Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN MESTA


 

VZN po skončení platnosti a účinnosti

Všeobecne záväzné nariadenie číslo 1/2003 o podmienkach držania psov v meste Sečovce

Účinnosť: 15.4.2003

Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach na základe ust.§ 6 zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení noviel v spojení s ust. § 4 ods. 3, písm. d/, g/ a m/ cit. zákona a zákona č. 282/2002, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, vydáva pre územie mesta Sečovce toto


 
       Všeobecne záväzné nariadenie
   číslo 1/2003
       o podmienkach držania psov v meste Sečovce 
 
    Úvodné ustanovenie

     § 1
     Účel úpravy

 Toto nariadenie sa vydáva za účelom stanoviť pravidlá držania psov v meste Sečovce .


                                                   § 2
                                   Povinnosti držiteľa psa


1. Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky podlieha evidencii psov. Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní od  uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete v mieste, kde sa pes v danom roku prevažne nachádza. Držiteľ musí zabezpečiť registrovanie psa prihlásením na mestskom úrade.

Do evidencie sa zapisuje najmä :

 a/ evidenčné číslo psa,

 b/ tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa,

 c/ meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa,

 d/ umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes na území mesta zdržiava, ak sa umiestnenie nezhoduje s miestom trvalého pobytu držiteľa psa,

 e/ skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej  obrane alebo v krajnej núdzi,

 f/ úhyn psa,

 g/ strata psa.

 2. Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný do 30 dní od zmeny  skutočnosti alebo údaja oznámiť mestu.


 3. Mesto vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa. Na známke sa uvedie evidenčné číslo psa, názov mesta, kde je pes evidovaný a údaj o tom, či je pes nebezpečným psom. Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa.


 4. Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie  alebo stratu známky je držiteľ psa povinný do 14 dní  odvtedy, čo odcudzenie, zničenie alebo stratu známky zistil, oznámiť mestu, kde je pes evidovaný.

 Mesto je povinné držiteľovi psa za úhradu 20,-Sk vydať novú známku. 
                                                 -  2  -
 
 
                                                   § 3
                                            Vodenie psa

1. Voľný pohyb psov na verejnom priestranstve je prísne zakázaný.

2. Vstup so psom je zakázaný do všetkých verejných budov.

 3. Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii.

 4. Pri pohybe psa na verejnom priestranstve musí držiteľ psa zabezpečiť kontrolu správania svojho psa tak, aby nemohlo dôjsť k ohrozeniu osôb, iných zvierat, životného prostredia  a k poškodeniu majetku. Držiteľ musí zabezpečiť svojho psa dostatočne pevným vodidlom a obojkom a náhubkom. Držiteľ psa ho nesmie zveriť do starostlivosti osoby, ktorá nie je spôsobilá zvládnuť spoľahlivo správanie psa v každej situácii.

 5. Za psa zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie  alebo nad psom vykonáva dohľad.

 6. Držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol. Ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť osobe, ktorú pes pohrýzol aj meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa. Súčasne je povinný skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi, oznámiť mestu.

 7. Majiteľ je povinný zabezpečiť, aby pes neznečisťoval  verejné priestranstvo a     verejneprístupné priestory / najmä detské pieskoviská / a nepoškodzoval kvetinové  záhony. Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto  psa vedie, povinný výkaly bezprostredne odstrániť.


 
                                                        § 4
                                                Utratenie psa

1. V prípade oprávneného podozrenia z nákazy a v prípade hroziaceho nebezpečenstva môže byť túlajúci sa pes  odchytený a po rozhodnutí veterinárnym lekárom môže byť utratený.

                                                         § 5
                                                  Priestupky

1. Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak

a/ neprihlási psa do evidencie,

b/ umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v § 3 ,

c/ neohlási, že pes pohrýzol človeka,

d/ neoznámil odcudzenie, zničenie alebo stratu známky.


 

2. Priestupku sa dopustí ten, kto psa vedie, ak


 

        -  3  - 

a/ neohlási svoje meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu  a meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa  osobe, ktorú pes pohrýzol,

b/ nezabránil tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá,

c/ neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo krajnej núdzi,

d/ evidenčnou známkou nepreukáže totožnosť psa,

e/ nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo voľného pohybu psa.


 

3. Za priestupok podľa

a/ odseku 2 písm. d/ a e/ mesto uloží pokutu do 500,- Sk,

b/ odseku 1 a odseku 2 písm. a/ až c/ mesto uloží pokutu do 5000,- Sk.

4. Mesto môže uložiť pokutu do jedného roka odo dňa, keď sa o porušení povinnosti dozvedelo, najneskôr však do troch  rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.

5. Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť a následky protiprávneho konania.

6. Na konanie o ukladaní pokút sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.

7. Výnos z pokút je príjmom rozpočtu mesta.

8. Ak sa držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie, dopustí priestupku opakovane, možno mu uložiť pokutu do výšky dvojnásobku pokút uvedených v odseku 3.


 
                                                  § 6
                                   Osobitné ustanovenia

1. Poslanci mestského zastupiteľstva, členovia komisií pri MsZ, poverení zamestnanci MÚ majú právo kontroly počtu psov v domácnostiach, ich zaregistrovania na MsÚ a platenie za  psov.

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli 31. 3. 2003 a nadobúda účinnosť 15. 4. 2003.


 
 

                                                    

 
 
 
 
 

Poznámka: 1

VZN č. 9/1992 o parkovaní a státi motorových vozidiel na pozemných komunikáciach a verejných priestranstvách v meste
 VZN 9 1992.doc (422 kB) (422 kB)

 
VZN č. 10/1992 poriadok pre pohrebiska
 10 1992.doc (2.4 MB) (2.4 MB)

 
VZN 12/1993 o zavedený miestných poplatkoch
 VZN 12 1993.doc (4 MB) (4 MB)

 
VZN 14/1994 - pre nakladanie s komunálnym odpadom na územi mesta
 VZN 14 1994.doc (2.6 MB) (2.6 MB)

 
VZN 15/1994 - určujúce podmienky predaja v tržnici na trhovisku a na príležitostných trhoch
 VZN 15 1994.doc (2.4 MB) (2.4 MB)

 
VZN č. 2/1995 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.21995.doc (34 kB) (34 kB)

 
VZN 03/1996 - o ochrane pre zneužívaním alkoholických nápojov
 VZN 3 1996.doc (554 kB) (554 kB)

 
VZN č. 01/1997 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.11997.doc (51.5 kB) (51.5 kB)

 
VZN 02/1998 - upravujúce predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach na územi mesta Sečovce
 VZN 2 1998.doc (2.6 MB) (2.6 MB)

 
VZN 03/1998 - trhový poriadok
 VZN 3 1998.doc (455.5 kB) (455.5 kB)

 
VZN 04/1998 - trhový poriadok
 VZN 4 1998.doc (509 kB) (509 kB)

 
VZN č. 5/1998 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.051998.doc (54 kB) (54 kB)

 
VZN č. 01/1999 - o predajnom a prevádzkovom čase na územi mesta Sečovce
 VZN 1 1999.doc (673 kB) (673 kB)

 
VZN č. 2/1999 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.021999.doc (53.5 kB) (53.5 kB)

 
VZN č. 01/2000 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.012000.doc (53.5 kB) (53.5 kB)

 
VZN 01/2001 o komunálnom odpade
 VZN č.1 2001.doc (3.3 MB) (3.3 MB)

 
VZN č. 2/2001 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.022001.doc (53.5 kB) (53.5 kB)

 
VZN č. 3/2002 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce

 
VZN č. 01/2003 o podmienkach držania psov v meste Sečovce
 VZN č.012003.doc (41.5 kB) (41.5 kB)

 
VZN č. 04/2003 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.042003.doc (60.5 kB) (60.5 kB)

 
VZN č. 11/2004 o dani za psa
 VZN č.112004.doc (32 kB) (32 kB)

 
VZN č.3/2005 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Sečovce na rok 2006
 VZN č.3 2005 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Sečovce na rok  2006.doc (817 kB) (817 kB)

 
VZN č.5/2005 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.5 2005 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácnosti na území mesta Sečovce.doc (3.8 MB) (3.8 MB)

 
VZN č. 6/2005 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.062005.doc (48 kB) (48 kB)

 
VZN č.4/2006 o podmienkach určovania a vyberania miestných daní na rok 2007
 VZN 2006 o podmienkach určovania a vyberania miestných daní na rok 2007.doc (835 kB) (835 kB)

 
VZN č.5/2006 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Sečovce
 VZN č.5 2006 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Sečovce.doc (775 kB) (775 kB)

 
VZN č. 2/2006 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.022006.doc (41.5 kB) (41.5 kB)

 
VZN č. 3/2006 o dani za psa
 VZN č. 32006.doc (28 kB) (28 kB)

 
VZN č.1/2007 o stanovení podmienok prenajímania najomných bytov
 VZN č.1 2007.doc (592 kB) (592 kB)

 
VZN č.2/2007 o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na území mesta
 VZN č.2 2007 o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na území mesta.doc (1.4 MB) (1.4 MB)

 
VZN č. 03/2007 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č. 32007.doc (38 kB) (38 kB)

 
VZN č. 04/2007 o dani za psa
 VZN č. 42007.doc (28.5 kB) (28.5 kB)

 
VZN č.7/2007 o podmienok určovania a vyberania miestnych daní
 VZN č.7 2007.doc (830 kB) (830 kB)

 
VZN č.8/2008 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Sečovce
 VZN č. 8 2007.doc (1.6 MB) (1.6 MB)

 

dnes je: 26.3.2019

meniny má: Emanuel

Za obsah zodpovedá
webmaster


webygroup

Úvodná stránka