Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Verejná vyhláška - Rozhodnutie- Regionálny úrad verejného zdravotníctvaVytlačiť
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

R o z h o d n u t i e

             

            Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove (ďalej len RÚVZ  o sídlom v Trebišove), ako orgán vecne a miestne príslušný podľa § 3 ods. 1 písm. c)v spojení s prílohou č. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zák. č. 355/2007 Z. z.) v záujme predchádzania vzniku a šírenia prenosných ochorení podľa    § 6 ods. 3 písm. e) v spojení s § 12 ods. 2 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 46 a 47 zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) nariaďuje toto

             

o p a t r e n i e

             

            zabezpečiť celoplošnú reguláciu živočíšnych škodcov (deratizáciu) na území miest a obcí okresu Trebišov v termíne od  01.04.2018  do 15.05.2018  takto:

                          

            1. Mestá, mestské časti a obce na celom území okresu Trebišov - v objektoch v ich správe alebo vo vlastníctve a na verejných priestranstvách, a to prostredníctvom subjektov oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov. Potvrdenie                       o vykonaní deratizácie predložiť tunajšiemu správnemu orgánu do 31.05.2018.

            2. Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia - v ich alebo nimi užívaných                alebo spravovaných objektoch, kanalizačných a kolektorových rozvodoch a areáloch určených  na podnikanie a bývanie, vrátane objektov školských a zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domoch, skladoch a skládok odpadov, prostredníctvom subjektov oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov a potvrdenie tohto subjektu o vykonaní deratizácie uchovať po dobu      3 mesiacov.

            3. Fyzické osoby – v priestoroch rodinných domov, bytových domov a na pozemkoch, ktoré majú vo vlastníctve alebo v užívaní a v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat, a to takto: svojpomocne spotrebiteľsky dostupnými prípravkami, ktoré sú určené a schválené na predmetný účel, alebo prostredníctvom subjektov oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov.

 


 
 

dnes je: 21.4.2019

meniny má: Ervín

Za obsah zodpovedá
webmaster


ODKAZ PRE STAROSTU

Páčia sa vám vynovené webstránky mesta?
 
 
48%

 
 
 
31%

 
 
 
4%

 
 
 
2%

 
 
 
15%

 
Počet hlasujúcich: 52
webygroup

Úvodná stránka