Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN MESTA


 

VZN po skončení platnosti a účinnosti

VZN o poskytovaní sociálnych služieb a úhrada za tieto služby


VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Secovce c. 3/2008
o poskytovaní sociálnych služieb a úhrada za tieto služby.

Mestské zastupitelstvo v Secovciach v súlade so zákonom
SNR c. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, zákonom c. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení
neskorších predpisov v y d á v a toto všeobecne záväzne
nariadenie mesta Secovce c. 3/2008 o poskytovaní a úhradách za sociálne
služby poskytované obcanom v domácnostiach.

Clánok l
Úvodné ustanovenia

Toto všeobecne záväzne nariadenie upravuje postup a podmienky mesta
Secovce pri poskytovaní sociálnych služieb v súlade so zákonom
císlo 195/1998 Z.z. v platnom znení.
Sociálne služby sú špecializované cinnosti na riešenie sociálnej núdze.
Sociálne služby sú:
a/ opatrovatelská služba
b/ organizovanie spolocného stravovania.

Clánok 2
Pojem, urcenie príjemcu a úkony opatrovatelskej služby

1. Opatrovatelská služba je jednou z foriem sociálnej pomoci, ktorá sa
využíva na riešenie sociálnej núdze obcana.
Opatrovatelská služba sa poskytuje :
a/ obcanovi, ktorý pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebuje
pomoc inej osoby pri zabezpecovaní
1. nevyhnutných životných úkonov,
2. nevyhnutných prác v domácnosti alebo
3. kontaktu so spolocenským prostredím, najmä sprievodom
na lekárske vyšetrenie, na vybavenie úradných záležitostí,
do školy, zo školy, do zamestnania a zo zamestnania, na kultúrne,
na telovýchovné podujatia a na iné verejné podujatia,
b/ dietatu do skoncenia povinnej školskej dochádzky,
ak osobnú, celodennú a riadnu starostlivost o dieta
nemôžu z vážnych dôvodov poskytovat alebo zabezpecit
rodicia alebo obcan, ktorý prevzal takéto dieta
do starostlivosti na základe rozhodnutia príslušného orgánu.
c/ matke, ktorej sa súcasne narodili 3 a viac detí alebo v priebehu
2 rokov opakovane narodili dvojcatá, v týchto prípadoch sa môže
opatrovatelská služba poskytovat do dovršenia 3 rokov veku detí.
2. Mesto poskytuje opatrovatelskú službu obcanovi s trvalým pobytom
na území mesta Secovce, ktorý o túto službu požiada.
3. Opatrovatelská služba je forma sociálnej pomoci a vykonávajú ju
opatrovatelia, ktorí sú zamestnancami mesta.


Clánok 3
Podmienky a postup pri poskytovaní opatrovatelskej služby

1. Opatrovatelská služba sa poskytuje na základe písomnej žiadosti
dorucenej Mestskému úradu v Secovciach.
Žiadost musí obsahovat :
a/ potvrdenie o príjme žiadatela a spolocne posudzovaných osôb
/manžel, manželka, deti/ v kalendárnom mesiaci, v ktorom bola
podaná žiadost a za posledných 12 mesiacov pred podaním
žiadosti, u dôchodcov posledné rozhodnutie o výške dôchodku
dôchodku a potvrdenie o výške dôchodku z pošty. Do príjmu
sa zapocítava aj zvýšenie dôchodku pre bezvládnost.
b/ odporucenie ošetrujúceho lekára na poskytovanie opatrovatelskej
služby.
2. Mestský úrad vykonáva prešetrenie opodstatnenosti žiadosti.
3. Na základe šetrenia sa urcí objektívny rozsah úkonov opatrovatelskej
služby.
4. Opatrovatelskú službu schvaluje primátor Mesta Secovce rozhodnutím
mesta o poskytovaní opatrovatelskej služby.
5. Opatrovatelská služba sa poskytuje v domácnosti obcana v pracovných
dnoch prostredníctvom opatrovatelom, ktorými mesto uzatvára pracovný
pomer.
6. Poverený zamestnanec mestského úradu je oprávnený navštívit obcana
v domácnosti za úcelom zistenia úcelnosti poskytovanej služby.
7. Za opatrovatelskú službu si opatrovaný obcan platí úhradu v zmysle
§ 40, § 41, § 42 a § 45 zákona c. 195/98 Z.z. o sociálnej pomoci v platnom
znení.
8. Úhrada za opatrovatelskú službu v kalendárnom mesiaci sa urcí podla
rozsahu poskytovaných nevyhnutných životných úkonov, nevyhnutných
prác v domácnosti a zabezpecenia kontaktu so spolocenským prostredím
a výšky úhrady za jednotlivé úkony v prepocte na 21 pracovných
dní v príslušnom mesiaci.
9. Úhrada sa platí do 15. dna nasledujúceho kalendárneho mesiaca v hotovosti
na úcet mesta.
10.Úhradu za poskytovanú opatrovatelskú službu poskytovanú obcanovi, ktorý
podla § 42 zákona c. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v platnom znení
nie je povinný platit úhradu alebo platí len cast úhrady, mesto požaduje
postupne od manžela, manželky, detí alebo rodicov.
11.Obcanovi, ktorý z rôznych dôvodov nežiada poskytovanie opatrovatelskej
služby na dobu dlhšiu ako tri týždne, sa vydá rozhodnutie o zastavení
poskytovania opatrovatelskej služby. O opätovnom poskytovaní
opatrovatelskej služby sa vydá rozhodnutie na základe písomnej
žiadosti obcana.
12.Mesto Secovce je povinné chránit osobné údaje získané za úcelom
urcenia výšky úhrady za poskytovanú opatrovatelskú službu v zmysle
zákona c. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.
13.Pri poskytovaní opatrovatelskej služby sa primerane použije zákon
c. 71/1967 Zb. o správnom konaní /správnom poriadku/ v platnom
znení, zákon c. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení a zákon c. 36/2005 Z.z. o rodine
o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Clánok 4
Spolocné stravovanie a úhrada za túto službu

1. Spolocné stravovanie sa poskytuje obcanovi, ktorého stravovanie nemožno
zabezpecit inak a ktorý:
a/je poberatelom starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku
b/pre svoj nepriaznivý zdravotný stav je odkázaný na spolocné
stravovanie.
2. Spolocné stravovanie je zmluvne zabezpecené v Penzióne Domino a Jedálni
Gama v Secovciach.
3. Žiadost o spolocné stravovanie sa podáva na Mestskom úrade v Secovciach.
K žiadosti sa prikladá doklad o príjme a u dôchodcov potvrdenie o výške
dôchodku. Pri stravovaní dôchodcov sa posudzuje sociálna situácia a vek
dôchodcov nad 70 rokov. Stravovanie sa poskytuje obcanom s trvalým pobytom
v meste Secovce.
4. Výška úhrady za stravovanie sa stanoví samostatným uznesením mestského
zastupitelstva. Obcan platí úhradu za l obed v závislosti od výšky jeho
príjmu /výška dôchodku/. Dôchodca – obcan hradí za skutocne odobratý
pocet obedov v mesiaci zakúpením stravných lístkov, ktoré zakupuje
na odd. správnom MsÚ. Stravné lístky sa vydávajú v prepocte na 21
pracovných dní.

Clánok 5
Vymedzenie úkonov opatrovatelskej služby a výšky úhrad za tieto úkony

A. Nevyhnutné životné úkony
a/bežné úkony osobnej hygieny, vrátane holenia,
kúpania, umytia vlasov, pomoc pri obliekaní a vyzliekaní,
pomoc pri presune na vozík a z vozíka na lôžko a z lôžka,
pomoc pri použití WC 0,23 €/den
b/donáška obeda, dovoz obeda alebo iného teplého jedla,
pomoc pri podávaní jedla a pri pití 0,30 €/den
c/dohlad 0,40 €/hodín
B. Nevyhnutné práce v domácnosti
a/donáška uhlia, donáška dreva, vynesenie popola,
donáška vody, kúrenie vo vykurovacích telesách a
ich cistenie 0,30 €/den
b/nákup a dalšie nevyhnutné cinnosti súvisiace
s prevádzkou domácnosti 0,46 €/den
c/práce spojené s udržiavaním domácností 1,66 €/den
d/príprava a varenie ranajok, obeda, prípadne
olovrantu alebo vecere 0,56 €/den
e/pranie osobnej bielizne, žehlenie osobnej bielizne
a ostatnej bielizne 0,33 € /kg
C. Zabezpecenie kontaktu so spolocenských prostredím:
a/Sprievodom
- na lekárske vyšetrenie 0,33 €/den
- na vybavenie úradných záležitosti 0,33 €/úkon
- do školy, zo školy, do zamestnania
a zo zamestnania 0,17 €/den
- na kultúrne, telovýchovné podujatia a na iné
verejné podujatie 0,33 €/den


1. Obcan nie je povinný platit úhradu za opatrovatelskú službu, ak jeho príjem
a príjem osôb spolocne posudzujúcich je nižší alebo sa rovná l,2 násobku
životného minima ustanoveného osobitným predpisom.
2. Ak obcan nie je povinný platit úhradu za poskytnuté služby alebo platí iba
cast tejto úhrady, mesto poskytujúce túto starostlivost požaduje úhradu
postupne od manžela, manželky, detí alebo rodicov.
Clánok 6
Vznik a zánik nároku na opatrovatelskú službu
1. Opatrovatelskú službu možno poskytovat obcanovi, ktorý pre svoj nepriaznivý
zdravotný stav potrebuje pomoc inej osoby pri zabezpecovaní nevyhnutných
životných úkonov, pred nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia mesta o jej
poskytovaní, najskôr odo dna podania žiadosti o poskytovanie opatrovatelskej
služby.
2. Mesto odníme a zastaví poskytovanie ak:
a/ zistí, že opatrovatelská služba sa poskytla neprávom
b/ poskytovanie služby nie je dalej úcelné
3. Mesto zníži alebo zvýši, prípadne rozhodne o tom, že obcan nie je povinný
platit úhradu alebo poskytne službu vo väcšom alebo menšom rozsahu, ak sa
zmenia skutocnosti rozhodujúce o nároku na službu ci urcenie výšky úhrady.
4. Povinnost platit úhradu za poskytnutú opatrovatelskú službu alebo cast
úhrady a právo na vrátenie zaplatenej úhrady alebo jej casti zaniká
po uplynutí troch rokov odo dna právoplatnosti rozhodnutia o úhrade.
5. Nárok na opatrovatelskú službu zaniká dnom smrti obcana, ktorému sa služba
poskytovala.

Clánok 7
Záverecné ustanovenia

1. Týmto nariadením sa ruší VZN c. 9/2007 zo dna 14.12.2007.
2. Tento návrh všeobecne záväzného nariadenia v zmysle ustanovenia § 6 zákona
c. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov je daný
na zverejnenie 15 dní pred rokovaním mestského zastupitelstva.

RNDr. Monika Bérešová,
Secovce 27.11.2008                                                                                              primátorka mesta:

Poznámka: 3

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmasterÚvodná stránka