Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN MESTA


 

VZN po skončení platnosti a účinnosti

VZN o poskytovaní opatrovateľskej službe

Účinnosť: 1.9.2009

MESTO SEČOVCE


Všeobecne záväzné nariadenie

o poskytovaní opatrovateľskej služby,
spôsobe určenia a výške úhrady za opatrovateľskú službu v meste Sečovce
č. 1/2009

Všeobecne záväzné nariadenie
o poskytovaní opatrovateľskej služby, spôsobe určenia a výške úhrady za opatrovateľskú službu v meste Sečovce
č. 1/ 2009
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach na základe § 6 a § 11, odst. 4 písm. g) zákona Slovenskej národnej rady číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnych službách) sa uznieslo na vydaní tohto

v š e o b e c ne z á v ä z n é h o n a r i a d e n i a

o poskytovaní opatrovateľskej služby, spôsobe určenia a výške
úhrady za opatrovateľskú službu

Článok 1
Základné ustanovenia


1. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky poskytovania opatrovateľskej služby občanom mesta Sečovce a určuje výšku úhrady za opatrovateľskú službu.
2. Mesto na základe zákona č. 416/2001 Zb. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, v zmysle ustanovení zákona číslo 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v náväznosti na zákon číslo 36/2005 Z. z. o rodine poskytuje opatrovateľskú službu občanom mesta. V zmysle § 66 Zákona č. 36/2005 Z.Z. o rodine deti, ktoré sú schopné samy sa živiť, sú povinné zabezpečiť svojim rodičom primeranú výživu, ak to potrebujú. Každé dieťa plní vyživovaciu povinnosť voči rodičom v takom rozsahu, aký zodpovedá pomeru jeho schopností, možností a majetkových pomerov k schopnostiam, možnostiam a k majetkovým pomerom ostatných detí ( § 68 zák.č.36/2005 Z. z. o rodine).
3. Toto VZN upravuje pôsobnosť mesta vo veciach:
a) rozhodovania o odkázanosti na opatrovateľskú službu,
b) poskytovania opatrovateľskej služby,
c) spôsobu určenia a výšky úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby.

Článok 2
Opatrovateľská služba


1. Mesto poskytuje opatrovateľskú službu ako sociálnu službu na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku v zmysle § 41 zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách (ďalej len „zákon“).
2. Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá
a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II
podľa prílohy č. 3 zákona SNR č. 448/2008 Z.z. a
b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju
domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona SNR č.
448/2008 Z.z..
3. Opatrovateľskou službou sa poskytujú úkony podľa prílohy č. 4 zákona. Rozsah úkonov na základe lekárskej a sociálnej posudkovej činnosti určuje mesto Sečovce v hodinách. Minimálny rozsah úkonov sebaobsluhy nesmie byť nižší, ako je rozsah zodpovedajúci stupňu odkázanosti fyzickej osoby posúdený podľa prílohy č. 3 zákona SNR č. 448/2008 Z.z.
4. Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe,
a) ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba,
b) ktorá je opatrovanou fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie (podľa zák. č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov),
c) ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu podľa zák. č. 447/2008 Z.z. (o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov),
d) ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení touto nákazou,
5. Ustanovenie odseku 4 písm. b) sa nepoužije, ak fyzickej osobe
a) vykonávajúcej opatrovanie sa poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť v zdravotníckom zariadení,
b) vykonávajúcej opatrovanie sa poskytuje odľahčovacia služba,
c) ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie podľa zák. č. 447/2008 Z. z., sa poskytuje opatrovateľská služba v rozsahu najviac 7,5 hodín mesačne.

Článok 3
Konanie vo veci odkázanosti na sociálnu službu

1. Konanie o odkázanosti na opatrovateľskú službu sa začína na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.
2. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu podľa ods. 1) sa podáva Mestu Sečovce.
3. Ak fyzická osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu alebo udeliť písomný súhlas na poskytnutie sociálnej služby, na účely odľahčovacej služby, môže v jej mene a s jej súhlasom a na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave tejto fyzickej osoby podať žiadosť alebo udeliť súhlas aj iná fyzická osoba.
4. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu obsahuje:
- meno a priezvisko žiadateľa (fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať sociálna
služba),
- dátum narodenia,
- adresa pobytu,
- rodinný stav,
- štátne občianstvo,
- druh sociálnej služby, na ktorú má byť fyzická osoba posúdená.
- iné doklady, ktoré sú podkladom na uzatvorenie zmluvy (potvrdenie o príjme
za predchádzajúci kalendárny rok a doklady o majetkových pomeroch).
5. Opatrovateľskú službu možno poskytovať aj pred nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu na základe rozhodnutia primátora mesta .
6. Podkladom na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu je posudok o odkázanosti na sociálnu službu.
7. Na vypracovanie posudku o odkázanosti na sociálnu službu sa primerane použijú ustanovenia § 48 až 51 zákona o sociálnych službách.
8. Mesto na základe lekárskeho posudku a sociálneho posudku vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý obsahuje:
a) stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,
b) znevýhodnenie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) alebo s nepriaznivým zdravotným stavom v oblasti sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách,
c) návrh druhu sociálnej služby,
d) určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu, s výnimkou, že posudzujúci lekár neurčí termín opätovného posúdenia zdravotného stavu fyzickej osoby, ak je zdravotný stav fyzickej osoby chronický s trvalým poškodením a od ďalšej liečby nemožno očakávať jeho zlepšenie.

9. Pri rozhodovaní o odkázanosti na sociálnu službu môže mesto použiť ako podklad na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu komplexný posudok vydaný príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia podľa zák. č. 447/2008 Z. z.
(o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a
o zmene a doplnení niektorých zákonov), ak je jeho obsahom aj posúdenie stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby alebo posudok o odkázanosti na sociálnu službu vydaný inou obcou (§92 ods. 9 zákona č. 448/2008 Z.z. ).
10. Na konanie o odkázanosti na sociálnu službu sa primerane vzťahujú všeobecne záväzné právne predpisy o správnom konaní.
11. Priebeh konania vo veci rozhodovania o odkázanosti na sociálnu službu zabezpečuje mesto Sečovce, ktoré eviduje a vedie celú spisovú agendu.
12. O odkázanosti na sociálnu službu rozhoduje za mesto ako správny orgán primátor mesta v zmysle § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
13. Opravný prostriedok proti rozhodnutiu o zákaze poskytovateľa sociálnej služby poskytovať sociálnu službu, nemá odkladný účinok.

 


Článok 4

Poskytovanie opatrovateľskej služby

1. Podmienkou poskytovania opatrovateľskej služby je rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby.
2. Opatrovateľská služba je terénna služba, ktorá sa poskytuje prednostne v byte občana.
3. Opatrovateľská služba sa poskytuje na dobu počas splnenia podmienok trvania nároku na tento druh sociálnej služby.
4. Opatrovateľská služba sa poskytuje na neurčitý čas alebo na určitý čas.
5. Pri hospitalizácii klienta, pri umiestnení klienta do zariadenia sociálnych služieb alebo pri prerušení poskytovania opatrovateľskej služby na dobu dlhšiu ako 30 dní je občan povinný písomne vyzvať poskytovateľa o zmenu zmluvných podmienok zmluvy o poskytovaní sociálnej služby formou dodatku alebo jej zrušenie.
6. Mesto prostredníctvom opatrovateliek opatrovateľskej služby bude zabezpečovať odľahčovaciu službu, ak občan bude požadovať uvedenú službu v rozsahu 7,5 hodín denne v pracovných dňoch ( § 54 zákona č.448/2008 Z.z.).

 

 

Článok 5
Úhrada za opatrovateľskú službu, spôsob jej určenia a platenia

1. Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za opatrovateľskú službu podľa svojho príjmu a majetku.
2. Úhrada za opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaci sa určí podľa zodpovedajúceho stupňa odkázanosti fyzickej osoby posúdenej podľa prílohy č. 3 zákona v prepočte na 22 pracovných dní a počtu hodín poskytovanej opatrovateľskej služby.
3. Výšku úhrady za opatrovateľskú službu určuje mesto Sečovce v sume
0,50 € za 1 hodinu poskytovanej služby.
(15,06 Sk -prepočítané konverzným kurzom 30,1260 SK)
4. Úhradu za opatrovateľskú službu platí klient podľa skutočného rozsahu poskytnutých úkonov a hodín za kalendárny mesiac, v ktorom sa opatrovateľská služba poskytla, najneskôr do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
5. Rozsah a podmienky úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby si klient dohodne s poskytovateľom v zmluve o poskytovaní sociálnej služby.


Článok 6
Právna ochrana občana pri platení úhrady


1. Po zaplatení úhrady za opatrovateľskú službu musí prijímateľovi sociálnej služby zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 1,3 násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenú (zák. č. 601/2003 Zb. o životnom minime v znení neskorších predpisov) - § 73 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z.z..
2. Prijímateľ sociálnej služby nie je povinný platiť úhradu za sociálnu službu, ak jeho príjem je nižší alebo sa rovná sume ustanovenej v odseku 1. - § 73 ods. 6 zákona č. 448/2008 Z.z.
3. Prijímateľ sociálnej služby platí len časť úhrady za sociálnu službu, ak jeho príjem je vyšší, ako je suma ustanovená v odseku 1 a jeho výška nepostačuje na zaplatenie určenej úhrady za sociálnu službu. - § 73 ods. 7 zákona č. 448/2008 Z.z.
4. Ak prijímateľ sociálnej služby nemá príjem alebo jeho príjem nepostačuje na platenie úhrady za sociálnu službu, môže úhradu za sociálnu službu alebo jej časť platiť aj iná osoba; odsek 1 sa nepoužije. Osoba podľa prvej vety môže uzatvoriť s mestom Sečovce zmluvu o platení úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu - §73 ods. 9
zákona č. 448/2008 Z.z.
5. Ak podľa odseku 1 nevznikne prijímateľovi sociálnej služby povinnosť platiť úhradu za opatrovateľskú službu alebo jej časť, prechádza táto povinnosť postupne na rodičov a deti, ak sa ich príjem neposudzuje spoločne s príjmom prijímateľa sociálnej služby; rodičom alebo deťom po zaplatení úhrady za sociálnu službu musí mesačne zostať 1,3 násobku sumy životného minima. Rodičia alebo deti môžu uzatvoriť s mestom Sečovce zmluvu o platení úhrady za sociálnu službu. - § 73 ods. 10 zákona č.448/2008 Z.z.
6. Ak nedôjde k uzatvoreniu zmluvy podľa odseku 5., mesto rozhodne o povinnosti rodičov alebo detí platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť za prijímateľa sociálnej služby, ktorému nevznikne povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť.


7. Ak podľa odseku 1 nevznikne prijímateľovi sociálnej služby povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť a táto povinnosť nevznikne ani rodičom alebo deťom a prijímateľ sociálnej služby zomrie, nezaplatená úhrada za sociálnu službu alebo jej časť je pohľadávka mesta, ktorá sa uplatňuje v konaní o dedičstve. - § 73 ods. 13 zákona č. 448/2008 Z.z.


Článok 7
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

1. Mesto poskytuje sociálnu službu - opatrovateľskú službu na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Zmluva o poskytovaní sociálnej služby musí byť uzatvorená spôsobom, ktorý je pre prijímateľa sociálnej služby zrozumiteľný. - § 74 ods. 1 a ods. 2 písm. d) zákona č. 448/2008 Z.z. a v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka
2. Ak má fyzická osoba záujem o poskytovanie sociálnej služby, je povinná podať písomnú žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby mestu Sečovce - § 74 ods. 3 zákona č. 448/2008 Z.z.
3. Žiadosť podľa ods. 2 obsahuje:
a) meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať opatrovateľská služba, dátum narodenia a adresu jej pobytu
b) druh sociálnej služby, ktorá sa má poskytovať fyzickej osobe uvedenej v písmene a)
c) potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok
d) doklady o majetkových pomeroch
e) deň začatia poskytovania sociálnej služby a čas poskytovania sociálnej služby
f) iné doklady, ktoré sú podkladom na uzatvorenie zmluvy
g) k žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby fyzická osoba priloží aj právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.
4. Zmluva o poskytovaní sociálnej služby obsahuje (§ 74 ods. 7 zákona číslo 448/2008 Z.z. ):
a) označenie zmluvných strán,
b) druh poskytovanej sociálnej služby,
c) vecný rozsah sociálnej služby podľa § 15 zákona a formu poskytovania sociálnej služby,
d) deň začatia poskytovania sociálnej služby,
e) čas poskytovania sociálnej služby,
f) miesto poskytovania sociálnej služby,
g) sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a spôsob jej platenia,
h) podmienky zvyšovania sumy úhrady za sociálnu službu,
i) dôvody odstúpenia od zmluvy,
j) sumu nezaplatenej úhrady za sociálnu službu podľa § 73 ods. 13 zákona č. 448/2008 Z.z.

5. Ak sa zmenia skutočnosti, ktoré sú predmetom zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, je možné tieto skutočnosti zmeniť dodatkom k zmluve, ak si to účastníci v tejto zmluve dohodli (§ 74 ods. 11 zákona č. 448/2008 Z.z), prípadne je možné zmluvu vypovedať tak, ako je uvedené v § 74 ods. 13-15 zákona č. 448/2008 Z.z.
6. Ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na určenie úhrady za sociálnu službu - opatrovateľskú službu podľa § 73 zákona, mesto Sečovce a prijímateľ sociálnej služby sú povinní uzatvoriť dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby. - § 74 ods. 12 zákona č. 448/2008 Z.z.


Článok 8
Prechodné ustanovenia

1. Fyzická osoba, ktorej sa poskytuje opatrovateľská služba podľa zákona účinného do 31. decembra 2008, sa považuje za odkázanú na túto sociálnu službu do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na opatrovateľskú službu podľa zákona účinného od 1. januára 2009, najdlhšie do 31. decembra 2010. - § 106 ods. 2 zákona č. 448/2008 Z.z.
2. Fyzická osoba, ktorá vykonáva opatrovateľskú službu podľa zákona účinného od 1. januára 2009, je povinná splniť podmienku ustanovenú v § 84 ods. 9 zákona číslo 448/2008 Z.z. do 31. decembra 2011 (podľa ustanovení § 109 ods. 2 zákona o sociálnych službách). § 84 ods. 9 zákona č. 448/2008 Z.z. opatrovateľom podľa tohto zákona je fyzická osoba, ktorá
a) má úplné stredné odborné vzdelanie získané v študijnom odbore so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, alebo
b) absolvovala akreditovaný kurz opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín

aČlánok 9
Záverečné ustanovenia

1. Všeobecne záväzne nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1.9.2009.

2. Po nadobudnutí účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní
opatrovateľskej služby, spôsobe určenia a výške úhrady za opatrovateľskú službu ,
v meste Sečovce sa ruší VZN mesta Sečovce č. 9/2007 o podmienkach
poskytovania opatrovateľskej služby, o spôsobe určenia úhrady a výške úhrady za
opatrovateľskú službu v meste Sečovce.

Sečovce 15.6.2009
RNDr. Monika Bérešová,
primátorka mesta
 

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmasterÚvodná stránka