Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN MESTA


 

VZN po skončení platnosti a účinnosti

Všeobecne záväzne nariadenie o používaní zábavnej pyrotechniky na území mesta Sečovce.

Vyhlásené: 28.5.2004

 

                            Všeobecne záväzne nariadenie
 
 Mestského zastupiteľstva v Sečovciach č.7/2004 zo dňa 28.5.2004 o používaní zábavnej pyrotechniky na území mesta Sečovce.
 
 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach na základe ustanovenia § 4, ods.3, písm. m/ zákona Slovenskej národnej rady č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení vydáva toto všeobecne záväzne nariadenie :

 


 
                                                     § 1
 
 
l/ Zábavnou pyrotechnikou sa na účely tohto všeobecne záväzného nariadenia /ďalej len „nariadenie“/ rozumejú pyrotechnické predmety na zábavné účely, uvedené v prílohe tohto nariadenia.
2/Verejným priestranstvom sa na účely tohto nariadenia rozumejú všetky miesta určené na verejné užívanie, najmä ulice, námestia, parky, cesty, miestne komunikácie a chodníky, parkoviská, mosty, zeleň, trhovisko, detské ihriská, terasy domov.
 
 
                                                    § 2
 
 
1/ Priestupkom proti verejnému poriadku podľa § 48 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov /ďalej len zákon o priestupkoch/ je používanie zábavnej pyrotechniky na verejných priestranstvách mesta Sečovce.
2/ Priestupku podľa odseku 1 sa dopustí ten, kto sám alebo spoločne s inými, ak nie je organizátorom registrovaného verejného kultúrneho podujatia s použitím zábavnej pyrotechniky
a/ použije zábavnú pyrotechniku na verejných priestranstvách v meste Sečovce s výnimkou 31.decembra od 18,00 hod. do 1.januára
do 3,00 hod; týmto nie je dotknutý zákaz používania pyrotechnických predmetov podľa osobitného predpisu,1)
b/ organizuje alebo inak napomáha činnosti uvedenej v písm. a/
3/ Za priestupok podľa odseku 2 možno podľa § 48 zákona o priestupkoch uložiť pokutu do 1.000.-Sk,v blokovom konaní do 500.-Sk.
4/ Za priestupok podľa odseku 2 možno uložiť aj prepadnutie veci podľa § 15 alebo zhabanie veci podľa § 18 zákona o priestupkoch.
5/ Výnos z pokút je príjmom mesta Sečovce.
 
 
                                                  - 2 -
 
 
                                                  § 3
 

Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva primátorka mesta a Mestský úrad Sečovce a poslanci Mestského zastupiteľstva Sečovce v rozsahu svojich právomoci daných zákonom o obecnom zriadení.

 

                                                   § 4
 

 

 

Toto všeobecne záväzne nariadenie bolo vyvesené na zverejnenie na úradnej tabuli dňa 4.6.2004 a nadobúda účinnosť dňa 21.6.2004

 
 
 
 
Sečovce, 6.5.2004                                            primátorka mesta
                                                                   RNDr. Monika Bérešová
 
_____________________
 
1)     § 9 vyhlášky Slovenského banského úradu č.536/1991 Zb. o pyrotechnických výrobkoch.
 
 
Príloha
k všeobecne záväznému nariadeniu č.7/2004.
 
 
 
Pyrotechnické predmety na zábavné účely:
 
- traskavé bonbóny
- malé tyčinky s farebnými plameňmi
- ohňopády a blikavky
- malé ohnivé kolesá a fontány
- lietajúce motýle
- búchacie guličky
- vystreľovacie konfety
- rímske sviece
- fontány
- gejzíry
- minivýbušky
- vystreľovacie puzdrá alebo rakety s náplňou farebných svetlíc
  alebo výbuškovej zlože
- farebné dymy
- bengálske ohne
- malé talianske bomby
- delové rany
- ohňopády
- rôzne druhy rakiet a vystreľovacích efektov
- veľké japonské slnká

 

Poznámka: 7

VZN č. 9/1992 o parkovaní a státi motorových vozidiel na pozemných komunikáciach a verejných priestranstvách v meste
 VZN 9 1992.doc (422 kB) (422 kB)

 
VZN č. 10/1992 poriadok pre pohrebiska
 10 1992.doc (2.4 MB) (2.4 MB)

 
VZN 12/1993 o zavedený miestných poplatkoch
 VZN 12 1993.doc (4 MB) (4 MB)

 
VZN 14/1994 - pre nakladanie s komunálnym odpadom na územi mesta
 VZN 14 1994.doc (2.6 MB) (2.6 MB)

 
VZN 15/1994 - určujúce podmienky predaja v tržnici na trhovisku a na príležitostných trhoch
 VZN 15 1994.doc (2.4 MB) (2.4 MB)

 
VZN č. 2/1995 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.21995.doc (34 kB) (34 kB)

 
VZN 03/1996 - o ochrane pre zneužívaním alkoholických nápojov
 VZN 3 1996.doc (554 kB) (554 kB)

 
VZN č. 01/1997 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.11997.doc (51.5 kB) (51.5 kB)

 
VZN 02/1998 - upravujúce predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach na územi mesta Sečovce
 VZN 2 1998.doc (2.6 MB) (2.6 MB)

 
VZN 03/1998 - trhový poriadok
 VZN 3 1998.doc (455.5 kB) (455.5 kB)

 
VZN 04/1998 - trhový poriadok
 VZN 4 1998.doc (509 kB) (509 kB)

 
VZN č. 5/1998 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.051998.doc (54 kB) (54 kB)

 
VZN č. 01/1999 - o predajnom a prevádzkovom čase na územi mesta Sečovce
 VZN 1 1999.doc (673 kB) (673 kB)

 
VZN č. 2/1999 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.021999.doc (53.5 kB) (53.5 kB)

 
VZN č. 01/2000 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.012000.doc (53.5 kB) (53.5 kB)

 
VZN 01/2001 o komunálnom odpade
 VZN č.1 2001.doc (3.3 MB) (3.3 MB)

 
VZN č. 2/2001 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.022001.doc (53.5 kB) (53.5 kB)

 
VZN č. 3/2002 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce

 
VZN č. 01/2003 o podmienkach držania psov v meste Sečovce
 VZN č.012003.doc (41.5 kB) (41.5 kB)

 
VZN č. 04/2003 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.042003.doc (60.5 kB) (60.5 kB)

 
VZN č. 11/2004 o dani za psa
 VZN č.112004.doc (32 kB) (32 kB)

 
VZN č.3/2005 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Sečovce na rok 2006
 VZN č.3 2005 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Sečovce na rok  2006.doc (817 kB) (817 kB)

 
VZN č.5/2005 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.5 2005 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácnosti na území mesta Sečovce.doc (3.8 MB) (3.8 MB)

 
VZN č. 6/2005 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.062005.doc (48 kB) (48 kB)

 
VZN č.4/2006 o podmienkach určovania a vyberania miestných daní na rok 2007
 VZN 2006 o podmienkach určovania a vyberania miestných daní na rok 2007.doc (835 kB) (835 kB)

 
VZN č.5/2006 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Sečovce
 VZN č.5 2006 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Sečovce.doc (775 kB) (775 kB)

 
VZN č. 2/2006 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.022006.doc (41.5 kB) (41.5 kB)

 
VZN č. 3/2006 o dani za psa
 VZN č. 32006.doc (28 kB) (28 kB)

 
VZN č.1/2007 o stanovení podmienok prenajímania najomných bytov
 VZN č.1 2007.doc (592 kB) (592 kB)

 
VZN č.2/2007 o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na území mesta
 VZN č.2 2007 o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na území mesta.doc (1.4 MB) (1.4 MB)

 
VZN č. 03/2007 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č. 32007.doc (38 kB) (38 kB)

 
VZN č. 04/2007 o dani za psa
 VZN č. 42007.doc (28.5 kB) (28.5 kB)

 
VZN č.7/2007 o podmienok určovania a vyberania miestnych daní
 VZN č.7 2007.doc (830 kB) (830 kB)

 
VZN č.8/2008 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Sečovce
 VZN č. 8 2007.doc (1.6 MB) (1.6 MB)

 

dnes je: 26.3.2019

meniny má: Emanuel

Za obsah zodpovedá
webmaster


webygroup

Úvodná stránka