Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN MESTA


 

VZN po skončení platnosti a účinnosti

VZN O výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na území mesta

Účinnosť: 20.4.2007

 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Secovce
c. 2/2007
zo dna 21.3.2007
O výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na území mesta

Mestské zastupitelstvo v Secovciach podla § 6 zákona Slovenskej národnej
rady c.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v y d á v a toto
všeobecne záväzne nariadenie:

Cl. 1
Úvodné ustanovenie

Úcta k pamiatke zomrelých a súcit s ich pozostalými, spolocenské poslanie
verejne prístupných pohrebísk ako aj zariadení poskytujúcich služby obyvatelstvu, ktoré
sú urcené k pietnemu pochovávaniu zomrelých vyžadujú, aby pohrebiská boli
udržiavané tak, aby to zodpovedalo ušlachtilým ludským vztahom.

Cl. 2
Rozsah platnosti

Tento poriadok sa vztahuje na cintoríny v meste Secovce na ul. Jarnej, na ul.
Kochanovskej a na cintorín mestskej casti Albinov.

Cl. 3
Zriadovanie a správa cintorínov

Zriadovatelom cintorínov je Mesto Secovce. Úrad pre dohlad nad zdravotnou
starostlivostou má v územnom konaní o zriadení pohrebiska postavenie dotknutého
orgánu, ktorý v konaní uplatnuje svoju pôsobnost pri ochrane zdravia.
Správu cintorínov zabezpecujú technické služby mesta Secovce
prostredníctvom správcu sídliaceho v Dome nádeje na cintoríne na ul. Jarnej.
Správa cintorínov je povinná zabezpecit:

2

a./ na pohrebisku vodu
b./ údržbu komunikácii a zelene na pohrebisku
c./ odvoz cintorínskeho odpadu
d./ uloženie rakvy so zosnulým v chladiacom boxe
e./ sprístupnenie obradnej siene k výkonu rozlúcky od 8,00 do18,00 hod

Cl. 4
Pochovávanie

a./ pochovanie je uloženie ludských pozostatkov do hrobu alebo do hrobky na
pohrebisku, alebo uloženie urny s popolom na pohrebisku.
b./ ludské pozostatky neuložené v chladiacom zariadení musia byt pochované
do 96 hodín od úmrtia, nie však pred uplynutím 48 hodín od úmrtia.
c./ všetky pohreby zosnulých sa budú konat v Dome nádeje na mestskom
cintoríne na ulici Jarnej. Pohreby v domoch nebudú povolované.
d./ pochovávanie na cintoríne na ulici Kochanovskej a v mestskej casti
Albinov je obmedzené len na prípady, ak zosnulý už má na cintoríne hrobové miesto
a je podmienené súhlasom Mestského úradu v Secovciach.
e./ pochovanie ludských pozostatkov mrtveho, ktorý bol v case úmrtia
nakazený nebezpecnou chorobou, sa môže vykonat len vo vzduchotesne uzavretej
konecnej rakve. Dokladom o nebezpecnej chorobe je list o prehliadke mrtveho.
f./ spopolnenie zosnulých sa môže vykonat len v krematóriu
g./ uložit rakvu do hrobovej jamy môžu aj iné osoby /príbuzní, polovníci,
vojaci, požiarnici a p./ na základe požiadavky oprávnenej osoby pod dohladom
prevádzkovatela.
h./ pri výkope hrobu na existujúcom hrobovom mieste, sú zamestnanci
prevádzkovatela povinní s nájdenými kostrovými ostatkami narábat s pietou. Všetky
kostrové ostatky sa musia pozbierat a uložit v prostriedku na dne hrobovej jamy do
osobitnej jamky, ktorú potom zasypú zeminou.
i./ pochovávanie sa vykonáva v dnoch pondelok až sobotu

Cl. 5
Obstarávanie pohrebu mestom

Mesto Secovce zabezpecí pochovanie v prípade, ak do 96 hod. od úmrtia nikto
pochovanie nezabezpecí, alebo ak sa nezistila totožnost mrtveho do siedmich dní od
zistenia úmrtia a k úmrtiu došlo na území mesta. Pochovanie mesto zabezpecí aj
v prípade, ak nieje známe miesto úmrtia, ale v jeho katastrálnom území sa ludské
pozostatky našli. Ludské pozostatky osoby ktorej totožnost sa nezistila, nemožno
spopolnit

3
Cl. 6
Spôsob ukladania do hrobu

1./ Zosnulí sa ukladajú spravidla len po jednom do každého hrobu, pokial
dôležitý spolocenský záujem nevyžaduje uloženie do spolocného hrobu.
2./ Ludské ostatky musia byt uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej
doby
3./ Pred uplynutím tlecej doby sa môžu do toho istého hrobu uložit dalšie
ludské pozostatky, ak je ich možné umiestnit nad úroven naposledy pochovaných
ludských pozostatkov a vrstva ulahnutej zeminy nad rakvou bude najmenej 1m.
4./ Do hrobky je možné uložit aj viacero rakiev. Rakva uložená do hrobky
musí byt zabezpecená pred únikom zápachu do okolia a musí byt vyhotovená tak, aby
chránila ludské ostatky pred hlodavcami.
5./ Hlbka hrobu pre dospelú osobu a dieta staršie ako 10 rokov, musí byt
najmenej 160 cm. Pre dieta mladšie ako 10 rokov najmenej 120 cm. Prehlbený hrob
musí mat hlbku min.200 cm.
6./ Urnu so spopolnenými ludskými pozostatkami môžu do hrobových miest
uložit s vedomím prevádzkovatela na pohrebisku aj iné osoby ako zamestnanci
prevádzkovatela.

Cl. 7
Tlecia doba

Pre cintorín v katastrálnom území mesta Secovce je tlecia doba stanovená
na 10 rokov.

Cl. 8
Exhumácia

Pred uplynutím tlecej doby možno ludské ostatky exhumovat na žiadost :
a./ orgánov cinných v trestnom konaní
b./ obstaravatela pohrebu
c./ blízkej osoby, ak obstaravatel pohrebu už nežije, alebo ak obstaravatelom
pohrebu bola obec.
Žiadost o exhumácii musí mat písomnú formu a musí obsahovat:
a./ posudok Úradu pre dohlad nad zdravotnou starostlivostou
b./ list o prehliadke mrtveho a štatistické hlásenie o úmrtí
c./ nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovatelom pohrebiska, kde budú ludské
ostatky uložené.
Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o nu požiadal.

4
Cl. 9
Prenájom hrobového miesta

1./ Právo užívat hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy, v ktorej
prevádzkovatel pohrebiska prenechá za nájomné nájomcovi hrobové miesto na uloženie
ludských pozostatkov, alebo ludských ostatkov. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu
neurcitú. Nesmie však byt vypovedaná skôr ako po uplynutí tlecej doby na pohrebisku.
Ak to pomery na pohrebisku dovolujú, informuje prevádzkovatel pohrebiska nájomcu
na skutocnost, že uplynie lehota, za ktorú bolo nájomné zaplatené a umožní mu obnovit
užívacie právo uzavretím novej zmluvy a zaplatením príslušného poplatku.
Prevádzkovatel nepredlži právo na prenajaté hrobové miesto , ak nájomca toto
neudržiava v dobrom stave, alebo ak nie sú splnené podmienky podla prevádzkového
poriadku pohrebiska.
2./ Výška poplatku za hrobové miesto, za použitie zariadení a za poskytnutie
služieb sa urcuje podla platného cenníka.
3./ Prevádzkovatel nájomnú zmluvu vypovie ak:
- závažné okolnosti na pohrebisku znemožnujú trvanie nájmu hrobového miesta na
dalšiu dobu
- sa pohrebisko ruší
- nájomca ani po upozornení nezaplatí nájomné za užívanie hrobového miesta
Potom prevádzkovatel postupuje podla ustanovení § 25 zák. 470/2005 Z.z.
4./ Prevádzkovatel je povinný písomne upozornit nájomcu na vypovedanie
zmluvy a výpoved dorucit najmenej 3 mesiace predo dnom, ked sa hrobové miesta
zruší, alebo ked uplynie lehota na ktorú je nájomné zaplatené.
5./ Prenájmom hrobového miesta nájomca nenadobúda vlastnícke právo
k tomuto miestu. Vlastníctvom nájomcu je len pomník, epitafna doska a ich
príslušenstvo, ak ich nájomca vybudoval na vlastné náklady.
6./ Prevádzkovatel je povinný zabezpecit na pohrebisko situacný plán hrobov,
ich evidenciu a prehlad volných hrobových miest.
7./ Nájomca nesmie bez písomného súhlasu prevádzkovatela vysádzat na
pohrebisku stromy a kríky, umiestnovat lavicky a vykonávat iné úpravy.

Cl. 10
Zrušenie pohrebiska

1./ Pohrebisko môže zrušit len Mesto Secovce. Pohrebisko možno zrušit až
po uplynutí tlecej doby všetkých ludských pozostatkov uložených na pohrebisku
2./ Pohrebisko možno pred uplynutím tlecej doby zrušit len
- ak by dalším pochovávaním na pohrebisku mohlo dôjst k ohrozeniu zdravia ludí
alebo kvality podzemnej vody. Pochovávanie zakáže príslušný orgán štátnej správy,
- z dôvodu verejného záujmu na základe podnetu príslušného orgánu štátnej správy.

5
Cl. 11
Príslušenstvo hrobového miesta

1./ Náhrobné pomníky, záhlavné pomníky, epitafné dosky sú majetkom
nájomcu, alebo vlastníka, ktorý ich vybudoval na vlastné náklady.
2./ Ak dôjde k zániku nájomného práva k hrobovému miestu, je nájomca
povinný odstránit náhrobný pomník, záhlavný pomník alebo epitafnú dosku a ich
príslušenstvo v stanovenom termíne od dorucenia výzvy prevádzkovatela na ich
odstránenie.
3./ Ak príslušenstvo hrobového miesta ohrozuje bezpecnost prevádzky na
pohrebisku, je prevádzkovatel povinný vyzvat vlastníka na vykonanie nápravy.

Cl. 12
Evidencia pohrebiska

Evidencia hrobových miest musí obsahovat:
- meno a priezvisko osoby, ktorej ludské pozostatky sú v hrobovom mieste uložené
- miesto a dátum jej narodenia a úmrtia, rodné císlo
- dátum uloženia ludských pozostatkov s uvedením hrobového miesta a hlbky
pochovania
- záznam o nebezpecnej chorobe, ak mrtvy, ktorého ludské pozostatky sa uložili do
hrobu alebo do hrobky, bol nakazený nebezpecnou chorobou
- meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a rodné císlo nájomcu – ak ide o fyzickú
osobu, obchodné meno, sídlo, ICO nájomcu ak ide o právnickú osobu
- dátum uzavretia nájomnej zmluvy a údaje o zmene nájomcu
- údaje o vypovedaní nájomnej zmluvy
Evidencia prevádzkovania pohrebiska musí obsahovat údaje o:
- zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal
- zrušení pohrebiska
- skutocnosti, ci je hrob chránený ako národná kultúrna pamiatka alebo pamätihodnost
mesta podla osobitného predpisu, alebo ci ide o vojnový hrob
Evidencia hrobových miest má trvalý charakter. Evidenciu uschováva
prevádzkovatel.
Ak dôjde k zrušeniu pohrebiska, prevádzkovatel odovzdá evidenciu do archívu
mesta.

6
Cl. 13
Vstup na pohrebisko

Pohrebisko je prístupné verejnosti denne v case:
Letné obdobie : apríl – október od 7.00 hod - do 20.00 hod.
Zimné obdobie : november – marec od 7.00 hod. – do 17.00 hod.
Výnimku tvorí obdobie od 1.11. do 8.11. príslušného roka pocas oktávy
sviatku Všetkých svätých, kedy je pohrebisko otvorené non – stop.
Správa pohrebiska môže prístup na pohrebisko docasne zakázat v prípade
prevádzania terénnych úprav, exhumácie a za nevhodných poveternostných podmienok,
pokial nieje možné zabezpecit bezpecnost návštevníkov pohrebiska.
Vodit psov na pohrebisko je zakázané.
Na pohrebisko je zakázané vstupovat osobám pod vplyvom alkoholu,
omamných látok, osobám na bicykli a podobne.
Vstup motorovým vozidlom na pohrebisko je povolený iba po
vyhradených komunikáciách a to:
a./ pohrebným službám na dopravu rakvy s ludskými pozostatkami k hrobu alebo do
chladiaceho zariadenia
b./ kamenárskym firmám na dopravu materiálu na výstavbu a rekonštrukciu pomníkov,
chodníkov a inú úpravu hrobového miesta
c./ na dopravu nevládnych alebo zdravotne postihnutých osôb
Vstup s motorovým vozidlom pre právnické a fyzické osoby pri výstavbe
hrobky je spoplatnovaný na základe uznesenia Mestského zastupitelstva v
Secovciach c. 15/97 paušálnym poplatkom
a./ 500,- Sk za vybudovanie hrobky od podnikatelského subjektu sídliaceho v meste
Secovce
b./ 1 000.- Sk za vybudovanie hrobky od podnikatelského subjektu sídliaceho mimo
mesta Secovce
Mladistvým / detom / do 12 rokov je povolený vstup na pohrebisko a do
obradne miestnosti len v doprovode dospelej osoby.
Každý návštevník pohrebiska je povinný pred urcenou zatváracou hodinou bez
osobitného upozornenia pohrebisko opustit.
Okrem uvedených povinností, je každý povinný správat sa na pohrebisku
dalšími pokynmi prevádzkovatela.

7
Cl. 14
Správanie sa na pohrebisku

Zamestnanci prevádzkovatela sú povinní najmä:
- zdržat sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri
smútocných obradoch umožnit úcast cirkvi a iných osôb v súlade s prejavenou vôlou
obstarávatela pohrebu
- umožnit prítomnost obstarávatela pohrebu a blízkych osôb pri
konecnom uzavretí rakvy pred pochovaním
- pri styku s pozostalými a úcastníkmi rozlúcky vystupovat slušne
a ochotne
- mat primerané a slušné oblecenie a upravený vzhlad
- zachovat mlcanlivost o skutocnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri
výkone zamestnania
- vykonávat iba práce objednané a zaplatené prevádzkovatelovi
Zamestnanci prevádzkovatela majú zakázané:
- poskytovat služby a práce za úplatu, ktoré neboli prevádzkovatelovi
zaplatené
- požadovat akúkolvek odmenu za práce, ktoré majú vykonávat
v rámci svojho pracovného zaradenia
1./ Osoby vykonávajúce práce na pohrebisku, sú povinné riadit sa pokynmi správcu
pohrebiska.
2./ Správa pohrebiska je oprávnená odstranovat z hrobových miest zvädnuté kytice,
vence a iné ozdoby, ktoré narúšajú estetický vzhlad pohrebiska a ukladat ich pred
vyvezením na miestach na to urcených.
3./ Na pohrebisku možno rozsvecovat kahance a sviecky len na hrobovom mieste,
alebo na to vyhradenom mieste tak, aby nevzniklo nebezpecenstvo požiaru, prípadne
poškodenie iných hrobových miest alebo vybavenosti pohrebiska.
4./ V odôvodnených prípadoch môže prevádzkovatel rozsvecovanie kahancov, sviecok
a manipuláciu s otvoreným ohnom obmedzit alebo zakázat.

Cl. 15
Spôsob nakladania s odpadmi

Komunálny odpad z hrobových miest /zvyšky z kvetinovej výzdoby, napadané
lístie, pokosená tráva, nádoby od sviecok, poškodené ozdobné predmety/ sa ukladá do
zberných nádob rozmiestnených v priestore areálu pohrebiska. Vývoz odpadu zabezpecujú
technické služby podla potreby. Náklady na zber, prepravu, znehodnocovanie
a zneškodnovanie komunálneho odpadu hradí prevádzkovatel.

8
Cl. 16
Cenník služieb

Cenník poskytovaných služieb tvorí prílohu tohto VZN a môže byt menený
iba so súhlasom Mestského zastupitelstva v Secovciach.

Cl. 17
Priestupky

1./ Priestupku sa dopustí ten, kto:
a./ bez zbytocného odkladu neodovzdá ludské pozostatky na pochovanie
b./ porušuje zákaz pri zaobchádzaní s ludskými pozostatkami a ludskými
ostatkami uvedený v § 3 odst. 3 zákona c. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve
c./ zaobchádza s ludskými pozostatkami a ludskými ostatkami bez vedomia
a súhlasu prevádzkovatela pohrebnej služby, prevádzkovatela krematória
alebo prevádzkovatela pohrebiska.
2./ Za priestupok podla odseku 1 možno uložit pokutu do 20 000.- Sk. Pri ukladaní
pokuty sa prihliada na mieru zavinenia a ohrozenia zdravia.
3./ Priestupky podla zákona o pohrebníctve prejednáva a sankcie za ne ukladá Úrad pre
dohlad nad zdravotnou starostlivostou.
4./ Pokuty sú príjmom štátneho rozpoctu..

Cl. 18
Sankcie

1./ Porušenie ustanovení tohto VZN fyzickými osobami je priestupkom podla § 48
zákona Slovenskej národnej rady c. 372/1990 Z.z. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov.
2./ Za porušenie povinností tohto VZN právnickou osobou, možno uložit pokutu do
200 000.- Sk podla § 13 zákona c. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.

Cl. 19
Zrušovacie ustanovenia

Týmto nariadením sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Mestského
zastupitelstva v Secovciach c.10/1992 zo dna 27.10.1992.

9
Cl. 20
Záverecné ustanovenia

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené na zverejnenie na úradnej tabuli dna
4.4.2007 a nadobúda úcinnost dna 20.4.2007.
Secovce 21.3.2007

primátorka mesta
RNDr.Monika Bérešová

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmasterÚvodná stránka