Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN MESTA


 

VZN po skončení platnosti a účinnosti

VZN o dani za psa

Účinnosť: 1.1.2007

 Mesto Sečovce v súlade s ustanovením §6 ods.1 a ustanovením § 11 ods.4 písm. d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením §29 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  v y d á v a  

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA

O DANI ZA PSA

č.  3/2006

 

ÚVODNÉ USTANOVENIE

§ 1

 

Všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania dane za psa na území Mesta Sečovce s účinnosťou od 1. januára 2007.

 

§ 2

Predmet dane

 

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou.

 

§ 3

Daňovník

 
   Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je :

-         vlastníkom psa

-         držiteľom psa

 

§ 4

Základ dane

 
Základom dane je počet psov.

 
§ 5

Sadzba dane

 

Sadzba dane je :     200 Sk za jedného psa, ktorého vlastníkom alebo držiteľom je osoba bývajúca v rodinnom dome,

400 Sk za psa, ktorého vlastníkom alebo držiteľom je osoba bývajúca v bytovom dome.

Sadzba dane za druhého a každého ďalšieho psa sa zvyšuje o 100 %.

 

§ 6

Vznik a zánik daňovej povinnosti

 

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane.  Daňová  povinnosť zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom /držiteľom/ psa.

 

§ 7

Oznamovacia povinnosť a platenie dane

 

1. Daňovník je povinný oznámiť správcovi dane vznik daňovej povinnosti do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote aj zaplatiť daň za psa.

2. Daň je splatná na každé zdaňovacie obdobie bez vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia.

3. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník to oznámi správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti . Správca dane mu pomernú časť dane vráti.

 

§ 8

Oslobodenie od dane

 

Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane za jedného psa pre :

- vlastníka /držiteľa psa / s ťažkým zdravotným postihnutím.

 

§ 9

Záverečné ustanovenia

 

1. Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach sa na tomto VZN o dani za psa uznieslo dňa 8. 11. 2006.

2. Týmto nariadením sa zrušuje VZN č. 11/2004 zo dňa 22. 11. 2004.

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2007.

 

 

 

 
RNDr. Monika Bérešová
primátorka mesta

VZN č. 9/1992 o parkovaní a státi motorových vozidiel na pozemných komunikáciach a verejných priestranstvách v meste
 VZN 9 1992.doc (422 kB) (422 kB)

 
VZN č. 10/1992 poriadok pre pohrebiska
 10 1992.doc (2.4 MB) (2.4 MB)

 
VZN 12/1993 o zavedený miestných poplatkoch
 VZN 12 1993.doc (4 MB) (4 MB)

 
VZN 14/1994 - pre nakladanie s komunálnym odpadom na územi mesta
 VZN 14 1994.doc (2.6 MB) (2.6 MB)

 
VZN 15/1994 - určujúce podmienky predaja v tržnici na trhovisku a na príležitostných trhoch
 VZN 15 1994.doc (2.4 MB) (2.4 MB)

 
VZN č. 2/1995 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.21995.doc (34 kB) (34 kB)

 
VZN 03/1996 - o ochrane pre zneužívaním alkoholických nápojov
 VZN 3 1996.doc (554 kB) (554 kB)

 
VZN č. 01/1997 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.11997.doc (51.5 kB) (51.5 kB)

 
VZN 02/1998 - upravujúce predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach na územi mesta Sečovce
 VZN 2 1998.doc (2.6 MB) (2.6 MB)

 
VZN 03/1998 - trhový poriadok
 VZN 3 1998.doc (455.5 kB) (455.5 kB)

 
VZN 04/1998 - trhový poriadok
 VZN 4 1998.doc (509 kB) (509 kB)

 
VZN č. 5/1998 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.051998.doc (54 kB) (54 kB)

 
VZN č. 01/1999 - o predajnom a prevádzkovom čase na územi mesta Sečovce
 VZN 1 1999.doc (673 kB) (673 kB)

 
VZN č. 2/1999 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.021999.doc (53.5 kB) (53.5 kB)

 
VZN č. 01/2000 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.012000.doc (53.5 kB) (53.5 kB)

 
VZN 01/2001 o komunálnom odpade
 VZN č.1 2001.doc (3.3 MB) (3.3 MB)

 
VZN č. 2/2001 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.022001.doc (53.5 kB) (53.5 kB)

 
VZN č. 3/2002 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce

 
VZN č. 01/2003 o podmienkach držania psov v meste Sečovce
 VZN č.012003.doc (41.5 kB) (41.5 kB)

 
VZN č. 04/2003 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.042003.doc (60.5 kB) (60.5 kB)

 
VZN č. 11/2004 o dani za psa
 VZN č.112004.doc (32 kB) (32 kB)

 
VZN č.3/2005 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Sečovce na rok 2006
 VZN č.3 2005 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Sečovce na rok  2006.doc (817 kB) (817 kB)

 
VZN č.5/2005 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.5 2005 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácnosti na území mesta Sečovce.doc (3.8 MB) (3.8 MB)

 
VZN č. 6/2005 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.062005.doc (48 kB) (48 kB)

 
VZN č.4/2006 o podmienkach určovania a vyberania miestných daní na rok 2007
 VZN 2006 o podmienkach určovania a vyberania miestných daní na rok 2007.doc (835 kB) (835 kB)

 
VZN č.5/2006 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Sečovce
 VZN č.5 2006 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Sečovce.doc (775 kB) (775 kB)

 
VZN č. 2/2006 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.022006.doc (41.5 kB) (41.5 kB)

 
VZN č. 3/2006 o dani za psa
 VZN č. 32006.doc (28 kB) (28 kB)

 
VZN č.1/2007 o stanovení podmienok prenajímania najomných bytov
 VZN č.1 2007.doc (592 kB) (592 kB)

 
VZN č.2/2007 o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na území mesta
 VZN č.2 2007 o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na území mesta.doc (1.4 MB) (1.4 MB)

 
VZN č. 03/2007 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č. 32007.doc (38 kB) (38 kB)

 
VZN č. 04/2007 o dani za psa
 VZN č. 42007.doc (28.5 kB) (28.5 kB)

 
VZN č.7/2007 o podmienok určovania a vyberania miestnych daní
 VZN č.7 2007.doc (830 kB) (830 kB)

 
VZN č.8/2008 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Sečovce
 VZN č. 8 2007.doc (1.6 MB) (1.6 MB)

 

dnes je: 26.3.2019

meniny má: Emanuel

Za obsah zodpovedá
webmaster


webygroup

Úvodná stránka