Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN MESTA


 

VZN po skončení platnosti a účinnosti

VZN o dani z nehnuteľnosti

Účinnosť: 1.1.2009

 

 

 

 

 

Mesto Sečovce v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovením § 7 ods. 4, 5 a 6, § 8 ods. 2, § 12 ods. 1, 2 a 3, § 16 ods. 1, 2 a 3, § 17 ods. 2, 3, 4 a 7, § 20 ods. 4, § 21 ods. 2 a § 103 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady                            

 v znení neskorších predpisov

                                                   v y d á v a

 

V Š E O B E C N E      Z Á V Ä Z N É     N A R I A D E N I E    M E S T A

O   D A N I       N E H N U T E Ľ N O S T Í

č.  6 / 2008         

 

o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území Mesta Sečovce

 

 

ÚVODNÉ  USTANOVENIE

§ 1

 

     Všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky  určovania a vyberania dane  

      z nehnuteľností na území Mesta Sečovce. 

 

 

DAŇ  Z  POZEMKOV

§ 2

Základ dane

 

1.  Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady 

     a TTP je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 

     a hodnoty za 1m2  uvedenej v prílohe č. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach 

     a miestnom poplatku za  komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

               

     Hodnota OP a TTP podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 582/2004 Z. z. v znení z. č. 465/2008 Z. z.

     a/  Orná pôda  =   0,3691 €/m2                b/  Trvalé trávne porasty  =  0,0617 €/m2

 

2.  Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrada, zastavané plochy a nádvoria, 

     stavebné pozemky a ostatné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery  

     pozemkov v m2 a hodnoty za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 2 zákona č. 582 / 2004 Z. z. 

     o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 

     Hodnoty pozemkov podľa prílohy č. 2 k zákonu č. 582/2004 Z. z. v znení zákona č .  

     465/2008 Z. z. :

     a/  Záhrady                 =  2,12 €/m2                      c/  Stavebné pozemky  =  21,24 €/m2 

     b/  Zastavané plochy  =  2,12 €/m2                      d/  Ostatné plochy        =    2,12 €/m2

 

 

§ 3

Sadzba dane

 

Ročná sadzba dane z pozemkov je pre všetky druhy pozemkov   0,30% .

- 2 -

 

DAŇ  ZO  STAVIEB

§ 4

 

1.  Ročná sadzba dane zo stavieb sa v celom meste určuje takto :

a/   0,070 €/m2 za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre 

                          hlavnú stavbu,

b/   0,200 €/m2 za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu 

                         rekreáciu,

     c/   0,270 €/m2 za samostatne stojace garáže  a za samostatné stavby hromadných garáží  

                              a stavby určené alebo používané  na tieto účely  postavené mimo bytových                                 
                              domov,

     d/   0,300 €/m2 za ostatné stavby,

     e/   0,140 €/m2 za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné 

                               hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohosp. produkcie 

                               vrátane stavieb na vlastnú administratívu,                              

f/   0,540 €/m2 za priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace  

                         stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane 

                         stavieb na vlastnú administratívu,                    

g/   0,830 €/m2 za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie      

                         a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou.                                                  
2.  Za viacpodlažné stavby sa určuje príplatok 0,033 € za každé ďalšie podlažie okrem 

     prvého nadzemného podlažia.                        

 

DAŇ  Z  BYTOV

§ 5

Sadzba dane

 

     Ročná sadzba dane z bytov a nebytových priestorov je za každý aj začatý m2 podlahovej 

     plochy bytu a nebytového priestoru: 
     a/    0,100 €/m2  za byty,

     b/    0,100 €/m2  za nebytové priestory, ktoré neslúžia na podnikanie a inú zárobkovú činnosť,

     c/    0,270 €/m2  za nebytové priestory slúžiace ako garáž,

     d/    0,830 €/m2  za nebytové priestory, ktoré sa využívajú na podnikanie a inú zárobkovú  

                                činnosť.

 

§ 6

Zníženie dane

 

1.  Správca dane poskytuje zníženie dane z pozemkov vo výške :

     - 30%  na pozemky, ktorých vlastníkmi sú občania starší ako 70 rokov, 

       ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu,

    - 10% na pozemky, ktorých vlastníkmi sú občania s preukazom ZŤP, ak tieto pozemky slúžia 

        pre ich vlastnú potrebu.   

  2.  Správca dane poskytuje zníženie dane zo stavieb a bytov vo výške :              

      - 30% na stavby na bývanie a byty vo vlastníctve občanov starších ako 70 rokov, ktoré  

         slúžia na ich trvalé bývanie,

      - 10% na stavby na bývanie a byty , ktorých vlastníkmi sú držitelia preukazu ZŤP a ktoré 

        slúžia na ich trvalé bývanie.

- 3 -

     

    -  30% daňovej povinnosti na samostatne stojace garáže, samostatné stavby hromadných

        garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely mimo bytových domov vo vlastníctve   

        občanov starších ako 70 rokov , ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich  

        prepravu,

    -  10% z daňovej povinnosti na samostatne stojace garáže, samostatné stavby hromadných    

        garáží  a stavby určené alebo používané na tieto účely mimo bytových domov pre občanov 

        s ťažkým zdravotným postihnutím a preukazom ZŤP, ktoré slúžia pre motorové vozidlá 

        používané na ich prepravu.

 

§ 7

Vyrubenie dane

 

      Správca dane ustanovuje, že daň nižšiu ako  3,000 €  nebude vyrubovať ani vyberať.

 

 

§ 8

Platenie dane

 

      Správca dane určuje, že vyrubená daň nad 16,600 € u fyzických a 166,000 € 

      u právnických osôb je splatná v dvoch rovnakých splátkach a to :

              1. splátka do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru  

              2. splátka do 31. októbra bežného zdaňovacieho obdobia.            

 

    

 

§ 9

Záverečné ustanovenia

 

 

 

 Týmto nariadením sa zrušuje VZN č. 3/2007 Mestského zastupiteľstva v Sečovciach zo dňa 14. 12. 2007.

 Všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2009. 

 

     

 

      

                                                                      RNDr. Monika Bérešová, v. r.

                                                                                        primátorka mesta

Poznámka: 6

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmasterÚvodná stránka