Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN MESTA


 

VZN po skončení platnosti a účinnosti

VZN - O dani za psa 2007

Účinnosť: 1.1.2008

 Mesto Secovce v súlade s ustanovením §6 ods.1 a ustanovením § 11 ods.4 písm. d zákona c.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením §29
zákona c. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v y d á v a

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA
O DANI ZA PSA
c. 4/2007
ÚVODNÉ USTANOVENIE
§ 1

Všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky urcovania a vyberania dane za psa na
území Mesta Secovce s úcinnostou od 1. januára 2008.

§ 2
Predmet dane

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou
osobou.

§ 3
Danovník

Danovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je :
- vlastníkom psa
- držitelom psa

§ 4
Základ dane

Základom dane je pocet psov.

§ 5
Sadzba dane

Sadzba dane je : 200 Sk za jedného psa , ktorého držitelom je osoba
bývajúca v rodinnom dome,
700 Sk za psa, ktorého vlastníkom alebo držitelom je osoba bývajúca
v bytovom dome.
Takto urcená sadzba dane platí za každého dalšieho psa u toho istého danovníka.

- 2 -
§ 6
Vznik a zánik danovej povinnosti

Danová povinnost vzniká prvým dnom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom sa pes stal predmetom dane. Danová povinnost zaniká prvým dnom mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom danovník už nie je vlastníkom /držitelom/ psa.

§ 7
Oznamovacia povinnost a platenie dane

1. Danovník je povinný oznámit správcovi dane vznik danovej povinnosti do 30 dní od
vzniku danovej povinnosti.
2. Mesto vyrubí dan platobným výmerom. Vyrubená dan je splatná do 15 dní odo dna
nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
3. V dalších zdanovacích obdobiach je dan splatná bez vyrubenia do 31. januára
príslušného
zdanovacieho obdobia.
4. Ak danová povinnost zanikne v priebehu zdanovacieho obdobia, danovník to oznámi
správcovi dane do 30 dní odo dna zániku danovej povinnosti . Správca dane mu
pomernú
cast dane vráti.
5. Nárok na vrátenie pomernej casti dane zaniká, ak danovník v uvedenej lehote zánik
danovej povinnosti neoznámi.

§ 8
Oslobodenie od dane

Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane za jedného psa pre :
- vlastníka /držitela psa / s tažkým zdravotným postihnutím / preukaz ZTP /.

§ 9
Záverecné ustanovenia

1. Mestské zastupitelstvo sa na tomto VZN o dani za psa uznieslo dna 14. 12. 2007.
2. Týmto nariadením sa zrušuje VZN c. 3/2006 zo dna 8. 11. 2006.
3. Toto všeobecné záväzné nariadenie nadobúda úcinnost 1. januára 2008.

RNDr. Monika Bérešová
primátorka mesta

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmasterÚvodná stránka