Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN MESTA


 

VZN po skončení platnosti a účinnosti

VZN o miestnych daniach 2007

Účinnosť: 1.1.2008

 1

Všeobecne záväzné nariadenie c.7/2007
o podmienkach urcovania a vyberania miestnych daní
na rok 2008

Mestské zastupitelstvo v Secovciach na základe ustanovenia §-6 a § 11, zák.c.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov v platnom znení a zák.c.582/2004
Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v platnom znení v y d á v a toto všeobecne záväzne nariadenie

Všeobecné ustanovenia
§ 1
Druhy miestnych daní

1./ Mesto ukladá s úcinnostou od 1.1.2008 tieto miestne dane:
a/ dan z nehnutelnosti.
b/ dan za psa
c/ dan za užívanie verejného priestranstva
d/ dan za ubytovanie
e/ dan za predajné automaty
f/ dan za nevýherné hracie prístroje
2./ Mesto ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

§ 2
Zdanovacie obdobie

Zdanovacím obdobím miestnych daní uvedených v §1 ods.1, písm.a/,b/,e/,f/ je kalendárny
rok.

§ 3
Úvodné ustanovenie

Právna úprava základných ustanovení miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady je v zákone 582/2004 Z. z v platnom znení..

PRVÁ CAST
Dan za užívanie verejného priestranstva
§ 4

Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného
priestranstva v m2.

§ 5

Predmet a vymedzenie dane za užívanie verejného priestranstva
1. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva
.
2. Verejným priestranstvom na úcely tohto nariadenia sú verejnosti prístupné pozemky vo

2

vlastníctve mesta Secovce.
3. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho
na poskytovanie služieb, umiestnenia stavebného zariadenia, predajného zariadenia,
zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií a umiestnenie skládky..

§ 6
Sadzba dane

Sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva urcí mesto v slovenských korunách za každý
aj nacatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva.
1.Za užívanie verejného priestranstva pre podnikatelskú cinnost sa dan stanovuje za:
a)predaj potravín, ovocia, zeleniny : 40.- Sk/m2/den
b)predaj alkoholických nápojov a tabakových výrobkov : 100.- Sk/m2/den
c)predaj remeselných výrobkov, ludovej umeleckej tvorby : 30.- Sk/m2/den
d)predaj ostatných tovarov : 100,.- Sk/m2/den
e)využívanie verejného priestranstva za úcelom reklamy / predvádzanie áut, rôznych
výrobkov / : 100.- Sk/m2/den
2.Za užívanie verejného priestranstva pre nepodnikatelskú cinnost sa dan stanovuje za :
predaj ovocia a zeleniny a ostatných tovarov : 10.- Sk/m2/den
3.Za skládku materiálov : 10.- Sk/m2/den
4.Za stavbárske lešenie a podobné konštrukcie : 10.- Sk/m2/den
5.Za užívanie verejného priestranstva :
a) na úcely postavenia cirkusov sa stanovuje sadzba : 5.- Sk/m2/den
Lokalitu umiestnenia cirkusu urcuje mesto,
b) za úcelom umiestnenia lunaparkov a iných atrakcií sa stanovuje poplatok : 5.-Sk/m2/den

§ 7
Oslobodenie od dane

Mesto poskytuje oslobodenie od dane za užívanie verejného priestranstva :
a) za kultúrnu a športovú akciu usporiadanú na verejnom priestranstve bez vstupného
alebo akciu, ktorej celý výtažok je urcený na charitatívne a verejnoprospešné úcely

§ 8
Platenie dane

1.Dan je splatná pred zacatím užívania verejných priestranstiev, za skládky materiálu je dan
splatná dnom realizácie.
2.Ak ide o trvalé užívanie verejných priestranstiev /napr. predajné stánky a iné podobné
zariadenia/ zaplatí danovník vymeranú dan za celý bežný kalendárny rok do 31.3. bežného
roka.
3.V prípadoch docasného užívania verejných priestranstiev je danovník povinný uhradit dan
naraz za celý ohlásený a dohodnutý cas.
4.Splatnost dane dodatocne vymeranej pri prekrocení dohodnutého casu používania
verejných priestranstiev je do 15 dní po dorucení platobného výmeru.
5.Dan za verejné priestranstvo vyberá mestom poverený správca alebo pracovníci mestského
úradu do pokladne mesta.

3
DRUHÁ CAST
Dan za ubytovanie
§ 9
Predmet dane

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v zariadení
poskytujúcim služby prechodného ubytovania

§ 10
Danovník

Danovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.

§ 11
Základ dane

Základom dane je pocet prenocovaní.

§ 12
Sadzba dane

Sadzba dane za osobu a prenocovanie je v zariadeniach poskytujúcich prechodné ubytovanie
10.-Sk.

§ 13
Oslobodenie od dane

Dan za ubytovanie neplatí:
a) nevidomá osoba, bezvládna osoba a držitel preukazu ZTP/S (zdravotne tažko
postihnutý so sprievodom) a ich sprievodcovia a osoba poberajúca invalidný
dôchodok.
b) osoba, ktorej sa poskytuje rekondicný pobyt podla osobitných predpisov
c) vlastník objektu na individuálnu rekreáciu nachádzajúceho sa v meste, jeho manželka
manžel, príbuzní v priamom rade, súrodenec, a manžel (manželka) týchto psôb a ich
detí
d) príbuzní v priamom rade a súrodenec ubytovatela, alebo jeho manželky (manžela) a
manželia týchto osôb a ich detí,
e) osoba do 18 roku veku a osoba poberajúca starobný dôchodok

§ 14
Platenie dane

1. Danovník je povinný po skoncení štvrtroka pravdivo vyhotovit „Hlásenie“ k dani
za pobyt podla písomnej evidencie a výpoctu dane. Vyhotovené hlásenie s vypocítanou
sumou dane je danovník povinný dorucit Mestskému úradu v Secovciach,
vždy do 15.1, 15.4, 15.7., 15.10. príslušného roka.
2. Dan za pobyt je splatná do 15 dní odo dna dorucenia platobného výmeru
.

§ 15
Evidencia dane za ubytovanie

1. Danovník je povinný registrovat sa na Mestskom úrade v Secovciach do 15 dní od
zacatia cinnosti.
3. 2. Danovník je povinný viest písomnú evidenciu o pocte osôb a prenocovaní za
4. sledované obdobie.

4

3. Ak príde k zmenám v danovej povinnosti alebo táto povinnost zanikne, je danovník
povinný nové skutocnosti oznámit Mestskému úradu v Secovciach do 15 dní odo dna
ich vzniku.

TRETIA CAST
Dan za predajné automaty
§ 16
Základ dane

Základom dane je pocet predajných automatov.

§ 17
Sadzba dane

Sadzba dane za jeden predajný automat a kalendárny rok je:
a) za potraviny : 1.000.- Sk
b) za ostatné tovary : 2.000.- Sk
c) za predaj tabakových výrobkov alebo alkoholických nápojov : 10.000.-Sk

§ 18
Oznamovacia povinnost

Danovník dane za automaty je povinný podat oznámenie o prevádzkovaní predajných
automatov na území mesta správcovi dane Mestu Secovce najneskôr do 30 dní od vzniku
danovej povinnosti v ktorom uvedie miesto kde bude automat umiestnený, typ a výrobné
císlo automatu a skladbu ponúk v automate.
V oznámení uvedie obchodné meno a názov, ICO a sídlo, miesto podnikania a kontaktné
údaje.
Ak príde k zmene danovej povinnosti alebo ak danová povinnost zanikne, je danovník
povinný písomne túto skutocnost oznámit správcovi dane do 30 dní ked táto skutocnost
nastala.

§ 19
Platenie dane

1.Dan je splatná bez vyrúbenia do 31.januára zdanovacieho obdobia.
2.Dan sa platí prevodom z úctu v penažnom ústave alebo v hotovosti do pokladne mesta alebo
vkladom v hotovosti na úcet správcu dane v penažnom ústave.

ŠTVRTÁ CAST
Dan za nevýherné hracie prístroje
§ 20
Základ dane

Základom dane je pocet nevýherných hracích prístrojov
.

§ 21
Sadzba dane
5

Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok je :
a) elektronické prístroje na pocítacové hry : 1.000.-Sk
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty : 5.000.- Sk

§ 22
Oznamovacia povinnost

1.Danovník, ktorým je v zmysle § 53 zák.c.582/2004 Z.z. fyzická alebo právnické osoba,
ktorá nevýherne hracie prístroje prevádzkuje, je povinný podat oznámenie o prevádzkovaní
nevýherných hracích prístrojov správcovi dane, ktorým je Mesto Secovce najneskôr do 30
dní od vzniku danovej povinnosti, ktorá vzniká dnom zacatia prevádzkovania nevýherných
hracích prístrojov.
2.Danovník je povinný v oznámení nahlásit obchodné meno a názov, ICO a sídlo, miesto
podnikania a kontaktné údaje. Ak ide o fyzickú osobu, ktorá podniká aj rodné císlo
danovníka.
3.Danovník je povinný uviest miesto, priestor alebo objekt kde bude nevýherný hrací prístroj
umiestnený, typ a výrobné císlo.

§ 23
Povinnost danovníka

Danovník je povinný oznacit každý prístroj na viditelnom mieste štítkom, kde je uvedené:
názov firmy – prevádzkovatela, sídlo, ICO, dátum umiestnenia a dátum zacatia prevádzky,
výrobné císlo a typ prístroja.

§ 24
Platenie dane

1 Dan za zdanovacie obdobie je splatná bez vyrúbenia do 31.januára o zdanovacieho obdobia.
2.Dan sa platí prevodom z úctu v penažnom ústave alebo v hotovosti v pokladni mesta alebo
vkladom v hotovosti na úcet správcu dane v penažnom ústave.

§ 25
Zrušovacie ustanovenia

1. Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie c.4/2006 o podmienkach urcovania a vyberania
miestnych daní.

§ 26
Záverecné ustanovenie

Tento návrh všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na zverejnenie na úradnej tabuli
podla zák.c.369/2004 Z.z. o obecnom zriadení dna 29.11.2007 a nadobudne úcinnost po 15
dnoch odo dna zverejnenia po schválení v mestskom zastupitelstve.

Secovce, 29.11.2007
primátorka mesta
RNDr. Monika Bérešová

Poznámka: 7

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmasterÚvodná stránka