Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Prenájom majetku

Program odpadového hospodárstva na roky 2016 - 2020

Oznámenie o začatí obstarávania UPM Sečovce

16-3-2016-oznamenie_o_zacati_obstaravania__upn_secovce.pdf(159.2 kB)Súbor na stiahnutie

Vyhlášky, úradné oznamy

Oznamy - archiv

Prenájom majetku Vytlačiť
 


Mesto Sečovce zverejňuje zámer  prenájmu  majetku mesta
z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods.9, písm. c) zákona 138/1991 o majetku obcí , Z.z v znení neskorších predpisov a to:


časti pozemku o výmere 497 m2, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Sečovce, obec Sečovce,  okres Trebišov,  parcela registra C , parc. č. 2619/1,druh pozemku ostatné plochy,  ( pozemok na ktorom je ihrisko, štadión), vedeného na LV č. 2724 , Okresným úradom - Katastrálnym odborom  v Trebišove

pre    firmu Roofin s.r.o. , Letná 4, 078 01 Sečovce, IČO:  46509976, na dobu 5 rokov, za cenu  ročného nájmu1 €, za podmienky , že firma bude mesačne prispievať na činnosť futbalového klubu Slavoj Sečovce vo výške  300 €.

 


Dôvodová správa:
Prenájom časti pozemku pre firmu , kde bude mať uskladnený stavebný a hutný materiál bude   v nájomnej zmluve  podmienený  mesačným  príspevkom  pre futbalový klub Slavoj Sečovce vo výške 300 € , s tým že nájomná zmluva bude mať výpovednú lehotu 1 mesiac v prípade neplnenia si záväzkov.

 

                   
MVDr. Jozef Gamrát
                                                                                                                  primátor mesta


 
 


Úvodná stránka