Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN MESTA


 

VZN po skončení platnosti a účinnosti

VZN o dani za psa

Účinnosť: 1.1.2009

 

 

 

 

 

 

Mesto Sečovce v súlade s ustanovením §6 ods.1 a ustanovením § 11 ods.4 písm. d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením §29 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  v y d á v a

 

 

VŠEOBECNE   ZÁVÄZNÉ   NARIADENIE   MESTA

O   DANI   ZA   PSA

č.  7 / 2008

 

 

ÚVODNÉ USTANOVENIE

§ 1

Všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania dane za psa na území Mesta Sečovce.

 

§ 2

Sadzba dane

Sadzba dane je :    6,640 € za jedného psa , ktorého držiteľom je osoba  

                                        bývajúca v rodinnom dome,

                            23,240 € za psa, ktorého vlastníkom alebo držiteľom je osoba bývajúca 

                                        v bytovom dome.

      Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.

 

 

§ 3

Oslobodenie od dane

 

Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane iba za jedného psa pre

vlastníka /držiteľa /psa s ťažkým zdravotným postihnutím / preukaz ZŤP /.      

 

 

§ 9

Záverečné ustanovenia

 

 

Týmto nariadením sa zrušuje VZN č. 4/2007 zo dňa 14. 12. 2007.

Toto všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2009.

 

 

 

 

 

 

                                                                 RNDr. Monika Bérešová, v. r.

                                                                               primátorka mesta

 

Poznámka: 7

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmasterÚvodná stránka