Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN MESTA


 

VZN po skončení platnosti a účinnosti

Všeobecne záväzné nariadenie číslo 1/2003 o podmienkach držania psov v meste Sečovce

Účinnosť: 15.4.2003

Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach na základe ust.§ 6 zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení noviel v spojení s ust. § 4 ods. 3, písm. d/, g/ a m/ cit. zákona a zákona č. 282/2002, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, vydáva pre územie mesta Sečovce toto


 
       Všeobecne záväzné nariadenie
   číslo 1/2003
       o podmienkach držania psov v meste Sečovce 
 
    Úvodné ustanovenie

     § 1
     Účel úpravy

 Toto nariadenie sa vydáva za účelom stanoviť pravidlá držania psov v meste Sečovce .


                                                   § 2
                                   Povinnosti držiteľa psa


1. Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky podlieha evidencii psov. Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní od  uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete v mieste, kde sa pes v danom roku prevažne nachádza. Držiteľ musí zabezpečiť registrovanie psa prihlásením na mestskom úrade.

Do evidencie sa zapisuje najmä :

 a/ evidenčné číslo psa,

 b/ tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa,

 c/ meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa,

 d/ umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes na území mesta zdržiava, ak sa umiestnenie nezhoduje s miestom trvalého pobytu držiteľa psa,

 e/ skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej  obrane alebo v krajnej núdzi,

 f/ úhyn psa,

 g/ strata psa.

 2. Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný do 30 dní od zmeny  skutočnosti alebo údaja oznámiť mestu.


 3. Mesto vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa. Na známke sa uvedie evidenčné číslo psa, názov mesta, kde je pes evidovaný a údaj o tom, či je pes nebezpečným psom. Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa.


 4. Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie  alebo stratu známky je držiteľ psa povinný do 14 dní  odvtedy, čo odcudzenie, zničenie alebo stratu známky zistil, oznámiť mestu, kde je pes evidovaný.

 Mesto je povinné držiteľovi psa za úhradu 20,-Sk vydať novú známku. 
                                                 -  2  -
 
 
                                                   § 3
                                            Vodenie psa

1. Voľný pohyb psov na verejnom priestranstve je prísne zakázaný.

2. Vstup so psom je zakázaný do všetkých verejných budov.

 3. Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii.

 4. Pri pohybe psa na verejnom priestranstve musí držiteľ psa zabezpečiť kontrolu správania svojho psa tak, aby nemohlo dôjsť k ohrozeniu osôb, iných zvierat, životného prostredia  a k poškodeniu majetku. Držiteľ musí zabezpečiť svojho psa dostatočne pevným vodidlom a obojkom a náhubkom. Držiteľ psa ho nesmie zveriť do starostlivosti osoby, ktorá nie je spôsobilá zvládnuť spoľahlivo správanie psa v každej situácii.

 5. Za psa zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie  alebo nad psom vykonáva dohľad.

 6. Držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol. Ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť osobe, ktorú pes pohrýzol aj meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa. Súčasne je povinný skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi, oznámiť mestu.

 7. Majiteľ je povinný zabezpečiť, aby pes neznečisťoval  verejné priestranstvo a     verejneprístupné priestory / najmä detské pieskoviská / a nepoškodzoval kvetinové  záhony. Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto  psa vedie, povinný výkaly bezprostredne odstrániť.


 
                                                        § 4
                                                Utratenie psa

1. V prípade oprávneného podozrenia z nákazy a v prípade hroziaceho nebezpečenstva môže byť túlajúci sa pes  odchytený a po rozhodnutí veterinárnym lekárom môže byť utratený.

                                                         § 5
                                                  Priestupky

1. Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak

a/ neprihlási psa do evidencie,

b/ umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v § 3 ,

c/ neohlási, že pes pohrýzol človeka,

d/ neoznámil odcudzenie, zničenie alebo stratu známky.


 

2. Priestupku sa dopustí ten, kto psa vedie, ak


 

        -  3  - 

a/ neohlási svoje meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu  a meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa  osobe, ktorú pes pohrýzol,

b/ nezabránil tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá,

c/ neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo krajnej núdzi,

d/ evidenčnou známkou nepreukáže totožnosť psa,

e/ nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo voľného pohybu psa.


 

3. Za priestupok podľa

a/ odseku 2 písm. d/ a e/ mesto uloží pokutu do 500,- Sk,

b/ odseku 1 a odseku 2 písm. a/ až c/ mesto uloží pokutu do 5000,- Sk.

4. Mesto môže uložiť pokutu do jedného roka odo dňa, keď sa o porušení povinnosti dozvedelo, najneskôr však do troch  rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.

5. Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť a následky protiprávneho konania.

6. Na konanie o ukladaní pokút sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.

7. Výnos z pokút je príjmom rozpočtu mesta.

8. Ak sa držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie, dopustí priestupku opakovane, možno mu uložiť pokutu do výšky dvojnásobku pokút uvedených v odseku 3.


 
                                                  § 6
                                   Osobitné ustanovenia

1. Poslanci mestského zastupiteľstva, členovia komisií pri MsZ, poverení zamestnanci MÚ majú právo kontroly počtu psov v domácnostiach, ich zaregistrovania na MsÚ a platenie za  psov.

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli 31. 3. 2003 a nadobúda účinnosť 15. 4. 2003.


 
 

                                                    

 
 
 
 
 

Poznámka: 1

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmasterÚvodná stránka