Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Spoločné úradovne

Adresa:

Nám. sv. Cyrila a Metoda 43/27

078  01 Sečovce

Stránkové hodiny:

Pondelok: 7.30 – 12.00  12.30 – 15.30

Utorok: 7.30 – 12.00  12.30 – 15.30

Streda: 7.30 – 12.00  12.30 – 16.30 dlhý deň pre občanov

Štvrtok: 7.30 – 12.00  12.30 – 15.30 nestránkové popoludnie

Piatok: 7.30 – 12.00   12.30 – 15.30
 

Spoločný stavebný úrad

Náplň činnosti:

 • vykonáva prenesený výkon štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného poriadku
 • zabezpečuje odbornú činnosť stavebného úradu na úseku územného konania, stavebného poriadku

Počet obcí v SSÚ: 19

Obce združené v stavebnom úrade:  

Sečovce, Nový Ruskov, Zbehňov, Malé Ozorovce, Veľké Ozorovce, Zemplínska Teplica, Trnávka, Dargov, Stankovce, Bačkov, Višňov, Kravany, Parchovany, Dvorianky, Hriadky, Lastovce, Michaľany, Cejkov, Bara.

Počet odborných pracovníkov: 1

Zamestnanci Spoločného Stavebného úradu: Jaroslav Hrinda

Kontakty:

 • tel.: 056 678 30 05
 • mobil: 0905 250 177
   

Spoločný školský úrad

Náplň činnosti:

 • stanovuje zákon 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • výkon štátnej správy v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ základnej školy
 • kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania s výnimkou kontroly podľa §13 
 • vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov, najmä organizačné pokyny na príslušný školský rok
 • poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam- zabezpečuje odborné podklady pre výkon štátnej správy obcí po prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce 

Počet obcí v SŠÚ: 6

Obce združené v školskom úrade:

Sečovce, Bačkov, Zemplínska Teplica, Parchovany, Vojčice, Michaľany

Počet škôl v pôsobnosti SŠÚ: 7

Počet žiakov v pôsobnosti SŠÚ: 2 360

Zamestnanec Spoločného Školského úradu: RNDr. Vladimír Švec

Kontakty:

Matričný úrad

Náplň činnosti:

 • vedie knihu narodení, knihu manželstiev a knihu úmrtí,
 • vedie index zápisov do matričných kníh,
 • vykonáva dodatočné záznamy do matrík o zmene alebo doplnení údajov v zápisoch na základe verejných listín vydaných súdmi a inými úradmi,
 • zapisuje do matriky po písomnom súhlase krajského úradu dodatočné záznamy na základe verejných listín,
 • vydáva výpisy z matričných kníh na použitie v tuzemsku aj v cudzine,
 • plní úlohy súvisiace s uzavretím manželstva na základe dokladov predložených snúbencami pripravuje vykonanie obradu na uzavretie manželstva pred matričným úradom,
 • pripravuje a posudzuje doklady na uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,
 • povoľuje na žiadosť uzavretie manželstva pred ktorýmkoľvek matričným úradom, ak je ohrozený život toho, kto chce uzavrieť manželstvo,
 • posudzuje žiadosť o odpustenie predloženia ťažko zaobstarateľných dokladov potrebných na uzavretie manželstva,
 • vydáva potvrdenie na uzavretie manželstva v cudzine,
 • prijíma oznámenie manžela po rozvode manželstva o tom, že prijíma opäť predošlé priezvisko a vydáva o tom potvrdenie,
 • prijíma súhlasné vyhlásenie rodičov o určenie otcovstva k dieťaťu, ak je už počaté,
 • prijíma súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva k dieťaťu a vykonáva o tom záznam do matriky,
 • podáva oznámenie na súd v prípade, ak nie je určené otcovstvo súhlasným vyhlásením rodičov,
 • podáva na súd návrh na určenie mena a priezviska, ak sa rodičia nedohodli na mene alebo priezvisku,
 • vyhotovuje výpisy z matrík za účelom výmeny matrík podľa medzinárodných zmlúv,
 • pripravuje podklady na zápis matričných udalostí nastalých v cudzine do osobitnej matriky,
 • vydáva žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa aj o príspevok na pohreb,
 • plní oznamovaciu povinnosť o matričných udalostiach a nastalých zmenách o osobnom stave príslušným orgánom podľa osobitných predpisov,
 • pripravuje na odovzdanie zbierku listín o zápisoch matričných udalostí do matričných kníh za uplynulý rok,
 • vykonáva práce vyplývajúce zo zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Zákon o slobodnom prístupe k informáciám),

Zamestnanec Matričného úradu: Ľudmila Vojteková

Kontakty:


 

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmasterÚvodná stránka