Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Evidencia žiadateľov o byty

Bytovky v širšom centre mesta


 

Prenajímanie nájomných bytov v meste Sečovce sa riadi Všeobecne záväzným nariadením č. 1/2016.


 

Základné informácie

 • Pre prideľovanie  bytov mesto zostavuje a pravidelne aktualizuje  zoznam žiadateľov a osobitný zoznam žiadateľov s ťažkým zdravotným postihnutím.
 • Do zoznamu zaraďuje žiadateľov, ktorí spĺňajú nasledovné podmienky:
 1. a/ osoba žijúca v domácnosti s mesačným príjmom domácnosti najviac vo výške trojnásobku životného minima
 2. b/ osoba žijúca v domácnosti s mesačným príjmom domácnosti najviac vo výške štvornásobku životného minima, ak
  1. členom tejto domácnosti je osoba s ťažkým zdravotným postihnutím,
  2. ide o domácnosť osamelého rodiča s nezaopatreným dieťaťom,
  3. aspoň jeden z členov tejto domácnosti zabezpečuje zdravotnícku starostlivosť, vzdelávanie, kultúru alebo ochranu obyvateľov obce,
 3. c/ osoba, ktorej zanikla ústavná starostlivosť, náhradná osobná starostlivosť, pestúnska starostlivosť alebo osobitná starostlivosť poručníka podľa osobitného predpisu /1/, ak táto osoba nepresiahla vek 30 rokov,
 4. d/ osoba žijúca v domácnosti, ktorej sa poskytuje bytová náhrada za byt vydaný podľa osobitného predpisu/ 2/,
 5. Pri zisťovaní príjmov podľa ods.2.1. sa postupuje podľa osobitného predpisu /3/. Mesačný príjem sa vypočíta z príjmu /4/ za kalendárny rok predchádzajúceho roku, v ktorom vznikol nájom bytu ako podiel tohto príjmu a príslušného počtu mesiacov, počas ktorých sa príjem poberal.
 6. Životné minimum v domácnosti sa vypočíta zo súm životného minima členov domácnosti platných k 31. Decembru kalendárneho roka predchádzajúceho roku v ktorom vznikol nájom bytu.
 7. Podmienky ustanovené v odseku /2.1./ sa posudzujú pri uzavieraní nájomnej zmluvy a na zmeny podmienok počas platnosti nájomnej zmluvy sa neprihliada.
 8. Do osobitného zoznamu žiadateľov o nájomný byt pre občana s ťažkým zdravotným postihnutím bude zaradený žiadateľ, ktorý preukáže splnenie podmienok v odseku 2.1. a zdravotný stav zodpovedá ťažkému zdravotnému postihnutiu uvedeného v prílohe č. 2 zákona č. 443/2010
 9. Do zoznamu budú zaradení žiadatelia, ktorí predložia písomnú žiadosť, ktorá musí obsahovať:
  a) meno, priezvisko, dátum narodenia a podpis žiadateľa,
  b) miesto trvalého pobytu vrátane trvania trvalého pobytu žiadateľa a osôb, ktoré s ním budú bývať mimo neplnoletých detí,
  c) potvrdenia o príjme žiadateľa a osôb ktoré s ním budú bývať za predchádzajúci kalendárny rok a za predchádzajúce tri mesiace,
  d) počet členov domácnosti, ktorí sú do žiadosti zahrnutí a ich vzťah k žiadateľovi,
  e) čestné vyhlásenie žiadateľa a osôb, ktoré budú s ním bývať, že nemajú záväzky voči mestu a iným právnym subjektom, ktorých zriaďovateľom je mesto,
  f) v prípad potreby je žiadateľ povinný poskytnúť aj ďalšie informácie, pokiaľ to zákon nezakazuje, ktoré sú nevyhnutné na účely rozhodnutia o jeho žiadosti.
 10. Ak sa zistí, že žiadateľ uviedol nepravdivé údaje, komisia žiadosť vyradí.
 11. Žiadateľom o nájomný byt nesmie byť osoba, ktorá:
  a) je vlastníkom bytu alebo rodinného domu či nájomcom nájomného bytu v Meste Sečovce,
  b) ku dňu podania žiadosti o pridelenie nájomného bytu nemá uhradené záväzky voči Mestu Sečovce.
 • Viac informácií o procese a podmienkach prenajímania bytov sú vo VZN 1/2016.

 

 • Bližšie informácie možno získať na Mestskom úrade Sečovce, Nám. sv. Cyrila a Metoda 43/27, Sečovce:
 1. Tel.:       056/678 24 37
 2.  E-mail:   podatelna@secovce.sk

 

 • Referent MsÚ zodpovedný za správu bytov a evidenciu žiadateľov: Bc. Ivan Kantor, kl. 33
 1. Tel.: 056/285 02 33
 2. Tel.: 0918 995 534
 3. E-mail: ivan.kantor@secovce.sk

 

Časti zápisníc zo zasadnutí finančnej komisie, týkajúce sa bytovej otázky

Zápisnica z prideľovania bytov 23.07.2015

 
Zápisnica z prideľovania bytov 18.05.2015

 
Zápisnica z prideľovania bytov 23.04.2015

 
Zápisnica z prideľovania bytov 16.03.2015

 
Zápisnica z prideľovania bytov 06.02.2015

 
Zoznam žiadateľov o byty k 22.11.2017
Poradové čísloDátum podania žiadostiObčanBydlisko
1.15.8.2016Jozef UrbanT.G. Masaryka 2110/34, Trebišov
2.16.8.2016Jaroslav KušnírNámestie sv. CaM, Sečovce
3.16.8.2016Perla DemeterováNámestie sv. CaM, Sečovce
4.16.8.2016Iveta FarbarováVeľké Slemence 4, Ruská
5.16.8.2016Patrik TokárOkružná 169/2, Sečovce
6.17.8.2016Štefan ŠčerbakŠtúrova 531/10, Sečovce
7.17.8.2016Marek MirgaNová 1290/29, Sečovce
8.17.8.2016Juraj MirgaBačkovská 630/14, Sečovce
9.17.8.2016Michal DobranskýČižmárska 792/18, Sečovce
10.17.8.2016Marcela KožuchováSNP 819/15, Sečovce
11.17.8.2016Gabriela BambúchováBačkovská 599/5, Sečovce
12.17.8.2016Katarína OnderišinováNámestie sv. CaM, Sečovce
13.18.8.2016Monika ČižmarikováMalé Ozorovce 178
14.20.8.2016Anna ZuzikováObchodná 29/71, Sečovce
15.22.8.2016Štefan Nagy BačoLevočská 4, Košice
16.22.8.2016Aneta GecováSNP 819/39, Sečovce
17.23.8.2016Tomáš HorvathObchodná 12/25, Sečovce
18.24.8.2016Jozefína NyergešováNová 403, Parchovany
19.25.8.2016Róbert BesterciDarg. hrdinov 87/41, Sečovce
20.31.8.2016Daniela PaľováObchodná 170/42, Sečovce
21.2.9.2016Ľubomír FeckoNámestie sv. CaM, Sečovce
22.5.9.2016Slavomír SzucsOkružná 5, Sečovce
23.6.9.2016Ján TomášAlbínov 1364/4
24.13.9.2016Dominika BorošováObchodná 13/29, Sečovce
25.19.9.2016Pavol HricíkUkrajinská 2, Michalovce
26.23.9.2016Michaela OrbanováBačkovská, Sečovce
27.25.9.2016Marcela KondášováNámestie sv. CaM, Sečovce
28.25.9.2016Diana TurtákováNámestie sv. CaM, Sečovce
29.25.9.2016Miroslava SkoromaslejováObchodná 29/71, Sečovce
30.28.9.2016Juraj BambuchBačkovská 597/1, Sečovce
31.28.9.2016Jana KirvejováDarg. hrdinov 86/39, Sečovce
32.28.9.2016Svetlana BalogováDarg. hrdinov 86/39, Sečovce
33.28.9.2016Iveta BalogováPlechotická 1068/34, Sečovce
34.28.9.2016Božena KotľarováNámestie sv. CaM, Sečovce
35.28.9.2016Emília BambuchováBačkovská 597, Sečovce
36.28.9.2016Simona KozárováStaničná 181, Dvorianky
37.28.9.2016Helena BalogováSečovce
38.2.11.2016Nikolas GoroľVojčice, 317/24
39.8.12.2016František DorocákSNP 821/37, Sečovce
40.13.12.2016Lenka ĎurkovičováLetná 1612/2, Sečovce
41.19.12.2016Kristína KolodyováĽ, Štúra 268/8, Vojčice
42.29.12.2016Jozef MiškoBrezová 135/23, Parchovany
43.12.1.2017Mgr. Veronika MinorováObchodná 12/25, Sečovce
44.12.1.2017Mrg. Denisa CicháMerník 65, Merník
45.19.1.2017Viera JackováKamenná poruba 171, Vranov
46.1.2.2017René SaboSNP 822/20, Sečovce
47.14.2.2017Jakub KiraľvargaSeverná 158, Sečovce
48.7.3.2017Ľubomír Arendᚊiroká 707, Sečovce
49.17.3.2017Vladislav TokárNová Doba 550/10, Sečovce
50.6.4.2017Roman OláhPlechotická 1070/30, Sečovce
51.20.4.2017Bc. Ivana DrančákováDargovských hrdinov 87/41, Sečovce
52.21.4.2017Vladislava OrendášováStankovce 9, Bačkov
53.25.4.2017Veronika GregorováZvončeková 7, Sečovce
54.27.4.2017Eva JagerováHviezdoslavová 1181, Sečovce
55.3.5.2017Jana ŠvidraňováObchodná 29/71, Sečovce
56.11.5.2017Milan KľučárNarcisová 1423/7, Sečovce
57.15.5.2017Tomáš JenčíkObchodná 29/73, Sečovce
58.17.5.2017Andrej MaďarTrnávka 74, Trnávka
59.22.5.2017Marcela VanciováDargovských hrdinov 132/20, Sečovce
60.29.5.2017Lucia CeperkováRybníková 587/20, Sečovce
61.5.6.2017Mgr. Juraj LukáčGorkého 10, Sobrance
62.13.6.2017Gabriel HľasKostolná 28/30, Zemplínsky branč
63.14.6.2017Marta TurtákováStarozagorska 1388/5, Košice
64.27.6.2017Klaudia BalogováSelárska 732/7, Sečovce
65.25.7.2017Svetlana ChromáDargovských hrdinov 86/39, Sečovce
66.26.7.2017Dalibor HromýNová 1374/32, Sečovce
67.28.7.2017Anton HorváthObchodná 12/25, Sečovce
68.15.8.2017Ján HricHlavná 505, Sečovská Polianka
69.21.8.2017Daniela MažeríkováDobrianskeho 1669/13, Humenné
70.23.8.2017Libuša TurtákováNová 1267/6, Sečovce
71.30.8.2017Martin KondášVeľké Ozorovce
72.25.9.2017Juraj BredaTrhovište 51
73.4.10.2017Zuzana TancošováObchodná 28/69, Sečovce
74.4.10.2017Marek BalogŠiroká 771/9, Sečovce
75.11.10.2017Ing. Šesták OndrejSNP 819/19, Sečovce
76.12.10.2017Miroslav KotľarBačkovská 599/5, Sečovce
77.2.11.2017Tomáš KupaSNP 819/15, Sečovce
78.8.11.2017Slávka Činoveská 
79.9.11.2017Martina KondášováŠtúrova 518/36
80.10.11.2017Igor KariškoNová 1400/58
81.15.11.2017Peter HavrilaJarná 668/19
82.22.11.2017Bc. Erik LukáčObchodná 187/6, Sečovce

Evidencia žiadateľov o byty v meste Sečovce (neaktuálna)

Zoznam žiadateľov o byty k 26.8.2017

 
Zoznam žiadateľov o byty k 1.6.2017

 
Zoznam žiadateľov o byty k 17.5.2017

 
Zoznam žiadateľov o byty k 26.1.2017

 
Zoznam žiadateľov o byty k 07.10.2015

 
Zoznam žiadateľov o byty k 08.09.2015

 
Zoznam žiadateľov o byty k 08.06.2015

 
Zoznam žiadateľov o byty k 13.04.2015

 

ODKAZ PRE STAROSTU

Páčia sa vám vynovené webstránky mesta?
 
0%

 
 
0%

 
 
0%

 
 
0%

 
 
0%

 
Počet hlasujúcich: 0
webygroup

Úvodná stránka