Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Civilná ochrana

 

Preskúšavanie funkčnosti sirén

Preskúšanie prevádzkyschopnosti varovacej a vyrozumievacej  siete CO  

( Preskúšanie sirén)

V súlade s § 5 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 388/2006 Z .z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a  prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany v znení neskorších predpisov, bude preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva Slovenskej republiky

 

dňa 08.03.2019

v čase o 12.00 hodine

dvojminútovým stálym tónom:


Čo má každý vedieť v prípade ohrozenia:

Ľudia si uvedomujú riziká, ktoré ohrozujú ich život, zdravie alebo ich majetok až vtedy, keď sú priamymi účastníkmi havárií, živelných pohrôm alebo katastrof. Dôsledky takýchto mimoriadnych udalostí potvrdzujú, že neznalosť vhodného reagovania na vzniknutú situáciu alebo jej podceňovanie spolu s panikou znásobujú straty na životoch a zvyšujú počet zdravotných poškodení ľudí. I keď jednotlivec pri mimoriadnej udalosti nemôže zvrátiť beh udalostí, môže vhodnou voľbou správania výrazne znížiť dopad jej následkov vo svojom okolí.

 

Základná terminológia:

Čo je ohrozenie?

Ohrozenie je obdobie, počas ktorého sa predpokladá nebezpečenstvo vzniku alebo rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti.


Čo je mimoriadna udalosť?

Mimoriadnou udalosťou sa rozumie živelná pohroma, havária alebo katastrofa, ktorá ohrozuje život, zdravie alebo majetok.


Čo je mimoriadna situácia?

Mimoriadnou situáciou sa rozumie obdobie ohrozenia alebo obdobie pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti na život, zdravie alebo na majetok, ktorá je vyhlásená podľa zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva a počas ktorej sú vykonávané opatrenia na znižovanie rizík ohrozenia alebo postupy a činnosti na odstránenie následkov mimoriadnej udalosti.
Mimoriadna situácia sa vyhlasuje a odvoláva prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.
 

Dôležité telefónne čísla tiesňového volania:

Ak ste v ohrození života alebo zdravia, ak je ohrozený váš majetok, alebo ste účastníkom mimoriadnej udalosti, pri ktorej je ohrozený život, zdravie alebo majetok iných občanov, dožadujte sa poskytnutia pomoci na nasledujúcich telefónnych číslach tiesňového volania:

 • v prípade požiaru, dopravnej nehody, ohrozenia následkom živelných pohrôm a iných mimoriadnych udalostí volajte
 • 150 Hasičský a záchranný zbor
 • v prípade ohrozenia života a zdravia volajte
 • 155 Zdravotnú záchrannú službu

 • v prípade ohrozenia následkom trestnej činnosti alebo jej oznámenia volajte
 • 158 (159) Políciu 

 •  v prípade nejasností volajte 
 • 112 jednotné číslo tiesňového volania

 •  

Všeobecné zásady pri vyžadovaní pomoci: 

Ak vyžadujete pomoc v tiesni, alebo pri oznamovaní správy o mimoriadnej udalosti uveďte:

 • svoje meno a číslo telefónu, z ktorého telefonujete,
 • druh udalosti (požiar, dopravná nehoda, povodeň, trestný čin a pod.),
 • rozsah udalosti (požiar domu, bytu, lesa, ohrozenie života viacerých osôb, zaplavenie cesty, poľa, obce, a pod.),
 • miesto udalosti,
 • ak je na miesto udalosti sťažený prístup, uveďte spôsob prístupu, smer, odkiaľ je možné miesto udalosti dosiahnuť a druh prístupovej cesty (súkromná cesta, poľná cesta a pod.).
 • Po ukončení hovoru počkajte na spätné volanie operátora príslušnej záchrannej služby alebo polície.


Všeobecné zásady činnosti pri ohrození:

 • Uvedomte si, že najväčšiu hodnotu má ľudský život a zdravie a až potom záchrana majetku.
 • Pamätajte na sebaochranu, poskytnutie prvej pomoci a vzájomnej pomoci v tiesni.
 • Rešpektujte informácie poskytované prostredníctvom rozhlasu a televízie.
 • Nerozširujte poplašné a neoverené správy.
 • Nepodceňujte vzniknutú situáciu a zachovajte rozvahu.
 • Netelefonujte zbytočne, aby ste počas mimoriadnej situácie nepreťažovali telefónnu sieť.
 • Pomáhajte ostatným, najmä starým, chorým a bezvládnym ľuďom, postarajte sa o deti.
 • Dodržiavajte pokyny pracovníkov civilnej ochrany a ďalších záchranných zložiek, orgánov štátnej správy a samosprávy.

 

Viac informácií nájdete v prílohe.

 

 


 


Úvodná stránka