Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

 • Verejný obstarávateľ: Mesto Sečovce
 • Sídlo: Nám. sv. Cyrila a Metoda 43/27, Sečovce 078 01
 • Štatutárny zástupca: MVDr. Jozef Gamrát, primátor
 • IČO: 00331899
 • DIČ: 2020724343
 • Bankové spojenie: 19229622/0200, Všeobecná úverová banka
 • Telefón: + 421 56 678 24 37
 • Fax: + 421 56 678 27 14
 • E-mail: info@secovce-sk

          sekretariat@secovce.sk

 • Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie:

        Ing. Milan Filip

Úrad pre verejné obstarávanie dňa 27.02.2014 zriadil elektronické úložisko podľa § 113 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní pre zriadenie profilu verejným obstarávateľom/obstarávateľom.

Povinne zverejňované dokumenty v profile:

http://www.uvo.gov.sk/documents/10157/1806084/zverejnovane_dokumenty_profil.pdf

Upozornenie ÚVO:

Zriadené Profily verejných obstarávateľov/obstarávateľov sú zverejnené v záložke Vestník a Zoznamy. Bližšie informácie o spôsobe vyhľadávania profilov verejných obstarávateľov/obstarávateľov, zákaziek a dokumentov nájdete v používateľskej príručke Vyhľadávanie v profile a naprieč profilmi.

Link na Vyhľadávanie v profile a naprieč profilmi:

http://www.uvo.gov.sk/profilyvoo

Všetky povinne zverejňované informácie k verejnému obstarávaniu, ktoré Mesto Sečovce zverejňovalo na svojom webovom sídle, sa po 27.02.2014 nachádzajú v elektronickom úložisku Úradu pre verejné obstarávanie.

Linky na profil Mesta Sečovce:

http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/6360

http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/6360

Upozornenie: 

Povinne zverejňované informácie k verejnému obstarávaniu, ktoré Mesto Sečovce zverejňovalo na svojom webovom sídle do 27.02.2014, sa nachádzajú na tejto podstránke nižšie v sekcii Verejné obstarávanie: Výzvy, oznámenia, informácie a na osobitnej podstránke Archív verejného obstarávania- odkaz na ňu je nad hlavičkou Profil verejného obstarávateľa.

Ďalšie dôležité informácie:

Mesto Sečovce je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z.  o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto Zákona.


Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto Zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov.
Zákon č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek.


Mesto Sečovce vypracovalo „Internú smernicu pre zadávanie zákaziek s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitné zákazky". Účelom tejto smernice je vytvorenie rámca pre jednotný, efektívny a hospodárny postup pri zadávaní zákaziek s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitná zákazka.

Ďalšie informácie súvisiace s verejným obstarávaním sú uvedené na internetových stránkach Úradu pre úradné publikácie Európskej únie a Úradu pre verejné obstarávanie.

Užitočné linky:
http://www.ted.europa.eu/
http://www.simap.europa.eu/
http://www.uvo.gov.sk


 

Mesto Sečovce – Profil – Zákazky od r. 2017


 

Zákazky s nízkou hodnotou §117 ZVO - od r.2018

- Vodomerná šachta KC Sečovce

Prieskum trhu – výber dodávateľa stavebnej práce 24.04.2019 Prieskum trhu Vodomerna sachta KC - výzva.pdf Prieskum trhu Vodomerna sachta KC - výzva.pdf (426.9 kB)

Situácia 24.04.2019 Situácia.PDF Situácia.PDF (242.3 kB)

Vodomerná šachta 24.04.2019 Vodomerná šachta.PDF Vodomerná šachta.PDF (368.9 kB)

Kladačský plán24.04.2019 Kladačský plán.PDF Kladačský plán.PDF (130.2 kB)

- Školská jedáleň pri ZŠ Obchodná 5 Sečovce

PD prístavby novej školskej kuchyne

Korigent – Oprava uplatneného postupu verejného obstarávania 17.04.2019 KORIGENT Vyzvy na predkladanie ponuk 16-04-2019.pdf KORIGENT Vyzvy na predkladanie ponuk 16-04-2019.pdf (333.6 kB)

Výzva na predloženie ponuky – výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie 12.04.2019 D.1 VPP - Výzva na PD_VV_RN 12-04-2019 (F).pdf D.1 VPP - Výzva na PD_VV_RN 12-04-2019 (F).pdf (487.8 kB)

- Oprava výtlkov miestnych komunikácií

Výzva na predkladanie ponúk – prieskum trhu 18.03.2019 Prieskum trhu Vytlky MK Secovce .pdf Prieskum trhu Vytlky MK Secovce .pdf (463.4 kB)

- Rozšírenie vodovodného radu Sečovce

D.1 Prieskum trhu na výber dodávateľa – projektanta 20.02.2019 D.1 Prieskum trhu Vodovod SNP Secovce.pdf D.1 Prieskum trhu Vodovod SNP Secovce.pdf (463.8 kB)

- Školské jedálne Sečovce - Štúdia

D.1 Výzva na predloženie cenovej ponuky 30.01.2019 D.1 VPP - Výzva na SkJ Studia 02-02-2019.pdf D.1 VPP - Výzva na SkJ Studia 02-02-2019.pdf (408.4 kB)

- Komunitné centrum Sečovce - Interiér

Výzva na predkladanie ponúk - KC Interiér 04.12.2018 Výzva na PP KC Sečovce Interier 04-12-2018.pdf Výzva na PP KC Sečovce Interier 04-12-2018.pdf (662.6 kB)

D.1 Prieskum trhu - KC Interiér na PHZ 15.11.2018 D.1 KC Interiér Prieskum trhu na PHZ.pdf D.1 KC Interiér Prieskum trhu na PHZ.pdf (463.5 kB)

Informácia o výsledku vyhodnotenia súťaže28.1.2019 Informacia o výsledku sutaze KC Sečovce Vybavenie.pdf Informacia o výsledku sutaze KC Sečovce Vybavenie.pdf (187 kB)

- Prieskum trhu na zistenie PHZ

D.1 Prieskum trhu na zistenie PHZ 12.11.2018 D.1 Prieskum trhu KC Vybavenie stanovenie PHZ.pdf D.1 Prieskum trhu KC Vybavenie stanovenie PHZ.pdf (368.8 kB)

- Poradenské služby pre verejné obstarávanie 2018

D.1 Výzva na predkladanie ponúk 09.10.2018 D.1 Výzva na predkladanie ponúk Obstaravatel.pdf D.1 Výzva na predkladanie ponúk Obstaravatel.pdf (436.6 kB)

- Stavebné úpravy Kultúrneho domu

D.3 Výzva na predkladanie ponúk 16.07.2018 D.3 Výzva na Dodavateľa StP (SO_02_03_04).pdf D.3 Výzva na Dodavateľa StP (SO_02_03_04).pdf (502.2 kB)

Oslovenie záujemcov 16.07.2018 D.6.1 Oslovenie zaujemcov KD_SE.pdf D.6.1 Oslovenie zaujemcov KD_SE.pdf (171.2 kB)

Sprievodná správa16.07.2018 KD Sečovce -správy.pdf KD Sečovce -správy.pdf (235.3 kB)

Krycí list rozpočtu 16.07.2018 Stavebné úpravy Kulturneho domu Sečovce (zadanie).pdf Stavebné úpravy Kulturneho domu Sečovce (zadanie).pdf (515.5 kB)

Starý stav 16.07.2018 asr1 Starý stav.pdf asr1 Starý stav.pdf (130.8 kB)

Nový stav 16.07.2018 asr2 Nový stav.pdf asr2 Nový stav.pdf (116.7 kB)

Balkón 16.07.2018 asr4 Balkon.pdf asr4 Balkon.pdf (37.7 kB)

Dvere 16.07.2018 asr8 Dvere.pdf asr8 Dvere.pdf (29.3 kB)

Okná 16.07.2018 asr9 Okna.pdf asr9 Okna.pdf (29.9 kB)

- Rekonštrukcia miestnej komunikácie ul. Kollárova

D.3 Výzva na predkladanie ponúk 13.07.2018 D.3 Výzva Rekonstrukcia ul. Kollarova Secovce.pdf D.3 Výzva Rekonstrukcia ul. Kollarova Secovce.pdf (511.9 kB)

- Poradenské služby pre obstarávanie

D.1 Výzva na predkladanie ponúk 4.04.2018 D.1 Výzva na predkladanie ponúk Obstaravatel.pdf D.1 Výzva na predkladanie ponúk Obstaravatel.pdf (696.3 kB)

Mandátna zmluva na VO 4.04.2018 Mandátna zmluva na VO (Obstaravatel).pdf Mandátna zmluva na VO (Obstaravatel).pdf (868.2 kB)

- Veľkokapacitné kontajnery na vývoz TKO

D.3 Výzva na predkladanie ponúk 14.03.2018 D.3 Výzva na sutaz Kontajnery na TKO.pdf D.3 Výzva na sutaz Kontajnery na TKO.pdf (933.7 kB)

D.6 List oslovenia uchádzačov 14.03.2018 D.6.1 Oslovenie zaujemcov Kontajnery.pdf D.6.1 Oslovenie zaujemcov Kontajnery.pdf (521.2 kB)

Informácia o výsledku VO4.04.2018 D.8.1 Informacia o vysledku VO Kontajner.pdf D.8.1 Informacia o vysledku VO Kontajner.pdf (503.6 kB)

- Prístrešky na komunálny odpad

D.3 Výzva na predkladanie ponúk 09.03.2018 D.3 Výzva na sutaz Pristresky na ochranu TKO.pdf D.3 Výzva na sutaz Pristresky na ochranu TKO.pdf (976.6 kB)

Informácia o výsledku VO4.04.2018 D.8.1 Informacia o vysledku VO Pristresky.pdf D.8.1 Informacia o vysledku VO Pristresky.pdf (470.4 kB)

- Výstavba zberného dvora v meste Sečovce

Výzva na predkladanie ponúk 06.03.2018 Vyzva na predlozenie ponuky ZD_Secovce.pdf Vyzva na predlozenie ponuky ZD_Secovce.pdf (1.2 MB)

Podklady k VO,navrh zmluvy 06.03.2018 Projektova dokumentacia k VO ZD.zip Projektova dokumentacia k VO ZD.zip (8.5 MB)

- Terénne úpravy - areál bývalého kúpaliska

D.3 Výzva na predkladanie ponúk 01.03.2018 D.3 Výzva na sutaz Kupalisko-Rekultivacia.pdf D.3 Výzva na sutaz Kupalisko-Rekultivacia.pdf (949.6 kB)

Informácia o výsledku VO21.03.2018 D.8.1 Informacia o vysledku VO.pdf D.8.1 Informacia o vysledku VO.pdf (504.4 kB)

- Energetika - Obvodný úrad Sečovce“

D.3 Výzva na predkladanie ponúk 01.03.2018 D.3 Výzva na sutaz Energetika-Obvodny urad.pdf D.3 Výzva na sutaz Energetika-Obvodny urad.pdf (1.2 MB)

Informácia o výsledku VO 21.03.2018 D.8.1 Informácia o vysledku vyhodnotenia Ponuk.pdf D.8.1 Informácia o vysledku vyhodnotenia Ponuk.pdf (507.5 kB)

- Poistenie majetku mesta Sečovce

D.3 Výzva na predkladanie ponúk 19.01.2018 d.3_vyzva_na_pp_poistne_han-m.zip d.3_vyzva_na_pp_poistne_han-m.zip (2.2 MB)

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk VO08-02-2018 D.8 Informacia o vysledku VO.PDF D.8 Informacia o vysledku VO.PDF (144.8 kB)

- Rekonštrukcia priestorov Kultúrneho domu Sečovce

Výzva na predkladanie ponúk 12.01.2018 vyzva_na_predkladanie_ponuk_pd_kd_secovce.pdf vyzva_na_predkladanie_ponuk_pd_kd_secovce.pdf (1010.8 kB)

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk VO08-02-2018 D.8.1 Informacia o vysledku VO.pdf D.8.1 Informacia o vysledku VO.pdf (620.3 kB)

Zákazky s nízkou hodnotou

Zákazky s nízkou hodnotou §117 ZVO do r.2017

D.3 Výzva na predkladanie ponúk – Poistenie majetku mesta Sečovce
-zverejnené 19.01.2018
 D.3 Vy?zva na PP Poistne HaN-M.zip (2.2 MB) (2.2 MB)

Výzva na predkladanie ponúk – Rekonštrukcia priestorov KD Sečovce-PD
 Výzva na predkladanie ponuk PD KD Secovce.pdf (1010.8 kB) (1010.8 kB)

Výzva na predkladanie ponúk - Rekonštrukcia chodníka na ulici Pribinovej
-zverejnené 21.11.2017
 Rekonštrukcia chodníka na ulici Pribinovej.zip (2.5 MB) (2.5 MB)

Výzva na predkladanie ponúk - Rekonštrukcia chodníka na ulici SNP
-zverejnené 21.11.2017
 Rekonštrukcia chodníka na ulici SNP.zip (7.5 MB) (7.5 MB)

Výzva na predkladanie ponúk - Zateplenie materskej škôlky Kochanovce
-zverejnené 21.11.2017
 Zateplenie Matetrskej škôlky Kochanovce.zip (586.6 kB) (586.6 kB)

D.8 Informácia o výsledku VO– Nadstavba informačných systémov mesta Sečovce v oblasti elektronizácie
-zverejnené 9.11.2017
 D.8 Oznamenie o vysledku VO.pdf (91.1 kB) (91.1 kB)

D.2 Výzva na súťaž – Nadstavba informačných systémov mesta Sečovce v oblasti elektronizácie
-zverejnené 20.10.2017
 D.2 PC_Výzva na sutaz.pdf (858.5 kB) (858.5 kB)

D.2 Výzva na súťaž – Výmena okien a dverí na budovách Detských jaslí, Klub dôchodcov a budova sídla ÚPSVaR.
-zverejnené 12.9.2017
 D.2 Výzva na sutaz okna.pdf (651.3 kB) (651.3 kB)

Výzva na predkladanie ponúk - Oprava výtlkov a nerovností lokálneho charakteru na miestnych komunikáciách Sečovce
-zverejnené 7.9.2017
 Výzva - Oprava výtlkov.pdf (1.5 MB) (1.5 MB)

Výzva PD – Výstavba zberného dvora v meste Sečovce
-zverejnené 13.7.2017
 03_Vyzva_ZD Secovce.pdf (328.3 kB) (328.3 kB)

Výzva PD – Zníženie energetickej náročnosti budovy CVČ Sečovce.
-zverejnené 13.7.2017
 03_Vyzva_CVC Secovce PD.pdf (331.1 kB) (331.1 kB)

D.2 Výzva na súťaž – Poradenské služby pre verejné obstarávanie
-zverejnené 4.4.2017
 D.1 VO na Obstaravatela VO.pdf (539.7 kB) (539.7 kB)

D.2 Výzva na súťaž – Oprava výtlkov miestnych komunikácií
-zverejnené 29.3.2017
 D.2 Výzva na sutaz Vyspravky komunikácií.pdf (865.1 kB) (865.1 kB)

D.2 Výzva na súťaž – Oprava chodníka na ulici SNP a Plechoticka
-zverejnené 17.3.2017
 D.2 Výzva na sutaz Chodník ul. SNP a Plechoticka (Profil).pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

D.2 Výzva na súťaž – Oprava chodníka na ulici Rybníková
-zverejnené 17.3.2017
 D.2 Výzva na sutaz Chodník ul. Rybnikova (Profil).pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

D.2 Výzva na súťaž – Oprava fasády budovy MsÚ a KD
-zverejnené 3.3.2017
 D.2 Výzva na sutaz Fasáda MsU a KD Oprava budovy .pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

D.2 Výzva na súťaž - Výroba a montáž prístreškov na komunálny odpad
-zverejnené 13.2.2017
 D.2 Výzva na sutaz KO Pristrešky (Profil).pdf (943.7 kB) (943.7 kB)

D.2 Výzva na súťaž - Výstavba chodníka ul. Komenského
-zverejnené 13.2.2017
 D.2 Výzva na sutaz Chodník Komenskeho(Profil).pdf (1019 kB) (1019 kB)

D.2 Výzva na súťaž - Rekonštrukcia chodníka OD Dargov
-zverejnené 13.2.2017
 D.2 Výzva na sutaz Codnik OD Dargov (Profil).pdf (664.6 kB) (664.6 kB)

D.2 Výzva na súťaž - Výstavba prístupovej cesty na cintorín
-zverejnené 13.2.2017
 D.2 Výzva na sutaz Cesta na Cintorin (Profil).pdf (639.6 kB) (639.6 kB)

Poistenie majetku mesta - Výzva na súťaž
-zverejnené 23.1.2017
 D.2 Výzva na sútaz Poistne HaN-M na rok 2017.pdf (2.1 MB) (2.1 MB)

A.2. Výzva na sutaz - Zabezpečenie auditu účtovnej závierky a súvisiacich služieb pre MsÚ Sečovce
-zverejnené 10.1.2017
 A.2. Výzva na sutaz Audit Uctovnictva Secovce.pdf (695.1 kB) (695.1 kB)

Verejné obstarávanie: Výzvy, oznámenia, informácie

D.1 Prieskum trhu pred vyhlásením verejného obstarávania - Dom služieb (Stavebná práca, výber poskytovateľa) 3.3.2017
 D.1 Prieskum trhu Dom sluzieb.pdf (576.8 kB) (576.8 kB)

D.1 Prieskum trhu pred vyhlásením verejného obstarávania - Bytový dom F (Stavebná práca, výber poskytovateľa) 3.3.2017
 D.1 Prieskum trhu Bytový dom F.pdf (573.1 kB) (573.1 kB)

E.0 PD Prieskum trhu na dodávateľa (Stavebný projekt)
 E.0 PD Prieskum trhu na dodávateµa (Stavebný Projekt).pdf (700.3 kB) (700.3 kB)

D.7 Informácia o výsledku súťaže - Prístrešky KO (Profil)
 D.7 Informácia o výsledku sutaze Pristresky KO (Profil).pdf (468.5 kB) (468.5 kB)

D.2 Výzva na súťaž - Mesto Sečovce - Prístrešky TKO (Profil)
 D.2 Výzva na sutaz Pristreąky TKO Sečovce (Profil).pdf (944.4 kB) (944.4 kB)

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a vyhodnotenie poradia uchádzačov_Komunitné centrum
 D.5 Vyhodnotenie sutaze - KC_SE Vysledky (Profil).pdf (550.3 kB) (550.3 kB)

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a vyhodnotenie poradia uchádzačov_MŠ Nová
 D.5 Vyhodnotenie sutaze - MS_Nova_Vysledky (Profil).pdf (550.2 kB) (550.2 kB)

Výzva na súťaž - Poradenská činnosť verejné obstarávanie pre OPLZ_2016 pre projekt MS Nova
zverejnené 14.11.2016
 E.2. Výzva na sutaz MS Nova _Obstaravatel.pdf (280.6 kB) (280.6 kB)

Výzva na súťaž - Poradenská činnosť verejné obstarávanie pre OPLZ_2016 pre projekt Komunitné centrum
zverejnené 14.11.2016
 E.2. Výzva na sutaz KC_Obstaravatel Secovce.pdf (279.8 kB) (279.8 kB)

Výzva na súťaž - TS Mesta Sečovce - Tepelné hospodárstvo - zverejnené 07.11.2016
 D.1 Výzva na sutaz TS Secovce _Profil_.pdf (281.3 kB) (281.3 kB)

Výzva na predkladanie ponúk pre stanovenie PHZ - zverejnené 03.10.2016
 Výzva na predkladanie ponúk Byty Blatna II.pdf (341.8 kB) (341.8 kB)

Výzva na poskytnutie služby s názvom
„Vypracovanie projektovej dokumentácie diela Materská škola ul. Nová – obnova a nadstavba“
 3-2-2016_Výzva PD.pdf (187 kB) (187 kB)

Oznámenie o zákazkách 24.03.2014
 24-03-2014-oznamenie_o_zakazkach.pdf (35.1 kB) (35.1 kB)

Oznámenie o zákazkách 13.03.2014
 13-03-2014-oznamenie_o_zakazkach.pdf (36 kB) (36 kB)

Oznámenie o zákazkách 25.02.2014
 25-02-2014-oznamenie_o_zakazkach.pdf (63.3 kB) (63.3 kB)

Oznámenie o zákazkách 20.02.2015
 20-02-2014-zp-_oznamenie_o_zakazkach (1).pdf (124.8 kB) (124.8 kB)

Oznámenie o zákazkách 19.02.2014
 Oznámenie o zákazkách.pdf (47.1 kB) (47.1 kB)

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 05.02.2014
 informácia o výsledku do profilu VO.pdf (135.1 kB) (135.1 kB)

Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 136 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní 05.02.2014
 Informácia 136 odsek 9 d).pdf (107.6 kB) (107.6 kB)

Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 136 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní 29.01.2014
 Info § 136 dsek 9 oznámenie výsledku.pdf (45.5 kB) (45.5 kB)

Oznámenie o zákazkách 24. 01. 2014
 Oznámenie o zákazkách.pdf (43.3 kB) (43.3 kB)

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Rôzne potravinárske výrobky pre Územné detské jasle 20.01.2014
 20-1-2014-Vyzva na predlozenie cenovej ponuky.pdf (100.6 kB) (100.6 kB)

Oznámenie o zákazkách 15. 01. 2014
 15-1-2014 Oznámenie o zákazkách.pdf (202.2 kB) (202.2 kB)

Oznámenie o zákazkách 14. 01. 2014
 14-1-2014 Oznámenie o zákazkách.pdf (30.9 kB) (30.9 kB)

Oznámenie o zákazkách 06.12.2013
 6-12-2013 Oznamenie o zakazkach.pdf (85.4 kB) (85.4 kB)

Oznámenie o zákazkách 15. 11.2013
 15-11-2013 Oznamenie o zakazkach 2.pdf (38.1 kB) (38.1 kB)

Oznámenie o zákazkách 15. 11.2013
 15-11-2013 Oznámenie o zákazkách 1.pdf (38.6 kB) (38.6 kB)

Výzva na predloženie ponuky Byty nižšieho štandardu Sečovce – 20 b.j. - zhotovenie projektovej dokumentácie zo dňa 08.11.2013
 Výzva-zhotovenie projektovej dokumentacie.pdf (153.4 kB) (153.4 kB)

Výzva k predloženiu cenovej ponuky-Zhotovenie projektovej dokumentácie- 30.10.2013
 Výzva na predloženie ponuky PD.pdf (283.9 kB) (283.9 kB)

Správa- VO podľa §21 zak. 25-2006-Sečovce 03.10.2013
 Správa podľa §21 zak. 25-2006-Sečovce[1].pdf (349 kB) (349 kB)

Oznamenie o zákazkách 25.09.2013
 25-09-2013-Oznámenie o zákaz.pdf (107.2 kB) (107.2 kB)

Oznámenie o zákazkách 23.09.2013
 Oznámenie o zákazkách.pdf (105.9 kB) (105.9 kB)

Stavebné úpravy miestnych komunikácií vo vlastníctve Mesta Sečovce - Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk po ukončení elektronickej aukcie , 03.09.2013
 Informácia o výsledku Sečovce.pdf (105.8 kB) (105.8 kB)

Otváranie časti ponúk. Kritéria 12.08.2013
 Otváranie častí ponúk Kritéria[1].pdf (47.1 kB) (47.1 kB)


ODKAZ PRE STAROSTU

Páčia sa vám vynovené webstránky mesta?
 
 
52%

 
 
 
28%

 
 
 
3%

 
 
 
2%

 
 
 
16%

 
Počet hlasujúcich: 58
webygroup

Úvodná stránka