Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN MESTA


 

VZN po skončení platnosti a účinnosti

VZN o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní na rok 2009

Účinnosť: 31.12.2008

1

Všeobecne záväzné nariadenie c.5/2008
o podmienkach urcovania a vyberania miestnych daní
na rok 2009

Mestské zastupitelstvo v Secovciach na základe ustanovenia §-6 a § 11, zák.c.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov v platnom znení a zák.c.582/2004
Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v platnom znení v y d á v a toto všeobecne záväzne nariadenie
Všeobecné ustanovenia

§ 1

Druhy miestnych daní
1./ Mesto ukladá s úcinnostou od 1.1.2009 tieto miestne dane:
a/ dan z nehnutelnosti.
b/ dan za psa
c/ dan za užívanie verejného priestranstva
d/ dan za ubytovanie
e/ dan za predajné automaty
f/ dan za nevýherné hracie prístroje
2./ Mesto ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

§ 2

Zdanovacie obdobie
Zdanovacím obdobím miestnych daní uvedených v §1 ods.1, písm.a/,b/,e/,f/ je kalendárny
rok.

§ 3

Úvodné ustanovenie
Právna úprava základných ustanovení miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady je v zákone 582/2004 Z. z v platnom znení..
PRVÁ CAST
Dan za užívanie verejného priestranstva

§ 4

Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného
priestranstva v m2.

§ 5

Predmet a vymedzenie dane za užívanie verejného priestranstva
1. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva
.
2. Verejným priestranstvom na úcely tohto nariadenia sú verejnosti prístupné pozemky vo
2
vlastníctve mesta Secovce.
3. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho
na poskytovanie služieb, umiestnenia stavebného zariadenia, predajného zariadenia,
zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií a umiestnenie skládky..

§ 6

Sadzba dane
Sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva urcí mesto v slovenských korunách za každý
aj nacatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva.
1.Za užívanie verejného priestranstva pre podnikatelskú cinnost sa dan stanovuje za:
a)predaj potravín, ovocia, zeleniny : 1,33.- €/m2/den
b)predaj alkoholických nápojov a tabakových výrobkov : 3,32 €.- Sk/m2/den
c)predaj remeselných výrobkov, ludovej umeleckej tvorby : 1,0 € .- Sk/m2/den
d)predaj ostatných tovarov : 1,33 ,.- €/m2/den
e)využívanie verejného priestranstva za úcelom reklamy / predvádzanie áut, rôznych
výrobkov / : 1,33.- €/m2/den
2.Za užívanie verejného priestranstva pre nepodnikatelskú cinnost sa dan stanovuje za :
predaj ovocia a zeleniny a ostatných tovarov : 0,33.- €/m2/den
3.Za skládku materiálov : 0,33.- €/m2/den
4.Za stavbárske lešenie a podobné konštrukcie : 0,33.- €/m2/den
5.Za užívanie verejného priestranstva :
a) na úcely postavenia cirkusov sa stanovuje sadzba : 0,17.- €/m2/den
Lokalitu umiestnenia cirkusu urcuje mesto,
b) za úcelom umiestnenia lunaparkov a iných atrakcií sa stanovuje poplatok : 0,17.-
€/m2/den

§ 7

Oslobodenie od dane
Mesto poskytuje oslobodenie od dane za užívanie verejného priestranstva :
a) za kultúrnu a športovú akciu usporiadanú na verejnom priestranstve bez vstupného
alebo akciu, ktorej celý výtažok je urcený na charitatívne a verejnoprospešné úcely

§ 8

Platenie dane
1.Dan je splatná pred zacatím užívania verejných priestranstiev, za skládky materiálu je dan
splatná dnom realizácie.
2.Ak ide o trvalé užívanie verejných priestranstiev /napr. predajné stánky a iné podobné
zariadenia/ zaplatí danovník vymeranú dan za celý bežný kalendárny rok do 31.3. bežného
roka.
3.V prípadoch docasného užívania verejných priestranstiev je danovník povinný uhradit dan
naraz za celý ohlásený a dohodnutý cas.
4.Splatnost dane dodatocne vymeranej pri prekrocení dohodnutého casu používania
verejných priestranstiev je do 15 dní po dorucení platobného výmeru.
3
5.Dan za verejné priestranstvo vyberá mestom poverený správca alebo pracovníci mestského
úradu do pokladne mesta.
DRUHÁ CAST
Dan za ubytovanie

§ 9

Predmet dane
Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v zariadení
poskytujúcim služby prechodného ubytovania

§ 10

Danovník
Danovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.

§ 11

Základ dane
Základom dane je pocet prenocovaní.

§ 12

Sadzba dane
Sadzba dane za osobu a prenocovanie je v zariadeniach poskytujúcich prechodné ubytovanie
0,33.-€.

§ 13

Oslobodenie od dane
Dan za ubytovanie neplatí:
a) nevidomá osoba, bezvládna osoba a držitel preukazu ZTP/S (zdravotne tažko
postihnutý so sprievodom) a ich sprievodcovia a osoba poberajúca invalidný
dôchodok.
b) osoba, ktorej sa poskytuje rekondicný pobyt podla osobitných predpisov
c) vlastník objektu na individuálnu rekreáciu nachádzajúceho sa v meste, jeho manželka
manžel, príbuzní v priamom rade, súrodenec, a manžel (manželka) týchto psôb a ich
detí
d) príbuzní v priamom rade a súrodenec ubytovatela, alebo jeho manželky (manžela) a
manželia týchto osôb a ich detí,
e) osoba do 18 roku veku a osoba poberajúca starobný dôchodok

§ 14

Platenie dane
1. Danovník je povinný po skoncení štvrtroka pravdivo vyhotovit „Hlásenie“ k dani
za pobyt podla písomnej evidencie a výpoctu dane. Vyhotovené hlásenie s vypocítanou
sumou dane je danovník povinný dorucit Mestskému úradu v Secovciach,
vždy do 15.1, 15.4, 15.7., 15.10. príslušného roka.
2. Dan za pobyt je splatná do 15 dní odo dna dorucenia platobného výmeru
.

§ 15

Evidencia dane za ubytovanie
1. Danovník je povinný registrovat sa na Mestskom úrade v Secovciach do 15 dní od
zacatia cinnosti.
4
3. 2. Danovník je povinný viest písomnú evidenciu o pocte osôb a prenocovaní za
4. sledované obdobie.
3. Ak príde k zmenám v danovej povinnosti alebo táto povinnost zanikne, je danovník
povinný nové skutocnosti oznámit Mestskému úradu v Secovciach do 15 dní odo dna
ich vzniku.
TRETIA CAST
Dan za predajné automaty

§ 16

Základ dane
Základom dane je pocet predajných automatov.

§ 17

Sadzba dane
Sadzba dane za jeden predajný automat a kalendárny rok je:
a) za potraviny : 33,19.- €
b) za ostatné tovary : 66,39.- €
c) za predaj tabakových výrobkov alebo alkoholických nápojov : 331,94.-€

§ 18

Oznamovacia povinnost
Danovník dane za automaty je povinný podat oznámenie o prevádzkovaní predajných
automatov na území mesta správcovi dane Mestu Secovce najneskôr do 30 dní od vzniku
danovej povinnosti v ktorom uvedie miesto kde bude automat umiestnený, typ a výrobné
císlo automatu a skladbu ponúk v automate.
V oznámení uvedie obchodné meno a názov, ICO a sídlo, miesto podnikania a kontaktné
údaje.
Ak príde k zmene danovej povinnosti alebo ak danová povinnost zanikne, je danovník
povinný písomne túto skutocnost oznámit správcovi dane do 30 dní ked táto skutocnost
nastala.

§ 19

Platenie dane
1.Dan je splatná bez vyrúbenia do 31.januára zdanovacieho obdobia.
2.Dan sa platí prevodom z úctu v penažnom ústave alebo v hotovosti do pokladne mesta alebo
vkladom v hotovosti na úcet správcu dane v penažnom ústave.
ŠTVRTÁ CAST
Dan za nevýherné hracie prístroje

§ 20

Základ dane
Základom dane je pocet nevýherných hracích prístrojov
.
5

§ 21

Sadzba dane
Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok je :
a) elektronické prístroje na pocítacové hry : 33,19.-€
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty : 165,97.- €

§ 22

Oznamovacia povinnost
1.Danovník, ktorým je v zmysle § 53 zák.c.582/2004 Z.z. fyzická alebo právnické osoba,
ktorá nevýherne hracie prístroje prevádzkuje, je povinný podat oznámenie o prevádzkovaní
nevýherných hracích prístrojov správcovi dane, ktorým je Mesto Secovce najneskôr do 30
dní od vzniku danovej povinnosti, ktorá vzniká dnom zacatia prevádzkovania nevýherných
hracích prístrojov.
2.Danovník je povinný v oznámení nahlásit obchodné meno a názov, ICO a sídlo, miesto
podnikania a kontaktné údaje. Ak ide o fyzickú osobu, ktorá podniká aj rodné císlo
danovníka.
3.Danovník je povinný uviest miesto, priestor alebo objekt kde bude nevýherný hrací prístroj
umiestnený, typ a výrobné císlo.

§ 23

Povinnost danovníka
Danovník je povinný oznacit každý prístroj na viditelnom mieste štítkom, kde je uvedené:
názov firmy – prevádzkovatela, sídlo, ICO, dátum umiestnenia a dátum zacatia prevádzky,
výrobné císlo a typ prístroja.

§ 24

Platenie dane
1 Dan za zdanovacie obdobie je splatná bez vyrúbenia do 31.januára o zdanovacieho obdobia.
2.Dan sa platí prevodom z úctu v penažnom ústave alebo v hotovosti v pokladni mesta alebo
vkladom v hotovosti na úcet správcu dane v penažnom ústave.

§ 25

Zrušovacie ustanovenia
1. Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie c.7/2007 o podmienkach urcovania a vyberania
miestnych daní.

§ 26

Záverecné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobudlo úcinnost dna 31.12.2008.
Secovce, 24.11.2008

primátorka mesta
RNDr. Monika Bérešová
VZN č. 9/1992 o parkovaní a státi motorových vozidiel na pozemných komunikáciach a verejných priestranstvách v meste
 VZN 9 1992.doc (422 kB) (422 kB)

 
VZN č. 10/1992 poriadok pre pohrebiska
 10 1992.doc (2.4 MB) (2.4 MB)

 
VZN 12/1993 o zavedený miestných poplatkoch
 VZN 12 1993.doc (4 MB) (4 MB)

 
VZN 14/1994 - pre nakladanie s komunálnym odpadom na územi mesta
 VZN 14 1994.doc (2.6 MB) (2.6 MB)

 
VZN 15/1994 - určujúce podmienky predaja v tržnici na trhovisku a na príležitostných trhoch
 VZN 15 1994.doc (2.4 MB) (2.4 MB)

 
VZN č. 2/1995 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.21995.doc (34 kB) (34 kB)

 
VZN 03/1996 - o ochrane pre zneužívaním alkoholických nápojov
 VZN 3 1996.doc (554 kB) (554 kB)

 
VZN č. 01/1997 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.11997.doc (51.5 kB) (51.5 kB)

 
VZN 02/1998 - upravujúce predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach na územi mesta Sečovce
 VZN 2 1998.doc (2.6 MB) (2.6 MB)

 
VZN 03/1998 - trhový poriadok
 VZN 3 1998.doc (455.5 kB) (455.5 kB)

 
VZN 04/1998 - trhový poriadok
 VZN 4 1998.doc (509 kB) (509 kB)

 
VZN č. 5/1998 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.051998.doc (54 kB) (54 kB)

 
VZN č. 01/1999 - o predajnom a prevádzkovom čase na územi mesta Sečovce
 VZN 1 1999.doc (673 kB) (673 kB)

 
VZN č. 2/1999 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.021999.doc (53.5 kB) (53.5 kB)

 
VZN č. 01/2000 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.012000.doc (53.5 kB) (53.5 kB)

 
VZN 01/2001 o komunálnom odpade
 VZN č.1 2001.doc (3.3 MB) (3.3 MB)

 
VZN č. 2/2001 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.022001.doc (53.5 kB) (53.5 kB)

 
VZN č. 3/2002 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce

 
VZN č. 01/2003 o podmienkach držania psov v meste Sečovce
 VZN č.012003.doc (41.5 kB) (41.5 kB)

 
VZN č. 04/2003 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.042003.doc (60.5 kB) (60.5 kB)

 
VZN č. 11/2004 o dani za psa
 VZN č.112004.doc (32 kB) (32 kB)

 
VZN č.3/2005 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Sečovce na rok 2006
 VZN č.3 2005 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Sečovce na rok  2006.doc (817 kB) (817 kB)

 
VZN č.5/2005 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.5 2005 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácnosti na území mesta Sečovce.doc (3.8 MB) (3.8 MB)

 
VZN č. 6/2005 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.062005.doc (48 kB) (48 kB)

 
VZN č.4/2006 o podmienkach určovania a vyberania miestných daní na rok 2007
 VZN 2006 o podmienkach určovania a vyberania miestných daní na rok 2007.doc (835 kB) (835 kB)

 
VZN č.5/2006 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Sečovce
 VZN č.5 2006 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Sečovce.doc (775 kB) (775 kB)

 
VZN č. 2/2006 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.022006.doc (41.5 kB) (41.5 kB)

 
VZN č. 3/2006 o dani za psa
 VZN č. 32006.doc (28 kB) (28 kB)

 
VZN č.1/2007 o stanovení podmienok prenajímania najomných bytov
 VZN č.1 2007.doc (592 kB) (592 kB)

 
VZN č.2/2007 o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na území mesta
 VZN č.2 2007 o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na území mesta.doc (1.4 MB) (1.4 MB)

 
VZN č. 03/2007 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č. 32007.doc (38 kB) (38 kB)

 
VZN č. 04/2007 o dani za psa
 VZN č. 42007.doc (28.5 kB) (28.5 kB)

 
VZN č.7/2007 o podmienok určovania a vyberania miestnych daní
 VZN č.7 2007.doc (830 kB) (830 kB)

 
VZN č.8/2008 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Sečovce
 VZN č. 8 2007.doc (1.6 MB) (1.6 MB)

 

dnes je: 26.3.2019

meniny má: Emanuel

Za obsah zodpovedá
webmaster


webygroup

Úvodná stránka