Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN MESTA


 

VZN po skončení platnosti a účinnosti

VZN o podmienkach držania psov

Účinnosť: 1.1.2009

Platné do: 20.7.2015

 

Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach na základe ust.§ 6 zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení noviel v spojení s ust. § 4 ods. 3, písm.d/, g/ a m/ cit. Zákona a zákona č. 282/2002, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, vydáva pre územie mesta toto

 

v š e o b e c n e   z á v ä z n é  n a r i a d e n i e

číslo  8 / 2008

o podmienkach držania psov v meste Sečovce

 

 

Úvodné ustanovenia

§ 1

Účel úpravy

Toto nariadenie sa vydáva za účelom stanoviť pravidlá držania psov v meste.

 

§ 2

Evidencia psov

Vlastník alebo držiteľ psa je povinný každého svojho psa prihlásiť do evidencie psov na MsÚ.

Stratu, zničenie evidenčnej známky je povinný oznámiť na MsÚ.

Mesto je povinné mu za úhradu   1 €  vydať novú známku.

 

§3

Vodenie psa

Vlastník  / držiteľ / psa nesmie nechať svojho psa voľne sa  pohybovať po parkoch, kvetinových záhonoch, po ihriskách , po pieskoviskách.

Na verejnom priestranstve musí viesť psa na vodítku a nebezpečný pes musí mať nasadený náhubok.

Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný tieto výkaly bezprostredne odstrániť.

 

§4

Priestupky

Za priestupky, ktorých sa dopustí vlastník / držiteľ / psa, mesto uloží pokutu do 16,000 € alebo do výšky 166,000 € podľa §7 zákona č. 282/2002.

Voľne pobehujúcich psov, zatúlaných psov, či nezaevidovaných psov mesto dá odchytať.

 

§5

Osobitné ustanovenia

Poslanci mestského zastupiteľstva, členovia komisií MsZ, poverení zamestnanci MsÚ majú právo kontrolovať počet psov v domácnostiach a ich zaregistrovania na MsÚ, či platenia dane za psov.

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli od 17. 12. 2008 a 1. 1. 2009 nadobúda účinnosť.

 

                                                                        RNDr. Monika Bérešová, v. r.

                                                                              primátorka mesta

Poznámka: 8

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmasterÚvodná stránka