Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN MESTA


 

VZN po skončení platnosti a účinnosti

Všeobecne záväzne nariadenie o používaní zábavnej pyrotechniky na území mesta Sečovce.

Vyhlásené: 28.5.2004

 

                            Všeobecne záväzne nariadenie
 
 Mestského zastupiteľstva v Sečovciach č.7/2004 zo dňa 28.5.2004 o používaní zábavnej pyrotechniky na území mesta Sečovce.
 
 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach na základe ustanovenia § 4, ods.3, písm. m/ zákona Slovenskej národnej rady č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení vydáva toto všeobecne záväzne nariadenie :

 


 
                                                     § 1
 
 
l/ Zábavnou pyrotechnikou sa na účely tohto všeobecne záväzného nariadenia /ďalej len „nariadenie“/ rozumejú pyrotechnické predmety na zábavné účely, uvedené v prílohe tohto nariadenia.
2/Verejným priestranstvom sa na účely tohto nariadenia rozumejú všetky miesta určené na verejné užívanie, najmä ulice, námestia, parky, cesty, miestne komunikácie a chodníky, parkoviská, mosty, zeleň, trhovisko, detské ihriská, terasy domov.
 
 
                                                    § 2
 
 
1/ Priestupkom proti verejnému poriadku podľa § 48 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov /ďalej len zákon o priestupkoch/ je používanie zábavnej pyrotechniky na verejných priestranstvách mesta Sečovce.
2/ Priestupku podľa odseku 1 sa dopustí ten, kto sám alebo spoločne s inými, ak nie je organizátorom registrovaného verejného kultúrneho podujatia s použitím zábavnej pyrotechniky
a/ použije zábavnú pyrotechniku na verejných priestranstvách v meste Sečovce s výnimkou 31.decembra od 18,00 hod. do 1.januára
do 3,00 hod; týmto nie je dotknutý zákaz používania pyrotechnických predmetov podľa osobitného predpisu,1)
b/ organizuje alebo inak napomáha činnosti uvedenej v písm. a/
3/ Za priestupok podľa odseku 2 možno podľa § 48 zákona o priestupkoch uložiť pokutu do 1.000.-Sk,v blokovom konaní do 500.-Sk.
4/ Za priestupok podľa odseku 2 možno uložiť aj prepadnutie veci podľa § 15 alebo zhabanie veci podľa § 18 zákona o priestupkoch.
5/ Výnos z pokút je príjmom mesta Sečovce.
 
 
                                                  - 2 -
 
 
                                                  § 3
 

Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva primátorka mesta a Mestský úrad Sečovce a poslanci Mestského zastupiteľstva Sečovce v rozsahu svojich právomoci daných zákonom o obecnom zriadení.

 

                                                   § 4
 

 

 

Toto všeobecne záväzne nariadenie bolo vyvesené na zverejnenie na úradnej tabuli dňa 4.6.2004 a nadobúda účinnosť dňa 21.6.2004

 
 
 
 
Sečovce, 6.5.2004                                            primátorka mesta
                                                                   RNDr. Monika Bérešová
 
_____________________
 
1)     § 9 vyhlášky Slovenského banského úradu č.536/1991 Zb. o pyrotechnických výrobkoch.
 
 
Príloha
k všeobecne záväznému nariadeniu č.7/2004.
 
 
 
Pyrotechnické predmety na zábavné účely:
 
- traskavé bonbóny
- malé tyčinky s farebnými plameňmi
- ohňopády a blikavky
- malé ohnivé kolesá a fontány
- lietajúce motýle
- búchacie guličky
- vystreľovacie konfety
- rímske sviece
- fontány
- gejzíry
- minivýbušky
- vystreľovacie puzdrá alebo rakety s náplňou farebných svetlíc
  alebo výbuškovej zlože
- farebné dymy
- bengálske ohne
- malé talianske bomby
- delové rany
- ohňopády
- rôzne druhy rakiet a vystreľovacích efektov
- veľké japonské slnká

 

Poznámka: 7

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmasterÚvodná stránka