Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN MESTA


 

VZN po skončení platnosti a účinnosti

VZN o o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta

Účinnosť: 16.2.2008

Platné do: 20.7.2015

 1
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
MESTA SECOVCE
c.1 /2008
o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta

Mestské zastupitelstvo Secovce podla § 6 ods. 1 a § 4 ods. 3 písm. h) zák.c.369/1990 Z. z o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podla § 4 ods. 3 a § 7 ods. 2,4, zákona NR SR c.
583/2004 Z. z. o rozpoctových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien a
doplnkov vydáva pre územie mesta Secovce toto všeobecne záväzné nariadenie.

Cl. 1
Úvodné ustanovenie

1. Úcelom tohto nariadenia je stanovit podmienky, vymedzit okruh subjektov a upravit postup pri
poskytovaní a vyúctovaní financných prostriedkov z rozpoctu mesta poskytnutých formou
dotácií právnickým a fyzickým osobám – podnikatelom v zmysle § 7 zákona c. 583/2004 Z. z. o
rozpoctových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov.
2. Pod pojmom dotácia sa na úcely VZN rozumie nenávratný úcelový financný príspevok
poskytnutý z rozpoctu mesta Secovce.

Cl. 2
Dotácia sa poskytne

Dotácie možno poskytnút:
1. Právnickým osobám, ktorých zakladatelom je mesto, a to na konkrétne úlohy a akcie vo
verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia.
2. Inej obci alebo VÚC ak zabezpecuje niektoré úlohy pre mesto, alebo ak ide o poskytnutie
pomoci pri likvidácií následkov živelnej pohromy, havárie alebo inej podobnej udalosti na ich
území.
3. Právnickej osobe neuvedenej v odseku 1 a fyzickej osobe – podnikatelovi, ktorí majú sídlo alebo
trvalý pobyt na území mesta alebo ktoré pôsobia, vykonávajú cinnost na území mesta, alebo
poskytujú služby obyvatelom mesta, a to na podporu všeobecne prospešných služieb,
všeobecne prospešných a verejnoprospešných úcelov, na podporu podnikania a zamestnanosti.

Cl. 3
Dotácia sa neposkytne

1. žiadatelovi, ktorý nemá vyrovnané záväzky voci mestu Secovce, najmä danové
2. žiadatelovi, ktorého žiadost nesplna náležitosti stanovené týmto nariadením
3. žiadatelovi, ktorý v minulosti akýmkolvek spôsobom porušil svoje záväzky pri použití dotácií.
Dotácie sa nemôžu poskytnút ani na akcie:
a) ktoré otvorenou alebo skrytou formou podnecujú neznášanlivost na základe pohlavia, rasy,
farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti
k národnej alebo etnickej skupine.
b) na cinnost politických strán alebo politických hnutí,

2

c) ktoré nie sú v súlade s cielovými oblastami v zmysle tohto nariadenia,
d) pre potreby nákupu alkoholických nápojov, tabaku a tabakových výrobkov,
e) na poškodzovanie životného prostredia.

Cl. 4
Cielové oblasti

Cielovými oblastami pre pridelovanie dotácii sú:
1. záujmová umelecká cinnost a kultúrne aktivity,
2. poskytovanie sociálnej pomoci, humanitárna cinnost,
3. poskytovanie zdravotníckej starostlivosti, ochrana a podpora zdravia, pomoc zdravotne
postihnutým ludom,
4. osveta, výchova a vzdelávania,
5. rozvoj telesnej kultúry a športu,
6. aktivity pre deti a mládež,
7. ochrana a tvorba životného prostredia

Cl. 5
Spôsob pridelovania dotácií

Financné prostriedky sa môžu poskytnút na základe písomnej žiadosti, ktorú je potrebné dorucit:
1. do 15.októbra, ak majú byt poskytnuté v rámci rozpoctu na nasledujúci rok
2. vo výnimocných prípadoch do konca II., V., VIII., mesiaca rozpoctového roka
Žiadost musí obsahovat:
1. presné oznacenie subjektu, ktorý žiada prostriedky s vyznacením identifikacných údajov (ICO,
DIC, bankové spojenie a císlo úctu) a osôb oprávnených na uzatváranie zmlúv. U fyzickej
osoby – podnikatela meno, priezvisko, adresu trvalého bydliska, živnostenský list, alebo iné
oprávnenie podla osobitných predpisov.
2. výšku požadovanej dotácie a jej predpokladané cerpanie,
3. úcel, na ktorý sa dotácia žiada, miesto a termín realizácie, odôvodnenie potreby dotácie, jej
naliehavost, rozbor prípadného ocakávaného prínosu, financné krytie akcie, kvantifikácia
nákladov, celkový náklad akcie, podiel vlastných a iných sponzorských a grantových
prostriedkov.
Na požiadanie je potrebné k žiadosti priložit aj doklady preukazujúce vyššie uvedené skutocnosti.
Dotácia je výdavok mesta, ktorý je poskytovaný úcelovo a nenávratne a jej poskytnutie sa môže
viazat na splnenie prijatelnej bezplatnej aktivity pre mesto zo strany prijímatela dotácie.

3
Cl. 6.
Schvalovanie dotácií

1. Príslušné organizacné útvary MsÚ posúdia úplnost predložených žiadosti. V prípade neúplnosti
vyzvú žiadatela o doplnenie v stanovenej lehote.
2. Príslušná komisia mestského zastupitelstva (dalej MsZ) posúdi žiadosti a stanovisko predloží na
schválenie primátorovi mesta. Po schválení primátorom spracuje príslušný organizacný útvar
dohodu.
3. Dotáciu je možné poskytnút len na základe písomnej dohody uzavretej medzi mestom a
prijímatelom dotácie. Na uzavretie dohody je oprávnený primátor mesta. Dohoda okrem
všeobecných náležitostí musí obsahovat minimálne: výšku dotácie, úcel na ktorý sa dotácia
poskytuje, ustanovenie o povinnosti prijímatela vyúctovat poskytnutú dotáciu, sankcie za
neoprávnené použitie poskytnutých prostriedkov a ustanovenie, že mesto Secovce si vyhradzuje
právo kontroly využitia poskytnutých prostriedkov.
4. O poskytnutí financných prostriedkov do výšky 15.000.- Sk rocne rozhoduje primátor mesta.
5. Poskytnutie financných prostriedkov nad 15.000.- Sk rocne schvaluje financná komisia.

Cl. 7
Spôsob a náležitosti vyúctovania

1. Vyhodnotenie akcie, na ktorú bola poskytnutá dotácia vrátane vyúctovania, je príjemca povinný
predložit mestu do jedného mesiaca po jej skoncení, najneskôr však do 31.12. v roku, v ktorom
bola cerpaná.
2. Pri neoprávnenom použití financných prostriedkov príjemca bude povinný vrátit poskytnuté
financné prostriedky a zaplatit sankciu vo výške 0,1 % z neoprávnene použitej sumy za každý aj
zacatý den neoprávneného použitia, najmenej 1.000.- Sk.
3. Prijímatel je povinný preukázat použitie dotácie formou:
a) financného vyjadrenia v každom prípade,
b) splnením bezplatnej aktivity pre mesto ak je dohodnutá.
4. K financnému vyúctovaniu je prijímatel povinný predložit doklady ktoré vierohodne
preukazujú dohodnutý úcel ak o to požiada poskytovatel dotácie a to najmä :
a) faktúry za dodávky tovarov a služieb vrátane dokladu o ich zaplatení (výpis z úctu,
výdajový pokladnicný doklad),
b) doklad z registracnej pokladne vrátane výdavkového pokladnicného dokladu ,
c) príjmový pokladnicný doklad,
d) výdavkový pokladnicný doklad (vrátane príloh, ktoré preukazujú úcel výdavku),
e) vyplnené tlacivá cestovných príkazov vrátane dokladu o vyplatení cestovného,
f) spotreba tovaru a materiálu vrátane dokladov o ich obstaraní, interné doklady,
g) štartovné listiny, výsledkové listiny,
h) dohody o odmenách vrátane dokladu o ich vyplatení (výplatná listina, výdavkový doklad).
5. Všetky predložené doklady musia mat charakter a náležitosti úctovného dokladu v súlade so
zákonom o úctovníctve (§10 zák.c.431/2002 Z. z.).
6. Výpocet dokladov nie je taxatívny, je v právomoci pracovníka zodpovedného za kontrolu
vyúctovania dožiadat aj iné doklady pre splnenie úcelu.
7. Súcastou vyúctovania musí byt aj vyhodnotenie akcie, na ktorú bol príspevok poskytnutý.
8. Vyúctovanie príspevku sa predkladá na príslušnom tlacive.

4

9. Splnenie dohodnutej bezplatnej aktivity pre mesto prijímatel preukazne odsúhlasí s
pracovníkom zodpovedným za vyúctovanie.

Cl. 8
Vztah k rozpoctu mesta

1. Dotácie sa poskytujú z prostriedkov rozpoctu mesta.
2. Zdrojom financných prostriedkov na tento úcel sú vlastné príjmy rozpoctu mesta Secovce, ktoré
sa na tento úcel vytvárajú v procese hospodárenia.
3. Mestské zastupitelstvo v rozpocte na príslušný rok vyclení objem financných prostriedkov pre
tento úcel už v schválenom rozpocte na príslušný rok, alebo v jeho zmenách pocas roka.
4. Poskytnuté dotácie podliehajú rocnému zúctovaniu s rozpoctom mesta.
5. Poskytnutie dotácií nesmie ohrozit vecné a casové plnenie úloh mesta vyplývajúcich zo
schváleného rozpoctu na príslušný rok.
6. Poskytnutím dotácií nemožno zvýšit celkový dlh mesta.
7. Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.

Cl. 9.
Spolocné a záverecné ustanovenia

Tento návrh všeobecne záväzného nariadenia v zmysle ustanovenia § 6 zákona SNR c. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov je daný na zverejnenie dna 16.1.2008 a
nadobudne úcinnost po 15 dnoch od schválenia v mestskom zastupitelstve.
RNDr. Monika Bérešová
primátorka mesta
5
Tabuľky na vyučt. dotácie, poskytnutie dotácie... sú v prílohe pdf.

Poznámka: 1

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmasterÚvodná stránka