Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

 • Verejný obstarávateľ: Mesto Sečovce
 • Sídlo: Nám. sv. Cyrila a Metoda 43/27, Sečovce 078 01
 • Štatutárny zástupca: MVDr. Jozef Gamrát, primátor
 • IČO: 00331899
 • DIČ: 2020724343
 • Bankové spojenie: 19229622/0200, Všeobecná úverová banka
 • Telefón: + 421 56 678 24 37
 • Fax: + 421 56 678 27 14
 • E-mail: info@secovce-sk

          sekretariat@secovce.sk

 • Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie:

        Ing. Milan Filip

Úrad pre verejné obstarávanie dňa 27.02.2014 zriadil elektronické úložisko podľa § 113 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní pre zriadenie profilu verejným obstarávateľom/obstarávateľom.

Povinne zverejňované dokumenty v profile:

http://www.uvo.gov.sk/documents/10157/1806084/zverejnovane_dokumenty_profil.pdf

Upozornenie ÚVO:

Zriadené Profily verejných obstarávateľov/obstarávateľov sú zverejnené v záložke Vestník a Zoznamy. Bližšie informácie o spôsobe vyhľadávania profilov verejných obstarávateľov/obstarávateľov, zákaziek a dokumentov nájdete v používateľskej príručke Vyhľadávanie v profile a naprieč profilmi.

Link na Vyhľadávanie v profile a naprieč profilmi:

http://www.uvo.gov.sk/profilyvoo

Všetky povinne zverejňované informácie k verejnému obstarávaniu, ktoré Mesto Sečovce zverejňovalo na svojom webovom sídle, sa po 27.02.2014 nachádzajú v elektronickom úložisku Úradu pre verejné obstarávanie.

Linky na profil Mesta Sečovce:

http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/6360

http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/6360

Upozornenie: 

Povinne zverejňované informácie k verejnému obstarávaniu, ktoré Mesto Sečovce zverejňovalo na svojom webovom sídle do 27.02.2014, sa nachádzajú na tejto podstránke nižšie v sekcii Verejné obstarávanie: Výzvy, oznámenia, informácie a na osobitnej podstránke Archív verejného obstarávania- odkaz na ňu je nad hlavičkou Profil verejného obstarávateľa.

Ďalšie dôležité informácie:

Mesto Sečovce je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z.  o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto Zákona.


Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto Zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov.
Zákon č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek.


Mesto Sečovce vypracovalo „Internú smernicu pre zadávanie zákaziek s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitné zákazky". Účelom tejto smernice je vytvorenie rámca pre jednotný, efektívny a hospodárny postup pri zadávaní zákaziek s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitná zákazka.

Ďalšie informácie súvisiace s verejným obstarávaním sú uvedené na internetových stránkach Úradu pre úradné publikácie Európskej únie a Úradu pre verejné obstarávanie.

Užitočné linky:
http://www.ted.europa.eu/
http://www.simap.europa.eu/
http://www.uvo.gov.sk


 

Mesto Sečovce – Profil – Zákazky od r. 2017


 

Zákazky s nízkou hodnotou §117 ZVO - od r.2018

- Opravy strešnej krytiny bytového domu na Okružnej ulici 6.

Výzva na predkladanie cenovej ponuky13.10.2019 Vyzva_1910.pdf Vyzva_1910.pdf (168.6 kB)

Príloha č.1 - Rozpočet13.10.2019 Príloha1_1910.pdf Príloha1_1910.pdf (196.7 kB)

Príloha č. 2 - Všeobecné informácie o uchádzačovi13.10.2019 Príloha2_1910.pdf Príloha2_1910.pdf (176.9 kB)

Príloha č. 3 NÁVRH ZMLUVY O DIELO13.10.2019 Priloha3_ZoD_1910.pdf Priloha3_ZoD_1910.pdf (187.5 kB)

- Obnova strechy ZŠ a MŠ ul. Nova, Sečovce - 1. etapa

Výzva na predkladanie ponúk II.kolo5.09.2019 Výzva na predkladanie ponuk Strechy (II. kolo Opakovana výzva).pdf Výzva na predkladanie ponuk Strechy (II. kolo Opakovana výzva).pdf (990.2 kB)

Výzva na predkladanie ponúk25.08.2019 Výzva na predkladanie ponuk Strechy.pdf Výzva na predkladanie ponuk Strechy.pdf (412.6 kB)

Informácia o výsledku VO20.09.2019 D.8.1 Informacia o vysledku VO (Strechy).pdf D.8.1 Informacia o vysledku VO (Strechy).pdf (341.2 kB)

- Stavebné úpravy Kultúrneho domu

D.1 Výzva na predkladanie ponúk14.08.2019 D.1 výzva na predkladanie ponúk.pdf D.1 výzva na predkladanie ponúk.pdf (549.4 kB)

Príloha č.3: VV - Výkaz výmer Stavebné úpravy Kultúrneho domu Sečovce14.08.2019 VV Stavebné úpravy Kulturneho domu Sečovce.pdf VV Stavebné úpravy Kulturneho domu Sečovce.pdf (627.4 kB)

Príloha č. 4: PD – projektová dokumentácia stavebnej obnovy KD14.08.2019 PD Stavebno-Technicke riešenie stavby KD Sečovce.pdf PD Stavebno-Technicke riešenie stavby KD Sečovce.pdf (2.6 MB)

Informácia o výsledku VOk16.09.2019 D.8.1 Informacia o vysledku VO (KD).pdf D.8.1 Informacia o vysledku VO (KD).pdf (339.2 kB)

- Stavebné práce Klub dôchodcov

Výzva na predloženie cenovej ponuky02.07.2019 Vyzva_1904.pdf Vyzva_1904.pdf (162.2 kB)

Príloha č1 - Rozpočet02.07.2019 Príloha1_1904.pdf Príloha1_1904.pdf (236.9 kB)

- Vodomerná šachta KC Sečovce

Prieskum trhu – výber dodávateľa stavebnej práce 24.04.2019 Prieskum trhu Vodomerna sachta KC - výzva.pdf Prieskum trhu Vodomerna sachta KC - výzva.pdf (426.9 kB)

Situácia 24.04.2019 Situácia.PDF Situácia.PDF (242.3 kB)

Vodomerná šachta 24.04.2019 Vodomerná šachta.PDF Vodomerná šachta.PDF (368.9 kB)

Kladačský plán24.04.2019 Kladačský plán.PDF Kladačský plán.PDF (130.2 kB)

- Školská jedáleň pri ZŠ Obchodná 5 Sečovce

PD prístavby novej školskej kuchyne

Korigent – Oprava uplatneného postupu verejného obstarávania 17.04.2019 KORIGENT Vyzvy na predkladanie ponuk 16-04-2019.pdf KORIGENT Vyzvy na predkladanie ponuk 16-04-2019.pdf (333.6 kB)

Výzva na predloženie ponuky – výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie 12.04.2019 D.1 VPP - Výzva na PD_VV_RN 12-04-2019 (F).pdf D.1 VPP - Výzva na PD_VV_RN 12-04-2019 (F).pdf (487.8 kB)

- Oprava výtlkov miestnych komunikácií

Výzva na predkladanie ponúk – prieskum trhu 18.03.2019 Prieskum trhu Vytlky MK Secovce .pdf Prieskum trhu Vytlky MK Secovce .pdf (463.4 kB)

- Rozšírenie vodovodného radu Sečovce

D.1 Prieskum trhu na výber dodávateľa – projektanta 20.02.2019 D.1 Prieskum trhu Vodovod SNP Secovce.pdf D.1 Prieskum trhu Vodovod SNP Secovce.pdf (463.8 kB)

- Školské jedálne Sečovce - Štúdia

D.1 Výzva na predloženie cenovej ponuky 30.01.2019 D.1 VPP - Výzva na SkJ Studia 02-02-2019.pdf D.1 VPP - Výzva na SkJ Studia 02-02-2019.pdf (408.4 kB)

- Komunitné centrum Sečovce - Interiér

Výzva na predkladanie ponúk - KC Interiér 04.12.2018 Výzva na PP KC Sečovce Interier 04-12-2018.pdf Výzva na PP KC Sečovce Interier 04-12-2018.pdf (662.6 kB)

D.1 Prieskum trhu - KC Interiér na PHZ 15.11.2018 D.1 KC Interiér Prieskum trhu na PHZ.pdf D.1 KC Interiér Prieskum trhu na PHZ.pdf (463.5 kB)

Informácia o výsledku vyhodnotenia súťaže28.1.2019 Informacia o výsledku sutaze KC Sečovce Vybavenie.pdf Informacia o výsledku sutaze KC Sečovce Vybavenie.pdf (187 kB)

- Prieskum trhu na zistenie PHZ

D.1 Prieskum trhu na zistenie PHZ 12.11.2018 D.1 Prieskum trhu KC Vybavenie stanovenie PHZ.pdf D.1 Prieskum trhu KC Vybavenie stanovenie PHZ.pdf (368.8 kB)

- Poradenské služby pre verejné obstarávanie 2018

D.1 Výzva na predkladanie ponúk 09.10.2018 D.1 Výzva na predkladanie ponúk Obstaravatel.pdf D.1 Výzva na predkladanie ponúk Obstaravatel.pdf (436.6 kB)

- Stavebné úpravy Kultúrneho domu

D.3 Výzva na predkladanie ponúk 16.07.2018 D.3 Výzva na Dodavateľa StP (SO_02_03_04).pdf D.3 Výzva na Dodavateľa StP (SO_02_03_04).pdf (502.2 kB)

Oslovenie záujemcov 16.07.2018 D.6.1 Oslovenie zaujemcov KD_SE.pdf D.6.1 Oslovenie zaujemcov KD_SE.pdf (171.2 kB)

Sprievodná správa16.07.2018 KD Sečovce -správy.pdf KD Sečovce -správy.pdf (235.3 kB)

Krycí list rozpočtu 16.07.2018 Stavebné úpravy Kulturneho domu Sečovce (zadanie).pdf Stavebné úpravy Kulturneho domu Sečovce (zadanie).pdf (515.5 kB)

Starý stav 16.07.2018 asr1 Starý stav.pdf asr1 Starý stav.pdf (130.8 kB)

Nový stav 16.07.2018 asr2 Nový stav.pdf asr2 Nový stav.pdf (116.7 kB)

Balkón 16.07.2018 asr4 Balkon.pdf asr4 Balkon.pdf (37.7 kB)

Dvere 16.07.2018 asr8 Dvere.pdf asr8 Dvere.pdf (29.3 kB)

Okná 16.07.2018 asr9 Okna.pdf asr9 Okna.pdf (29.9 kB)

- Rekonštrukcia miestnej komunikácie ul. Kollárova

D.3 Výzva na predkladanie ponúk 13.07.2018 D.3 Výzva Rekonstrukcia ul. Kollarova Secovce.pdf D.3 Výzva Rekonstrukcia ul. Kollarova Secovce.pdf (511.9 kB)

- Poradenské služby pre obstarávanie

D.1 Výzva na predkladanie ponúk 4.04.2018 D.1 Výzva na predkladanie ponúk Obstaravatel.pdf D.1 Výzva na predkladanie ponúk Obstaravatel.pdf (696.3 kB)

Mandátna zmluva na VO 4.04.2018 Mandátna zmluva na VO (Obstaravatel).pdf Mandátna zmluva na VO (Obstaravatel).pdf (868.2 kB)

- Veľkokapacitné kontajnery na vývoz TKO

D.3 Výzva na predkladanie ponúk 14.03.2018 D.3 Výzva na sutaz Kontajnery na TKO.pdf D.3 Výzva na sutaz Kontajnery na TKO.pdf (933.7 kB)

D.6 List oslovenia uchádzačov 14.03.2018 D.6.1 Oslovenie zaujemcov Kontajnery.pdf D.6.1 Oslovenie zaujemcov Kontajnery.pdf (521.2 kB)

Informácia o výsledku VO4.04.2018 D.8.1 Informacia o vysledku VO Kontajner.pdf D.8.1 Informacia o vysledku VO Kontajner.pdf (503.6 kB)

- Prístrešky na komunálny odpad

D.3 Výzva na predkladanie ponúk 09.03.2018 D.3 Výzva na sutaz Pristresky na ochranu TKO.pdf D.3 Výzva na sutaz Pristresky na ochranu TKO.pdf (976.6 kB)

Informácia o výsledku VO4.04.2018 D.8.1 Informacia o vysledku VO Pristresky.pdf D.8.1 Informacia o vysledku VO Pristresky.pdf (470.4 kB)

- Výstavba zberného dvora v meste Sečovce

Výzva na predkladanie ponúk 06.03.2018 Vyzva na predlozenie ponuky ZD_Secovce.pdf Vyzva na predlozenie ponuky ZD_Secovce.pdf (1.2 MB)

Podklady k VO,navrh zmluvy 06.03.2018 Projektova dokumentacia k VO ZD.zip Projektova dokumentacia k VO ZD.zip (8.5 MB)

- Terénne úpravy - areál bývalého kúpaliska

D.3 Výzva na predkladanie ponúk 01.03.2018 D.3 Výzva na sutaz Kupalisko-Rekultivacia.pdf D.3 Výzva na sutaz Kupalisko-Rekultivacia.pdf (949.6 kB)

Informácia o výsledku VO21.03.2018 D.8.1 Informacia o vysledku VO.pdf D.8.1 Informacia o vysledku VO.pdf (504.4 kB)

- Energetika - Obvodný úrad Sečovce“

D.3 Výzva na predkladanie ponúk 01.03.2018 D.3 Výzva na sutaz Energetika-Obvodny urad.pdf D.3 Výzva na sutaz Energetika-Obvodny urad.pdf (1.2 MB)

Informácia o výsledku VO 21.03.2018 D.8.1 Informácia o vysledku vyhodnotenia Ponuk.pdf D.8.1 Informácia o vysledku vyhodnotenia Ponuk.pdf (507.5 kB)

- Poistenie majetku mesta Sečovce

D.3 Výzva na predkladanie ponúk 19.01.2018 d.3_vyzva_na_pp_poistne_han-m.zip d.3_vyzva_na_pp_poistne_han-m.zip (2.2 MB)

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk VO08-02-2018 D.8 Informacia o vysledku VO.PDF D.8 Informacia o vysledku VO.PDF (144.8 kB)

- Rekonštrukcia priestorov Kultúrneho domu Sečovce

Výzva na predkladanie ponúk 12.01.2018 vyzva_na_predkladanie_ponuk_pd_kd_secovce.pdf vyzva_na_predkladanie_ponuk_pd_kd_secovce.pdf (1010.8 kB)

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk VO08-02-2018 D.8.1 Informacia o vysledku VO.pdf D.8.1 Informacia o vysledku VO.pdf (620.3 kB)

Zákazky s nízkou hodnotou

Zákazky s nízkou hodnotou §117 ZVO do r.2017

Verejné obstarávanie: Výzvy, oznámenia, informácieÚvodná stránka