Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN MESTA


 

VZN po skončení platnosti a účinnosti

VZN - o dani z nehnuteľnosti

Účinnosť: 30.12.2005


Mesto Sečovce v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovením § 7 ods. 4, § 8 ods. 2, § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2,


§ 17 ods. 2, 3, 4 a 6, § 20 ods. 3, § 21 ods. 2 a § 103 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady                            


                                                                    v y d á v a


 


 


V Š E O B E C N E      Z Á V Ä Z N É     N A R I A D E N I E    M E S T A


O   D A N I    Z    N E H N U T E Ľ N O S T Í


č.  6/2005       


 


o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území Mesta Sečovce


 


 


 


ÚVODNÉ  USTANOVENIE


§ 1


 


    1. Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach podľa § 11 ods. 4 písm. d/ zákona č. 369/1990 Zb. 


        o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na § 98  


        zákona  č. 582 / 2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady  


        a drobné stavebné odpady  z a v á d z a daň z nehnuteľností s účinnosťou od 01. 01. 2006. 


     2. Zdaňovacím obdobím dane z nehnuteľností je kalendárny rok.     


      


 


 


Čl. I


DAŇ  Z  POZEMKOV


§ 2


Základ dane


 


 


1.  Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady 


     a trvalé trávne porasty je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery 


     pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 1 zákona č. 582 / 2004 Z. z. 


     o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.


   


          Hodnota OP a TTP podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 582/2004 Z. z. :


     a/  Orná pôda  =  11,12 Sk/m2                b/  Trvalé trávne porasty  =  1,86 Sk/m2


 


2.  Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrada, zastavané plochy a nádvoria, 


     stavebné pozemky a ostatné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery  


     pozemkov v m2 a hodnoty za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 2 zákona č. 582 / 2004 Z. z. 


     o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.


 


          Hodnoty pozemkov podľa prílohy č. 2 k zákonu č. 582/2004 Z. z. :


     a/  Záhrady                 =  64 Sk/m2                      c/  Stavebné pozemky  =  640 Sk/m2


     b/  Zastavané plochy  =  64 Sk/m2                      d/  Ostatné plochy        =    64 Sk/m2


  


- 2 -


 


§ 3


Sadzba dane


 


Ročná sadzba dane z pozemkov je pre všetky druhy pozemkov   0,25%  zo základu dane.


 


 


Čl. II


DAŇ  ZO  STAVIEB


§ 4


 


1.  Ročná sadzba dane zo stavieb sa v celom meste určuje takto :


a/   1,75 Sk/m2 za stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby,


b/   5,00 Sk/m2 za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu 


                         rekreáciu,


     c/   7,00 Sk/m2 za samostatne stojace garáže  a za samostatné stavby hromadných garáží  


                              a stavby určené alebo používané  na tieto účely  postavené mimo bytových                                

                              domov,


     d/   8,00 Sk/m2 za ostatné stavby,


     e/   3,00 Sk/m2 za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné 


                               hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohosp. produkcie 


                               vrátane stavieb na vlastnú administratívu,                              


f/  14,50 Sk/m2 za priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace  


                         stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane 


                         stavieb na vlastnú administratívu,                    


g/  24,00 Sk/m2 za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie      


                         a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou.                                                  

2.  Za viacpodlažné stavby sa určuje príplatok 0,75 Sk za každé ďalšie podlažie okrem 


     prvého nadzemného podlažia.                        


 


 


Čl. III


DAŇ  Z  BYTOV


§ 5


Sadzba dane


 


    Ročná sadzba dane z bytov sú  2 Sk/m2 za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu 

    a nebytového priestoru.


 


 


Čl. IV


§ 6


Oslobodenie od dane a zníženie dane


 


 


1.  Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane z pozemkov na :


     -  pozemky, na ktorých sú cintoríny,


     -  pozemky užívané školami a školskými zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.


-  3  -


 


2.  Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane zo stavieb a bytov takto:


       - stavby slúžiace školám, školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,


       - zdravotnícke zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.


3.  Správca ustanovuje, že poskytuje zníženie dane z nehnuteľností a to takto:


     -  30 % daňovej povinnosti na stavby a byty vo vlastníctve občanov starších ako 70 rokov  


        alebo občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,  


     -  30 % daňovej povinnosti na samostatne stojace garáže, samostatné stavby hromadných 


        garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely mimo bytových domov vo vlastníctve 

        občanov starších ako 70 rokov alebo občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré  


        slúžia pre motorové vozidlo používané na ich prepravu.


     -  30 % daňovej povinnosti na pozemky, ktorých vlastníkmi sú občania starší ako 70 rokov 


        alebo občania s ťažkým zdravotným postihnutím, ale len vtedy, ak tieto pozemky slúžia


        výhradne na ich osobnú potrebu. 


    


Čl. V


§ 7


Daňové priznanie


 


1.   Daňové priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník povinný podať príslušnému správcovi 


     dane do 31. januára zdaňovacieho obdobia.


2.   Daňovník, ktorý nadobudne nehnuteľnosť vydražením v priebehu zdaňovacieho obdobia, je 


     povinný podať priznanie do 15 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.


3.   K daňovému priznaniu je potrebné doložiť fotokópiu dokladu o vlastníctve nehnuteľností. 


 


Čl. VI


§ 8


Vyrubovanie dane


 


1.  Správca dane na základe daňového priznania vyrúbi daň platobným výmerom. Osobné údaje 


     v platobnom výmere sú chránené zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov 


     v znení zákona č. 602/2003 Z. z.


2.  Daň z nehnuteľností vyrúbi správca dane do 15. mája bežného zdaňovacieho obdobia.


3.  Správca dane ustanovuje, že daň nižšiu ako 100 Sk nebude vyrubovať ani vyberať.


 


 


Čl.VII


§ 9


Platenie dane


 


1.  Vyrubená daň z nehnuteľností je podľa zákona o miestnych daniach splatná u fyzických osôb


     do 500 Sk a právnických osôb do 5000 Sk naraz do 31. mája bežného zdaňovacieho 


     obdobia  s výnimkou prípadov platenia pomernej časti dane pri nadobudnutí vlastníctva 


     nehnuteľností  v priebehu roka v dražbe udelením príklepu . 


2.  Správca dane určuje platenie vyrubenej dane nad 500 Sk u fyzických a 5000 Sk


     u právnických osôb v dvoch rovnakých splátkach a to takto :


                      1. splátka do 31. mája bežného zdaňovacieho obdobia        


                      2. splátka do 30. septembra zdaňovacieho obdobia.            


 


- 4 -


 


 


Čl. VIII


§ 10


Spoločné ustanovenia


 


 


Daňový dlžník je povinný zaplatiť za každý deň omeškania sankčný úrok vo výške štvornásobku základnej úrokovej sadzby Národnej banky Slovenska platnej v deň vzniku daňového nedoplatku alebo v deň nasledujúci po dni, v ktorom mala byť splátka dane alebo daň zaplatená, a to za každý deň omeškania začínajúc dňom nasledujúcim po dni splatnosti až do dňa platby vrátane.


 


 


 


Čl. IX


§ 11


Záverečné ustanovenia


 


 


1.  Návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli od 10. 11. 2005.


2.  Mestské zastupiteľstvo sa na tomto VZN o dani z nehnuteľností uznieslo dňa 6. 12. 2005. 


3.  Týmto nariadením sa zrušuje VZN č. 10/2004 Mestského zastupiteľstva v Sečovciach zo dňa 


     22. 11. 2004.      


4.  Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli od 14. 12. 2005.                


5.  Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 30. 12. 2006. 


 


 


    


 


V Sečovciach  dňa 15. 12. 2005


 


 


 


 


                                                                                  RNDr. Monika Bérešová


                                                                                        primátorka mesta


 

Poznámka: 6

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmasterÚvodná stránka