Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN MESTA


 

VZN po skončení platnosti a účinnosti

VZN miestne dane 2010

1

Všeobecne záväzného nariadenia č.4/2009
o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní
na rok 2010


Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach na základe ustanovenia §-6 a § 11, zák.č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov v platnom znení a zák.č.582/2004
Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v platnom znení v y d á v a toto všeobecne záväzne nariadenie
Všeobecné ustanovenia
 

§ 1
Druhy miestnych daní


1./ Mesto ukladá s účinnosťou od 1.1.2010 tieto miestne dane:
a/ daň z nehnuteľnosti.
b/ daň za psa
c/ daň za užívanie verejného priestranstva
d/ daň za ubytovanie
e/ daň za predajné automaty
f/ daň za nevýherné hracie prístroje
2./ Mesto ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
 

§ 2
Zdaňovacie obdobie


Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v §1 ods.1, písm.a/,b/,e/,f/ je kalendárny
rok.
 

§ 3
Úvodné ustanovenie


Právna úprava základných ustanovení miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady je v zákone 582/2004 Z. z v platnom znení..
 

PRVÁ ČASŤ
Daň za užívanie verejného priestranstva
 

§ 4


Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného
priestranstva v m2.
 

§ 5
Predmet a vymedzenie dane za užívanie verejného priestranstva


1. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva
.
2. Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sú verejnosti prístupné pozemky vo
2
vlastníctve mesta Sečovce.
3. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho
na poskytovanie služieb, umiestnenia stavebného zariadenia, predajného zariadenia,
zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií a umiestnenie skládky..
 

§ 6
Sadzba dane


Sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva určí mesto v slovenských korunách za každý
aj načatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva.
1.Za užívanie verejného priestranstva pre podnikateľskú činnosť sa daň stanovuje za:
a)predaj potravín, ovocia, zeleniny : 1,33.- €/m2/deň
b)predaj alkoholických nápojov a tabakových výrobkov : 3,32 €.- Sk/m2/deň
c)predaj remeselných výrobkov, ľudovej umeleckej tvorby : 1,0 € .- Sk/m2/deň
d)predaj ostatných tovarov : 1,33 ,.- €/m2/deň
e)využívanie verejného priestranstva za účelom reklamy / predvádzanie áut, rôznych
výrobkov / : 1,33.- €/m2/deň
2.Za užívanie verejného priestranstva pre nepodnikateľskú činnosť sa daň stanovuje za :
predaj ovocia a zeleniny a ostatných tovarov : 0,33.- €/m2/deň
3.Za skládku materiálov : 0,33.- €/m2/deň
4.Za stavbárske lešenie a podobné konštrukcie : 0,33.- €/m2/deň
5.Za užívanie verejného priestranstva :
a) na účely postavenia cirkusov sa stanovuje sadzba : 0,17.- €/m2/deň
Lokalitu umiestnenia cirkusu určuje mesto,
b) za účelom umiestnenia lunaparkov a iných atrakcií sa stanovuje poplatok : 0,17.-
€/m2/deň
 

§ 7
Oslobodenie od dane


Mesto poskytuje oslobodenie od dane za užívanie verejného priestranstva :
a) za kultúrnu a športovú akciu usporiadanú na verejnom priestranstve bez vstupného
alebo akciu, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné účely
 

§ 8
Platenie dane


1.Daň je splatná pred začatím užívania verejných priestranstiev, za skládky materiálu je daň
splatná dňom realizácie.
2.Ak ide o trvalé užívanie verejných priestranstiev /napr. predajné stánky a iné podobné
zariadenia/ zaplatí daňovník vymeranú daň za celý bežný kalendárny rok do 31.3. bežného
roka.
3.V prípadoch dočasného užívania verejných priestranstiev je daňovník povinný uhradiť daň
naraz za celý ohlásený a dohodnutý čas.
4.Splatnosť dane dodatočne vymeranej pri prekročení dohodnutého času používania
verejných priestranstiev je do 15 dní po doručení platobného výmeru.
3
5.Daň za verejné priestranstvo vyberá mestom poverený správca alebo pracovníci mestského
úradu do pokladne mesta.
 

DRUHÁ ČASŤ
Daň za ubytovanie
 

§ 9
Predmet dane


Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v zariadení
poskytujúcim služby prechodného ubytovania
 

§ 10
Daňovník


Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
 

§ 11
Základ dane


Základom dane je počet prenocovaní.
§ 12
Sadzba dane
Sadzba dane za osobu a prenocovanie je v zariadeniach poskytujúcich prechodné ubytovanie
0,33.-€.
 

§ 13
Oslobodenie od dane


Daň za ubytovanie neplatí:
a) nevidomá osoba, bezvládna osoba a držiteľ preukazu ZŤP/S (zdravotne ťažko
postihnutý so sprievodom) a ich sprievodcovia a osoba poberajúca invalidný
dôchodok.
b) osoba, ktorej sa poskytuje rekondičný pobyt podľa osobitných predpisov
c) vlastník objektu na individuálnu rekreáciu nachádzajúceho sa v meste, jeho manželka
manžel, príbuzní v priamom rade, súrodenec, a manžel (manželka) týchto psôb a ich
detí
d) príbuzní v priamom rade a súrodenec ubytovateľa, alebo jeho manželky (manžela) a
manželia týchto osôb a ich detí,
e) osoba do 18 roku veku a osoba poberajúca starobný dôchodok
 

§ 14
Platenie dane


1. Daňovník je povinný po skončení štvrťroka pravdivo vyhotoviť „Hlásenie“ k dani
za pobyt podľa písomnej evidencie a výpočtu dane. Vyhotovené hlásenie s vypočítanou
sumou dane je daňovník povinný doručiť Mestskému úradu v Sečovciach,
vždy do 15.1, 15.4, 15.7., 15.10. príslušného roka.
2. Daň za pobyt je splatná do 15 dní odo dňa doručenia platobného výmeru
.
 

§ 15
Evidencia dane za ubytovanie


1. Daňovník je povinný registrovať sa na Mestskom úrade v Sečovciach do 15 dní od
začatia činnosti.
4
3. 2. Daňovník je povinný viesť písomnú evidenciu o počte osôb a prenocovaní za
4. sledované obdobie.
3. Ak príde k zmenám v daňovej povinnosti alebo táto povinnosť zanikne, je daňovník
povinný nové skutočnosti oznámiť Mestskému úradu v Sečovciach do 15 dní odo dňa
ich vzniku.
 

TRETIA ČASŤ
Daň za predajné automaty
 

§ 16
Základ dane


Základom dane je počet predajných automatov.
 

§ 17
Sadzba dane


Sadzba dane za jeden predajný automat a kalendárny rok je:
a) za potraviny : 33,19.- €
b) za ostatné tovary : 66,39.- €
c) za predaj tabakových výrobkov alebo alkoholických nápojov : 331,94.-€
 

§ 18
Oznamovacia povinnosť


Daňovník dane za automaty je povinný podať oznámenie o prevádzkovaní predajných
automatov na území mesta správcovi dane Mestu Sečovce najneskôr do 30 dní od vzniku
daňovej povinnosti v ktorom uvedie miesto kde bude automat umiestnený, typ a výrobné
číslo automatu a skladbu ponúk v automate.
V oznámení uvedie obchodné meno a názov, IČO a sídlo, miesto podnikania a kontaktné
údaje.
Ak príde k zmene daňovej povinnosti alebo ak daňová povinnosť zanikne, je daňovník
povinný písomne túto skutočnosť oznámiť správcovi dane do 30 dní keď táto skutočnosť
nastala.
 

§ 19
Platenie dane


1.Daň je splatná bez vyrúbenia do 31.januára zdaňovacieho obdobia.
2.Daň sa platí prevodom z účtu v peňažnom ústave alebo v hotovosti do pokladne mesta alebo
vkladom v hotovosti na účet správcu dane v peňažnom ústave.
 

ŠTVRTÁ ČASŤ
Daň za nevýherné hracie prístroje
 

§ 20
Základ dane


Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov
.
5
 

§ 21
Sadzba dane


Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok je :
a) elektronické prístroje na počítačové hry : 33,19.-€
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty : 165,97.- €
 

§ 22
Oznamovacia povinnosť


1.Daňovník, ktorým je v zmysle § 53 zák.č.582/2004 Z.z. fyzická alebo právnické osoba,
ktorá nevýherne hracie prístroje prevádzkuje, je povinný podať oznámenie o prevádzkovaní
nevýherných hracích prístrojov správcovi dane, ktorým je Mesto Sečovce najneskôr do 30
dní od vzniku daňovej povinnosti, ktorá vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných
hracích prístrojov.
2.Daňovník je povinný v oznámení nahlásiť obchodné meno a názov, IČO a sídlo, miesto
podnikania a kontaktné údaje. Ak ide o fyzickú osobu, ktorá podniká aj rodné číslo
daňovníka.
3.Daňovník je povinný uviesť miesto, priestor alebo objekt kde bude nevýherný hrací prístroj
umiestnený, typ a výrobné číslo.
 

§ 23
Povinnosť daňovníka


Daňovník je povinný označiť každý prístroj na viditeľnom mieste štítkom, kde je uvedené:
názov firmy – prevádzkovateľa, sídlo, IČO, dátum umiestnenia a dátum začatia prevádzky,
výrobné číslo a typ prístroja.
 

§ 24
Platenie dane


1 Daň za zdaňovacie obdobie je splatná bez vyrúbenia do 31.januára o zdaňovacieho obdobia.
2.Daň sa platí prevodom z účtu v peňažnom ústave alebo v hotovosti v pokladni mesta alebo
vkladom v hotovosti na účet správcu dane v peňažnom ústave.
 

§ 25
Zrušovacie ustanovenia


1. Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie č.5/2008 o podmienkach určovania a vyberania
miestnych daní.
 

§ 26
Záverečné ustanovenie


Tento návrh všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na zverejnenie na úradnej tabuli
podľa zák.č.369/2004 Z.z. o obecnom zriadení dňa 2.12.2009 nadobudne účinnosť po 15
dňoch odo dňa zverejnenia po schválení v mestskom zastupiteľstve.
Sečovce, 2.12.2009
primátorka mesta
RNDr. Monika Bérešová

VZN č. 9/1992 o parkovaní a státi motorových vozidiel na pozemných komunikáciach a verejných priestranstvách v meste
 VZN 9 1992.doc (422 kB) (422 kB)

 
VZN č. 10/1992 poriadok pre pohrebiska
 10 1992.doc (2.4 MB) (2.4 MB)

 
VZN 12/1993 o zavedený miestných poplatkoch
 VZN 12 1993.doc (4 MB) (4 MB)

 
VZN 14/1994 - pre nakladanie s komunálnym odpadom na územi mesta
 VZN 14 1994.doc (2.6 MB) (2.6 MB)

 
VZN 15/1994 - určujúce podmienky predaja v tržnici na trhovisku a na príležitostných trhoch
 VZN 15 1994.doc (2.4 MB) (2.4 MB)

 
VZN č. 2/1995 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.21995.doc (34 kB) (34 kB)

 
VZN 03/1996 - o ochrane pre zneužívaním alkoholických nápojov
 VZN 3 1996.doc (554 kB) (554 kB)

 
VZN č. 01/1997 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.11997.doc (51.5 kB) (51.5 kB)

 
VZN 02/1998 - upravujúce predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach na územi mesta Sečovce
 VZN 2 1998.doc (2.6 MB) (2.6 MB)

 
VZN 03/1998 - trhový poriadok
 VZN 3 1998.doc (455.5 kB) (455.5 kB)

 
VZN 04/1998 - trhový poriadok
 VZN 4 1998.doc (509 kB) (509 kB)

 
VZN č. 5/1998 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.051998.doc (54 kB) (54 kB)

 
VZN č. 01/1999 - o predajnom a prevádzkovom čase na územi mesta Sečovce
 VZN 1 1999.doc (673 kB) (673 kB)

 
VZN č. 2/1999 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.021999.doc (53.5 kB) (53.5 kB)

 
VZN č. 01/2000 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.012000.doc (53.5 kB) (53.5 kB)

 
VZN 01/2001 o komunálnom odpade
 VZN č.1 2001.doc (3.3 MB) (3.3 MB)

 
VZN č. 2/2001 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.022001.doc (53.5 kB) (53.5 kB)

 
VZN č. 3/2002 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce

 
VZN č. 01/2003 o podmienkach držania psov v meste Sečovce
 VZN č.012003.doc (41.5 kB) (41.5 kB)

 
VZN č. 04/2003 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.042003.doc (60.5 kB) (60.5 kB)

 
VZN č. 11/2004 o dani za psa
 VZN č.112004.doc (32 kB) (32 kB)

 
VZN č.3/2005 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Sečovce na rok 2006
 VZN č.3 2005 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Sečovce na rok  2006.doc (817 kB) (817 kB)

 
VZN č.5/2005 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.5 2005 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácnosti na území mesta Sečovce.doc (3.8 MB) (3.8 MB)

 
VZN č. 6/2005 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.062005.doc (48 kB) (48 kB)

 
VZN č.4/2006 o podmienkach určovania a vyberania miestných daní na rok 2007
 VZN 2006 o podmienkach určovania a vyberania miestných daní na rok 2007.doc (835 kB) (835 kB)

 
VZN č.5/2006 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Sečovce
 VZN č.5 2006 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Sečovce.doc (775 kB) (775 kB)

 
VZN č. 2/2006 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.022006.doc (41.5 kB) (41.5 kB)

 
VZN č. 3/2006 o dani za psa
 VZN č. 32006.doc (28 kB) (28 kB)

 
VZN č.1/2007 o stanovení podmienok prenajímania najomných bytov
 VZN č.1 2007.doc (592 kB) (592 kB)

 
VZN č.2/2007 o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na území mesta
 VZN č.2 2007 o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na území mesta.doc (1.4 MB) (1.4 MB)

 
VZN č. 03/2007 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č. 32007.doc (38 kB) (38 kB)

 
VZN č. 04/2007 o dani za psa
 VZN č. 42007.doc (28.5 kB) (28.5 kB)

 
VZN č.7/2007 o podmienok určovania a vyberania miestnych daní
 VZN č.7 2007.doc (830 kB) (830 kB)

 
VZN č.8/2008 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Sečovce
 VZN č. 8 2007.doc (1.6 MB) (1.6 MB)

 

dnes je: 26.3.2019

meniny má: Emanuel

Za obsah zodpovedá
webmaster


webygroup

Úvodná stránka