Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN MESTA


 

VZN po skončení platnosti a účinnosti

VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Secovce na rok 2009

Účinnosť: 31.12.2008

1

Všeobecne záväzné nariadenie c. 4 /2008
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území
mesta Secovce na rok 2009

Mestské zastupitelstvo v Secovciach na základe ustanovenia §-u 6 a § 11 zák.c.369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov v platnom znení a zák. c.582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom
znení v y d á v a toto všeobecne záväzne nariadenie

§ 1

Všeobecné ustanovenia
Mesto Secovce ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

§ 2

Úvodné ustanovenie
Právna úprava základných ustanovení miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady je v zákone c.582/2004 Z. z. v platnom znení.

§ 3

Predmet poplatku
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne odpady
okrem elektroodpadov , ktoré vznikajú na území mesta.

§ 4

Poplatník
1.)Ak dalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je:
a.) fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá
je na území mesta oprávnená užívat alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú
stavbu alebo jej cast alebo objekt, ktorý nie je stavbou alebo vinicu, ovocný sad,
trvalý trávny porast na iný úcel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území
mesta okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri
nehnutelnosti ako vodná plocha /dalej len „nehnutelnost“/
b.) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívat alebo užíva nehnutelnost
nachádzajúcu sa na území mesta na iný úcel ako podnikanie
c) podnikatel , ktorý je oprávnený užívat alebo užíva nehnutelnost nachádzajúcu sa
na území mesta na úcel podnikania.
2.)U poplatníkov podla ods.1/ písm. a) sa bude vychádzat najmä z údajov centrálnej
evidencie obyvatelov vedenej v evidencii obyvatelstva Mestského úradu Secovce /trvalý
a prechodný pobyt/. U poplatníkov pod písm. b/ a c/ na základe priznania alebo podla
posledných známych údajov pre spoplatnenie.
3.)Poplatok platí :
a) vlastník nehnutelnosti, nájomca alebo užívatel nehnutelnosti ,
2
b) správca ak je vlastníkom nehnutelností štát, vyšší územný celok alebo mesto
c) ak je nehnutelnost, byt alebo nebytový priestor v spoluvlastníctve viacerých
vlastníkov, je platitelom zástupca alebo správca urcený vlastníkmi. Ak si vlastníci
neurcia zástupcu alebo správcu ,urcí platitela mesto.
4.)Poplatková povinnost vznika dnom, ktorým nastane skutocnost uvedená v odseku 1.
Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívat nehnutelnost vyplýva z povahy
právneho vztahu s poplatníkom podla odseku 1 ak na jeho základe
a) užíva priestory nehnutelnosti vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení na to
urcenom,
b) je hospitalizovaná v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti,
c) užíva z dôvodu plnenia povinnosti vyplývajúcich z pracovnoprávneho vztahu
alebo iného obdobného vztahu s poplatníkom nehnutelnost, ktorú má právo
užívat alebo ju užíva aj poplatník alebo
d) v nehnutelnosti, ktorú má poplatník právo užívat alebo ju užíva, vykonáva pre
poplatníka práce alebo mu poskytuje iné služby v rámci výkonu svojej cinnosti
a pri tejto cinnosti produkuje len komunálne odpady alebo drobné stavebné
odpady.

§ 5

Vyrubenie poplatku
Obdobím, za ktoré mesto vyrubuje a vyberá poplatok je kalendárny rok.
Správca dane vyrubí poplatok platobným výmerom

§ 6

Sadzba poplatku
1.)Sadzba poplatku je:
a) pre poplatníka podla § 4,ods.1,písm.a/ pri nehnutelnosti a byte slúžiacom na bývanie
podla poctu osôb prihlásených k trvalému pobytu, resp. prechodnému pobytu :
0,033 . - € za osobu a kalendárny den
b) pre poplatníka podla § 4,ods.1,písm.a/ pri nehnutelnosti na území mesta, ktorú užíva
alebo je oprávnená užívat fyzická osoba, ak túto nevyužíva na podnikanie a nemá
v meste trvalý alebo prechodný pobyt /napr. rekreacná a záhradná chata, chalupy,
záhrady, garáže a pod./
intravilán - 0,033 .- € za osobu a kalendárny den
extravilán - 0,010 .- € za osobu a kalendárny den
c) pre poplatníka podla § 4.ods.1,písm.b/ :
ca/samospráva, školy, spolocenské a športové organizácie :
0,013 .- € za 1 zamestnanca a kalendárny den
Mesto stanovuje koeficient vo výške 0,9
cb/detský domov :
0,073 . - € za 1 zamestnanca a kalendárny den
Mesto stanovuje koeficient vo výške 0,9
cc/štátna správa, polícia :
0,090 .- € za 1 zamestnanca a kalendárny den
Mesto stanovuje koeficient vo výške 0,9
3
cd/útvar pre cudzincov :
0,090 . – € za 1 zamestnanca a kalendárny den
Mesto stanovuje koeficient vo výške 0,9
d) pre poplatníka podla § 4,ods.1,písm c/ :
živnostníci,priemysel,banky,sporitelne,poistovne,pošta,lekárne,obchody,stávkové
kabcelárie a dalšie podnikatelské subjekty:
0,090.-€ za 1 zamestnanca a kalendárny den
Mesto stanovuje koeficient vo výške 0,9
reštauracné, kaviarenske alebo iné pohostinske služby, bufety, penzióny, :
0,090 .- € za 1 zamestnanca a 1 miesta na poskytovanie služby a kalendárny den
Mesto stanovuje koeficient vo výške 0,9
Pre poplatníka podla § 4, ods.1, písm. b/ a c/ .
v prípade ak požiada o množstvový zber podla § 39, ods.12, písm. a/, b/, zák.c.24/2004 Z.
z.:
0,053 .- €/l odpadu pre nádoby s objemom 110 l
0,053 .- €/l odpadu pre kontajnery s objemom 1.100 l
odvoz odpadu – 1 x za 2 týždne u biologicky nerozložitelného odpadu
Poplatok môže byt uhradený bankovým prevodom, poštovou poukážkou alebo v hotovosti
do pokladne mesta.
Poplatok sa u jednotlivých poplatníkov vždy zaokrúhli na celé koruny smerom nahor.
2.)Poplatok je splatný v dvoch rovnakých splátkach do 30.6 a 30.9. príslušného kalendárneho
roku na ktorý sa poplatok vyrubuje.
3.)Pre vyrúbenie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je rozhodujúci
stav k 1.1 príslušného kalendárneho roka.

§ 7

Oznamovacia povinnost
1.)Všetky zmeny potrebné k urceniu poplatku je poplatník povinný nahlásit Mestskému úradu
Secovce najneskôr do 31.1. príslušného kalendárneho roku
2.)Poplatník je povinný do 1 mesiaca odo dna vzniku povinnosti platit poplatok , odo dna ked
nastala skutocnost, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, ako aj od skoncenia
obdobia urceného mestom za ktoré platil poplatok v prípade ak došlo k zmene už
ohlásených údajov, ohlásit mestskému úradu :
a) svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu /dalej len
identifikacné údaje/, ak je poplatníkom osoba podla § 4,ods.1, písm. b/, c/ názov alebo
obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikacné císlo, kópiu
živnostenského listu,
b) identifikacné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka,
c) údaje rozhodujúce pre urcenie poplatku podla § 4,ods.1 spolu s ohlásením predloží aj
doklady potvrdzujúce uvádzané údaje a ak súcasne požaduje zníženie alebo odpustenie
poplatku aj doklady, ktoré odôvodnujú zníženie alebo odpustenie poplatku.
4

§ 8

Zníženie a odpustenie poplatku
1.)Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady mesto na základe žiadosti zníži:
a) ak sa poplatník v urcenom období dlhodobo /minimálne 6 po sebe nasledujúcich
mesiacov/ zdržiava alebo zdržiaval mimo mesta alebo v zahranicí sadzba – 0,010.- € na
osobu a kalendárny den.
K žiadosti je potrebné doložit doklady poukazujúce nárok na zlavu / pracovné
povolenie, povolenie k pobytu, víza, potvrdenie o návšteve školy a pod./
b) o sumu zaplatenú v inej obci sa poplatok zníži tým poplatníkom s trvalým alebo
prechodným pobytom v meste, ktorí sa cast roka zdržiavajú mimo územia mesta
a preukážu sa uhradením poplatku za odpad v mieste, kde sa pocas roka zdržiavali
c) študentom ubytovaných na internáte na základe potvrdenia školy osamelým obcanom /
vdovec, vdova/ po dovršení 70 rokov veku na základe prvýkrát podanej žiadosti
rodinám na 4.dieta a každé dalšie na základe podanej žiadosti,
2.)alebo odpustí :
ak sa poplatník po dobu 12 mesiacov v kalendárnom roku zdržiaval mimo trvalého pobytu
v meste
Mesto osobám uvedeným pod písm. c/ zníži poplatok o 50 %.
Žiadosti o zníženie poplatku je potrebné podat najneskoršie do 31.1.príslušného roku na
Mestský úrad Secovce.
V odôvodnených prípadoch žiadosti o zníženie alebo odpustenie poplatku sa môžu podat aj
po tomto termíne v priebehu roka ak nastala takáto skutocnost po 31.1.

§ 9

Zrušovacie ustanovenia
Zrušuje sa všeobecne záväzne nariadenie c.8/2007 a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.

§ 10

Záverecné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobudlo úcinnost dna 31.12.2008.
Secovce 24.11.2008

primátorka mesta
RNDr. Monika Bérešová

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmasterÚvodná stránka