Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN MESTA


 

VZN po skončení platnosti a účinnosti

VZN o dani za psa

Účinnosť: 1.1.2007

 Mesto Sečovce v súlade s ustanovením §6 ods.1 a ustanovením § 11 ods.4 písm. d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením §29 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  v y d á v a  

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA

O DANI ZA PSA

č.  3/2006

 

ÚVODNÉ USTANOVENIE

§ 1

 

Všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania dane za psa na území Mesta Sečovce s účinnosťou od 1. januára 2007.

 

§ 2

Predmet dane

 

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou.

 

§ 3

Daňovník

 
   Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je :

-         vlastníkom psa

-         držiteľom psa

 

§ 4

Základ dane

 
Základom dane je počet psov.

 
§ 5

Sadzba dane

 

Sadzba dane je :     200 Sk za jedného psa, ktorého vlastníkom alebo držiteľom je osoba bývajúca v rodinnom dome,

400 Sk za psa, ktorého vlastníkom alebo držiteľom je osoba bývajúca v bytovom dome.

Sadzba dane za druhého a každého ďalšieho psa sa zvyšuje o 100 %.

 

§ 6

Vznik a zánik daňovej povinnosti

 

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane.  Daňová  povinnosť zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom /držiteľom/ psa.

 

§ 7

Oznamovacia povinnosť a platenie dane

 

1. Daňovník je povinný oznámiť správcovi dane vznik daňovej povinnosti do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote aj zaplatiť daň za psa.

2. Daň je splatná na každé zdaňovacie obdobie bez vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia.

3. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník to oznámi správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti . Správca dane mu pomernú časť dane vráti.

 

§ 8

Oslobodenie od dane

 

Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane za jedného psa pre :

- vlastníka /držiteľa psa / s ťažkým zdravotným postihnutím.

 

§ 9

Záverečné ustanovenia

 

1. Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach sa na tomto VZN o dani za psa uznieslo dňa 8. 11. 2006.

2. Týmto nariadením sa zrušuje VZN č. 11/2004 zo dňa 22. 11. 2004.

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2007.

 

 

 

 
RNDr. Monika Bérešová
primátorka mesta

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmasterÚvodná stránka