Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN MESTA


 

VZN po skončení platnosti a účinnosti

(€)VZN o poskytnutí dotácii z rozpočtu mesta

Účinnosť: 1.1.2009

Platné do: 20.7.2015

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
MESTA SEČOVCE
č. 9 /2008
o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta

Mestské zastupiteľstvo Sečovce podľa § 6 ods. 1 a § 4 ods. 3 písm. h) zák.č.369/1990 Z. z o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 4 ods. 3 a § 7 ods. 2,4, zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva pre územie mesta Sečovce toto všeobecne záväzné nariadenie.

Čl. 1
Úvodné ustanovenie
1. Účelom tohto nariadenia je stanoviť podmienky, vymedziť okruh subjektov a upraviť postup pri poskytovaní a vyúčtovaní finančných prostriedkov z rozpočtu mesta poskytnutých formou dotácií právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom v zmysle § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov.
2. Pod pojmom dotácia sa na účely VZN rozumie nenávratný účelový finančný príspevok poskytnutý z rozpočtu mesta Sečovce.

Čl. 2
Dotácia sa poskytne
Dotácie možno poskytnúť:
1. Právnickým osobám, ktorých zakladateľom je mesto, a to na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia.
2. Inej obci alebo VÚC ak zabezpečuje niektoré úlohy pre mesto, alebo ak ide o poskytnutie pomoci pri likvidácií následkov živelnej pohromy, havárie alebo inej podobnej udalosti na ich území.
3. Právnickej osobe neuvedenej v odseku 1 a fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta, alebo poskytujú služby obyvateľom mesta, a to na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných a verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti.

Čl. 3
Dotácia sa neposkytne
1. žiadateľovi, ktorý nemá vyrovnané záväzky voči mestu Sečovce, najmä daňové
2. žiadateľovi, ktorého žiadosť nespĺňa náležitosti stanovené týmto nariadením
3. žiadateľovi, ktorý v minulosti akýmkoľvek spôsobom porušil svoje záväzky pri použití dotácií.
Dotácie sa nemôžu poskytnúť ani na akcie:
a) ktoré otvorenou alebo skrytou formou podnecujú neznášanlivosť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnej alebo etnickej skupine.
b) na činnosť politických strán alebo politických hnutí,
c) ktoré nie sú v súlade s cieľovými oblasťami v zmysle tohto nariadenia,
d) pre potreby nákupu alkoholických nápojov, tabaku a tabakových výrobkov,
e) na poškodzovanie životného prostredia.

Čl. 4
Cieľové oblasti
Cieľovými oblasťami pre prideľovanie dotácii sú:
1. záujmová umelecká činnosť a kultúrne aktivity,
2. poskytovanie sociálnej pomoci, humanitárna činnosť,
3. poskytovanie zdravotníckej starostlivosti, ochrana a podpora zdravia, pomoc zdravotne postihnutým ľuďom,
4. osveta, výchova a vzdelávania,
5. rozvoj telesnej kultúry a športu,
6. aktivity pre deti a mládež,
7. ochrana a tvorba životného prostredia

Čl. 5
Spôsob prideľovania dotácií
Finančné prostriedky sa môžu poskytnúť na základe písomnej žiadosti, ktorú je potrebné doručiť:
1. do 15.októbra, ak majú byť poskytnuté v rámci rozpočtu na nasledujúci rok
2. vo výnimočných prípadoch do konca II., V., VIII., mesiaca rozpočtového roka

Žiadosť musí obsahovať:
1. presné označenie subjektu, ktorý žiada prostriedky s vyznačením identifikačných údajov (IČO, DIČ, bankové spojenie a číslo účtu) a osôb oprávnených na uzatváranie zmlúv. U fyzickej osoby – podnikateľa meno, priezvisko, adresu trvalého bydliska, živnostenský list, alebo iné oprávnenie podľa osobitných predpisov.
2. výšku požadovanej dotácie a jej predpokladané čerpanie,
3. účel, na ktorý sa dotácia žiada, miesto a termín realizácie, odôvodnenie potreby dotácie, jej naliehavosť, rozbor prípadného očakávaného prínosu, finančné krytie akcie, kvantifikácia nákladov, celkový náklad akcie, podiel vlastných a iných sponzorských a grantových prostriedkov.
Na požiadanie je potrebné k žiadosti priložiť aj doklady preukazujúce vyššie uvedené skutočnosti.
Dotácia je výdavok mesta, ktorý je poskytovaný účelovo a nenávratne a jej poskytnutie sa môže viazať na splnenie prijateľnej bezplatnej aktivity pre mesto zo strany prijímateľa dotácie.


Čl. 6.
Schvaľovanie dotácií
1. Príslušné organizačné útvary MsÚ posúdia úplnosť predložených žiadosti. V prípade neúplnosti vyzvú žiadateľa o doplnenie v stanovenej lehote.
2. Príslušná komisia mestského zastupiteľstva (ďalej MsZ) posúdi žiadosti a stanovisko predloží na schválenie primátorovi mesta. Po schválení primátorom spracuje príslušný organizačný útvar dohodu.
3. Dotáciu je možné poskytnúť len na základe písomnej dohody uzavretej medzi mestom a prijímateľom dotácie. Na uzavretie dohody je oprávnený primátor mesta. Dohoda okrem všeobecných náležitostí musí obsahovať minimálne: výšku dotácie, účel na ktorý sa dotácia poskytuje, ustanovenie o povinnosti prijímateľa vyúčtovať poskytnutú dotáciu, sankcie za neoprávnené použitie poskytnutých prostriedkov a ustanovenie, že mesto Sečovce si vyhradzuje právo kontroly využitia poskytnutých prostriedkov.
4. O poskytnutí finančných prostriedkov do výšky 500 EUR ročne rozhoduje primátor mesta.
5. Poskytnutie finančných prostriedkov nad 500 EUR ročne schvaľuje finančná komisia.


Čl. 7
Spôsob a náležitosti vyúčtovania
1. Vyhodnotenie akcie, na ktorú bola poskytnutá dotácia vrátane vyúčtovania, je príjemca povinný predložiť mestu do jedného mesiaca po jej skončení, najneskôr však do 31.12. v roku, v ktorom bola čerpaná.
2. Pri neoprávnenom použití finančných prostriedkov príjemca bude povinný vrátiť poskytnuté finančné prostriedky a zaplatiť sankciu vo výške 0,1 % z neoprávnene použitej sumy za každý aj začatý deň neoprávneného použitia, najmenej 33 EUR
3. Prijímateľ je povinný preukázať použitie dotácie formou:
a) finančného vyjadrenia v každom prípade,
b) splnením bezplatnej aktivity pre mesto ak je dohodnutá.
4. K finančnému vyúčtovaniu je prijímateľ povinný predložiť doklady ktoré vierohodne preukazujú dohodnutý účel ak o to požiada poskytovateľ dotácie a to najmä :
a) faktúry za dodávky tovarov a služieb vrátane dokladu o ich zaplatení (výpis z účtu, výdajový pokladničný doklad),
b) doklad z registračnej pokladne vrátane výdavkového pokladničného dokladu ,
c) príjmový pokladničný doklad,
d) výdavkový pokladničný doklad (vrátane príloh, ktoré preukazujú účel výdavku),
e) vyplnené tlačivá cestovných príkazov vrátane dokladu o vyplatení cestovného,
f) spotreba tovaru a materiálu vrátane dokladov o ich obstaraní, interné doklady,
g) štartovné listiny, výsledkové listiny,
h) dohody o odmenách vrátane dokladu o ich vyplatení (výplatná listina, výdavkový doklad).
5. Všetky predložené doklady musia mať charakter a náležitosti účtovného dokladu v súlade so zákonom o účtovníctve (§10 zák.č.431/2002 Z. z.).
6. Výpočet dokladov nie je taxatívny, je v právomoci pracovníka zodpovedného za kontrolu vyúčtovania dožiadať aj iné doklady pre splnenie účelu.
7. Súčasťou vyúčtovania musí byť aj vyhodnotenie akcie, na ktorú bol príspevok poskytnutý.
8. Vyúčtovanie príspevku sa predkladá na príslušnom tlačive.
9. Splnenie dohodnutej bezplatnej aktivity pre mesto prijímateľ preukazne odsúhlasí s pracovníkom zodpovedným za vyúčtovanie.


Čl. 8
Vzťah k rozpočtu mesta
1. Dotácie sa poskytujú z prostriedkov rozpočtu mesta.
2. Zdrojom finančných prostriedkov na tento účel sú vlastné príjmy rozpočtu mesta Sečovce, ktoré sa na tento účel vytvárajú v procese hospodárenia.
3. Mestské zastupiteľstvo v rozpočte na príslušný rok vyčlení objem finančných prostriedkov pre tento účel už v schválenom rozpočte na príslušný rok, alebo v jeho zmenách počas roka.
4. Poskytnuté dotácie podliehajú ročnému zúčtovaniu s rozpočtom mesta.
5. Poskytnutie dotácií nesmie ohroziť vecné a časové plnenie úloh mesta vyplývajúcich zo schváleného rozpočtu na príslušný rok.
6. Poskytnutím dotácií nemožno zvýšiť celkový dlh mesta.
7. Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.

Čl. 9.
Spoločné a záverečné ustanovenia
Tento návrh všeobecne záväzného nariadenia v zmysle ustanovenia § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov je daný na zverejnenie dňa 24.11.2008 a nadobudne účinnosť 1.1.2009 po schválení v mestskom zastupiteľstve.


RNDr. Monika Bérešová
primátorka mesta

 

Žiadosť o dotáciu nájdete v prílohe pdf.

 

 

 

 

 

 

VZN 9-2009 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta VZN9-2009- o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta .pdf VZN9-2009- o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta .pdf (145.2 kB)
VZN č. 9/1992 o parkovaní a státi motorových vozidiel na pozemných komunikáciach a verejných priestranstvách v meste
 VZN 9 1992.doc (422 kB) (422 kB)

 
VZN č. 10/1992 poriadok pre pohrebiska
 10 1992.doc (2.4 MB) (2.4 MB)

 
VZN 12/1993 o zavedený miestných poplatkoch
 VZN 12 1993.doc (4 MB) (4 MB)

 
VZN 14/1994 - pre nakladanie s komunálnym odpadom na územi mesta
 VZN 14 1994.doc (2.6 MB) (2.6 MB)

 
VZN 15/1994 - určujúce podmienky predaja v tržnici na trhovisku a na príležitostných trhoch
 VZN 15 1994.doc (2.4 MB) (2.4 MB)

 
VZN č. 2/1995 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.21995.doc (34 kB) (34 kB)

 
VZN 03/1996 - o ochrane pre zneužívaním alkoholických nápojov
 VZN 3 1996.doc (554 kB) (554 kB)

 
VZN č. 01/1997 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.11997.doc (51.5 kB) (51.5 kB)

 
VZN 02/1998 - upravujúce predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach na územi mesta Sečovce
 VZN 2 1998.doc (2.6 MB) (2.6 MB)

 
VZN 03/1998 - trhový poriadok
 VZN 3 1998.doc (455.5 kB) (455.5 kB)

 
VZN 04/1998 - trhový poriadok
 VZN 4 1998.doc (509 kB) (509 kB)

 
VZN č. 5/1998 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.051998.doc (54 kB) (54 kB)

 
VZN č. 01/1999 - o predajnom a prevádzkovom čase na územi mesta Sečovce
 VZN 1 1999.doc (673 kB) (673 kB)

 
VZN č. 2/1999 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.021999.doc (53.5 kB) (53.5 kB)

 
VZN č. 01/2000 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.012000.doc (53.5 kB) (53.5 kB)

 
VZN 01/2001 o komunálnom odpade
 VZN č.1 2001.doc (3.3 MB) (3.3 MB)

 
VZN č. 2/2001 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.022001.doc (53.5 kB) (53.5 kB)

 
VZN č. 3/2002 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce

 
VZN č. 01/2003 o podmienkach držania psov v meste Sečovce
 VZN č.012003.doc (41.5 kB) (41.5 kB)

 
VZN č. 04/2003 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.042003.doc (60.5 kB) (60.5 kB)

 
VZN č. 11/2004 o dani za psa
 VZN č.112004.doc (32 kB) (32 kB)

 
VZN č.3/2005 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Sečovce na rok 2006
 VZN č.3 2005 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Sečovce na rok  2006.doc (817 kB) (817 kB)

 
VZN č.5/2005 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.5 2005 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácnosti na území mesta Sečovce.doc (3.8 MB) (3.8 MB)

 
VZN č. 6/2005 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.062005.doc (48 kB) (48 kB)

 
VZN č.4/2006 o podmienkach určovania a vyberania miestných daní na rok 2007
 VZN 2006 o podmienkach určovania a vyberania miestných daní na rok 2007.doc (835 kB) (835 kB)

 
VZN č.5/2006 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Sečovce
 VZN č.5 2006 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Sečovce.doc (775 kB) (775 kB)

 
VZN č. 2/2006 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.022006.doc (41.5 kB) (41.5 kB)

 
VZN č. 3/2006 o dani za psa
 VZN č. 32006.doc (28 kB) (28 kB)

 
VZN č.1/2007 o stanovení podmienok prenajímania najomných bytov
 VZN č.1 2007.doc (592 kB) (592 kB)

 
VZN č.2/2007 o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na území mesta
 VZN č.2 2007 o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na území mesta.doc (1.4 MB) (1.4 MB)

 
VZN č. 03/2007 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č. 32007.doc (38 kB) (38 kB)

 
VZN č. 04/2007 o dani za psa
 VZN č. 42007.doc (28.5 kB) (28.5 kB)

 
VZN č.7/2007 o podmienok určovania a vyberania miestnych daní
 VZN č.7 2007.doc (830 kB) (830 kB)

 
VZN č.8/2008 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Sečovce
 VZN č. 8 2007.doc (1.6 MB) (1.6 MB)

 

dnes je: 23.3.2019

meniny má: Adrián

Za obsah zodpovedá
webmaster


webygroup

Úvodná stránka