Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Verejná vyhláška Vytlačiť
 

Verejná vyhláška,
ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia na predchádzanie prenosným ochoreniam

podľa § 12 ods. 2 zák. č. 355/2007 Z.z.

R O Z H O D N U T I E

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove ako orgán príslušný podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 bod 36 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zák. č. 355/2007 Z. z.) vo veci nariadenia opatrení na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení podľa § 6 ods. 3 písm. e) a § 12 ods. 2 písm. d) a f) zák. č. 355/2007 Z. z.., § 5 ods. 1 písm. h) a ods. 2 a § 18 vyhl. MZ SR č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v platnom znení (ďalej len vyhl.č.585/2008 Z. z.) v spojení s Aktualizovaným usmernením hlavného hygienika SR k Akčnému plánu na udržanie stavu eliminácie osýpok a kongenitálneho rubeolového syndrómu a na elimináciu rubeoly v SR č. OE/5612/2017 zo dňa 02.08.2017 a v spojení s Akčným plánom na udržanie stavu eliminácie osýpok a kongenitálneho rubeolového syndrómu a na elimináciu rubeoly v SR uverejnenom vo vestníku MZ SR v bode č.1, vo vestníku MZ SR čiastka 1- 4/2008 a podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zák.č.71/1967 Zb.) v súvislosti s výskytom dvoch laboratórne potvrdených prípadov ochorenia na osýpky u fyzických osôb s pobytom na ulici Nová v meste Sečovce a vzhľadom na súčasný epidemický výskyt ochorení na osýpky v Košickom kraji

n a r i a ď u j e tieto:

o p a t r e n i a :

Podľa § 12 ods. 2 písm. d) a f) zák. č. 355/2007 Z. z. sú všetky fyzické osoby od dovŕšenia 6. mesiaca veku do dovŕšenia 50. roku veku s pobytom na ulici Nová v meste Sečovce, ktoré nemajú záznam v zdravotnej dokumentácii o prekonaní ochorenia na osýpky alebo záznam o očkovaní proti osýpkam podľa platnej očkovacej schémy v SR (t.j. pre vnímavé osoby), sú dňom vydania tohto rozhodnutia p o v i n n é :
1. podrobiť sa lekárskemu dohľadu u svojho ošetrujúceho lekára, ktorý bude spočívať vo vyšetrení klinických príznakov, ktoré môžu súvisieť s ochorením na osýpky (horúčka a makulopapulózny exantém a kašeľ alebo nádcha alebo konjuktivitída), ako aj v posúdení zdravotnej spôsobilosti na výkon očkovania proti osýpkam;
2. podľa pokynov ošetrujúceho lekára podrobiť sa mimoriadnemu očkovaniu proti osýpkam jednou dávkou vakcíny.

 

 

Celý text rozhodnutia sa nachádza v prílohe.


 
 

dnes je: 25.5.2019

meniny má: Urban

Za obsah zodpovedá
webmaster


ODKAZ PRE STAROSTU

Páčia sa vám vynovené webstránky mesta?
 
 
52%

 
 
 
28%

 
 
 
3%

 
 
 
2%

 
 
 
16%

 
Počet hlasujúcich: 58
webygroup

Úvodná stránka