Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN MESTA


 

VZN po skončení platnosti a účinnosti

VZN o vyhradených miestach a plochách na vylepovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane volieb do orgánov samosprávnych krajov

Schválené: 23.9.2005

Vyhlásené: 5.10.2005

Účinnosť: 21.10.2005


 


Všeobecne záväzné nariadenie 


Mestského zastupiteľstva v Sečovciach č. 2/2005 zo dňa 23.9.2005 o vyhradených miestach a plochách na vylepovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane volieb do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa budú konať dňa 26. novembra 2005“.  


Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach podľa §-u 6, odst. 2., zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších


predpisov a na základe zákona č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov v y d á v a              toto všeobecne záväzné nariadenie:


 


 


Článok 1


Všeobecné ustanovenia


 


1. Mesto SEČOVCE určuje výlepné miesta, na ktorých je možné vylepovať volebné plagáty na verejných priestranstvách počas volebnej kampane. Volebná kampaň začína 17 dní a končí 48 hodín pred začatím volieb.


 


2. Mimo určené výlepné miesta vylepovať volebné plagáty počas volebnej kampane je zakázané.


 


 


Článok 2


Verejné výlepné miesta


 


l. V meste Sečovce sú pre volebnú kampaň určené výlepné miesta spravované Mestským úradom v Sečovciach, ktorý vymedzí výlepné miesta kandidujúcich politických strán a nezávislých kandidátov na základe rešpektovania rovnosti miest pre kandidujúce politické strany a nezávislých kandidátov. Po upresnení počtu kandidujúcich politických strán a nezávislých kandidátov sa jednotlivé miesta pridelia losovaním, najneskôr 10 dní pred začiatkom volebnej kampane.


 


2. Výlepné miesta sú tieto:


 


Chránené vitríny:


 


Na Obchodnej ulici /naproti býv. MsÚ/:


 


- Vitrína č. l


- Vitrína č. 2


 


Na Obchodnej ulici /pri Kine/:


 


- Vitrína č. 3


- Vitrína č. 4


- Vitrína č. 5


 


Na SNP ul. /autobusové nástupište/:


 


- Vitrína č. 6


- Vitrína č. 7


 


Na Albínove /pri bývalej ZŠ/:


 


- Vitrína č. 8


 


Reklamné valce:


 


- pri Mestskej poliklinike


- pri Potravinách na Plechotickej ulici


- pri Potravinách na Ružovej ulici


- pri TOFAKU na M.R. Štefánika


- na Obchodnej ulici /naproti býv. MsÚ/


- na Kochanovskej ulici oproti MŠ   


 


 


 


Článok 3


Kontrola a sankcie


 


1. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia sú oprávnení vykonávať poverení pracovníci Mestského úradu v Sečovciach.


 


2. Za porušenie tohto nariadenia môžu byť fyzické osoby postihnuté v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zmien a doplnkov.


 


3. Primátorka mesta môže za porušenie ustanovení tohto nariadenia právnickým osobám uložiť pokutu až do výšky 200.000.-Sk v zmysle ustanovenia § 13, odst.8 písm. a zákona č. 339/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov.


 


Oprávnenia iných orgánov podľa osobitných predpisov nie sú týmto nariadením dotknuté.


 


 


Článok 4


Záverečné ustanovenia


 


Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené na zverejnenie na úradnej tabuli dňa 5. 10. 2005 a nadobúda účinnosť dňa 21. 10. 2005.


 


 


 


Sečovce 23.9.2005                                            RNDr. Monika Bérešová


primátorka mesta.


 


 

Poznámka: 2

VZN č. 9/1992 o parkovaní a státi motorových vozidiel na pozemných komunikáciach a verejných priestranstvách v meste
 VZN 9 1992.doc (422 kB) (422 kB)

 
VZN č. 10/1992 poriadok pre pohrebiska
 10 1992.doc (2.4 MB) (2.4 MB)

 
VZN 12/1993 o zavedený miestných poplatkoch
 VZN 12 1993.doc (4 MB) (4 MB)

 
VZN 14/1994 - pre nakladanie s komunálnym odpadom na územi mesta
 VZN 14 1994.doc (2.6 MB) (2.6 MB)

 
VZN 15/1994 - určujúce podmienky predaja v tržnici na trhovisku a na príležitostných trhoch
 VZN 15 1994.doc (2.4 MB) (2.4 MB)

 
VZN č. 2/1995 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.21995.doc (34 kB) (34 kB)

 
VZN 03/1996 - o ochrane pre zneužívaním alkoholických nápojov
 VZN 3 1996.doc (554 kB) (554 kB)

 
VZN č. 01/1997 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.11997.doc (51.5 kB) (51.5 kB)

 
VZN 02/1998 - upravujúce predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach na územi mesta Sečovce
 VZN 2 1998.doc (2.6 MB) (2.6 MB)

 
VZN 03/1998 - trhový poriadok
 VZN 3 1998.doc (455.5 kB) (455.5 kB)

 
VZN 04/1998 - trhový poriadok
 VZN 4 1998.doc (509 kB) (509 kB)

 
VZN č. 5/1998 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.051998.doc (54 kB) (54 kB)

 
VZN č. 01/1999 - o predajnom a prevádzkovom čase na územi mesta Sečovce
 VZN 1 1999.doc (673 kB) (673 kB)

 
VZN č. 2/1999 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.021999.doc (53.5 kB) (53.5 kB)

 
VZN č. 01/2000 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.012000.doc (53.5 kB) (53.5 kB)

 
VZN 01/2001 o komunálnom odpade
 VZN č.1 2001.doc (3.3 MB) (3.3 MB)

 
VZN č. 2/2001 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.022001.doc (53.5 kB) (53.5 kB)

 
VZN č. 3/2002 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce

 
VZN č. 01/2003 o podmienkach držania psov v meste Sečovce
 VZN č.012003.doc (41.5 kB) (41.5 kB)

 
VZN č. 04/2003 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.042003.doc (60.5 kB) (60.5 kB)

 
VZN č. 11/2004 o dani za psa
 VZN č.112004.doc (32 kB) (32 kB)

 
VZN č.3/2005 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Sečovce na rok 2006
 VZN č.3 2005 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Sečovce na rok  2006.doc (817 kB) (817 kB)

 
VZN č.5/2005 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.5 2005 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácnosti na území mesta Sečovce.doc (3.8 MB) (3.8 MB)

 
VZN č. 6/2005 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.062005.doc (48 kB) (48 kB)

 
VZN č.4/2006 o podmienkach určovania a vyberania miestných daní na rok 2007
 VZN 2006 o podmienkach určovania a vyberania miestných daní na rok 2007.doc (835 kB) (835 kB)

 
VZN č.5/2006 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Sečovce
 VZN č.5 2006 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Sečovce.doc (775 kB) (775 kB)

 
VZN č. 2/2006 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.022006.doc (41.5 kB) (41.5 kB)

 
VZN č. 3/2006 o dani za psa
 VZN č. 32006.doc (28 kB) (28 kB)

 
VZN č.1/2007 o stanovení podmienok prenajímania najomných bytov
 VZN č.1 2007.doc (592 kB) (592 kB)

 
VZN č.2/2007 o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na území mesta
 VZN č.2 2007 o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na území mesta.doc (1.4 MB) (1.4 MB)

 
VZN č. 03/2007 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č. 32007.doc (38 kB) (38 kB)

 
VZN č. 04/2007 o dani za psa
 VZN č. 42007.doc (28.5 kB) (28.5 kB)

 
VZN č.7/2007 o podmienok určovania a vyberania miestnych daní
 VZN č.7 2007.doc (830 kB) (830 kB)

 
VZN č.8/2008 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Sečovce
 VZN č. 8 2007.doc (1.6 MB) (1.6 MB)

 

dnes je: 23.3.2019

meniny má: Adrián

Za obsah zodpovedá
webmaster


webygroup

Úvodná stránka