Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN MESTA


 

VZN po skončení platnosti a účinnosti

Všeobecne záväzné nariadenie-vylepovanie volebných plagátov

Účinnosť: 27.9.2006

Nahradené: 5/2016

 

Všeobecne záväzné nariadenie

 
 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sečovce č. 1/2006,
ktorým sa ustanovuje miesto na vylepovanie volebných plagátov v meste Sečovce počas volebnej kampane do Európskeho parlamentu, na prezidenta SR, do NR SR, Košického samosprávneho kraja /KSK/, orgánov samosprávy mesta a pri konaní referenda. 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach podľa §-u 6 a 11, odst. 4 g zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  v y d á v a          toto  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sečovce, ktorým sa ustanovuje miesto na vylepovanie volebných plagátov v meste Sečovce počas volebnej kampane do Európskeho parlamentu, na prezidenta SR, do NR SR, Košického samosprávneho kraja, orgánov samosprávy mesta a pri konaní referenda /ďalej len nariadenie/.

 

Článok 1

Všeobecné ustanovenia

 

1. Toto nariadenie ustanovuje miesto na vylepovanie volebných plagátov politických strán, koalícií a ďalších subjektov oprávnených viesť volebnú kampaň /ďalej len oprávnené subjekty/ v meste Sečovce počas volebnej kampane do Európskeho parlamentu, na prezidenta SR, do NR SR, Košického samosprávneho kraja, orgánov samosprávy mesta a pri konaní referenda.

 

Článok 2

Miesto na vylepovanie volebných plagátov

 

l. Na verejných priestranstvách a zariadeniach v majetku mesta počas volebnej kampane je možné vylepovať volebné plagáty v chránených vitrínach pri Kine na Obchodnej ulici, určených osobitne pre tento účel.

2. Každému oprávnenému subjektu bude pridelená rovnako veľká plocha v chránenej vitríne označená číslom podľa žrebu ústrednej volebnej komisie, volebnej komisie KSK a mestskej volebnej komisie. Na ostatných mestských výlepových plochách je zakázané vylepovať volebné plagáty.

 

Článok 3

Vylepovacia činnosť a údržba vylepovacích plôch

 

l. Vylepovanie volebných plagátov a údržbu výlepových plôch počas volebnej kampane na určenej ploche v chránených vitrínach si zaisťuje oprávnený subjekt na vlastné náklady.

2. Zodpovednosť za obsah volebných plagátov má oprávnený subjekt.

 

Článok 4

Kontrola a sankcie

 

1. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia sú oprávnení vykonávať poverení pracovníci Mestského úradu v Sečovciach, poslanci MsZ a hlavný kontrolór mesta.

 

2. Za porušenie tohto nariadenia môžu byť fyzické osoby postihnuté v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zmien a doplnkov.

 

3. Primátor mesta môže za porušenie ustanovení tohto nariadenia právnickým osobám uložiť pokutu až do výšky 200.000.-Sk v zmysle ustanovenia § 13, odst.8 písm. a zákona č. 339/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov.

 

Oprávnenia iných orgánov podľa osobitných predpisov nie sú týmto

nariadením dotknuté.

 

Článok 5

Záverečné ustanovenia

 

1. Týmto nariadením sa ruší VZN č. 1/2002 zo dňa 24.7.2002, VZN č. 4/2002 zo dňa 18.11.2003 a VZN č. 6/2004 zo dňa 26.3.2004 a VZN č. 2/2005 zo dňa 12.9.2005.

 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Sečovciach dňa 5.9.2006 uznesením č. 28/2006 bod 3, písm. a., a nadobúda účinnosť dňa 27.9.2006.

 

 

 

Sečovce 27.9.2006                                                    RNDr. Monika Bérešová,

primátorka mesta:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka: 1

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmasterÚvodná stránka