Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN MESTA


 

VZN po skončení platnosti a účinnosti

VZN miestny poplatok za komun. odpady 2010

Vyhlásené: 2.12.2009

1

Všeobecne záväzného nariadenia č. 5 /2009
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území
mesta Sečovce na rok 2010


Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach na základe ustanovenia §-u 6 a § 11 zák.č.369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov v platnom znení a zák. č.582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom
znení v y d á v a toto všeobecne záväzne nariadenie
 

§ 1
Všeobecné ustanovenia


Mesto Sečovce ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 

§ 2
Úvodné ustanovenie


Právna úprava základných ustanovení miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady je v zákone č.582/2004 Z. z. v platnom znení.
 

§ 3

Predmet poplatku


Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne odpady
okrem elektroodpadov , ktoré vznikajú na území mesta.
 

§ 4
Poplatník


1.)Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je:
a.) fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá
je na území mesta oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú
stavbu alebo jej časť alebo objekt, ktorý nie je stavbou alebo vinicu, ovocný sad,
trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území
mesta okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri
nehnuteľnosti ako vodná plocha /ďalej len „nehnuteľnosť“/
b.) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť
nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako podnikanie
c) podnikateľ , ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa
na území mesta na účel podnikania.
2.)U poplatníkov podľa ods.1/ písm. a) sa bude vychádzať najmä z údajov centrálnej
evidencie obyvateľov vedenej v evidencii obyvateľstva Mestského úradu Sečovce /trvalý
a prechodný pobyt/. U poplatníkov pod písm. b/ a c/ na základe priznania alebo podľa
posledných známych údajov pre spoplatnenie.
3.)Poplatok platí :
a) vlastník nehnuteľnosti, nájomca alebo užívateľ nehnuteľnosti ,
2
b) správca ak je vlastníkom nehnuteľností štát, vyšší územný celok alebo mesto
c) ak je nehnuteľnosť, byt alebo nebytový priestor v spoluvlastníctve viacerých
vlastníkov, je platiteľom zástupca alebo správca určený vlastníkmi. Ak si vlastníci
neurčia zástupcu alebo správcu ,určí platiteľa mesto.
4.)Poplatková povinnosť vznika dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 1.
Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy
právneho vzťahu s poplatníkom podľa odseku 1 ak na jeho základe
a) užíva priestory nehnuteľnosti vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení na to
určenom,
b) je hospitalizovaná v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti,
c) užíva z dôvodu plnenia povinnosti vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu
alebo iného obdobného vzťahu s poplatníkom nehnuteľnosť, ktorú má právo
užívať alebo ju užíva aj poplatník alebo
d) v nehnuteľnosti, ktorú má poplatník právo užívať alebo ju užíva, vykonáva pre
poplatníka práce alebo mu poskytuje iné služby v rámci výkonu svojej činnosti
a pri tejto činnosti produkuje len komunálne odpady alebo drobné stavebné
odpady.
 

§ 5
Vyrubenie poplatku


Obdobím, za ktoré mesto vyrubuje a vyberá poplatok je kalendárny rok.
Správca dane vyrubí poplatok platobným výmerom
 

§ 6
Sadzba poplatku


1.)Sadzba poplatku je:
a) pre poplatníka podľa § 4,ods.1,písm.a/ pri nehnuteľnosti a byte slúžiacom na bývanie
podľa počtu osôb prihlásených k trvalému pobytu, resp. prechodnému pobytu :
0,033 . - € za osobu a kalendárny deň
b) pre poplatníka podľa § 4,ods.1,písm.a/ pri nehnuteľnosti na území mesta, ktorú užíva
alebo je oprávnená užívať fyzická osoba, ak túto nevyužíva na podnikanie a nemá
v meste trvalý alebo prechodný pobyt /napr. rekreačná a záhradná chata, chalupy,
záhrady, garáže a pod./
intravilán - 0,033 .- € za osobu a kalendárny deň
extravilán - 0,010 .- € za osobu a kalendárny deň
c) pre poplatníka podľa § 4.ods.1,písm.b/ :
ca/samospráva, školy, spoločenské a športové organizácie :
0,013 .- € za 1 zamestnanca a kalendárny deň
Mesto stanovuje koeficient vo výške 0,9
cb/detský domov :
0,073 . - € za 1 zamestnanca a kalendárny deň
Mesto stanovuje koeficient vo výške 0,9
cc/štátna správa, polícia :
0,090 .- € za 1 zamestnanca a kalendárny deň
Mesto stanovuje koeficient vo výške 0,9
3
cd/útvar pre cudzincov :
0,090 . – € za 1 zamestnanca a kalendárny deň
Mesto stanovuje koeficient vo výške 0,9
d) pre poplatníka podľa § 4,ods.1,písm c/ :
živnostníci,priemysel,banky,sporiteľne,poisťovne,pošta,lekárne,obchody,stávkové
kabcelárie a ďalšie podnikateľské subjekty:
0,090.-€ za 1 zamestnanca a kalendárny deň
Mesto stanovuje koeficient vo výške 0,9
reštauračné, kaviarenske alebo iné pohostinske služby, bufety, penzióny, :
0,090 .- € za 1 zamestnanca a 1 miesta na poskytovanie služby a kalendárny deň
Mesto stanovuje koeficient vo výške 0,9
Pre poplatníka podľa § 4, ods.1, písm. b/ a c/ .
v prípade ak požiada o množstvový zber podľa § 39, ods.12, písm. a/, b/, zák.č.24/2004 Z.
z.:
0,053 .- €/l odpadu pre nádoby s objemom 110 l
0,053 .- €/l odpadu pre kontajnery s objemom 1.100 l
odvoz odpadu – 1 x za 2 týždne u biologicky nerozložiteľného odpadu
Poplatok môže byť uhradený bankovým prevodom, poštovou poukážkou alebo v hotovosti
do pokladne mesta.
Poplatok sa u jednotlivých poplatníkov vždy zaokrúhli na celé koruny smerom nahor.
2.)Poplatok je splatný v dvoch rovnakých splátkach do 30.4 a 31.7. príslušného kalendárneho
roku na ktorý sa poplatok vyrubuje.
3.)Pre vyrúbenie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je rozhodujúci
stav k 1.1 príslušného kalendárneho roka.
 

§ 7
Oznamovacia povinnosť


1.)Všetky zmeny potrebné k určeniu poplatku je poplatník povinný nahlásiť Mestskému úradu
Sečovce najneskôr do 31.1. príslušného kalendárneho roku
2.)Poplatník je povinný do 1 mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok , odo dňa keď
nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, ako aj od skončenia
obdobia určeného mestom za ktoré platil poplatok v prípade ak došlo k zmene už
ohlásených údajov, ohlásiť mestskému úradu :
a) svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu /ďalej len
identifikačné údaje/, ak je poplatníkom osoba podľa § 4,ods.1, písm. b/, c/ názov alebo
obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo, kópiu
živnostenského listu,
b) identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka,
c) údaje rozhodujúce pre určenie poplatku podľa § 4,ods.1 spolu s ohlásením predloží aj
doklady potvrdzujúce uvádzané údaje a ak súčasne požaduje zníženie alebo odpustenie
poplatku aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.
4
 

§ 8
Zníženie a odpustenie poplatku


1.)Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady mesto na základe žiadosti zníži:
a) ak sa poplatník v určenom období dlhodobo /minimálne 6 po sebe nasledujúcich
mesiacov/ zdržiava alebo zdržiaval mimo mesta alebo v zahraničí sadzba – 0,010.- € na
osobu a kalendárny deň.
K žiadosti je potrebné doložiť doklady poukazujúce nárok na zľavu / pracovné
povolenie, povolenie k pobytu, víza, potvrdenie o návšteve školy a pod./
b) o sumu zaplatenú v inej obci sa poplatok zníži tým poplatníkom s trvalým alebo
prechodným pobytom v meste, ktorí sa časť roka zdržiavajú mimo územia mesta
a preukážu sa uhradením poplatku za odpad v mieste, kde sa počas roka zdržiavali
c) študentom ubytovaných na internáte na základe potvrdenia školy osamelým občanom /
vdovec, vdova/ po dovŕšení 70 rokov veku na základe prvýkrát podanej žiadosti
rodinám na 4.dieťa a každé ďalšie na základe podanej žiadosti,
2.)alebo odpustí :
ak sa poplatník po dobu 12 mesiacov v kalendárnom roku zdržiaval mimo trvalého pobytu
v meste
Mesto osobám uvedeným pod písm. c/ zníži poplatok o 50 %.
Žiadosti o zníženie poplatku je potrebné podať najneskoršie do 31.1.príslušného roku na
Mestský úrad Sečovce.
V odôvodnených prípadoch žiadosti o zníženie alebo odpustenie poplatku sa môžu podať aj
po tomto termíne v priebehu roka ak nastala takáto skutočnosť po 31.1.
 

§ 9
Zrušovacie ustanovenia


Zrušuje sa všeobecne záväzne nariadenie č.4/2008 a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
 

§ 10
Záverečné ustanovenia


Tento návrh všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na zverejnenie na úradnej tabuli
podľa zák.č.369/2004 Z.-z. o obecnom zriadení dňa 2.12.2009 a nadobudne účinnosť po 15
dňoch odo dňa zverejnenia po schválení v mestskom zastupiteľstve.
 

Sečovce 2.12.2009
primátorka mesta
RNDr. Monika Bérešová

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmasterÚvodná stránka