Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN MESTA


 

VZN po skončení platnosti a účinnosti

VZN - O dani za psa 2007

Účinnosť: 1.1.2008

 Mesto Secovce v súlade s ustanovením §6 ods.1 a ustanovením § 11 ods.4 písm. d zákona c.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením §29
zákona c. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v y d á v a

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA
O DANI ZA PSA
c. 4/2007
ÚVODNÉ USTANOVENIE
§ 1

Všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky urcovania a vyberania dane za psa na
území Mesta Secovce s úcinnostou od 1. januára 2008.

§ 2
Predmet dane

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou
osobou.

§ 3
Danovník

Danovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je :
- vlastníkom psa
- držitelom psa

§ 4
Základ dane

Základom dane je pocet psov.

§ 5
Sadzba dane

Sadzba dane je : 200 Sk za jedného psa , ktorého držitelom je osoba
bývajúca v rodinnom dome,
700 Sk za psa, ktorého vlastníkom alebo držitelom je osoba bývajúca
v bytovom dome.
Takto urcená sadzba dane platí za každého dalšieho psa u toho istého danovníka.

- 2 -
§ 6
Vznik a zánik danovej povinnosti

Danová povinnost vzniká prvým dnom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom sa pes stal predmetom dane. Danová povinnost zaniká prvým dnom mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom danovník už nie je vlastníkom /držitelom/ psa.

§ 7
Oznamovacia povinnost a platenie dane

1. Danovník je povinný oznámit správcovi dane vznik danovej povinnosti do 30 dní od
vzniku danovej povinnosti.
2. Mesto vyrubí dan platobným výmerom. Vyrubená dan je splatná do 15 dní odo dna
nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
3. V dalších zdanovacích obdobiach je dan splatná bez vyrubenia do 31. januára
príslušného
zdanovacieho obdobia.
4. Ak danová povinnost zanikne v priebehu zdanovacieho obdobia, danovník to oznámi
správcovi dane do 30 dní odo dna zániku danovej povinnosti . Správca dane mu
pomernú
cast dane vráti.
5. Nárok na vrátenie pomernej casti dane zaniká, ak danovník v uvedenej lehote zánik
danovej povinnosti neoznámi.

§ 8
Oslobodenie od dane

Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane za jedného psa pre :
- vlastníka /držitela psa / s tažkým zdravotným postihnutím / preukaz ZTP /.

§ 9
Záverecné ustanovenia

1. Mestské zastupitelstvo sa na tomto VZN o dani za psa uznieslo dna 14. 12. 2007.
2. Týmto nariadením sa zrušuje VZN c. 3/2006 zo dna 8. 11. 2006.
3. Toto všeobecné záväzné nariadenie nadobúda úcinnost 1. januára 2008.

RNDr. Monika Bérešová
primátorka mesta
VZN č. 9/1992 o parkovaní a státi motorových vozidiel na pozemných komunikáciach a verejných priestranstvách v meste
 VZN 9 1992.doc (422 kB) (422 kB)

 
VZN č. 10/1992 poriadok pre pohrebiska
 10 1992.doc (2.4 MB) (2.4 MB)

 
VZN 12/1993 o zavedený miestných poplatkoch
 VZN 12 1993.doc (4 MB) (4 MB)

 
VZN 14/1994 - pre nakladanie s komunálnym odpadom na územi mesta
 VZN 14 1994.doc (2.6 MB) (2.6 MB)

 
VZN 15/1994 - určujúce podmienky predaja v tržnici na trhovisku a na príležitostných trhoch
 VZN 15 1994.doc (2.4 MB) (2.4 MB)

 
VZN č. 2/1995 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.21995.doc (34 kB) (34 kB)

 
VZN 03/1996 - o ochrane pre zneužívaním alkoholických nápojov
 VZN 3 1996.doc (554 kB) (554 kB)

 
VZN č. 01/1997 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.11997.doc (51.5 kB) (51.5 kB)

 
VZN 02/1998 - upravujúce predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach na územi mesta Sečovce
 VZN 2 1998.doc (2.6 MB) (2.6 MB)

 
VZN 03/1998 - trhový poriadok
 VZN 3 1998.doc (455.5 kB) (455.5 kB)

 
VZN 04/1998 - trhový poriadok
 VZN 4 1998.doc (509 kB) (509 kB)

 
VZN č. 5/1998 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.051998.doc (54 kB) (54 kB)

 
VZN č. 01/1999 - o predajnom a prevádzkovom čase na územi mesta Sečovce
 VZN 1 1999.doc (673 kB) (673 kB)

 
VZN č. 2/1999 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.021999.doc (53.5 kB) (53.5 kB)

 
VZN č. 01/2000 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.012000.doc (53.5 kB) (53.5 kB)

 
VZN 01/2001 o komunálnom odpade
 VZN č.1 2001.doc (3.3 MB) (3.3 MB)

 
VZN č. 2/2001 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.022001.doc (53.5 kB) (53.5 kB)

 
VZN č. 3/2002 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce

 
VZN č. 01/2003 o podmienkach držania psov v meste Sečovce
 VZN č.012003.doc (41.5 kB) (41.5 kB)

 
VZN č. 04/2003 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.042003.doc (60.5 kB) (60.5 kB)

 
VZN č. 11/2004 o dani za psa
 VZN č.112004.doc (32 kB) (32 kB)

 
VZN č.3/2005 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Sečovce na rok 2006
 VZN č.3 2005 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Sečovce na rok  2006.doc (817 kB) (817 kB)

 
VZN č.5/2005 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.5 2005 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácnosti na území mesta Sečovce.doc (3.8 MB) (3.8 MB)

 
VZN č. 6/2005 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.062005.doc (48 kB) (48 kB)

 
VZN č.4/2006 o podmienkach určovania a vyberania miestných daní na rok 2007
 VZN 2006 o podmienkach určovania a vyberania miestných daní na rok 2007.doc (835 kB) (835 kB)

 
VZN č.5/2006 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Sečovce
 VZN č.5 2006 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Sečovce.doc (775 kB) (775 kB)

 
VZN č. 2/2006 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.022006.doc (41.5 kB) (41.5 kB)

 
VZN č. 3/2006 o dani za psa
 VZN č. 32006.doc (28 kB) (28 kB)

 
VZN č.1/2007 o stanovení podmienok prenajímania najomných bytov
 VZN č.1 2007.doc (592 kB) (592 kB)

 
VZN č.2/2007 o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na území mesta
 VZN č.2 2007 o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na území mesta.doc (1.4 MB) (1.4 MB)

 
VZN č. 03/2007 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č. 32007.doc (38 kB) (38 kB)

 
VZN č. 04/2007 o dani za psa
 VZN č. 42007.doc (28.5 kB) (28.5 kB)

 
VZN č.7/2007 o podmienok určovania a vyberania miestnych daní
 VZN č.7 2007.doc (830 kB) (830 kB)

 
VZN č.8/2008 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Sečovce
 VZN č. 8 2007.doc (1.6 MB) (1.6 MB)

 

dnes je: 23.3.2019

meniny má: Adrián

Za obsah zodpovedá
webmaster


webygroup

Úvodná stránka