Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Pripravované MsZ

Siedme zasadnutie Mestského zastupiteľstva - 13. december 2017 o 11.00 h

Pozvánka

 
Bod č. 4: Rozpočtové opatrenie č.5 - zmena rozpočtu Mesta Sečovce v priebehu rozpočtového roka 2017 - Návrh uznesenia

 
Bod č. 4: Zoznam zmien rozpočtu- rozpočtové opatrenie č.5 A1)

 
Bod č. 5: Programový rozpočet mesta Sečovce na roky 2018,2019,2020 - Návrh uznesenia

 
Bod č. 6: a. Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Sečovce b. Finančný príspevok na záujmové vzdelávanie vykonávané Centrami voľného času vykonávaného na území iných obcí - Návrh uznesenia

 
Bod č. 6: Návrh VZN - Určenie výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Sečovce

 
Bod č. 7: Návrh VZN Požiarny poriadok mesta Sečovce a Zriaďovacia listina Dobrovoľného hasičského zboru mesta Sečovce - Návrh uznesenia
 Bod 7- NU-DHZ.pdf (131.8 kB) Bod 7- NU-DHZ.pdf (131.8 kB)

 
Bod č. 7: Návrh VZN - Požiarny poriadok mesta Sečovce
 Bod 7-VZN-DHZ.pdf (384.2 kB) Bod 7-VZN-DHZ.pdf (384.2 kB)

 
Bod č. 7: Návrh - Zriaďovacia listina DHZO Sečovce

 
Bod č. 7: Ročný plán zdokonaľovacej prípravy členov DHZO Sečovce

 
Bod č. 8: Plán práce a kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra - Návrh uznesenia

 
Bod č. 9 : Návrh na prenájom – CFT - Návrh uznesenia

 
Bod č. 9: Zámer prenájmu majetku Mesta Sečovce spôsobom hodného osobitného zreteľa

 
Bod č. 9: Žiadosť o prenájom na rok 2018 - mesto Sečovce

 
Bod č. 9: Žiadosť o prenájom na rok 2018 - ZŠ Obchodná

 
Bod č.10: Vyradenie majetku mesta - Návrh uznesenia

 
Bod č. 11: Zníženie energetickej náročnosti budov CVČ - Návrh uznesenia

 
Bod č .12: Zriadenie vecného bremena v prospech VSD - Návrh uznesenia

 
Bod č. 12: Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena k nehnuteľnosti

 
Bod č.13: Termíny zasadnutí MsZ v Sečovciach - Návrh uznesenia

 
Bod č. 13: Plán práce Mestského zastupiteľstva v Sečovciach na rok 2018

 
Bod č. 13: Plán kultúrnych podujatí na rok 2018

 
Bod č. 14: Voľba člena komisie - Návrh uznesenia

 
Bod č. 15: Doplnenie VZN č. 1/2017 o verejnej zeleni - Návrh uznesenia

 
Bod č. 16: MASS - sečovský región

 

Šieste zasadnutie Mestského zastupiteľstva - 20. september 2017, 15.00 h

Pozvánka

 
Bod č. 4: Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra - Návrh uznesenia

 
Dohoda o splátkach - NFP - zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Návrh uznesenia

 
Bod č. 5: Návrh dohody o splátkach

 
Bod č. 5: Zápisnica z halsovania per rollam

 
Bod č. 6: Monitorovacia správa o plnení rozpočtu mesta k 30.6.2017 - Návrh uznesenia

 
Bod č. 6: Bežné príjmy

 
Bod č. 6: Bežné výdavky

 
Bod č. 6: Bežné operácie - príjmy

 
Bod č. 6: Bežné operácie - výdavky

 
Bod č. 6: Kapitálové príjmy

 
Bod č. 6: Kapitálové výdavky

 
Bod č. 6: Polročná monitorovacia správa za Mesto Sečovce za obdobie od 01.01.2017 do 30.06.2017

 
Bod č. 6: Polročná monitorovacia správa za obdobie od 01.01.2017 do 30.06.2017

 
Bod č. 6: Monitorovacia správa o plnení rozpočtu mesta k 30.6. 2017

 
Bod č. 6: Polročná monitorovacia správa za obdobie od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017

 
Bod č. 7: Rozpočtové opatrenie č. 4 - zmena rozpočtu Mesta Sečovce v priebehu rozpočtového roka 2017 - Návrh uznesenia

 
Bod č. 7: Zoznam zmien rozpočtu

 
Bod č. 7: Školy a školské zariadenia

 
Bod č. 8: VZN - Trhový poriadok mesta Sečovce - Návrh uznesenia

 
Bod č. 8: Návrh VZN Trhový poriadok mesta Sečovce

 
Bod č. 9: Dodatok č.1, ktorý sa vydáva k všeobecne záväznému nariadeniu mesta č: 9/2016 - Návrh uznesenia

 
Bod č. 9: Dodatok č.1, ktorý sa vydáva k všeobecne záväznému nariadeniu mesta č: 9/2016

 
Bod č. 9: Zoznamy

 
Bod č . 10: Komisia – ukončenie činnosti - Návrh uznesenia

 
Bod č .11: Zriadenie vecného bremena v prospech VSD - Návrh uznesenia

 
Bod č. 11: Zmluva o zriadení vecného bremena

 
Bod č.12: Zverenie majetku mesta do správy Základnej škole, Obchodná 5, Sečovce - Návrh uznesenia

 
Bod č 13: Návrh na prenájom – nebytové priestory - telocvičňa - Návrh uznesenia

 
Bod č. 13: Žiadosť o prenájom telocvične - ZŠ Komenského, 4

 
Bod č. 13: Žiadosť o prenájom telocvične - mesto Sečovce

 
Bod č. 13: Žiadosť o prenájom telocvične - ZŠ Obchodná 5

 
Bod č. 14: Štatút novín Sečovčan - Návrh uznesenia

 
Bod č. 14: Štatút novín Sečovčan

 
Bod č. 15: Rekonštrukcia telocvične – ZŠ Komenského 4, Sečovce – návrh na schválenie spoluúčasti zriaďovateľa - Návrh uznesenia

 
Bod č. 16: Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017

 

5. zasadnite Mestského zastupiteľstva 1. 8. 2017

Pozvánka

 
Kontrolná činnosti hlavného kontrolóra

 
Dohoda o splátkach - NFP - zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

 
Dohoda o splátkach - NFP - príloha

 
MŠ - Obchodná – dodatok k zmluve SIEA

 
MŠ - Obchodná – dodatok k zmluve SIEA

 
Spolufinancovanie stavebných prác MS- Obchodná

 
Dohoda o mimosúdnom vysporiadaní práv a povinností- vyplatenie časti ceny

 
Rozpočtové opatrenie č.3 - zmena rozpočtu Mesta Sečovce v priebehu rozpočtového roka 2017.

 
Rozpočtové opatrenie č.3 - príloha

 

4. zasadnite Mestského zastupiteľstva 21. 6. 2017

Pozvánka

 
Bod. č. 4: Správa Ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2016 - Návrh uznesenia

 
Správa Ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31. 12. 2016

 
Inventarizačný zápis - Základná umelecká škola - str. 1

 
Inventarizačný zápis - Základná umelecká škola - str. 2

 
Inventarizačný zápis - Základná umelecká škola - str. 3

 
SPRÁVA inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov - Základná škola, Komenského

 
Správa z vykonanej inventarizácie - Centrum voľného času

 
SPRAVA O VYKONANÍ INVENTARIZÁCIE MAJETKU, ZAVAZKOV, ROZDTELU MAJETKU A ZAVAZKOV Základnej školy, Obchodná

 
SPRÁVA inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov - Materská škola, Jarná

 
Inventarizačný zápis súvahových účtov - Materská škola, Obchodná

 
Bod č. 5: Záverečný účet mesta Sečovce za rok 2016 - Návrh uznesenia

 
Správa audítora

 
ODBORNÉ STANOVISKO K NÁVRHU ZÁVEREČNEHO ÚČTU Mesta Sečovce za rok 2016

 
Bod č. 6: Použitie rezervného fondu - Návrh uznesenia

 
Bod č. 7: Rozpočtové opatrenie č. 2 - zmena rozpočtu Mesta Sečovce v priebehu rozpočtového roka 2017 - Návrh uznesenia

 
Bod č. 8: Plán práce a kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra - Návrh uznesenia

 
NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA SEČOVCE na II. polrok 2017

 
Bod č. 9: Komunálny odpad - Návrh uznesenia

 
Návrh VZN o odpadoch

 
Bod č. 10: Referendum - Návrh uznesenia

 
Návrh VZN o referende

 
Bod č. 11: Zverenie majetku mesta do správy ZUŠ Sečovce - Návrh uznesenia

 
Bod č . 12: Nájom - PPS - Návrh uznesenia

 
Návrh nájomnej zmluvy - PSS

 
Bod č . 13: Komisia – ukončenie činnosti - Návrh uznesenia

 
Bod. č.14: Návrh na ocenienie predsedu KSK - Návrh uznesenia

 
Bod rôzne (č. 15): ŽONFP komplexné poskytovanie miestnej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK

 

3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva 27.4.2017

Pozvánka

 
Bod č. 4: Investičné akcie - Návrh uznesenia

 
Bod č. 5: Multifunkčné ihrisko - Návrh uznesenia

 
Bod č. 6: Projekt energetickej účinnosti CVČ - Návrh uznesenia

 
Bod č. 9: Kamerový systém - Návrh uznesenia

 
Bod č. 8: Prístavba MŠ Obchodná 26 - Návrh uznesenia

 
Bod č. 9: Zriadenie vecného bremena v prospech VVS - Návrh uznesenia

 
Bod č. 9: Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena k nehnuteľnosti

 
Bod č. 10: Návrh na zabezpečenie triedeného zberu – biologického odpadu zo záhrad - Návrh uznesenia

 
Bod č. 10: Sprievodný list občanom

 
Bod č. 10: Dohoda o domácom kompostovaní

 
Bod č. 10: Dotazník k výberu kompostéra

 
Bod č. 11: Návrh na prenájom – SOVIČKA - Návrh uznesenia

 

2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva 24.3.2017

Pozvánka

 
Bod č. 4: Rozpočtové opatrenie č.1 - zmena rozpočtu Mesta Sečovce v priebehu rozpočtového roka 2017 - Návrh uznesenia

 
Bod č. 5: Návrh zápisov do kroniky - Návrh uznesenia

 
Bod č. 5: Návrh zápisov do kroniky

 
Bod č. 6: VZN o verejnej zeleni na území mesta Sečovce - Návrh uznesenia

 
Bod č. 6: Návrh VZN o verejnej zeleni na území mesta Sečovce

 
Bod č. 7: Návrh poskytovania dotácii z prostriedkov Mesta Sečovce - Návrh uznesenia

 
Bod č. 8: Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra - Návrh uznesenia

 
Bod č. 9: Plán investičných akcií mesta - Návrh uznesenia

 
Bod č. 9: Plán investičných akcií mesta Sečovce

 
Bod č. 10: Odňatie správy majetku mesta - Návrh uznesenia

 
Bod č. 11: Návrh na odkúpenie Prevádzkového areálu strediska Správy ciest KSK na ul. SNP v meste Sečovce - Návrh uznesenia

 
Bod č. 11: Sociálny podnik mesta Sečovce - Návrh na odkúpenie Prevádzkového areálu strediska Správy ciest KSK na ul. SNP v meste Sečovce

 
Bod č. 12: Prevod vlastníctva bytu (A)

 
Bod č. 12: Prevod vlastníctva bytu (B)

 
Bod č. 13: Plán kultúrnych podujatí mesta Sečovce na rok 2017 - Návrh uznesenia

 
Bod č. 13: Plán kultúrnych podujatí na rok 2017

 
Bod č. 14: Obchodná verejná súťaž na predaj majetku mesta č. 291 /2017 - Návrh uznesenia

 
Bod č. 14: Vzor kúpnej zmluvy

 
Bod č. 15: Obchodná verejná súťaž na predaj majetku mesta č. 302 /2017 - Návrh uznesenia

 
Bod č. 15: Vzor kúpnej zmluvy

 
Bod č. 16: Zámer prenájmu majetku Mesta Sečovce pre Materské centrum Sovička, o.z. - Návrh uznesenia

 

1. zasadnutie Mestského zastupiteľstva 22.2.2017

Pozvánka

 
Bod č. 4: Rozpočtové opatrenie č. 1 - Návrh uznesenia

 
Bod č. 5: Kúpa bytov - Návrh Zmluvy o budúcej zmluve na kúpu bytov na ul. Blatnej

 
Bod č. 6: Projek ZŠ Obchodná - spolufinancovanie - Návrh uznesenia

 
Bod č. 7: Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra mesta - Návrh uznesenia

 

dnes je: 22.1.2018

meniny má: Zora

Za obsah zodpovedá
webmaster


ODKAZ PRE STAROSTU

Páčia sa vám vynovené webstránky mesta?
 
0%

 
 
0%

 
 
0%

 
 
0%

 
 
0%

 
Počet hlasujúcich: 0
webygroup

Úvodná stránka