Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN MESTA


 

VZN po skončení platnosti a účinnosti

VZN Nebytové priestory a prenájom pozemku 2007

Účinnosť: 1.1.2008


Všeobecné záväzné nariadenie
Mestského zastupitelstva v Secovciach zo dna 14.12.2007, c.5/2007, ktorým
sa stanovujú sadzby za prenájom nebytových priestorov a pozemkov vo
vlastníctve mesta Secovce.

Mestské zastupitelstvo v Secovciach v zmysle ods. 1 §6 a §11 zákona c. 369/1991 Zb.
o obecnom zriadení v platnom znení, §3 zákona c. 500/1991 Zb. o pôsobnosti vo veciach
nájmu a podnájmu nebytových priestorov platnom znení, podla zákona c. 116/1990 Zb.
o nájme a podnájme nebytových priestorov v platnom znení, zákona c. 18/1996Z.z. v platnom
znení a ustanovení Obcianskeho zákonníka v platnom znení vydáva pre katastrálne územie
mesta Secovce toto všeobecné záväzné nariadenie o urcení sadzieb nájomného za prenájom
nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve mesta Secovce.

Clánok I.

1. Všeobecné záväzné nariadenie sa vztahuje na nebytové priestory a pozemky vo
vlastníctve mesta Secovce
2. Za nebytové priestory sa považujú miestnosti alebo súbor miestností, ktoré sú
rozhodnutím stavebného úradu urcené na iné úcely ako na bývanie. Za nebytové
priestory sa nepovažuje príslušenstvo bytu alebo spolocné priestory domu.

Clánok II.

1. Rozdelenie nebytových priestorov podla charakteru a povahy vykonávanej cinnosti
a úcelu využitia v danom priestore je nasledovné :
Kategória A: herne, poistovne(okrem zdravotných), banky, stávkové kancelárie,
realitné kancelárie, reštauracné priestory
Kategória B: obchodné priestory, priestory zabezpecujúce služby pre obyvatelstvo
Kategória C: kancelárske priestory, ateliéry
Kategória D: politické strany, skladové priestory, výrobné priestory, dielenské
priestory, sociálne zariadenia, chodby a schodišta, garáže, ostatné
priestory – provizória, orgány štátnej správy, a ktoré nájomca hradí ciastocne alebo
úplne z prostriedkov štátneho rozpoctu alebo rozpoctov miest a obcí
Kategória E: zariadenia sociálnych služieb, školské a predškolské zariadenia,
zariadenia pre výchovnú a osvetovú cinnost, neziskové organizácie (napr. cirkvi),
obcianske združenia
Kategória F: majetok, ktorý prešiel do majetku mesta zákonom c. 447/2001 Z. z. §2
ods. b
2. Výška nájomného je následovná:
Kategória A: základné nájomne
Kategória B: 90% základného nájomného
Kategória C: 80% základného nájomného
Kategória D: 60% základného nájomného
Kategória E: 40% základného nájomného
Kategória F:
Prenájom telovýchovných zariadení :
1. Za odplatu 1.-Sk na predmet nájmu:
• Potreby povinnej telesnej výchovy a cinnost športových
a záujmových krúžkov inej školy
• Záujmovú, telovýchovnú cinnost školských zariadení
• Iné školy v mieste alebo regióne bez telovýchovných objektov
• Školské útvary športovo – talentovanej mládeže a školské športové
kluby
• Sútaže a podujatia usporiadané Slovenskou asociáciou športu na
školách
2. Za úhradu prevádzkových nákladov pre:
• Útvary športovo-talentovanej mládeže obcianskych združení
(telovýchovných jednôt a klubov pre cinnost mládežníckych
kategórií) vrátane obcianskych združení telesne postihnutých
obcanov
• Rodicia s detmi
3. Za úhradu
• Súkromným podnikatelom, fyzickým osobám, organizáciám,
združeniam, telovýchovným jednotám a klubom, ak využívajú
telovýchovné a športové zariadenia podla dohody v zmysle
všeobecne záväzných právnych predpisov
- Suma
Mala telocvicna: (do 100m2) 0,40 Sk/1m2/hod + prevádzkové
náklady na energie + upratovanie
Velká telocvicna(nad 100m2) 0,50 Sk/1m2/hod+ prevádzkové
náklady na energie + upratovanie
Prenájom tried:
1. Krátkodobý prenájom tried:
- pocas školského roka v poobednajších hodinách pre žiakov
vlastnej školy (napr: lektori cudzích jazykov)
Suma: 0,25 Sk/1m2/hod
2. Jednorázový prenájom priestorov:
- prezentácia výrobkov, výstava, školenie
Suma: 1,50 Sk/1m2/hod + poplatok za energie
3. Dlhodobý prenájom tried:
- nevyužité priestory prednostne prenajímat neštátnym
školám, záujmovo umeleckým subjektom
Suma: 320 Sk/1m2/rok + prevádzkové náklady
- prenájom tried pre súkromné vecerné školy (v
popoludnajších hodinách)
Suma: 0,35 Sk/1m2/hod + prevádzkové náklady
Prenájom vestibulov škôl
- automaty na nealkoholické a mliecne nápoje
Suma: 2 500,- Sk/1m2/rok + prevádzkové náklady za energie
Bufety
Suma: 2 000,- Sk/1m2/rok + prevádzkové náklady za energie
3. Nájomné za nebytový priestor sa urcí zo základného nájomného podla kategórie cinnosti
vykonávanej v nebytovom priestore (cl. II, bod 1 a 2)
4. Ak budú miestnosti jedného nebytového priestoru využívané jedným nájomcom na rôzny
úcel využitia, nájomné sa urcí ako súcet nájomného za každú miestnost, po jej zaradení do
príslušnej kategórie
5. Výška nájomného za spolocné priestory užívané viacerými nájomcami sa urcí ako
u nebytových priestorov kategórie D a rozpocíta sa v príslušnom podiele k podlahovej
ploche nebytových priestorov užívaných jednotlivými nájomcami .
6. Základné nájomné je 800,- Sk/m2/rok.

Clánok III.

1. Prenájom pozemkov a verejného priestranstva
• Prenájom pozemku na podnikatelské úcely – 2,-Sk/1m2/den
• Prenájom pozemku na polnohospodárske úcely 2,-Sk/1m2/rok
• Prenájom verejného priestranstva – 2,-Sk/1m2/den

Clánok IV.

1. Nebytové priestory a pozemky prideluje primátor mesta na návrh príslušného
oddelenia a podnikatelskej komisie.
2. Príslušné oddelenie vedie evidenciu žiadatelov o pridelenie nebytových priestorov
a pozemkov po dobu 1 roka. Po uplynutí lehoty je žiadost vyradená z evidencie
žiadatelov o pridelenie nebytových priestorov a pozemkov, pokial k jej vyradeniu
nedošlo skôr z iných dôvodov. Následne si môže žiadatel podat novú žiadost.
3. Ak príslušné oddelenie eviduje viac žiadatelov o konkrétny volný nebytový priestor,
pozemok, zohladnuje sa charakter a povaha cinnosti žiadatelov, potreby ich cinnosti
pre obyvatelov mesta a ekonomickú výhodnost pre mesto. Pri viacerých záujemcoch s
rovnakým predmetom cinnosti o pridelenie konkrétneho nebytového priestoru sa berie
do úvahy cas podania ich žiadosti.
4. Ak mesto prenajíma priestor, ktorý je potrebné k prevádzkovaniu zhodnotit, môže
primátor mesta v nájomnej zmluve dohodnút spoluúcast mesta na zhodnotení objektu.
5. Po rozhodnutí primátora o pridelení nebytového priestoru, pozemku, správca budovy,
v ktorej sa nebytový priestor nachádza, uzavrie so žiadatelom o prenájom nebytového
priestoru alebo pozemku nájomnú zmluvu a urcí výšku nájomného v súlade s cl. II
a cl. III. tohto VZN. Nájomná zmluva sa uzatvára spravidla na dobu neurcitú.
6. Nebytové priestory pre krátkodobé použitie (do 7 dní) prideluje štatutárny zástupca
správcu nebytového priestoru.

Clánok V.

1. Všeobecné záväzné nariadenie bolo schválené na zasadnutí Mestského zastupitelstva
v Secovciach dna 14.12.2007 uznesením c.
2. Úcinnostou tohto VZN stráca platnost a úcinnost VZN c. 5/2003.
3. Toto VZN nadobúda úcinnost dnom 1.1.2008

RNDr. Monika Bérešová
Primátorka mesta

Poznámka: 5

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmasterÚvodná stránka