Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN MESTA


 

VZN po skončení platnosti a účinnosti

Všeobecne záväzné nariadenie mesta o dani za psa č. 11/2004

Schválené: 13.12.2004

Vyhlásené: 22.11.2004

Účinnosť: 1.1.2005

Mesto Sečovce v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovením § 7 ods. 4, § 8 ods. 2, §12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2, § 17 ods. 2, 3, 4 a 6, §21 ods. 2, § 103 ods. 1 a 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  v  y  d  á  v  a 


VŠEOBECNE   ZÁVÄZNÉ   NARIADENIE   MESTA
O   DANI   ZA   PSA
č.  11/2004
 
 
ÚVODNÉ USTANOVENIE
§ 1
 

Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach podľa § 11 ods. 4 písm. d/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na § 98 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zavádza s účinnosťou od 1. januára 2005 daň za psa na rok 2005, ktorý je zdaňovacím obdobím.


§ 2
Predmet dane
 

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou.


§ 3
Daňovník
 

Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je :

-         vlastníkom psa

-         držiteľom psa


§ 4
Základ dane
 

Základom dane je počet psov.


§ 5
Sadzba dane
 
 

Sadzba dane je :  200 Sk za psa, ktorého vlastníkom alebo držiteľom je osoba bývajúca v rodinnom dome, 400 Sk za psa, ktorého vlastníkom alebo držiteľom je osoba bývajúca v bytovom dome. Sdzba dane za druhého a každého ďalšieho psa sa zvyšuje o 100 %.

                                                    - 2 -                                                     § 6
                             Vznik a zánik daňovej povinnosti
 
 

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, kedy daňovník /držiteľ/ nadobudol psa. Daňová  povinnosť zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom /držiteľom/ psa.


                                                    § 7
                       Oznamovacia povinnosť a platenie dane
 

  • Daňovník je povinný oznámiť správcovi dane vznik daňovej povinnosti do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote aj zaplatiť daň za psa.
  • Daň za zdaňovacie obdobie je splatná bez vyrubenia do 31. marca.
  • Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník to oznámi správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti . Správca dane mu pomernú časť dane vráti.

  
§ 8
Oslobodenie od dane
 

Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane za psa pre :

- vlastníka /držiteľa psa / s ťažkým zdravotným postihnutím, ak vlastní preukaz ZŤP alebo ZŤPS,      

- nevidomého vlastníka /držiteľa / psa, ak má pes špeciálny výcvik na sprevádzanie  nevidomej osoby.


§ 9
Záverečné ustanovenia
 

1. Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach sa na tomto VZN o dani za psa uznieslo dňa  22. 11. 2004.

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2005.


V Sečovciach 13. 12. 2004
 

            

                                                      RNDr. Monika Bérešová, v. r.

                                                                 primátorka mesta


 
 

Poznámka: 11

VZN č. 9/1992 o parkovaní a státi motorových vozidiel na pozemných komunikáciach a verejných priestranstvách v meste
 VZN 9 1992.doc (422 kB) (422 kB)

 
VZN č. 10/1992 poriadok pre pohrebiska
 10 1992.doc (2.4 MB) (2.4 MB)

 
VZN 12/1993 o zavedený miestných poplatkoch
 VZN 12 1993.doc (4 MB) (4 MB)

 
VZN 14/1994 - pre nakladanie s komunálnym odpadom na územi mesta
 VZN 14 1994.doc (2.6 MB) (2.6 MB)

 
VZN 15/1994 - určujúce podmienky predaja v tržnici na trhovisku a na príležitostných trhoch
 VZN 15 1994.doc (2.4 MB) (2.4 MB)

 
VZN č. 2/1995 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.21995.doc (34 kB) (34 kB)

 
VZN 03/1996 - o ochrane pre zneužívaním alkoholických nápojov
 VZN 3 1996.doc (554 kB) (554 kB)

 
VZN č. 01/1997 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.11997.doc (51.5 kB) (51.5 kB)

 
VZN 02/1998 - upravujúce predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach na územi mesta Sečovce
 VZN 2 1998.doc (2.6 MB) (2.6 MB)

 
VZN 03/1998 - trhový poriadok
 VZN 3 1998.doc (455.5 kB) (455.5 kB)

 
VZN 04/1998 - trhový poriadok
 VZN 4 1998.doc (509 kB) (509 kB)

 
VZN č. 5/1998 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.051998.doc (54 kB) (54 kB)

 
VZN č. 01/1999 - o predajnom a prevádzkovom čase na územi mesta Sečovce
 VZN 1 1999.doc (673 kB) (673 kB)

 
VZN č. 2/1999 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.021999.doc (53.5 kB) (53.5 kB)

 
VZN č. 01/2000 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.012000.doc (53.5 kB) (53.5 kB)

 
VZN 01/2001 o komunálnom odpade
 VZN č.1 2001.doc (3.3 MB) (3.3 MB)

 
VZN č. 2/2001 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.022001.doc (53.5 kB) (53.5 kB)

 
VZN č. 3/2002 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce

 
VZN č. 01/2003 o podmienkach držania psov v meste Sečovce
 VZN č.012003.doc (41.5 kB) (41.5 kB)

 
VZN č. 04/2003 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.042003.doc (60.5 kB) (60.5 kB)

 
VZN č. 11/2004 o dani za psa
 VZN č.112004.doc (32 kB) (32 kB)

 
VZN č.3/2005 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Sečovce na rok 2006
 VZN č.3 2005 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Sečovce na rok  2006.doc (817 kB) (817 kB)

 
VZN č.5/2005 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.5 2005 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácnosti na území mesta Sečovce.doc (3.8 MB) (3.8 MB)

 
VZN č. 6/2005 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.062005.doc (48 kB) (48 kB)

 
VZN č.4/2006 o podmienkach určovania a vyberania miestných daní na rok 2007
 VZN 2006 o podmienkach určovania a vyberania miestných daní na rok 2007.doc (835 kB) (835 kB)

 
VZN č.5/2006 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Sečovce
 VZN č.5 2006 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Sečovce.doc (775 kB) (775 kB)

 
VZN č. 2/2006 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č.022006.doc (41.5 kB) (41.5 kB)

 
VZN č. 3/2006 o dani za psa
 VZN č. 32006.doc (28 kB) (28 kB)

 
VZN č.1/2007 o stanovení podmienok prenajímania najomných bytov
 VZN č.1 2007.doc (592 kB) (592 kB)

 
VZN č.2/2007 o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na území mesta
 VZN č.2 2007 o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na území mesta.doc (1.4 MB) (1.4 MB)

 
VZN č. 03/2007 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Sečovce
 VZN č. 32007.doc (38 kB) (38 kB)

 
VZN č. 04/2007 o dani za psa
 VZN č. 42007.doc (28.5 kB) (28.5 kB)

 
VZN č.7/2007 o podmienok určovania a vyberania miestnych daní
 VZN č.7 2007.doc (830 kB) (830 kB)

 
VZN č.8/2008 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Sečovce
 VZN č. 8 2007.doc (1.6 MB) (1.6 MB)

 

dnes je: 23.3.2019

meniny má: Adrián

Za obsah zodpovedá
webmaster


webygroup

Úvodná stránka