Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Špeciálna ZŠ

Špeciálna základná škola

Priečelie budovy Špeciálnej základnej školy na ulici SNPNázov a adresa:

Špeciálna základná škola, SNP 827/53, Sečovce

s elokovanými triedami na Novej 1690/11, Sečovce

Webová stránka:   www.szssecovce.edupage.org

e-mail:                      szssecovce@gmail.com

Telefón/Fax:             056/668 91 50

        056/668 91 51

        056/668 91 52

Riaditeľ školy:        PaedDr.Dana Dancáková

Zástupca školy:     pre roč. 1.-9. MVDr. Mária Tkáčiková

Počet žiakov:          134

         z toho na roč. 1.-4.: 66

       na roč. 5.-9.: 68

Počet tried:              18

Počet pedagógov:  22 (z toho 2 MD)

Počet asistentov učiteľa: 2

Ostatní zamestnanci: 4

 

Špeciálna základná škola Sečovce, SNP 827/53 je orgánom štátnej správy na úseku základného školstva. Je samostatnou rozpočtovou organizáciou na úseku základného školstva na základe zriaďovacej listiny, ktorá bola vydaná dňa 27.12.1999 pod číslom 99/00599 prednostom krajského úradu v zmysle zákona NR SR číslo 542/1990 Zb. v znení neskorších predpisov o štátnej správe v školstve a školskej samospráve podľa § 21 ods. 1 v spojitosti s ustanovením Zákona 303/1995 § 21 a Zákona 222/1996 o organizácií miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Špeciálna základná škola oficiálne vznikla v septembri 1980 a bola umiestnená v rodinnom dome so štyrmi miestnosťami na ulici SNP č.53. Prvým riaditeľom vtedy osobitnej školy bol p. Juraj Leško. Bola to dvojtriedka, v ktorej vyučovala aj p. uč. Mária Čarňanská. V roku 1986 boli k Osobitnej škole v Sečovciach pričlenené dve triedy v Parchovanoch a jedna trieda v Zemplínskej Teplici. V tom čase pán Juraj Leško odišiel do dôchodku a riaditeľkou školy sa stala p. uč. Irena Tomčáková, ktorá zotrvala vo funkcii riaditeľky  do roku 1991.

Do funkcie novej riaditeľky bola zvolená Mgr. Eva Dvorjaková.  Štruktúra školy sa zmenila, lebo elokované triedy v Parchovanoch a Zemplínskej Teplici prešli pod vedenie základných škôl uvedených obcí. Osobitnej škole ostalo päť tried v kmeňovej budove na ul.  SNP a štyri triedy v priestoroch drevenej budovy bývalej materskej školy v rómskej osade. Dve triedy sa vyučovali dopoludnia a dve odpoludnia.

V auguste 2008 bol schválený projekt rekonštrukcie školy a v máji 2009 začal víťazný zhotoviteľ stavby INICO Trebišov s rekonštrukciou budovy  na ul. SNP v hodnote 14 miliónov Sk. V priebehu  15 mesiacov v septembri 2010 bola budova pripravená na kolaudáciu, ktorá oficiálne prešla do platnosti 21.12.2010.      S nadobudnutím nových priestorov v zrekonštruovanej vlastnej budove na ul. SNP škola prvýkrát začala v  šk. roku 2010/2011 s edukáciou ťažko zdravotne postihnutých žiakov variantu C. Zároveň mohla 5 tried vrátiť späť z osady na ul. Novej  do nových učební a ukončiť tak dvadsaťročnú dvojzmennosť vo vyučovaní. V tom čase  zriadili druhú PC učebňu v nových priestoroch. Ostatné triedy na ul. Novej  tvoria elokované  pracovisko zaradené do siete škôl MŠ SR s pridelením samostatného IČO.

V školskom roku 2011/2012 bol vypracovaný individuálny vzdelávací plán 16-tim žiakom čo svedčí o narastajúcom počte žiakov s ťažkým až hlbokým postihnutím. Ďalším indikátorom takéhoto trendu je aj zriadenie  sedem tried variantu B a jedna trieda variantu C pri  počte 17 tried. Štruktúru  zamestnancov tvorilo vtedy 19 pedagógov, 2 asistentky, ekonómka , údržbár a 2 upratovačky.

 V školskom roku 2012/2013 sme v kmeňovej budove mali šesť tried II. stupňa variantu A  a jednu triedu variantu C. Na elokovanom pracovisku ul. Nová sme mali desať tried z toho sedem tried  variantu B. Od 5.11.2012 sme so súhlasom zriaďovateľa otvorili ďalšiu triedu  variantu C v Detskom domove Sečovce. Tým sme navýšili celkový počet tried školy na osemnásť. Zároveň sme prijali jednu učiteľku (Mgr. Alenu Hrtanovú) a jednu asistentku učiteľa (Bc. Denisa Bačovú).

 V školskom roku 2013/2014 sa štruktúra školy nemenila. Z projektu „Digiškola“ sme získali dve interaktívne tabule, ktoré sme nainštalovali na obe pracoviská školy. Pedagógovia sa intenzívne  zapojili do kontinuálneho vzdelávania za účelom zvyšovania svojho osobného rastu a kvality  školy. Druhú atestáciu dosiahli MVDr. Mária Tkáčiková a PaedDr. Dana Dancáková. Prvú atestáciu obhájili: Ing. Ondrej Šesták, Mgr. Jana Marcinová, Mgr. Iveta Trojčáková, Mgr. Silvia Dikejová, Mgr. Jana Kopčová, Mgr. Erika Stanková, Mgr. Jana Sabová, Martina Kurilová, Mgr. Monika Frajkorová, Mgr. Mária Hadingerová, Mgr. Mariana Koesárová, Mgr. Kamila Lörincová.      

V školskom roku 2014/2015 sa do plánu kontinuálneho vzdelávania prihlásili pedagógovia na pred atestačné vzdelávanie pre druhú atestáciu. Škola bola úspešná v rozvojovom projekte „Záhrada oáza pracovnej terapie a relaxu“ v hodnote 3 000 € za ktorá sme získali skleník a ďalšie záhradnícke vybavenie pre potreby pracovného vyučovania. Občianske združenie „Za horizont“ pri našej škole financovalo koncoročný dvojdňový výlet pre najlepších žiakov školy na Sigord s prehliadkou Opálových baní Dubník pri Prešove.  

 


 

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmasterÚvodná stránka