Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Archív verejného obstarávania

Výzva - súťažné podklady - Byty nižšieho štandardu Sečovce

Výzva na predloženie ponuky 20122013.pdf(63.6 kB)Výzva na predloženie ponuky
Súťažné podklady 03122013.pdf(498.2 kB)Súťažné podklady
Info § 41 Kriteria 14012014.pdf(45.2 kB)Info § 41 Kriteria
Info § 41 Ostatné 10012014.pdf(45.2 kB)Info § 41 Ostatné
Info § 136 dsek 9c Ostatné 14012014.pdf(45.5 kB)Info § 136 dsek 9c Ostatné
Informácia 136 odsek 9 d) 27012014.pdf(107.6 kB)Informácia 136 odsek 9 d)
Správa o zákazke § 21 13022014.pdf(175.9 kB)Správa o zákazke § 21

Výzva na predloženie ponuky- osobné auto

Mesto Sečovce

Sečovce, 17. marec 2011
Číslo: ...............................

Adresát:

 

V Ý Z V A na predloženie ponuky - zákazka s nízkou hodnotou
podľa § 102 ods.1 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru a súvisiacich služieb

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
 

Názov: Mesto Sečovce
Sídlo: Nám. sv. Cyrila a Metoda 43/27, 078 01 Sečovce
IČO: 331 899

Kontaktná osoba: Ing. Milan Filip
Telefón: 056 / 678 24 37
E-mail: milan.filip@secovce.sk

2. Opis predmetu zákazky:


Predmetom výzvy je cenová ponuka uchádzača na dodávku osobného motorového vozidla podľa špecifikácie v bode 7 tejto výzvy a predloženie nezáväzného návrhu financovania kúpy osobného auta prostredníctvom leasingu vo forme mesačných splátok s doporučením leasingovej spoločnosti s tým, že obstarávateľ požaduje 30% akontáciu, leasing na 36 mesiacov.
 

3. Lehota na predloženie cenovej ponuky:


23. marec 2011- ponuky je potrebné zaslať v podobe písomného návrhu elektronickou poštou, doručovacou poštou, kuriérom resp. osobne priniesť na adresu uvedenú v bode č.1 v zalepenej obálke označenej heslom „NEOTVÁRAŤ – AUTO - LEASING“

 

4. Vyhodnotenie cenových ponúk:


23. marec 2011 o 10:00 hod.

 

5. Podmienka účasti:


Ponuka uchádzača musí obsahovať:
5.1. cenovú ponuku vozidla s technickou charakteristikou a výbavou vozidla
5.2. návrh poskytovateľa finančnej služby t.j. leasingu.
5.3. výpis z obchodného registra s predmetom činnosti finančný a operatívny leasing

 

6. Kritérium na hodnotenie ponúk:


Najnižšia celková cena predmetu zákazky vypočítaná ako súhrnej ceny vozidla a doplnkovej výbavy podľa bodu 7.

 

7. Špecifikácia predmetu zákazky:


Priestranná limuzína, osobné motorové vozidlo v cene do 24 tis. EUR s DPH. Objem motora do 2000 cm3, Min. výkon motora 110 kW, palivo – nafta, spotreba do 6 l/100 km.

 

- 2 -


Technická a prevádzková výbava vozidla: tmavá metalická farba, klimatizácia, autorádio s CD prehrávačom a trojfunkčným displejom, automatické ovládanie svetiel, sedadlo vodiča elektricky výškovo nastaviteľné, elektrické ovládanie okien predných a zadných dverí, vyhrievané elektricky ovládané vonkajšie spätné zrkadlá, diaľkovo ovládané centrálne zamykanie, čítacie lampičky vpredu a vzadu, palubný počítač, lakťová opierka vpredu, zadné sedadlá delené v pomere 60:40, sada na opravu pneumatík, ESP Plus, ABS, PH3X sada ľahkého riadenia, predné , bočné a hlavové airbagy vodiča a spolujazdca, tempomat, lakťová opierka v operadle zadných sedadiel s možnosťou prestrčenia dlhšieho nákladu, interiérová sada osvetlení, delená palubná schránka, volant potiahnutý kožou s ovládaním audiosystému, 4 – polohová bedrová opierka na sedadle vodiča, sklopné sedadlo vodiča, ostrekovače predných svetlometov, disky z ľahkej zliatiny 18“.

 


MVDr. Jozef Gamrát
Primátor mesta

 


 

Výzva - rekonštrukcia triediacej haly


Výzva na predkladanie ponúk
(podprahová zákazka)

v zmysle §99 a násl. zákona č. 25/2006 Z.z.
v znení neskorších predpisov

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
1.1 Názov: Mesto Sečovce
1.2 IČO: 00 331 899
1.3 DIČ: 2020724343
1.4 Poštová adresa: Mestský úrad Sečovce,
Nám. Sv. Cyrila a Metoda, 078 01 Sečovce
1.5 Kontaktné miesto: Mestský úrad Sečovce
1.6 Kontaktná osoba: Ing. Ján Lukáč
1.7 Tel.: 056 / 678 24 37
1.8 Fax: 056 / 678 27 41
1.9 E-mail: secovce@stonline.sk
1.10 Web: www.secovce.sk
1.11 Druh verejného obstarávateľa: Obec - §6 ods.1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonom v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní)
1.12 Hlavný predmet činnosti: samospráva

 

2. Predmet zákazky:
2.1 Názov zákazky: Zlepšenie systému riadenia odpadov v meste Sečovce a v okolí – rekonštrukcia triediacej haly
2.2 Druh zákazky: stavebné práce
2.3 Miesto uskutočnenia zákazky: Mesto Sečovce
NUTS kód: SK042 Košický kraj
2.4 Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je rekonštrukcia triediacej haly, ktorá pozostáva z troch stavebných objektov: SO 01 Rekonštrukcia – Hala pre separovanie a manipuláciu s vybranými zložkami komunálneho odpadu, SO 02 Kontajnerové stania, SO 03 Dvojgaráž.

2.5 Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45233253-7 Práce vrchnej stavby chodníkov
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník:
2.6 Rozdelenie na časti: Neumožňuje sa.
2.7 Variantné riešenia: Nepovoľujú sa
2.8 Predpokladaná hodnota zákazky v € bez DPH: 275.840,83 €
2.9 Trvanie lehoty uskutočnenia: 15 mesiace

3. Právne, ekonomické, finančné a technické informácie:
3.1 Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania: Zákazka bude financovaná z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa, rozpočtových finančných prostriedkov SR a z finančných prostriedkov európskych štrukturálnych fondov. Zálohové platby poskytnuté nebudú. Cena zákazky bude hradená postupne za vykonané časti diela na základe faktúr – daňových dokladov.
3.2 Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy:
neuvádza sa


3.3 Podmienky účasti
3.2.1 Osobné postavenie: Uchádzač musí predložiť doklad o oprávnení poskytovať službu v zmysle §26 ods. 2, písm. e) zákona o verejnom obstarávaní. Doklad je možné nahradiť potvrdením Úradu pre verejné obstarávanie, v súlade s §128 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Doklad je potrebné predložiť originálny alebo jeho overenú kópiu.
3.2.2 Ekonomické a finančné postavenie: nevyžaduje sa
3.2.3. Technická alebo odborná spôsobilosť: nevyžaduje sa

 

4. Podmienky získania súťažných podkladov
4.1. Spôsob poskytovania súťažných podkladov: Vybratým záujemcom, ktorým je táto výzva zaslaná v zmysle §99 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, sú súťažné podklady zaslané ako príloha tejto výzvy. Ostatným záujemcom, ktorí prejavia záujem o túto zákazku na základe zverejnenej výzvy budú súťažné podklady poskytnuté bezplatne, na základe písomnej žiadosti.
4.2. Miesto kde možno požiadať o poskytnutie súťažných podkladov:
Mestský úrad Sečovce, Nám. Sv. Cyrila a Metoda, 078 01 Sečovce
4.3. Uplynutie lehoty na požiadanie o poskytnutie súťažných podkladov: Lehota na požiadanie o poskytnutie súťažných podkladov uplynie 16. 2. 2011 o 9:00 hod.

 

5. Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena

 

6. Podmienky predkladania ponúk
6.1 Miesto na predkladanie ponúk: Mestský úrad Sečovce, podateľňa, Nám. Sv. Cyrila a Metoda, 078 01 Sečovce
6.2 Lehota na predkladanie ponúk: Ponuky požadujeme predložiť najneskôr do 25. 2. 2011 do 9:00 hod.

 

7. Podmienky otvárania ponúk:
7.1 Dátum a čas: 25. 2. 2011 od 13:00 hod.
7.2 Miesto: Mestský úrad Sečovce, zasadacia miestnosť, Nám. Sv. Cyrila a Metoda, 078 01 Sečovce
7.3 Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: Na otváraní obálok s ponukami sa môžu zúčastniť zástupcovia uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Zástupcami uchádzačov - právnické osoby, ktorí sa môžu zúčastniť otvárania obálok s ponukami sú štatutárni zástupcovia uchádzačov a nimi písomne poverené osoby, zástupcami uchádzačov - fyzické osoby, ktorí sa môžu zúčastniť otvárania obálok s ponukami sú živnostníci, podnikatelia a nimi písomne poverené osoby. Zástupca uchádzača prítomný na otváraní obálok ponúk sa preukáže dokladom totožnosti alebo iným ekvivalentným dokladom a dokumentom z ktorého vyplýva, že osoba je štatutárnym zástupcom uchádzača, resp. živnostníkom, ktorý predložil ponuku. Uchádzačom písomne poverená osoba sa preukáže dokladom totožnosti alebo iným ekvivalentným dokladom, písomným poverením a dokumentom z ktorého vyplýva, že osoba, ktorá podpísala poverenie je štatutárnym zástupcom uchádzača resp. živnostníkom, ktorý predložil ponuku.

 

8. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky viazané: 31. 12. 2011

 

 


9. Doplňujúce informácie
9.1 Vo vlastnom záujme uchádzačov požadujeme, aby každý list ponuky bol podpísaný alebo parafovaný uchádzačom, aby listy ponuky boli očíslované, aby ponuka obsahovala súpis predložených dokladov, aby bola ponuka nerozoberateľne zviazaná tak, aby nebolo možné žiadosť ponuku rozobrať. Nesplnenie týchto požiadaviek bude považované za formálny nedostatok, ktorý nemá vplyv na kvalitu ponuky a nie je dôvodom na vylúčenie.
9.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje komunikáciu v slovenskom jazyku.
9.3 Tie časti ponuky, ktoré budú predložené v inom ako v Slovenskom jazyku musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je preklad v štátnom jazyku.
9.4 Všetky doklady predkladané záujemcom musia byť predložené ako originál alebo overená fotokópia (pokiaľ tejto výzve nie je uvedené inak) a súčasne v prípade prekladu musia byť opatrené prekladacou doložkou (preklad).
9.5 Obálku s ponukou verejný obstarávateľ požaduje označiť heslom "Súťaž – rekonštrukcia triediacej haly - NEOTVÁRAŤ". Na obálku je potrebné uviesť tiež poštovú adresu kontaktného miesta uchádzača.


Dátum: 9. 2. 2011

 


Štatutárny zástupca verejného obstarávateľa:
MVDr. Jozef Gamrát
primátor mesta

 


Za súlad so zákonom o verejnom obstarávaní zodpovedá:
Ing. Marcel Molčanyi
odborne spôsobilý vo verejnom obstarávaní
Reg. č.: D0023-053-2001

 

 


 

ODKAZ PRE STAROSTU

Páčia sa vám vynovené webstránky mesta?
 
 
51%

 
 
 
27%

 
 
 
4%

 
 
 
3%

 
 
 
16%

 
Počet hlasujúcich: 75
webygroup

Úvodná stránka