Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN MESTA


 

VZN po skončení platnosti a účinnosti

(€) VZN ktorým sa stanovujú sadzby za prenájom nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve mesta Sečovce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všeobecné záväzné nariadenie

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sečovce č. 5/2007, ktorým sa stanovujú sadzby za prenájom nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve mesta Sečovce.

 

            Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach v zmysle ods. 1 §6 a §11 zákona č. 369/1991 Zb.  o obecnom zriadení v platnom znení, §3 zákona č. 500/1991 Zb. o pôsobnosti vo veciach nájmu a podnájmu nebytových priestorov platnom znení,  podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v platnom znení, zákona č. 18/1996Z.z. v platnom znení a ustanovení Občianskeho zákonníka v platnom znení vydáva pre katastrálne územie mesta Sečovce toto všeobecné záväzné nariadenie o určení sadzieb nájomného za prenájom nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve mesta Sečovce. 

 

Článok I.

 

 1. Všeobecné záväzné nariadenie sa vzťahuje na nebytové priestory a pozemky vo vlastníctve mesta Sečovce
 2. Za nebytové priestory sa považujú miestnosti alebo súbor miestností, ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu určené na iné účely ako na bývanie. Za nebytové priestory sa nepovažuje príslušenstvo bytu alebo spoločné priestory domu.

 

Článok II.

 

 1. Rozdelenie nebytových priestorov podľa charakteru a povahy vykonávanej činnosti a účelu využitia v danom priestore je nasledovné :

 

            Kategória A: herne, poisťovne(okrem zdravotných), banky, stávkové kancelárie,

            realitné kancelárie, reštauračné priestory

            Kategória B: obchodné priestory, priestory zabezpečujúce služby pre obyvateľstvo

            Kategória C: kancelárske priestory, ateliéry

            Kategória D: politické strany, skladové priestory, výrobné priestory, dielenské

            priestory, sociálne zariadenia, chodby a schodišťa, garáže, ostatné

            priestory – provizória, orgány štátnej správy, a ktoré  nájomca hradí čiastočne alebo    

            úplne  z prostriedkov štátneho rozpočtu alebo rozpočtov miest a obcí

            Kategória E: zariadenia sociálnych služieb, školské a predškolské zariadenia,

            zariadenia pre výchovnú a osvetovú činnosť, neziskové organizácie (napr. cirkvi),   

            občianske združenia

            Kategória F: majetok, ktorý prešiel do majetku mesta zákonom č. 447/2001 Z. z. §2

            ods. b 

 

 1. Výška nájomného je následovná:

 

            Kategória A: základné nájomne

            Kategória B: 90% základného nájomného

            Kategória C: 80% základného nájomného

 

- 2 -

 

            Kategória D: 60% základného nájomného

            Kategória E: 40% základného nájomného

            Kategória F:

                        Prenájom telovýchovných zariadení :

1.      Za odplatu 0,033 € na predmet nájmu:

·        Potreby povinnej telesnej výchovy a činnosť športových a záujmových krúžkov inej školy

·        Záujmovú, telovýchovnú činnosť školských zariadení

·        Iné školy v mieste alebo regióne bez telovýchovných objektov

·        Školské útvary športovo – talentovanej mládeže a školské športové kluby

·        Súťaže a podujatia usporiadané Slovenskou asociáciou športu na školách

 

2.      Za úhradu prevádzkových nákladov pre:

·        Útvary športovo-talentovanej mládeže občianskych združení (telovýchovných jednôt a klubov pre činnosť mládežníckych kategórií) vrátane občianskych združení telesne postihnutých občanov

·        Rodičia s deťmi

 

                                   3.   Za úhradu                                   

·        Súkromným podnikateľom, fyzickým osobám, organizáciám, združeniam, telovýchovným jednotám a klubom, ak využívajú telovýchovné a športové zariadenia podľa dohody v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov

-         Suma

Mala telocvičňa: (do 100m2) 0,013 €/1m2/hod + prevádzkové náklady na energie + upratovanie

Veľká telocvičňa(nad 100m2) 0,016 €/1m2/hod+ prevádzkové náklady na energie + upratovanie

 

                        Prenájom tried:

1.      Krátkodobý prenájom tried:

-         počas školského roka v poobedňajších hodinách pre žiakov vlastnej školy (napr. lektori cudzích jazykov)

                                          Suma: 0,008 €/1m2/hod

2.      Jednorázový prenájom priestorov:

-         prezentácia výrobkov, výstava, školenie

                                           Suma: 0,049 €/1m2/hod + poplatok za energie

3.      Dlhodobý prenájom tried:

-         nevyužité priestory prednostne prenajímať neštátnym školám, záujmovo umeleckým subjektom

                                           Suma: 10,622 €/1m2/rok + prevádzkové náklady

-         prenájom tried pre súkromné večerné školy (v

      popoludňajších hodinách)

 Suma: 0,011 €/1m2/hod + prevádzkové náklady

                      

- 3 - 

 

Prenájom vestibulov škôl

-         automaty na nealkoholické a mliečne nápoje

 Suma: 82,984 € /1m2/rok + prevádzkové náklady za energie

 

  Bufety

  Suma: 66,387 €/1m2/rok + prevádzkové náklady za energie

 

3. Nájomné za nebytový priestor sa určí zo základného nájomného podľa kategórie činnosti      

    vykonávanej v nebytovom priestore (čl. II, bod 1 a 2)

4. Ak budú miestnosti jedného nebytového priestoru využívané jedným nájomcom na rôzny

    účel využitia, nájomné sa určí ako súčet nájomného za každú miestnosť, po jej zaradení do   

    príslušnej kategórie

5. Výška nájomného za spoločné priestory užívané viacerými nájomcami sa určí ako     

    u nebytových priestorov kategórie D a rozpočíta sa v príslušnom podiele k podlahovej   

    ploche nebytových priestorov užívaných jednotlivými nájomcami .

6. Základné nájomné je 26,56 € /m2/rok.

 

 

Článok III.

 

1.      Prenájom pozemkov a verejného priestranstva

·        Prenájom pozemku na podnikateľské účely - 0,066 €/1m2/deň

·        Prenájom pozemku na poľnohospodárske účely -  0,066 €/1m2/rok

·        Prenájom verejného priestranstva - 0,066 €/1m2/deň

 

 

Článok IV.

 

 1. Nebytové priestory a pozemky prideľuje primátor mesta na návrh príslušného oddelenia a podnikateľskej komisie.
 2. Príslušné oddelenie vedie evidenciu žiadateľov o pridelenie nebytových priestorov a pozemkov  po dobu 1 roka. Po uplynutí lehoty je žiadosť vyradená z evidencie žiadateľov o pridelenie nebytových priestorov a pozemkov, pokiaľ k jej vyradeniu nedošlo skôr z iných dôvodov. Následne si môže žiadateľ podať novú žiadosť.
 3. Ak príslušné oddelenie eviduje viac žiadateľov o konkrétny voľný nebytový priestor, pozemok, zohľadňuje sa charakter a povaha činnosti žiadateľov, potreby ich činnosti pre obyvateľov mesta a ekonomickú výhodnosť pre mesto. Pri viacerých záujemcoch s rovnakým predmetom činnosti o pridelenie konkrétneho nebytového priestoru sa berie do úvahy čas podania ich žiadosti.
 4. Ak mesto prenajíma priestor, ktorý je potrebné k prevádzkovaniu zhodnotiť, môže primátor mesta v nájomnej zmluve dohodnúť spoluúčasť mesta na zhodnotení objektu.
 5. Po rozhodnutí primátora o pridelení nebytového priestoru, pozemku, správca budovy, v ktorej sa nebytový priestor nachádza, uzavrie so žiadateľom o prenájom nebytového priestoru alebo pozemku nájomnú zmluvu a určí výšku nájomného v súlade s čl. II a čl. III. tohto VZN. Nájomná zmluva sa uzatvára spravidla na dobu neurčitú.
 6. Nebytové priestory pre krátkodobé použitie (do 7 dní) prideľuje štatutárny zástupca správcu nebytového priestoru.

 

- 4 -

 

Článok V.

 

        1.  Tento návrh všeobecne záväzného nariadenia v zmysle ustanovenia § 6 zákona

     č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov je daný

     na zverejnenie 15 dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva. 

 

    

 

Sečovce, 27.11.2008

 

 

                                                                              RNDr. Monika Bérešová

                                                                                      Primátorka mesta

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

           

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

           

           

 

           

           

            

 

           

1.      Mestské zastupiteľstvo sa na tomto všeobecnom záväznom nariadení č. 5/2007 uznieslo dňa 15.12.2008

2.      Všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2009

 

Mestského zastupiteľstva v Sečovciach zo dňa 15.12.2008, č.5/2008, ktorým

sa stanovujú sadzby za prenájom nebytových priestorov a pozemkov vo

vlastníctve mesta Sečovce.

 

Poznámka: 5

VZN č. 9/1992 o parkovaní a státi motorových vozidiel na pozemných komunikáciach a verejných priestranstvách v meste
 VZN 9 1992.doc (422 kB) (422 kB)

 
VZN č. 10/1992 poriadok pre pohrebiska
 10 1992.doc (2.4 MB) (2.4 MB)

 
VZN 12/1993 o zavedený miestných poplatkoch
 VZN 12 1993.doc (4 MB) (4 MB)

 
VZN 14/1994 - pre nakladanie s komunálnym odpadom na územi mesta
 VZN 14 1994.doc (2.6 MB) (2.6 MB)

 
VZN 15/1994 - určujúce podmienky predaja v tržnici na trhovisku a na príležitostných trhoch
 VZN 15 1994.doc (2.4 MB) (2.4 MB)

 
VZN č. 2/1995 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.21995.doc (34 kB) (34 kB)

 
VZN 03/1996 - o ochrane pre zneužívaním alkoholických nápojov
 VZN 3 1996.doc (554 kB) (554 kB)

 
VZN č. 01/1997 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.11997.doc (51.5 kB) (51.5 kB)

 
VZN 02/1998 - upravujúce predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach na územi mesta Sečovce
 VZN 2 1998.doc (2.6 MB) (2.6 MB)

 
VZN 03/1998 - trhový poriadok
 VZN 3 1998.doc (455.5 kB) (455.5 kB)

 
VZN 04/1998 - trhový poriadok
 VZN 4 1998.doc (509 kB) (509 kB)

 
VZN č. 5/1998 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.051998.doc (54 kB) (54 kB)

 
VZN č. 01/1999 - o predajnom a prevádzkovom čase na územi mesta Sečovce
 VZN 1 1999.doc (673 kB) (673 kB)

 
VZN č. 2/1999 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.021999.doc (53.5 kB) (53.5 kB)

 
VZN č. 01/2000 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.012000.doc (53.5 kB) (53.5 kB)

 
VZN 01/2001 o komunálnom odpade
 VZN č.1 2001.doc (3.3 MB) (3.3 MB)

 
VZN č. 2/2001 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.022001.doc (53.5 kB) (53.5 kB)

 
VZN č. 3/2002 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce

 
VZN č. 01/2003 o podmienkach držania psov v meste Sečovce
 VZN č.012003.doc (41.5 kB) (41.5 kB)

 
VZN č. 04/2003 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.042003.doc (60.5 kB) (60.5 kB)

 
VZN č. 11/2004 o dani za psa
 VZN č.112004.doc (32 kB) (32 kB)

 
VZN č.3/2005 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Sečovce na rok 2006
 VZN č.3 2005 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Sečovce na rok 2006.doc (817 kB) (817 kB)

 
VZN č.5/2005 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.5 2005 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácnosti na území mesta Sečovce.doc (3.8 MB) (3.8 MB)

 
VZN č. 6/2005 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.062005.doc (48 kB) (48 kB)

 
VZN č.4/2006 o podmienkach určovania a vyberania miestných daní na rok 2007
 VZN 2006 o podmienkach určovania a vyberania miestných daní na rok 2007.doc (835 kB) (835 kB)

 
VZN č.5/2006 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Sečovce
 VZN č.5 2006 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Sečovce.doc (775 kB) (775 kB)

 
VZN č. 2/2006 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.022006.doc (41.5 kB) (41.5 kB)

 
VZN č. 3/2006 o dani za psa
 VZN č. 32006.doc (28 kB) (28 kB)

 
VZN č.1/2007 o stanovení podmienok prenajímania najomných bytov
 VZN č.1 2007.doc (592 kB) (592 kB)

 
VZN č.2/2007 o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na území mesta
 VZN č.2 2007 o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na území mesta.doc (1.4 MB) (1.4 MB)

 
VZN č. 03/2007 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č. 32007.doc (38 kB) (38 kB)

 
VZN č. 04/2007 o dani za psa
 VZN č. 42007.doc (28.5 kB) (28.5 kB)

 
VZN č.7/2007 o podmienok určovania a vyberania miestnych daní
 VZN č.7 2007.doc (830 kB) (830 kB)

 
VZN č.8/2008 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Sečovce
 VZN č. 8 2007.doc (1.6 MB) (1.6 MB)

 

dnes je: 23.3.2019

meniny má: Adrián

Za obsah zodpovedá
webmaster


webygroup

Úvodná stránka