Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN MESTA


 

VZN po skončení platnosti a účinnosti

VZN o dani z nehnuteľnosti

Účinnosť: 1.1.2007

 

Mesto Sečovce v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovením § 7 ods. 4, § 8 ods. 2, § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2, § 17 ods. 2, 3, 4 a 6, § 20 ods. 3, § 21 ods. 2 a § 103 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

v y d á v a

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA

O DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ

č. 2/2006

o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území Mesta Sečovce

 

ÚVODNÉ  USTANOVENIE

§ 1

 
Všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky  určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území Mesta Sečovce s účinnosťou od 1. januára 2007.

 
 

DAŇ  Z  POZEMKOV

§ 2

Základ dane

1.  Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady

a trvalé trávne porasty je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 1 zákona č. 582 / 2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 

Hodnota OP a TTP podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 582/2004 Z. z. :

a/  Orná pôda  =  11,12 Sk/m2                      b/  Trvalé trávne porasty  =  1,86 Sk/m2

 

2.  Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrada, zastavané plochy a nádvoria, stavebné pozemky a ostatné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 2 zákona č. 582 / 2004 Z. z. o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 

Hodnoty pozemkov podľa prílohy č. 2 k zákonu č. 582/2004 Z. z. :

a/  Záhrady    =  64 Sk/m2                             c/  Stavebné pozemky  =  640 Sk/m2

b/  Zastavané plochy  =  64 Sk/m2                d/  Ostatné plochy  =  64 Sk/m2

  

§ 3

Sadzba dane

 

Ročná sadzba dane z pozemkov je pre všetky druhy pozemkov   0,25%  zo základu dane.

 

DAŇ  ZO  STAVIEB

§ 4

 

1.  Ročná sadzba dane zo stavieb sa v celom meste určuje takto :

a/  1,75 Sk/m2 za stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby,

b/  5,00 Sk/m2 za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,

c/  7,00 Sk/m2 za samostatne stojace garáže  a za samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané  na tieto účely  postavené mimo bytových domov,

d/  8,00 Sk/m2 za ostatné stavby,

e/  3,00 Sk/m2 za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospod. produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,

f/  14,50 Sk/m2 za priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,

g/  24,00 Sk/m2 za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou.

2.  Za viacpodlažné stavby sa určuje príplatok 0,75 Sk za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

 

 

 

DAŇ  Z  BYTOV

§ 5

Sadzba dane

 

Ročná sadzba dane z bytov sú  2 Sk/m2 za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru.

 

§ 6

Zníženie dane

 

3.  Správca ustanovuje, že poskytuje zníženie dane z nehnuteľností a to takto:

-  30 % daňovej povinnosti na stavby a byty vo vlastníctve občanov starších ako 70 rokov alebo občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,

- 30 % daňovej povinnosti na samostatne stojace garáže, samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely mimo bytových domov vo vlastníctve občanov starších ako 70 rokov alebo občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich prepravu.

-  30 % daňovej povinnosti na pozemky, ktorých vlastníkmi sú občania starší ako 70 rokov alebo občania s ťažkým zdravotným postihnutím, ale len vtedy, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu.

 


§ 7

Vyrubenie dane

 

  1.  Správca dane ustanovuje, že daň nižšiu ako 100 Sk nebude vyrubovať ani vyberať.

 

 
§ 8

Platenie dane

 

1.  Vyrubená daň z nehnuteľností je podľa zákona o miestnych daniach splatná u fyzických osôb do 500 Sk a právnických osôb do 5000 Sk naraz do 31. mája bežného zdaňovacieho obdobia .

 

2.  Správca dane určuje platenie vyrubenej dane nad 500 Sk u fyzických a 5000 Sk u právnických osôb v dvoch rovnakých splátkach a to takto :

1. splátka do 31. mája bežného zdaňovacieho obdobia

2. splátka do 30. septembra bežného zdaňovacieho obdobia.

 

 

§ 9

Záverečné ustanovenia

 

 

1.  Mestské zastupiteľstvo sa na tomto VZN o dani z nehnuteľností uznieslo dňa 08. 11. 2006.

2.  Týmto nariadením sa zrušuje VZN č. 10/2004 Mestského zastupiteľstva v Sečovciach zo dňa  6. 12. 2005.

3.  Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2007.

 

 

 
 

 
RNDr. Monika Bérešová
primátorka mesta

 

 

VZN č. 9/1992 o parkovaní a státi motorových vozidiel na pozemných komunikáciach a verejných priestranstvách v meste
 VZN 9 1992.doc (422 kB) (422 kB)

 
VZN č. 10/1992 poriadok pre pohrebiska
 10 1992.doc (2.4 MB) (2.4 MB)

 
VZN 12/1993 o zavedený miestných poplatkoch
 VZN 12 1993.doc (4 MB) (4 MB)

 
VZN 14/1994 - pre nakladanie s komunálnym odpadom na územi mesta
 VZN 14 1994.doc (2.6 MB) (2.6 MB)

 
VZN 15/1994 - určujúce podmienky predaja v tržnici na trhovisku a na príležitostných trhoch
 VZN 15 1994.doc (2.4 MB) (2.4 MB)

 
VZN č. 2/1995 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.21995.doc (34 kB) (34 kB)

 
VZN 03/1996 - o ochrane pre zneužívaním alkoholických nápojov
 VZN 3 1996.doc (554 kB) (554 kB)

 
VZN č. 01/1997 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.11997.doc (51.5 kB) (51.5 kB)

 
VZN 02/1998 - upravujúce predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach na územi mesta Sečovce
 VZN 2 1998.doc (2.6 MB) (2.6 MB)

 
VZN 03/1998 - trhový poriadok
 VZN 3 1998.doc (455.5 kB) (455.5 kB)

 
VZN 04/1998 - trhový poriadok
 VZN 4 1998.doc (509 kB) (509 kB)

 
VZN č. 5/1998 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.051998.doc (54 kB) (54 kB)

 
VZN č. 01/1999 - o predajnom a prevádzkovom čase na územi mesta Sečovce
 VZN 1 1999.doc (673 kB) (673 kB)

 
VZN č. 2/1999 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.021999.doc (53.5 kB) (53.5 kB)

 
VZN č. 01/2000 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.012000.doc (53.5 kB) (53.5 kB)

 
VZN 01/2001 o komunálnom odpade
 VZN č.1 2001.doc (3.3 MB) (3.3 MB)

 
VZN č. 2/2001 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.022001.doc (53.5 kB) (53.5 kB)

 
VZN č. 3/2002 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce

 
VZN č. 01/2003 o podmienkach držania psov v meste Sečovce
 VZN č.012003.doc (41.5 kB) (41.5 kB)

 
VZN č. 04/2003 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.042003.doc (60.5 kB) (60.5 kB)

 
VZN č. 11/2004 o dani za psa
 VZN č.112004.doc (32 kB) (32 kB)

 
VZN č.3/2005 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Sečovce na rok 2006
 VZN č.3 2005 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Sečovce na rok  2006.doc (817 kB) (817 kB)

 
VZN č.5/2005 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.5 2005 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácnosti na území mesta Sečovce.doc (3.8 MB) (3.8 MB)

 
VZN č. 6/2005 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.062005.doc (48 kB) (48 kB)

 
VZN č.4/2006 o podmienkach určovania a vyberania miestných daní na rok 2007
 VZN 2006 o podmienkach určovania a vyberania miestných daní na rok 2007.doc (835 kB) (835 kB)

 
VZN č.5/2006 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Sečovce
 VZN č.5 2006 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Sečovce.doc (775 kB) (775 kB)

 
VZN č. 2/2006 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.022006.doc (41.5 kB) (41.5 kB)

 
VZN č. 3/2006 o dani za psa
 VZN č. 32006.doc (28 kB) (28 kB)

 
VZN č.1/2007 o stanovení podmienok prenajímania najomných bytov
 VZN č.1 2007.doc (592 kB) (592 kB)

 
VZN č.2/2007 o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na území mesta
 VZN č.2 2007 o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na území mesta.doc (1.4 MB) (1.4 MB)

 
VZN č. 03/2007 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č. 32007.doc (38 kB) (38 kB)

 
VZN č. 04/2007 o dani za psa
 VZN č. 42007.doc (28.5 kB) (28.5 kB)

 
VZN č.7/2007 o podmienok určovania a vyberania miestnych daní
 VZN č.7 2007.doc (830 kB) (830 kB)

 
VZN č.8/2008 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Sečovce
 VZN č. 8 2007.doc (1.6 MB) (1.6 MB)

 

dnes je: 23.3.2019

meniny má: Adrián

Za obsah zodpovedá
webmaster


webygroup

Úvodná stránka