MB) (2.4 MB)

 
VZN č. 2/1995 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.21995.doc (34 kB) (34 kB)

 
VZN 03/1996 - o ochrane pre zneužívaním alkoholických nápojov
 VZN 3 1996.doc (554 kB) (554 kB)

 
VZN č. 01/1997 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.11997.doc (51.5 kB) (51.5 kB)

 
VZN 02/1998 - upravujúce predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach na územi mesta Sečovce
 VZN 2 1998.doc (2.6 MB) (2.6 MB)

 
VZN 03/1998 - trhový poriadok
 VZN 3 1998.doc (455.5 kB) (455.5 kB)

 
VZN 04/1998 - trhový poriadok
 VZN 4 1998.doc (509 kB) (509 kB)

 
VZN č. 5/1998 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.051998.doc (54 kB) (54 kB)

 
VZN č. 01/1999 - o predajnom a prevádzkovom čase na územi mesta Sečovce
 VZN 1 1999.doc (673 kB) (673 kB)

 
VZN č. 2/1999 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.021999.doc (53.5 kB) (53.5 kB)

 
VZN č. 01/2000 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.012000.doc (53.5 kB) (53.5 kB)

 
VZN 01/2001 o komunálnom odpade
 VZN č.1 2001.doc (3.3 MB) (3.3 MB)

 
VZN č. 2/2001 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.022001.doc (53.5 kB) (53.5 kB)

 
VZN č. 3/2002 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce

 
VZN č. 01/2003 o podmienkach držania psov v meste Sečovce
 VZN č.012003.doc (41.5 kB) (41.5 kB)

 
VZN č. 04/2003 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.042003.doc (60.5 kB) (60.5 kB)

 
VZN č. 11/2004 o dani za psa
 VZN č.112004.doc (32 kB) (32 kB)

 
VZN č.3/2005 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Sečovce na rok 2006
 VZN č.3 2005 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Sečovce na rok  2006.doc (817 kB) (817 kB)

 
VZN č.5/2005 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.5 2005 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácnosti na území mesta Sečovce.doc (3.8 MB) (3.8 MB)

 
VZN č. 6/2005 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.062005.doc (48 kB) (48 kB)

 
VZN č.4/2006 o podmienkach určovania a vyberania miestných daní na rok 2007
 VZN 2006 o podmienkach určovania a vyberania miestných daní na rok 2007.doc (835 kB) (835 kB)

 
VZN č.5/2006 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Sečovce
 VZN č.5 2006 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Sečovce.doc (775 kB) (775 kB)

 
VZN č. 2/2006 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.022006.doc (41.5 kB) (41.5 kB)

 
VZN č. 3/2006 o dani za psa
 VZN č. 32006.doc (28 kB) (28 kB)

 
VZN č.1/2007 o stanovení podmienok prenajímania najomných bytov
 VZN č.1 2007.doc (592 kB) (592 kB)

 
VZN č.2/2007 o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na území mesta
 VZN č.2 2007 o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na území mesta.doc (1.4 MB) (1.4 MB)

 
VZN č. 03/2007 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č. 32007.doc (38 kB) (38 kB)

 
VZN č. 04/2007 o dani za psa
 VZN č. 42007.doc (28.5 kB) (28.5 kB)

 
VZN č.7/2007 o podmienok určovania a vyberania miestnych daní
 VZN č.7 2007.doc (830 kB) (830 kB)

 
VZN č.8/2008 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Sečovce
 VZN č. 8 2007.doc (1.6 MB) (1.6 MB)

 

dnes je: 23.3.2019

meniny má: Adrián

Za obsah zodpovedá
webmaster


webygroup

Úvodná stránka