Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN MESTA


 

VZN po skončení platnosti a účinnosti

VZN o dani z nehnuteľnosti

Účinnosť: 1.1.2007

 

Mesto Sečovce v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovením § 7 ods. 4, § 8 ods. 2, § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2, § 17 ods. 2, 3, 4 a 6, § 20 ods. 3, § 21 ods. 2 a § 103 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

v y d á v a

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA

O DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ

č. 2/2006

o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území Mesta Sečovce

 

ÚVODNÉ  USTANOVENIE

§ 1

 
Všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky  určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území Mesta Sečovce s účinnosťou od 1. januára 2007.

 
 

DAŇ  Z  POZEMKOV

§ 2

Základ dane

1.  Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady

a trvalé trávne porasty je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 1 zákona č. 582 / 2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 

Hodnota OP a TTP podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 582/2004 Z. z. :

a/  Orná pôda  =  11,12 Sk/m2                      b/  Trvalé trávne porasty  =  1,86 Sk/m2

 

2.  Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrada, zastavané plochy a nádvoria, stavebné pozemky a ostatné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 2 zákona č. 582 / 2004 Z. z. o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 

Hodnoty pozemkov podľa prílohy č. 2 k zákonu č. 582/2004 Z. z. :

a/  Záhrady    =  64 Sk/m2                             c/  Stavebné pozemky  =  640 Sk/m2

b/  Zastavané plochy  =  64 Sk/m2                d/  Ostatné plochy  =  64 Sk/m2

  

§ 3

Sadzba dane

 

Ročná sadzba dane z pozemkov je pre všetky druhy pozemkov   0,25%  zo základu dane.

 

DAŇ  ZO  STAVIEB

§ 4

 

1.  Ročná sadzba dane zo stavieb sa v celom meste určuje takto :

a/  1,75 Sk/m2 za stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby,

b/  5,00 Sk/m2 za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,

c/  7,00 Sk/m2 za samostatne stojace garáže  a za samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané  na tieto účely  postavené mimo bytových domov,

d/  8,00 Sk/m2 za ostatné stavby,

e/  3,00 Sk/m2 za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospod. produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,

f/  14,50 Sk/m2 za priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,

g/  24,00 Sk/m2 za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou.

2.  Za viacpodlažné stavby sa určuje príplatok 0,75 Sk za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

 

 

 

DAŇ  Z  BYTOV

§ 5

Sadzba dane

 

Ročná sadzba dane z bytov sú  2 Sk/m2 za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru.

 

§ 6

Zníženie dane

 

3.  Správca ustanovuje, že poskytuje zníženie dane z nehnuteľností a to takto:

-  30 % daňovej povinnosti na stavby a byty vo vlastníctve občanov starších ako 70 rokov alebo občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,

- 30 % daňovej povinnosti na samostatne stojace garáže, samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely mimo bytových domov vo vlastníctve občanov starších ako 70 rokov alebo občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich prepravu.

-  30 % daňovej povinnosti na pozemky, ktorých vlastníkmi sú občania starší ako 70 rokov alebo občania s ťažkým zdravotným postihnutím, ale len vtedy, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu.

 


§ 7

Vyrubenie dane

 

  1.  Správca dane ustanovuje, že daň nižšiu ako 100 Sk nebude vyrubovať ani vyberať.

 

 
§ 8

Platenie dane

 

1.  Vyrubená daň z nehnuteľností je podľa zákona o miestnych daniach splatná u fyzických osôb do 500 Sk a právnických osôb do 5000 Sk naraz do 31. mája bežného zdaňovacieho obdobia .

 

2.  Správca dane určuje platenie vyrubenej dane nad 500 Sk u fyzických a 5000 Sk u právnických osôb v dvoch rovnakých splátkach a to takto :

1. splátka do 31. mája bežného zdaňovacieho obdobia

2. splátka do 30. septembra bežného zdaňovacieho obdobia.

 

 

§ 9

Záverečné ustanovenia

 

 

1.  Mestské zastupiteľstvo sa na tomto VZN o dani z nehnuteľností uznieslo dňa 08. 11. 2006.

2.  Týmto nariadením sa zrušuje VZN č. 10/2004 Mestského zastupiteľstva v Sečovciach zo dňa  6. 12. 2005.

3.  Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2007.

 

 

 
 

 
RNDr. Monika Bérešová
primátorka mesta

 

 

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmasterÚvodná stránka