Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN MESTA


 

VZN po skončení platnosti a účinnosti

VZN - Daň z nehnuteľnosti

Účinnosť: 1.1.2008

 Mesto Secovce v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona c. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a ustanovením § 7 ods. 4, 5 a 6, § 8 ods. 2, § 12 ods. 2 a 3, § 16
ods. 2 a 3, § 17 ods. 2, 3, 4 a 6, § 20 ods. 4, § 21 ods. 2 a § 103 zákona c. 582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v znení neskorších predpisov
v y d á v a

V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N É N A R I A D E N I E M E S T A
O D A N I Z N E H N U T E L N O S T Í
c. 3/2007

o podmienkach urcovania a vyberania dane z nehnutelností na území Mesta Secovce

ÚVODNÉ USTANOVENIE
§ 1

Všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky urcovania a vyberania dane
z nehnutelností na území Mesta Secovce v zdanovacom období roku 2008.

DAN Z POZEMKOV
§ 2
Základ dane

1. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmelnice, vinice, ovocné
sady
a TTP je hodnota pozemku bez porastov urcená vynásobením výmery pozemkov v m2
a hodnoty za 1m2 uvedenej v prílohe c. 1 zákona c. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Hodnota OP a TTP podla prílohy c. 1 k zákonu c. 582/2004 Z. z. :
a/ Orná pôda = 11,12 Sk/m2 b/ Trvalé trávne porasty = 1,86 Sk/m2
2. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrada, zastavané plochy a nádvoria,
stavebné pozemky a ostatné plochy je hodnota pozemku urcená vynásobením výmery
pozemkov v m2 a hodnoty za 1 m2 uvedenej v prílohe c. 2 zákona c. 582 / 2004 Z. z.
o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.
Hodnoty pozemkov podla prílohy c. 2 k zákonu c. 582/2004 Z. z. :
a/ Záhrady = 64 Sk/m2 c/ Stavebné pozemky = 640 Sk/m2
b/ Zastavané plochy = 64 Sk/m2 d/ Ostatné plochy = 64 Sk/m2

- 2 -
§ 3
Sadzba dane

Rocná sadzba dane z pozemkov je pre všetky druhy pozemkov 0,30% .

DAN ZO STAVIEB
§ 4

1. Rocná sadzba dane zo stavieb sa v celom meste urcuje takto :
a/ 2,00 Sk/m2 za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre
hlavnú stavbu,
b/ 6,00 Sk/m2 za stavby rekreacných a záhradkárskych chát a domcekov na individuálnu
rekreáciu,
c/ 8,00 Sk/m2 za samostatne stojace garáže a za samostatné stavby hromadných garáží
a stavby urcené alebo používané na tieto úcely postavené mimo bytových
domov,
d/ 9,00 Sk/m2 za ostatné stavby,
e/ 4,00 Sk/m2 za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohosp.
produkcie
vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
f/ 16,00 Sk/m2 za priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace
stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane
stavieb na vlastnú administratívu,
g/ 25,00 Sk/m2 za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú cinnost, skladovanie
a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou cinnostou.
2. Za viacpodlažné stavby sa urcuje príplatok 1,00 Sk za každé dalšie podlažie okrem
prvého nadzemného podlažia.

DAN Z BYTOV
§ 5
Sadzba dane

Rocná sadzba dane z bytov a nebytových priestorov je za každý aj zacatý m2 podlahovej
plochy bytu a nebytového priestoru:
a/ 3,00 Sk za byty,
b/ 3,00 Sk za nebytové priestory, ktoré neslúžia na podnikanie a inú zárobkovú cinnost,
c/ 8,00 Sk za nebytové priestory slúžiace ako garáž,
d/ 25,00 Sk za nebytové priestory, ktoré sa využívajú na podnikanie a inú zárobkovú
cinnost.

§ 6
Zníženie dane

1. Správca dane poskytuje zníženie dane z pozemkov vo výške :
- 30% na pozemky, ktorých vlastníkmi sú obcania starší ako 70 rokov,
ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu,
- 10% na pozemky, ktorých vlastníkmi sú obcania s preukazom ZTP, ak tieto pozemky
slúžia

- 3 -

pre ich vlastnú potrebu.
2. Správca dane poskytuje zníženie dane zo stavieb a bytov vo výške :
- 30% na stavby na bývanie a byty vo vlastníctve obcanov starších ako 70 rokov, ktoré
slúžia na ich trvalé bývanie,
- 10% na stavby na bývanie a byty , ktorých vlastníkmi sú držitelia preukazu ZTP
a ktoré
slúžia na ich trvalé bývanie.
- 30% danovej povinnosti na samostatne stojace garáže, samostatné stavby hromadných
garáží a stavby urcené alebo používané na tieto úcely mimo bytových domov vo
vlastníctve
obcanov starších ako 70 rokov , ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich
prepravu,
- 10% z danovej povinnosti na samostatne stojace garáže, samostatné stavby hromadných
garáží a stavby urcené alebo používané na tieto úcely mimo bytových domov pre
obcanov
s tažkým zdravotným postihnutím a preukazom ZTP, ktoré slúžia pre motorové vozidlá
používané na ich prepravu.

§ 7
Vyrubenie dane

1. Správca dane ustanovuje, že dan nižšiu ako 100 Sk nebude vyrubovat ani vyberat.

§ 8
Platenie dane

Správca dane urcuje, že vyrubená dan nad 500 Sk u fyzických a 5000 Sk
u právnických osôb je splatná v dvoch rovnakých splátkach a to :
1. splátka do 30. júna zdanovacieho obdobia
2. splátka do 31. októbra bežného zdanovacieho obdobia.
Dan nižšia ako 500 Sk u FO a nižšia ako 5000 Sk u PO je splatná naraz do 31. júna
bežného
zdanovacieho obdobia.

§ 9
Záverecné ustanovenia

1. Mestské zastupitelstvo sa na tomto VZN o dani z nehnutelností uznieslo dna 14. 12.
2007.
2. Týmto nariadením sa zrušuje VZN c. 2/2006 Mestského zastupitelstva v Secovciach
zo dna 8. 11. 2006.
3. Všeobecné záväzné nariadenie nadobúda úcinnost 1. januára 2008.

RNDr. Monika Bérešová
primátorka mesta

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmasterÚvodná stránka