Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN MESTA


 

VZN po skončení platnosti a účinnosti

VZN o stanovení podmienok prenajímania nájomných bytov2007

Účinnosť: 16.2.2007

 1
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA SECOVCE
c.1/2007
o stanovení podmienok prenajímania nájomných bytov

Mestské zastupitelstvo v Secovciach podla § 6 ods. 1 zákona c. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v platnom znení a v zmysle Výnosu Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja
SR c.V-1/2006, ktorým sa urcujú pravidlá pre poskytovanie dotácií na výstavbu nájomných
bytov v y d á v a toto všeobecne záväzne nariadenie o stanovení podmienok prenajímania
nájomných bytov /dalej len“ nariadenie.“/

§ 1
Predmet nariadenia

1. Predmetom nariadenia je upravit podmienky prenajímania nájomných bytov, ktoré boli
postavené z prostriedkov Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR v rámci Programu
rozvoja bývania.

§ 2
Zaradenie žiadatelov do zoznamu

1. Pre pridelovanie uvedených bytov sa zostaví zoznam žiadatelov a osobitný zoznam
žiadatelov s tažkým zdravotným postihnutím. Do zoznamov budú zaradení žiadatelia s
akútnym problémom riešenia bývania, ktorí splnajú nasledovné podmienky:
a) mesacný príjem žiadatela a mesacný príjem osôb s ním bývajúcich, ktorých príjmy sa
posudzujú spolocne podla osobitného predpisu /1/ neprevyšuje trojnásobok životného
minima /2/,platného k 31.decembru predchádzajúceho kalendárneho roka, vypocítaného pre
nájomcu a osoby, ktorých príjmy sa posudzujú spolocne, pritom mesacný príjem sa
vypocíta z príjmu /3/ za predchádzajúci kalendárny rok ako podiel tohto príjmu a
príslušného poctu mesiacov, pocas ktorých sa príjem poberal,
b) mladá rodina, pricom za mladú rodinu sa považuje rodina, v ktorej aspon jeden
z manželov ku dnu podpísania nájomnej zmluvy je mladší ako 35 rokov veku a splna
podmienky príjmu podla bodu a)
c) mesacný príjem žiadatela a osôb s ním bývajúcich, ktorých príjmy sa posudzujú
rovnako ako v odseku a), nesmie byt nižší ako je súcet 1,3 násobok životného minima a
výšky nájmu a služieb s ním spojených,
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
1) § 3, zák.c.601/2003 Z.z. o životnom minime
2) § 2, zák.c.601/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov
3) § 4, zák.c.601/2003 Z.z.v znení neskorších predpisov

2

d) žiadatel alebo aspon jeden z manželov má minimálne 12 mesiacov pred podaním
žiadosti vlastný pravidelný príjem z trvalého pracovného pomeru, podnikania, prípadne
z dôchodkového zabezpecenia /4/ a toto platí i v case jej podania.
2. Do osobitného zoznamu žiadatelov o nájomný byt pre obcana s tažkým zdravotným
postihnutím bude zaradený žiadatel, ktorý preukáže splnenie podmienok v odseku1 a
zdravotný stav zodpovedá tažkému zdravotnému postihnutiu uvedeného v prílohe c.1.
Výnosu MV a RR SR c.V-1/2006.
3. Do zoznamu budú zaradení žiadatelia, ktorí predložia písomnú žiadost a doložia doklady
preukazujúce skutocnosti vyžadované v bode 1 resp. 2 To sa týka aj žiadatelov, ktorí už majú
evidované žiadosti na mestskom úrade.
4. Byt bude pridelený len tým žiadatelom, ktorí splnajú podmienky uvedené v tomto
nariadení a po dorucenej výzve Mestského úradu Secovce zaplatia pred uzavretím nájomnej
zmluvy 10 násobok mesacného nájomného ako zábezpeku. V odôvodnených prípadoch môže
výnimku odsúhlasit mestské zastupitelstvo.
5. Mestské zastupitelstvo vyclení na návrh primátora 10% bytov, najmenej však jeden byt z
celkového poctu uvedených nájomných bytov pre pridelenie tým žiadatelom, ktorí nesplnajú
uvedené podmienky, ak zabezpecujú spolocenské, kultúrne, zdravotnícke a ekonomicko –
sociálne potreby mesta Secovce.

§ 3
Zaradovanie do zoznamu

1. Žiadosti obcanov splnajúcich podmienky na uzavretie nájomnej zmluvy prerokuje
a vyhodnotí oddelenie podnikatelskej cinnosti Mestského úradu Secovce. Pri splnení
podmienok zaradí žiadosti do zoznamu resp. osobitného zoznamu.
2. Nájomcu bytu urcí primátorka mesta po predložení vyhodnoteného zoznamu podla bodu l.

§ 4
Podmienky nájmu bytu

1. Uvedené byty slúžia ako nájomné byty po dobu 30 rokov od vydania kolaudacného
rozhodnutia v zmysle Výnosu c.V-1/2006 MV a RR SR , ktorým sa urcujú pravidlá pre
poskytovanie dotácií na výstavbu nájomných bytov.
2. Nájomná zmluva /5/ bude uzavretá na dobu urcitú, ktorá neprevýši 3 roky, s výnimkou, ak
je nájomcom obcan so zdravotným postihnutím kedy sa uzatvorí nájomná zmluva na dobu
urcitú, ktorá neprevýši 10 rokov.
___________________________________________________________________________
4) zák. c. 413/2002 Z.z. o sociálnom zabezpecení v platnom znení )
5) § 685 Obcianskeho zákonníka

3

3. Nájomná zmluva /5/ na užívanie bytu žiadatela, ktorý splna podmienky podla
osobitného predpisu /6/ bude uzavretá len s obcanom so zdravotným postihnutím; ak takýto
obcan nepožiadal o uzavretie nájomnej zmluvy, možno uzavriet s iným obcanom nájomnú
zmluvu na dobu urcitú, ktorá neprevýši jeden rok,
4. V nájomnej zmluve bude upravené právo nájomcu na opakované uzavretie nájomnej
zmluvy pri dodržaní podmienok uvedených v nájomnej zmluve, v osobitnom predpise /7/
a v tomto nariadení
5. Do nájomných bytov sa prihlasujú na pobyt iba nájomcovia, ich príbuzní v priamom
pokolení alebo druh, družka, ktorí žijú v spolocnej domácnosti a to na dobu trvania
nájmu.
6. U nájomných bytov nie je možné realizovat výmeny bytov a prevod vlastníckych práv.
7. Nájomca nájomného bytu nemá nárok na pridelenie náhradného bytu ani inej bytovej
náhrady pri skoncení nájmu uplynutím doby nájmu ani pri skoncení nájmu z akéhokolvek
dôvodu
8. Mesto Secovce môže vypovedat nájom bytu pred ukoncením doby urcitej, podla
osobitných predpisov / 7 /
9. K termínu skoncenia nájmu sa nájomca zaväzuje byt vypratat a v primeranom stave
odovzdat správcovi, pricom nesie zodpovednost za spôsobené škody.
10. Nájomca bytu, ak má záujem o opakované uzavretie nájomnej zmluvy, je povinný na
základe výzvy správcu bytového domu najmenej dva mesiace pred ukoncením jej platnosti
písomne požiadat Mestský úrad v Secovciach o opakované uzavretie nájomnej zmluvy.
11. Žiadosti o opakované uzavretie nájomnej zmluvy vyhodnotí oddelenie podnikatelských
cinnosti Mestského úradu Secovce a. pri dodržaní podmienok nájomnej zmluvy odporucí
primátorke mesta opakované uzavretie nájomnej zmluvy.

§5
Záverecné ustanovenia

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené na zverejnenie na úradnej tabuli dna
31.1.2007 a nadobúda úcinnost dna 16.2.2007.
Secovce 8.1.2007

primátorka mesta
RNDr. Monika Bérešová

___________________________________________________________________________
6/. Vyhláška MŽP SR c. 532/2002 Z. z. v platnom znení o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeob. technických
požiadavkách na stavby užívané osobami s o)bmedzenou scchopnostou pohybu a orientácie /úcinnost od 1 12 2002/
7) § 711 Obcianskeho zákonníka

VZN č. 9/1992 o parkovaní a státi motorových vozidiel na pozemných komunikáciach a verejných priestranstvách v meste
 VZN 9 1992.doc (422 kB) (422 kB)

 
VZN č. 10/1992 poriadok pre pohrebiska
 10 1992.doc (2.4 MB) (2.4 MB)

 
VZN 12/1993 o zavedený miestných poplatkoch
 VZN 12 1993.doc (4 MB) (4 MB)

 
VZN 14/1994 - pre nakladanie s komunálnym odpadom na územi mesta
 VZN 14 1994.doc (2.6 MB) (2.6 MB)

 
VZN 15/1994 - určujúce podmienky predaja v tržnici na trhovisku a na príležitostných trhoch
 VZN 15 1994.doc (2.4 MB) (2.4 MB)

 
VZN č. 2/1995 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.21995.doc (34 kB) (34 kB)

 
VZN 03/1996 - o ochrane pre zneužívaním alkoholických nápojov
 VZN 3 1996.doc (554 kB) (554 kB)

 
VZN č. 01/1997 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.11997.doc (51.5 kB) (51.5 kB)

 
VZN 02/1998 - upravujúce predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach na územi mesta Sečovce
 VZN 2 1998.doc (2.6 MB) (2.6 MB)

 
VZN 03/1998 - trhový poriadok
 VZN 3 1998.doc (455.5 kB) (455.5 kB)

 
VZN 04/1998 - trhový poriadok
 VZN 4 1998.doc (509 kB) (509 kB)

 
VZN č. 5/1998 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.051998.doc (54 kB) (54 kB)

 
VZN č. 01/1999 - o predajnom a prevádzkovom čase na územi mesta Sečovce
 VZN 1 1999.doc (673 kB) (673 kB)

 
VZN č. 2/1999 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.021999.doc (53.5 kB) (53.5 kB)

 
VZN č. 01/2000 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.012000.doc (53.5 kB) (53.5 kB)

 
VZN 01/2001 o komunálnom odpade
 VZN č.1 2001.doc (3.3 MB) (3.3 MB)

 
VZN č. 2/2001 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.022001.doc (53.5 kB) (53.5 kB)

 
VZN č. 3/2002 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce

 
VZN č. 01/2003 o podmienkach držania psov v meste Sečovce
 VZN č.012003.doc (41.5 kB) (41.5 kB)

 
VZN č. 04/2003 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.042003.doc (60.5 kB) (60.5 kB)

 
VZN č. 11/2004 o dani za psa
 VZN č.112004.doc (32 kB) (32 kB)

 
VZN č.3/2005 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Sečovce na rok 2006
 VZN č.3 2005 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Sečovce na rok  2006.doc (817 kB) (817 kB)

 
VZN č.5/2005 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.5 2005 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácnosti na území mesta Sečovce.doc (3.8 MB) (3.8 MB)

 
VZN č. 6/2005 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.062005.doc (48 kB) (48 kB)

 
VZN č.4/2006 o podmienkach určovania a vyberania miestných daní na rok 2007
 VZN 2006 o podmienkach určovania a vyberania miestných daní na rok 2007.doc (835 kB) (835 kB)

 
VZN č.5/2006 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Sečovce
 VZN č.5 2006 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Sečovce.doc (775 kB) (775 kB)

 
VZN č. 2/2006 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.022006.doc (41.5 kB) (41.5 kB)

 
VZN č. 3/2006 o dani za psa
 VZN č. 32006.doc (28 kB) (28 kB)

 
VZN č.1/2007 o stanovení podmienok prenajímania najomných bytov
 VZN č.1 2007.doc (592 kB) (592 kB)

 
VZN č.2/2007 o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na území mesta
 VZN č.2 2007 o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na území mesta.doc (1.4 MB) (1.4 MB)

 
VZN č. 03/2007 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č. 32007.doc (38 kB) (38 kB)

 
VZN č. 04/2007 o dani za psa
 VZN č. 42007.doc (28.5 kB) (28.5 kB)

 
VZN č.7/2007 o podmienok určovania a vyberania miestnych daní
 VZN č.7 2007.doc (830 kB) (830 kB)

 
VZN č.8/2008 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Sečovce
 VZN č. 8 2007.doc (1.6 MB) (1.6 MB)

 

dnes je: 23.3.2019

meniny má: Adrián

Za obsah zodpovedá
webmaster


webygroup

Úvodná stránka