Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Hlavna stranka

DEŇ MESTA SEČOVCEVytlačiť
 

deň mesta (002).jpg


 
 

Pozvánka na VII. zasadnutie Mestského zastupiteľstvaVytlačiť
 

 

P O Z V Á N K A

V zmysle § 13, ods. 4, bodu a) Zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a čl.4. ods. 2 a 3 Rokovacieho poriadku MsZ v Sečovciach

zvolávam

VII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sečovciach,

ktoré sa uskutoční dňa

                                20.06.2019 o 10.00 hod                                 

vo veľkej zasadačke Mestského úradu, I. poschodie.

 

Návrh programu rokovania:
 

  1.  Otvorenie zasadnutia
  2.  Schválenie programu zasadnutia MsZ, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
  3.  Sprístupnenie účtovných a pokladničných dokladov za obdobie od 5.12.2018 do 30.4.2019       a  s tým súvisiace listinné písomnosti resp. elektronické dokumenty
  4.  Záver

                    

       Na VII.  zasadnutie Mestského zastupiteľstva pozývam   poslancov,  hlavného kontrolóra mesta, prednostu OÚ v Trebišove, zástupcu ÚPSVaR,  zástupcov okresnej prokuratúry, riaditeľa OO PZ SR Sečovce, vedúcich organizácií v správe mesta, riaditeľov škôl a školských zariadení, súkromných podnikateľov a občanov mesta.   

 

 


                                                                                                                       MVDr. Jozef Gamrát
                                                                                                                         primátor mesta

 


 
 

Štatistický úrad SRVytlačiť
 

Štatistické zisťovanie 

 

Štatistický úrad SR pravidelne realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných údajov. 

Zisťovanie sa uskutoční od 10. decembra 2018 do 31. decembra 2019

 

Celý text nájdete v prílohe

 

 

Štatistické zisťovanie 

 

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC) v rámci projektu európských štatistických zisťovaní.

Zisťovanie sa uskutoční od 4. februára do 28.júna 2019

Celý text nájdete v prílohe

 

 

Štatistické zisťovanie 

 

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Európskeho zisťovania o zdraví (EHIS)

Zisťovanie sa uskutoční od 1. júla do 31. decembra 2019

 

Celý text nájdete v prílohe


 
 

Výberové konanieVytlačiť
 

Mesto Sečovce, námestie sv. Cyrila a Metóda 43/27
078 01 Sečovce


vyhlasuje výberové konanie na


4 pracovné miesta člena miestnej občianskej poriadkovej služby.


Výberové konanie sa uskutoční dňa 18.06.2019 o 09.00 hod. v priestoroch zasadačky Mestského úradu Sečovce (1. poschodie).


Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania osobne doručiť alebo poštou zaslať na adresu mestského úradu Mesto Sečovce, námestie sv. Cyrila a Metóda43/27, 078 01 Sečovce.


Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 14.6.2019. Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania. Výberové konanie bude formou pohovoru.


Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:
• žiadosť,
• životopis uchádzača,
• doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
• výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace),
• iné doklady potvrdzujúce spôsobilosť (certifikáty zo školení a podobne),
• uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo organizácií s ktorými v minulosti spolupracoval.


Kvalifikačné predpoklady na pozíciu člena miestnej občianskej poriadkovej služby sú:
• ukončené základné vzdelanie, stredné alebo vyššie vzdelanie – výhoda,
• znalosť slovenského jazyka – výhoda,
• absolvovanie kurzu prvej pomoci – výhoda,


Výberové kritériá na pozíciu člena miestnej občianskej poriadkovej služby sú:
• znalosť jazyka cieľovej skupiny (rómsky jazyk),
• uchádzači prevažne MRK , muži aj ženy
• znalosť obyvateľov cieľovej skupiny (obyvateľov komunity),
• akceptácia zo strany komunity,
• trvalý pobyt v mieste pracovného pôsobenia – výhoda,
• predchádzajúce skúsenosti s činnosťou hliadky – výhoda.


Doplňujúce výberové kritériá na pozíciu člena miestnej občianskej poriadkovej služby sú:
• motivácia pre prácu s členmi skupín postihnutých alebo ohrozených sociálnym vylúčením, aktívne zapájanie sa do komunitného života, dobrovoľnícke činnosti,
• schopnosť pracovať v tíme, schopnosť riešiť problémy komunity v medziach zverených kompetencií,
• komunikačné zručnosti, flexibilita, zodpovednosť, spoľahlivosť,
• osobný záujem priebežne sa vzdelávať v odbornej problematike.


Na výberové konanie budú pozvaní iba záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu.


Miestom výkonu práce je mesto Sečovce a v priestoroch mestského úradu areálu technických služieb v Sečovciach. Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je 1.7.2019.


Náplň práce miestnej občianskej poriadkovej služby


Ochrana verejného poriadku:
• monitoruje a predchádza vzniku konfliktu v rámci MRK, MRK a väčšinového obyvateľstva;
• je nápomocný hliadke Policajného zboru SR ;
• dohliada na poriadok a bezpečnosť v meste;
• neodkladne hlási príslušníkom PZ SR prípady hroziaceho väčšieho konfliktu a protiprávneho konania zo strany obyvateľov mesta, súvisiaceho s udržaním verejného poriadku;
• monitoruje a hlási príslušníkom PZ SR pohyb cudzích osôb a motorových vozidiel v meste v neskorých večerných a nočných hodinách a počas víkendov a sviatkov;
• poskytuje základné právne informácie občanom v oblasti ochrany verejného poriadku a ochrany životného prostredia v rámci svojej kompetencie;
• je účastný a nápomocný, po predchádzajúcom súhlase primátora mesta, pri zabezpečovaní a organizácii kultúrnych a športových podujatí, podujatí organizovaných mestom, alebo členmi MRK;


Ochrana súkromného a verejného majetku:
• výkonom svojej činnosti predchádza poškodzovaniu majetku obyvateľov MRK ako aj ostatných obyvateľov mesta;
• monitoruje ochranu bytových a rodinných domov a obydlí dlhodobo opustených (úmrtím majiteľa, majiteľov, ktorí sa dlhodobo zdržiavajú v zahraničí,…);
• dohliada na ochranu verejného a súkromného majetku pred poškodzovaním (znečisťovanie spoločných priestorov v bytových domoch, vandalizmus, t. z. úmyselné poškodzovanie verejno-prospešných zariadení…);
• monitoruje a hlási prípady podozrení z nelegálneho odberu elektrickej energie Policajnému zboru SR;
• poskytuje základné informácie v oblasti prevencie viktimácie (ako sa nestať obeťou trestného činu);
• upozorňuje na protispoločenskú činnosť a protiprávne konanie páchateľa a následne oznamuje danú skutočnosť (skutok, následky a pod.) príslušnej inštitúcii, ktorá má riešenie danej skutočnosti v kompetencii;
• je oprávnený pri spáchaní trestného činu, alebo bezprostredne po ňom obmedziť osobnú slobodu osoby, ktorá sa skutku dopustila. Takú osobu musí bezodkladne odovzdať útvaru PZ SR, útvaru Vojenskej polície alebo útvaru Colnej správy (zákon č. 301/2005 Z. z. trestný poriadok);


Ochrana detí a mládeže pred negatívnymi javmi:
• kontroluje pohyb a miesta stretávania sa maloletých detí a mládeže vo večerných hodinách bez prítomnosti rodičov (napr. cintorín, športoviská,…);
• v spolupráci s PZ SR asistuje pri výkone kontroly maloletých osôb do 15 rokov a mladistvých osôb do 18 rokov, ktoré sa zdržiavajú bez dozoru zákonných zástupcov po 21.00 hod. na verejne prístupných miestach, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje, alebo požívajú alkoholické nápoje a iné návykové látky (zákon č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb);
• kontroluje školopovinné detí, zdržujúce sa v danej lokalite a meste počas vyučovania, zisťuje príčiny ich neúčasti na vyučovaní, v prípade choroby dieťaťa upozorňuje ich rodičov na dodržiavanie liečebného režimu a nahlasuje takéto prípady mestskému úradu;
• poskytuje základné informácie v oblasti ochrany zdravia a hygieny;
• v oblasti prevencie spolupracuje pri organizovaní a príprave workshopov a komunitných stretnutí s deťmi a mládežou z MRK a osobne sa zúčastňuje uvedených diskusných stretnutí;


Ochrana životného prostredia:
• upozorňuje občanov na správne nakladanie s komunálnym odpadom a v prípade porušenia prijíma opatrenia na zabránenie protiprávneho konania (zákaz sypania odpadu mimo odpadových nádob, do potoka, zakladania nelegálnych skládok);
• upozorňuje na zákaz vypaľovania trávy, lesných a lúčnych porastov a kontroluje dodržiavanie zákazu zakladania ohňov na miestach, ktoré na to nie sú určené a kde hrozí následný požiar, v prípade porušenia prijíma opatrenia na zabránenie protiprávneho konania;
• ohlasuje požiar Hasičskému a záchrannému zboru SR;
• monitoruje a nahlasuje prípady nelegálnych skládok komunálneho a stavebného odpadu (zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch );
• upozorňuje a nahlasuje prípady stavieb bez stavebného povolenia;
• poskytuje základné informácie v oblasti prevencie a ochrany životného prostredia;


Ochrana plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky:
• monitoruje a zabezpečuje bezpečnosť detí, hlavne počas ich odchodu do školy a zo školy, zabezpečuje bezpečný prechod školopovinných detí cez cestu a upozorňuje deti na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky, predovšetkým v súvislosti s pohybom po komunikácii a prechodom cez cestu;
• predchádza a zisťuje vinníkov poškodzovania vozidiel, objektov a zranenia osôb, ku ktorým dochádza vplyvom hádzania kameňov;
• monitoruje a okamžite nahlasuje Policajnému zboru SR prípady jázd vodičov motorových a nemotorových (cyklisti) účastníkov cestnej premávky pod vplyvom alkoholu, alebo osobami bez vodičského oprávnenia a osobami, ktorým bolo vodičské oprávnenie odobraté políciou, resp. im nebolo vôbec vydané (prioritou je bezkonfliktne odhovoriť, resp. zabrániť, avšak v prípade neuposlúchnutia nahlásiť);


V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania je pri výberovom konaní zakázaná diskriminácia z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, veku alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a obdobných právnych vzťahoch ustanovuje zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).


V Sečovciach 4.6.2019
                                                                                                            MVDr. Jozef Gamrát
                                                                                                               primátor mesta v.r.


 
 

I.ročník Mini maratónu o pohár primátora mesta SečovceVytlačiť
 

plagat-beh-cvc (002).jpg


 
 

DEŇ MESTA SEČOVCE Vytlačiť
 

den mesta 2019 (002).jpg


 
 

Denný prímestský tábor Vytlačiť
 

Denný prímestský tábor.jpg


 
 

Usmernenie pri postupe registrácie chovu Vytlačiť
 

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej
republiky (ďalej ako „ŠVPS SR“)
podľa § 6 ods. 2 písm. p)
zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“),

usmerňuje postup registrácie chovov
s maximálne jedným kusom ošípanej určenej na domácu spotrebu.


Tento systém registrácie sa týka výlučne registrácie nových chovov (doposiaľ
neregistrovaných v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat (ďalej len „CEHZ“)
s maximálne jedným kusom ošípanej, ktorá je určená na domácu spotrebu (domáca
zabíjačka), prípadne dochovanie do jatočnej hmotnosti s následnou domácou zabíjačkou
u fyzických osôb – nepodnikateľov.

POZOR!
Povinnosťou chovateľa je nahlásiť domácu zabíjačku
aspoň jeden pracovný deň vopred na príslušnú
regionálnu veterinárnu a potravinovú správu,
pri hlásení je nutné uvádzať registračné číslo chovu
pridelené CEHZ („D“).

Pokuta za neohlásenie domácej
zabíjačky je pre fyzickú osobu vo výške

od 400 eur do 1000 eur podľa § 48 ods. 5 písm. m) zákona.


 
 

Program odpadového hospodárstvaVytlačiť
 

Program odpadového hospodárstvana roky 2016 - 2020

podľa § 10 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonovv znení neskorších predpisov

spracovaný

podľa osnovy uvedenej v prílohe č. 3 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch.

 

Celý text nájdete v prílohe.


 
 

dnes je: 17.6.2019

meniny má: Adolf

Za obsah zodpovedá
webmaster


ODKAZ PRE STAROSTU

Páčia sa vám vynovené webstránky mesta?
 
 
53%

 
 
 
26%

 
 
 
5%

 
 
 
3%

 
 
 
14%

 
Počet hlasujúcich: 66
webygroup

Úvodná stránka