Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Poskytovanie informácií


 

Miesto, čas a spôsob, akým možno získať informácie:

1. Osobne

Na podateľni Mestského úradu (1. poschodie napravo - Kancelária primátora mesta)

 

■ Adresa:

Mestský úrad Sečovce
Nám. sv. Cyrila a Metoda 43/ 27
078 01 Sečovce

■ Úradné hodiny  Mestského úradu:

Pondelok 7.30 – 12.00 12.30 –15.30  
Utorok 7.30 – 12.00 12.30 –15.30  
Streda 7.30 – 12.00 12.30  – 16.30 dlhý deň pre občanov
Štvrtok 7.30 – 12.00 12.30 –15.30 nestránkové popoludnie
Piatok 7.30 – 12.00 12.30  – 14.30  
Obedňajšia prestávka každý deň od 12.00 hod. do 12.30 hod.

 

2. Písomne

poštou alebo osobne doručením na podateľňu Mestského úradu (1. poschodie napravo - Kancelária primátora mesta) na predpísanom formulári

■ Adresa:

Mestský úrad Sečovce
Nám. sv. Cyrila a Metoda 43/ 27
078 01 Sečovce

 

3. Elektronickou poštou

na e-mailove adresy: podatelna@secovce.sk, kancelaria@secovce.sk na predpísanom formulári


4. Ústne

u vecne príslušného zamestnanca MsÚ, ktorý je povinný vyzvať žiadateľa, aby vyplnil žiadosť o sprístupnenie informácie na predpísanom formulári a pomôcť mi pri vyplnení.


 

Informácie o spôsobe podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania:

 1. Proti rozhodnutiu mesta o odmietnutí sprístupnenia požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17 Zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Odvolanie sa podáva mestu Sečovce ako povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať. Odvolanie sa prijíma - poštou na adresu mesta: Mestský úrad Sečovce, Nám. sv. Cyrila a Metoda 43/27, 078 01 Sečovce alebo osobne doručením na podateľňu MsÚ( 1. poschodie napravo - Kancelária primátora)
 2. Ak je odvolanie adresované priamo primátorovi mesta, zástupcovi primátora mesta, hlavnému kontrolórovi mesta, prednostovi MsÚ, referátu MsÚ alebo zariadeniu Mesta bez právnej subjektivity, tento adresát je povinný odovzdať odvolanie do podateľne MsÚ za účelom jeho zaevidovania v súlade s príslušnými ustanoveniami Smernice č. 2/2013 o poskytovaní informácií v podmienkach Mesta Sečovce.
 3. Podateľňa odvolanie bezodkladne postúpi gestorovi a ten príslušnému organizačnému útvaru MsÚ na vybavenie.  Gestor do 10 dní od doručenia odvolania predloží primátorovi mesta návrh na rozhodnutie o odvolaní .  
 4. O odvolaní proti rozhodnutiu povinnej osoby rozhoduje nadriadený povinnej osoby, ktorá vo veci rozhodla alebo mala rozhodnúť. O odvolaní proti rozhodnutiu Mestského úradu rozhoduje primátor mesta.  
 5. Primátor ako odvolací orgán rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania.
 6. Ak odvolací orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil; za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.
 7. Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa osobitného zákona.

 

Informácie o postupe mesta Sečovce pri vybavovaní žiadostí.

 1. Útvarom, ktorý za mesto prijíma žiadosti o informácie podľa zákona o slobode informácií je podateľňa MsÚ, nachádzajúca sa v  Kancelárii primátora na 1. poschodí MsÚ.
 2. Evidenciu žiadostí o sprístupnenie informácií vedie a vybavovanie žiadostí o sprístupnenie informácií koordinuje zamestnanec MsÚ, poverený primátorom mesta( gestor) v spolupráci s vecne príslušnými organizačnými útvarmi MsÚ a právnym zástupcom mesta.
 3. Bližšie informácie sú uvedené v Smernici č. 2/2013 o poskytovaní informácií v podmienkach Mesta Sečovce.
 4. Lehoty na vybavenie žiadostí:
 • Žiadosť o sprístupnenie informácií gestor a príslušný útvar MsÚ vybavia bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti mestu alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti. Za vybavenie žiadosti je zodpovedný gestor.
 • Zo závažných dôvodov môže primátor mesta prostredníctvom gestora  predĺžiť lehotu , najviac však o osem pracovných dní. Závažnými dôvodmi sú:

a) vyhľadávanie a zber požadovaných informácií na inom mieste, ako je sídlo mesta
b) vyhľadávanie a zber väčšieho počtu oddelených alebo odlišných informácií požadovaných na sprístupnenie v jednej žiadosti,
c) preukázateľné technické problémy spojené s vyhľadávaním a sprístupňovaním informácie, o ktorých možno predpokladať, že ich možno odstrániť v rámci predĺženej lehoty.

 • Predĺženie lehoty gestor bezodkladne oznámi žiadateľovi, ale najneskôr pred uplynutím lehoty podľa zákona. V oznámení uvedie dôvody, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.

 

Úhrada nákladov na sprístupnenie a odoslanie informácie, spôsob úhrady:

 1. Informácie sa sprístupňujú bezplatne s výnimkou úhrady nákladov vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi, určenej v Sadzobníku úhrad za sprístupňovanie informácií ( ďalej Sadzobník). Náklady na sprístupnenie informácie osobe so zmyslovým postihnutím znáša povinná osoba.
 2. Materiálne náklady , ktoré môžu MsÚ vzniknúť v súvislosti s aplikáciou zákona, sú uvedené v Sadzobníku, vydanom mestom Sečovce, v súlade s § 21 zákona č.211/2000 Z.z. a vyhláškou MF SR č.481/2000 Z.z., ktorý je Prílohou č. 2 Smernice č. 2/2013 o poskytovaní informácií v podmienkach Mesta Sečovce.
 3. Úhrada podľa Sadzobníka sa určí ako súčet materiálnych nákladov, súvisiacich so sprístupnením a odoslaním informácie.
 4. Informácia o výške materiálnych nákladov na sprístupnenie a odoslanie informácie je neoddeliteľnou súčasťou spisu o vybavení žiadosti o sprístupnenie informácie.
 5. Príslušný útvar MsÚ, referent MsÚ alebo gestor sú o tom povinní, spravidla písomne, informovať žiadateľa najneskôr pri vybavení žiadosti o informáciu a navrhnúť mu spôsob úhrady.
 6. Úhrady podľa Sadzobníka sú príjmami Mesta Sečovce.
 7. Náklady spojené s vyhotovením a odoslaním informácie je žiadateľ povinný bezodkladne po doručení sprístupnenej informácie uhradiť:
 • v hotovosti v pokladni MsÚ,
 • bezhotovostným prevodom na účet v banke,
 • poštovou poukážkou (údaje potrebné k platbe poskytuje odbor financií).

 

Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií: 

Mesto Sečovce sprístupňuje informácie za úhradu materiálnych nákladov, ak súčet jednotlivých položiek, hradených v zmysle Sadzobníka úhrad za sprístupňovanie informácií presiahne čiastku 1 €.


Mesto Sečovce v súlade s ustanovením § 21 ods.1 až 3 zák. č. 211/2000 Z. z. slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších zmien a doplnkov a s vyhláškou Ministerstva financií SR č. 481/2000 o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií stanovuje
nasledovnú výšku úhrady za sprístupnenie informácií.


Úhrady za jednotlivé materiálne náklady na sprístupnenie informácie sú:

 • náklady spojené s vyhotovením kópie:
 1. za vyhotovenie jednej strany informácie formátu A4 .............................. 0,07 €
 2. za vyhotovenie obojstranného listu formátu A4....................................... 0,10 €
 3. za vyhotovenie jednej strany informácie formátu A3 ...............................0,20 €
 4. za vyhotovenie obojstranného listu formátu A3........................................0,30 €
 • náklady spojené so zaslaním informácie -obálky
 1. obálka formátu C6 (malá)...........................................................................0,05 €
 2. obálka formátu B6 s doručenkou (malá)....................................................0,10 €
 3. obálka formátu C5 (stredná).......................................................................0,08 €
 4. obálka formátu C5 s doručenkou (stredná) ...............................................0,13 €
 5. obálka formátu C4 (veľká) ........................................................................0,12 €
 6. obálka formátu C4 s doručenkou (veľká) ..................................................0,17 €
 • náklady spojené s vyhotovením technického nosiča dát:
 1. za jeden kus nenahratej diskety 3,5´´ ........................................................ 1 €
 2. za jeden kus CD/DVD............................................................................... 1,70 €
 • náklady spojené so zaslaním informácie cez Slovenskú poštu, a.s. sa spoplatňujú podľa aktuálneho cenníka poštových služieb
 • náklady spojené so zaslaním informácie faxom sa riadia aktuálnym cenníkom telekomunikačných služieb spoločnosti Telekom, a.s.

Sadzobník platí od 18.02.2013.

 


 

Prehľad predpisov, podľa ktorých mesto koná a rozhoduje

Právne predpisy:

 • zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
 • zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov
 • dalšie platné právne predpisy uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, ktoré sa týkajú obecného zriadenia

 


Úvodná stránka