Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Hlavný kontrolór mesta

Na funkčné obdobie 2014 - 2020 je hlavným kontrolórom Mesta Sečovce na polovičný úväzok

JUDr. Radovan Wawrek 

Mestské zastupiteľstvo ho do funkcie hlavného kontrolóra zvolilo na svojom 4. zasadnutí dňa 07.05.2014.  Jeho funkčné odbobie sa začalo 15.05.2014.

Kontakty:

 • Adresa: Nám. sv. Cyrila a Metoda 43/27, 078 01 Sečovce
 • Tel.: 056/668 72 40
 • Mailto: kontrolor@secovce.sk

 


 

Plány kontrol, správy z kontrolnej činnosti, stanoviská

návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019.pdf(104.3 kB)Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019
Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2018.pdf(270.3 kB)Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2018
Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2018.pdf(201 kB)Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2018
Navrh planu kontrolnej cinnosti na 2. polrok 2017.pdf(202.2 kB)Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2017
Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2017.pdf(187 kB)Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2017
Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2016.pdf(180.2 kB)Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2016
Návrh_plánu_kontrolnej_cinnosti_na_2._polrok_2016.pdf(190.1 kB)Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2016
Stanovisko-HK-k-rozpoctu-mesta-na-rok-2016.pdf(394.2 kB)Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu rozpočtu na rok 2016
30-11-2015-Navrh-planu-kontrolnej-cinnosti-HK-1-polrok-2016.pdf(214.1 kB)Návrh Plánu kontrolnej činnosti na 1.polrok 2016
08-06-2015-navrh-kontrolnej-cinnosti-HK-2-polrok-2015.pdf(245.7 kB)Návrh Plánu kontrolnej činnosti na 2.polrok 2015
Stanovisko-HK-k-rozpoctu-na-rok-2015.pdf(433.3 kB)Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu rozpočtu na rok 2015
plan-kontrolna cinnost na 1. polrok 2015.pdf(243.6 kB)Návrh plánu kontrol na 1.polrok 2015
21-1-2014 PLÁN práce HK na 1 polrok.pdf(39.9 kB)Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2014
19-06-2013-Plan-kontrolnej-cinnosti-2-polrok-2013.pdf(177.4 kB)Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2013
28-05-2013-Navrh-planu-kontrolnej-cinnosti-2-polrok-2013.pdf(310.4 kB)Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2013
09-01-2013-plan-kontrolnej-cinnosti-na-1-polrok-2013.pdf(117 kB)Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2013
28-11-2012-navrh-planu-HK-1-polrok-2013.pdf(168.8 kB)Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2013
25-09-doplnenie-planu-kontrol-uznesenim-na-msz-14-09-2012.pdf(208.8 kB)25-09-2012-doplnenie-planu-kontrol-uznesenim-msz-14-09-2012
25-09-2012-plan-kontrolnej-cinnosti-2-polrok-2012.pdf(48.8 kB)Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2012
06-06-Navrh-Planu_kontrolnej-cinnosti-2-polrok-2012.pdf(260.1 kB)Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2012
12-04-2012-Schvaleny-plan-HK-1-polrok-2012.pdf(129.4 kB)Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2012

Správy z kontrol

Kompetencie hlavného kontrolóra

Hlavného kontrolóra volí a odvoláva Mestské zastupiteľstvo na šesť rokov a po uplynutí tohto obdobia sa jeho pracovnoprávny vzťah k mestu skončí. Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta a za svoju činnosť zodpovedá Mestskému zastupiteľstvu.

Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne, v súlade s pravidlami kontrolnej činnosti. Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta ako aj s majetkom, ktorý mesto užíva podľa osobitných predpisov.


2. Hlavný kontrolór najmä:

 • vykonáva kontrolu príjmov a výdavkov rozpočtu mesta a hospodárenia s majetkom mesta, ako aj hospodárenia rozpočtových a príspevkových organizácií mesta,
 • vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu mesta a záverečného účtu mesta pred ich schválením v Mestskom zastupiteľstve,
 • predkladá výsledky kontroly Mestskému zastupiteľstvu,
 • predkladá Mestskému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o výsledkoch kontrolnej činnosti,
 • spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými mestu zo štátneho rozpočtu.

3. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady s hlasom poradným a môže sa zúčastňovať zasadnutí komisií.

4. Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov potrebných na výkon kontrolnej činnosti podľa osobitného zákona
5. Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou:

 • poslanca Mestského zastupiteľstva,
 • primátora,
 • člena orgánu právnickej osoby založenej alebo zriadenej mestom,
 • iného zamestnanca mesta,
 • podľa osobitného zákona.

6. Výkon funkcie hlavného kontrolóra zaniká:

 • vzdaním sa funkcie,
 • odvolaním z funkcie,
 • uplynutím jeho funkčného obdobia,
 • smrťou, alebo vyhlásením za mŕtveho.
 • dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony, alebo ktorým bola jeho spôsobilosť na právne úkony obmedzená,
 • dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol odsúdený za úmyselný trestný čin alebo právoplatne odsúdený za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
 • dňom, keď začal vykonávať funkciu, nezlučiteľnú s funkciou hlavného kontrolóra podľa osobitného zákona.

7. Mestské zastupiteľstvo odvolá hlavného kontrolóra z funkcie, ak

 • opakovane alebo zvlášť hrubým spôsobom poruší povinnosti zamestnanca alebo vedúceho zamestnanca,
 • hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie a bol na to aspoň raz písomne upozornený Mestským zastupiteľstvom,
 • uvedie nepravdivý údaj v čestnom vyhlásení podávanom podľa osobitného zákona alebo v údajoch o svojich majetkových pomeroch.

8. Na odvolanie hlavného kontrolóra z funkcie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov.

 


 

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmasterÚvodná stránka