Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Hlavna stranka

Pozvánka na sociálnu komisiuVytlačiť
 

P o z v á n k a
Predsedníčka komisie sociálnej a verejného poriadku

pozýva všetkých členov komisie na zasadnutie, ktoré sa bude konať
28. 8. 2019 (streda) o 15. 15 hod.

v zasadačke Mestského úradu Sečovce


Program:
1. Interpelácie členov komisie
2. Ochrana verejného poriadku v spolupráci s OO PZ v Sečovciach + rómski špecialisti
3. Verejný poriadok a zabezpečenie funkčnosti kamerového systému v meste
4. VZN – k záväznej časti Územného plánu mesta Sečovce po spracovaní Zmien a doplnkov č. 2
5. Návrh bodov programu na rokovanie komisií – predkladá Ing. Filip
6. Dodržiavanie verejného poriadku – správa o priestupkových konaniach v meste , vybavené sťažnosti a petície
7 Opakované porušovania VZN 6/2015 o verejnom poriadku na Ul. Kpt. Jána Nálepku
8. Informatívna správa o odpadovom hospodárstve, množstvá vytriedeného odpadu
9. Dodržiavanie protipožiarnych opatrení, MO DHZZ, CO
10. Informatívna správa o činnosti asistenta osvety zdravia
11. Stravné lístky dôchodcov
      Jaroslav Kučera
      Ján Babič
      Zoltán Jurko
      Mária Šarmírová
      Jolana Kašová , Štefan Kaša st., a Štefan Kaša ml.
      Margita Jendželovská
      Milan Korytko a Anna Korytková
12. Rôzne


S pozdravom
                                                                                                            Mgr. Monika Popaďáková
                                                                                                               predsedníčka komisie


 
 

Verejná vyhláška Vytlačiť
 

Oznámenie verejnou vyhláškou 


Spoločnosť Východoslovenská distribučná a.s. Mlynská 31, Košice pripravuje realizáciu nižšie uvedenej stavby, ktorej obsahom je rekonštrukcia a úprava NN vedenia podľa priloženej grafickej situácie. 


názov stavby: „Sečovce, Habeš - rekonštrukcia vedenia NN a DP" 
katastrálne územie: Sečovce 
Predpokladaný termín ukončenia realizácie stavby je rok 2020. 

 

Východoslovenská distribučná a.s. týmto oznamuje vlastníkom a užívateľom nehnuteľností vstup na nehnuteľnosti, ktoré majú byť predmetnou stavbou dotknuté. Ak vznikne vlastníkovi nehnuteľnosti v dôsledku realizácie stavby majetková ujma, má nárok na náhradu škody. Toto oznámenie bude vyvesené na úradnej tabuli mesta 30 dní od dátumu jeho vyvesenia. 


Do projektovej dokumentácie je možné nahliadnuť na mestskom úrade.

V prípade potreby ďalšich informácii k stavbe nás možete kontaktovať na tel. č. +421917980407. 
 


 
 

Verejná vyhláškaVytlačiť
 

„ INS_ FTTH_TV_SCVC_00_Sečovce_ Kochanovce “.

Verejná vyhláška

O z n á m e n i e
o začatí územného konania a nariadenie miestneho zisťovania

Navrhovateľ Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35 763 469 v zastúpení Huawei Technologies (Slovak), s.r.o., Einsteinova 23, 851 02 Bratislava, podal dňa 23.7.2019, na tunajšom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o zmene rozhodnutia

o umiestnení stavby číslo 1070/094/2019 zo dňa 3.5.2019

, ktoré nadobudlo právoplatnosť 14.6.2019 na stavbu:

„ INS_ FTTH_TV_SCVC_00_Sečovce_ Kochanovce “

na pozemkoch v katastrálnom území Sečovce.

 

Mesto Sečovce, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 36 ods. 1, stavebného zákona oznamuje začatie územného konania známym účastníkom konania a dotknutým orgánom verejnej správy a nariaďuje v zmysle § 36 ods. 1, stavebného zákona miestne šetrenie na deň

3.9.2019 (utorok) o 9.00 hod.

so stretnutím pozvaných v zasadacej miestnosti Mesta Sečovce.

 

Celý text nájdete v prílohe.


 
 

Prerušenie distribúcie elektrinyVytlačiť
 

Prerušenie distribúcie elektriny
v lokalite, ktorá sa nachádza na území Vášho mesta resp. obce:


Sečovce:
celá ul. Kpt. Jána Nálepku,
časť ul. Rybníková - od č.d. 596/2 po č.d. 590/14 a od č.d. 558/7 po č.d. 559/9,
časť ul. Štúrova - od č.d. 534/4 po č.d. 527/18 a od č.d. 495/11 po č.d. 498/21 a
č.d. 535/2


v termíne
6. september 2019 od 08:00 h do 12:30 h

 

 

 

Prerušenie distribúcie elektriny
v lokalite, ktorá sa nachádza na území Vášho mesta resp. obce:


Sečovce:

Kpt. Jána Nálepku 1 Sečovce, ČOM: 0000521863, EIC: 24ZVS0000024571A
v termíne

6. september 2019 od 08:00 h do 12:30 h


 
 

Noviny SečovčanVytlačiť
 

noviny.jpg


 
 

Slovak Telekom a.s. - OznámenieVytlačiť
 

verejna vyhlaska.jpgSúhlas k umiestneniu a zhotoveniu súčasti verejnej elektronickej komunikačnej siete
 

na uliciach: Kochanovská, Sládkovičova, J. Horňáka, Dukelská, Mostová, Gorkého.
 


 
 

Štatistický úrad SRVytlačiť
 

Štatistické zisťovanie 

 

Štatistický úrad SR pravidelne realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných údajov. 

Zisťovanie sa uskutoční od 10. decembra 2018 do 31. decembra 2019

 

Celý text nájdete v prílohe

 

 

Štatistické zisťovanie 

 

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Európskeho zisťovania o zdraví (EHIS)

Zisťovanie sa uskutoční od 1. júla do 31. decembra 2019

 

Celý text nájdete v prílohe


 
 

Usmernenie pri postupe registrácie chovu Vytlačiť
 

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej
republiky (ďalej ako „ŠVPS SR“)
podľa § 6 ods. 2 písm. p)
zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“),

usmerňuje postup registrácie chovov
s maximálne jedným kusom ošípanej určenej na domácu spotrebu.


Tento systém registrácie sa týka výlučne registrácie nových chovov (doposiaľ
neregistrovaných v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat (ďalej len „CEHZ“)
s maximálne jedným kusom ošípanej, ktorá je určená na domácu spotrebu (domáca
zabíjačka), prípadne dochovanie do jatočnej hmotnosti s následnou domácou zabíjačkou
u fyzických osôb – nepodnikateľov.

POZOR!
Povinnosťou chovateľa je nahlásiť domácu zabíjačku
aspoň jeden pracovný deň vopred na príslušnú
regionálnu veterinárnu a potravinovú správu,
pri hlásení je nutné uvádzať registračné číslo chovu
pridelené CEHZ („D“).

Pokuta za neohlásenie domácej
zabíjačky je pre fyzickú osobu vo výške

od 400 eur do 1000 eur podľa § 48 ods. 5 písm. m) zákona.


 
 

Program odpadového hospodárstvaVytlačiť
 

Program odpadového hospodárstvana roky 2016 - 2020

podľa § 10 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonovv znení neskorších predpisov

spracovaný

podľa osnovy uvedenej v prílohe č. 3 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch.

 

Celý text nájdete v prílohe.


 
 

dnes je: 25.8.2019

meniny má: Ľudovít

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster


ODKAZ PRE STAROSTU

Páčia sa vám vynovené webstránky mesta?
 
 
51%

 
 
 
26%

 
 
 
4%

 
 
 
4%

 
 
 
16%

 
Počet hlasujúcich: 77
webygroup

Úvodná stránka