Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN MESTA


 

VZN po skončení platnosti a účinnosti

VZN - o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní

Účinnosť: 30.12.2005

 
 

Všeobecne záväzne nariadenie č.4/2005
o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní

Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach na základe ustanovenia §-6 a § 11, zák.č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov v platnom znení a zák.č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení v y d á v a toto všeobecne záväzne nariadenie

Všeobecné ustanovenia

§ 1
Druhy miestnych daní

1./ Mesto ukladá s účinnosťou od 1.1.2006 tieto miestne dane:

a/ daň z nehnuteľnosti.
b/ daň za psa
c/ daň za užívanie verejného priestranstva
d/ daň za ubytovanie
e/ daň za predajné automaty
f/ daň za nevýherné hracie prístroje

2./ Mesto ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

§ 2
Zdaňovacie obdobie

Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v §1 ods.1, písm. a/,b/,e/,f/ je kalendárny rok.

§ 3
Úvodné ustanovenie

Právna úprava základných ustanovení miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je v zákone 582/2004 Z. z v platnom znení..

PRVÁ ČASŤ
Daň za užívanie verejného priestranstva

§ 4
Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m2.

§ 5
Predmet a vymedzenie dane za užívanie verejného priestranstva

1.) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva .
2.) Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve mesta Sečovce.
3.) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenia stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií a umiestnenie skládky..


§ 6
Sadzba dane

Sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva určí mesto v slovenských korunách za každý aj načatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva.

1.) Za užívanie verejného priestranstva pre podnikateľskú činnosť sa daň stanovuje za:
a)predaj potravín, ovocia, zeleniny : 40.- Sk/m2/deň
b)predaj alkoholických nápojov a tabakových výrobkov : 100.- Sk/m2/deň
c)predaj remeselných výrobkov, ľudovej umeleckej tvorby : 30.- Sk/m2/deň
d)predaj ostatných tovarov : 100,.- Sk/m2/deň
e)využívanie verejného priestranstva za účelom reklamy / predvádzanie áut, rôznych výrobkov / : 100.- Sk/m2/deň
2.) Za užívanie verejného priestranstva pre nepodnikateľskú činnosť sa daň stanovuje za : predaj ovocia a zeleniny a ostatných tovarov : 10.- Sk/m2/deň
3.) Za skládku materiálov : 10.- Sk/m2/deň
4.) Za stavbárske lešenie a podobné konštrukcie : 10.- Sk/m2/deň
5.) Za užívanie verejného priestranstva :

a) na účely postavenia cirkusov sa stanovuje sadzba : 5.- Sk/m2/deň
Lokalitu umiestnenia cirkusu určuje mesto,
b) za účelom umiestnenia lunaparkov a iných atrakcií sa stanovuje poplatok : 5.-Sk/m2/deň

§ 7
Oslobodenie od dane

Mesto poskytuje oslobodenie od dane za užívanie verejného priestranstva :
a)za kultúrnu a športovú akciu usporiadanú na verejnom priestranstve bez vstupného alebo akciu, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné účely

§ 8
Platenie dane

1.) Daň je splatná pred začatím užívania verejných priestranstiev, za skládky materiálu je daň splatná dňom realizácie.
2.) Ak ide o trvalé užívanie verejných priestranstiev /napr. predajné stánky a iné podobné zariadenia/ zaplatí daňovník vymeranú daň za celý bežný kalendárny rok do 31.3. bežného roka.
3.) V prípadoch dočasného užívania verejných priestranstiev je daňovník povinný uhradiť daň naraz za celý ohlásený a dohodnutý čas.
4.) Splatnosť dane dodatočne vymeranej pri prekročení dohodnutého času používania verejných priestranstiev je do 15 dní po doručení platobného výmeru.
5.) Daň za verejné priestranstvo vyberá mestom poverený správca alebo pracovníci mestského úradu do pokladne mesta.DRUHÁ ČASŤ
Daň za ubytovanie

§ 9
Predmet dane
Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v zariadení poskytujúcim služby prechodného ubytovania

§ 10
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.

§ 11
Základ dane
Základom dane je počet prenocovaní.

§ 12
Sadzba dane
Sadzba dane za osobu a prenocovanie je v zariadeniach poskytujúcich prechodné ubytovanie 10.-Sk.

§ 13
Oslobodenie od dane
Daň za ubytovanie neplatí:

a)nevidomá osoba, bezvládna osoba a držiteľ preukazu ZŤP/S (zdravotne ťažko postihnutý so sprievodom) a ich sprievodcovia a osoba poberajúca invalidný dôchodok.
b)osoba, ktorej sa poskytuje rekondičný pobyt podľa osobitných predpisov
c)vlastník objektu na individuálnu rekreáciu nachádzajúceho sa v meste, jeho manželka manžel, príbuzní v priamom rade, súrodenec, a manžel (manželka) týchto psôb a ich detí
d)príbuzní v priamom rade a súrodenec ubytovateľa, alebo jeho manželky (manžela) a manželia týchto osôb a ich detí,
e)osoba do 18 roku veku a osoba poberajúca starobný dôchodok

§ 14
Platenie dane
1.Daňovník je povinný po sklončení štvrťroka pravdivo vyhotoviť „Hlásenie“ k dani za pobyt podľa písomnej evidencie a výpočtu dane. Vyhotovené hlásenie s vypočí- ítanou sumou dane je daňovník povinný doručiť Mestskému úradu v Sečovciach,
vždy do 15.1, 15.4, 15.7., 15.10. príslušného roka.

2.Daň za pobyt je splatná do 15 dní odo dňa doručenia platobného výmeru
.
§ 15
Evidencia dane za ubytovanie
1. Daňovník je povinný registrovať sa na Mestskom úrade v Sečovciach do 15 dní od začatia činnosti.
2. Daňovník je povinný viesť písomnú evidenciu o počte osôb a prenocovaní za sledované obdobie.
3. Ak príde k zmenám v daňovej povinnosti alebo táto povinnosť zanikne, je daňovník povinný nové skutočnosti oznámiť Mestskému úradu v Sečovciach do 15 dní odo dňa ich vzniku.

TRETIA ČASŤ
Daň za predajné automaty

§ 16
Základ dane

Základom dane je počet predajných automatov.

§ 17
Sadzba dane
Sadzba dane za jeden predajný automat a kalendárny rok je:
a)za potraviny : 1.000.- Sk
b)za ostatné tovary : 2.000.- Sk
c)za predaj tabakových výrobkov alebo alkoholických nápojov : 10.000.-Sk

§ 18
Oznamovacia povinnosť

Daňovník dane za automaty je povinný podať oznámenie o prevádzkovaní predajných automatov na území mesta správcovi dane Mestu Sečovce najneskôr do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti v ktorom uvedie miesto kde bude automat umiestnený, typ a výrobné číslo automatu a skladbu ponúk v automate.
V oznámení uvedie obchodné meno a názov, IČO a sídlo, miesto podnikania a kontaktné údaje.
Ak príde k zmene daňovej povinnosti alebo ak daňová povinnosť zanikne, je daňovník povinný písomne túto skutočnosť oznámiť správcovi dane do 30 dní keď táto skutočnosť nastala.
§ 19
Platenie dane

1.) Daň je splatná v roku 2006 do 31.3.2006.
2.) V ostatných zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrúbenia do 31.januára tohto zdaňovacieho obdobia.
3.) Daň sa platí prevodom z účtu v peňažnom ústave alebo v hotovosti do pokladne mesta alebo vkladom v hotovosti na účet správcu dane v peňažnom ústave.

ŠTVRTÁ ČASŤ
Daň za nevýherné hracie prístroje

§ 20
Základ dane

Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.


§ 21
Sadzba dane

Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok je :
a) elektronické prístroje na počítačové hry : 1.000.-Sk
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty : 5.000.- Sk

§ 22
Oznamovacia povinnosť

1.) Daňovník, ktorým je v zmysle § 53 zák.č.582/2004 Z.z. fyzická alebo právnické osoba, ktorá nevýherne hracie prístroje prevádzkuje, je povinný podať oznámenie o prevádzkovaní nevýherných hracích prístrojov správcovi dane, ktorým je Mesto Sečovce najneskôr do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti, ktorá vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov.
2.) Daňovník je povinný v oznámení nahlásiť obchodné meno a názov, IČO a sídlo, miesto podnikania a kontaktné údaje. Ak ide o fyzickú osobu, ktorá podniká aj rodné číslo daňovníka.
3.) Daňovník je povinný uviesť miesto, priestor alebo objekt kde bude nevýherný hrací prístroj umiestnený, typ a výrobné číslo.

§ 23
Povinnosť daňovníka

Daňovník je povinný označiť každý prístroj na viditeľnom mieste štítkom, kde je uvedené: názov firmy – prevádzkovateľa, sídlo, IČO, dátum umiestnenia a dátum začatia prevádzky, výrobné číslo a typ prístroja.
§ 24
Platenie dane

1.) Daň je splatná v roku 2006 do 31.3.2006
2.) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrúbenia do 31.januára tohto zdaňovacieho obdobia.
3.) Daň sa platí prevodom z účtu v peňažnom ústave alebo v hotovosti v pokladni mesta alebo vkladom v hotovosti na účet správcu dane v peňažnom ústave.

§ 25
Zrušovacie ustanovenia

1.) Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie č.12/1993 o miestnych poplatkoch a jeho doplnky č.1 – 7
§ 26
Záverečné ustanovenie

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené na zverejnenie na úradnej tabuli dňa
14.12.2005 a nadobúda účinnosť dňa 30.12.2005.

Sečovce, 18.10.2005
primátorka mesta
RNDr. Monika Bérešová

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmasterÚvodná stránka