Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Hlavna stranka

Pozvánka na 4. zasadnutie Mestského zastupiteľstvaVytlačiť
 

V zmysle § 13, ods. 4, bodu a) Zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a čl.4. ods. 2 a 3 Rokovacieho poriadku MsZ v Sečovciach

  zvolávam  4.  zasadnutie  

Mestského zastupiteľstva v Sečovciach,

ktoré sa uskutoční

dňa 27.4.2018 o 13.00 hod.

vo veľkej zasadačke Mestského úradu, I.  poschodie.

časť poslancov Mestského zastupiteľstva

Materiály na MsZ nájdete po kliknutí na tento odkaz.  

 

Návrh programu rokovania:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Schválenie programu zasadnutia MsZ, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
 3. Interpelácie poslancov
 4. Protest prokurátora k VZN 9/2016
 5. Návrh VZN – schválenie prevádzkového poriadku pohrebiska
 6. Inventarizácia majetku
 7. Kontrolná činnosť - správy hlavného kontrolóra
 8. Návrh na vyradenie majetku- (kúpalisko)
 9. Návrh zmlúv na dofinancovanie sociálnej služby (ADCH Košice)
 10. Rôzne
 11. Diskusia
 12. Záver

Na IV. zasadnutie Mestského zastupiteľstva pozývam poslancov, hlavného kontrolóra mesta, prednostu OÚ v Trebišove, zástupcu ÚPSVaR, zástupcov okresnej prokuratúry, riaditeľa OO PZ SR Sečovce, vedúcich organizácií v správe mesta, riaditeľov škôl a školských zariadení, súkromných podnikateľov a občanov mesta. 

 

 

MVDr. Jozef Gamrát

primátor mesta

                                                                                              

    

  


 
 

Stavanie mája Vytlačiť
 

Traky2.jpg

Mesto Sečovce pri príležitosti stavania mája

pozýva občanov na vystúpenie hudobnej skupiny 

TRAKY

 

Dňa 30.04.2018 (pondelok)

18:30 Stavanie mája  - pri fontane 

19:00 TRAKY - hudobná skupina

 

V prípade nepriaznivého počasia koncert hudobnej skupiny TRAKY sa  uskutoční v kultúrnom dome.

 

 

Súbor na stiahnutie Traky2.jpg Traky2.jpg (203.1 kB)

 
 

Oznámenie o strategickom dokumente „Regionálna integrovaná územná stratégia (RIÚS) Košického samosprávneho kraja“ - zmenaVytlačiť
 

 

Strategický dokument

 

„Regionálna integrovaná územná stratégia (RIÚS) Košického samosprávneho kraja“Dokument sa nachádza na II. poschodí, číslo dverí 212, kancelária p. Ing. Filipa .

Je možno doňho nahliadnuť, robiť si výpisy a odpisy a na vlastné náklady robiť kópie.

 

Božena Letková

referentka MsÚ Sečovce

Tel. č.: 056/2850 227


 
 

Sečovce - mesto s predpokladom stabilného rozvojaVytlačiť
 

Slovenská informačná a marketingová spoločnosť a.s.  

                                                                            

       pod registrovanou ochrannou známkou           

NiSSR

týmto potvrdzuje výsledok hodnotenia zameraného na slovenské obce a mestá.

Za rok 2017 bolo mesto

 

Sečovce

 

vyhodnotené ako

Mesto s predpokladom stabilného rozvoja

2926 slovenských obcí a miest prešlo hodnotením zameraným na finančnú a majetkovú bonitu, ktorých výsledky boli porovnávané s výsledkami okresu a kraja. Analýza hodnotila efektívnosť narábania s finančnými prostriedkami určitou finančnou silou a kapacitou obce či mesta a efektivitu využívania a zhodnocovania majetku.

Podiel obcí a miest, ktoré využívajú financie a majetok s vysokou efektivitou pre trvalo udržateľný rozvoj a pozitívne vyšli z tohto hodnotenia, predstavuje 39,09%. Vyhodnoteným obciam a mestám je v hodnotiacom a informačnom systéme udelená Pečať Rozvoja obcí a miest.


 
 

Operačný program Kvalita životného prostrediaVytlačiť
 

Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy Obchodná 26, Sečovce

plagát Operačný program kvalita životného prostredia

 


 
 

Úradné oznamy

Verejná vyhláška - Rozhodnutie- Regionálny úrad verejného zdravotníctvaVytlačiť
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

R o z h o d n u t i e

             

            Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove (ďalej len RÚVZ  o sídlom v Trebišove), ako orgán vecne a miestne príslušný podľa § 3 ods. 1 písm. c)v spojení s prílohou č. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zák. č. 355/2007 Z. z.) v záujme predchádzania vzniku a šírenia prenosných ochorení podľa    § 6 ods. 3 písm. e) v spojení s § 12 ods. 2 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 46 a 47 zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) nariaďuje toto

             

o p a t r e n i e

             

            zabezpečiť celoplošnú reguláciu živočíšnych škodcov (deratizáciu) na území miest a obcí okresu Trebišov v termíne od  01.04.2018  do 15.05.2018  takto:

                          

            1. Mestá, mestské časti a obce na celom území okresu Trebišov - v objektoch v ich správe alebo vo vlastníctve a na verejných priestranstvách, a to prostredníctvom subjektov oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov. Potvrdenie                       o vykonaní deratizácie predložiť tunajšiemu správnemu orgánu do 31.05.2018.

            2. Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia - v ich alebo nimi užívaných                alebo spravovaných objektoch, kanalizačných a kolektorových rozvodoch a areáloch určených  na podnikanie a bývanie, vrátane objektov školských a zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domoch, skladoch a skládok odpadov, prostredníctvom subjektov oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov a potvrdenie tohto subjektu o vykonaní deratizácie uchovať po dobu      3 mesiacov.

            3. Fyzické osoby – v priestoroch rodinných domov, bytových domov a na pozemkoch, ktoré majú vo vlastníctve alebo v užívaní a v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat, a to takto: svojpomocne spotrebiteľsky dostupnými prípravkami, ktoré sú určené a schválené na predmetný účel, alebo prostredníctvom subjektov oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov.

 


 
 

Prerušenie distribucie

Prerušenie distribúcie elektrinyVytlačiť
 

Vážení občania

Východoslovenská distribučná, a.s. oznámila, že

 

7. máj 2018 od 08:00 h do 12:30 h

 

bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác, ktoré bezprostredne súvisia

s opravou a pravidelnou údržbou distribučnej sústavy na týchto odberných miestach:

 

Sečovce -

ul. Bačkovská č.d. 149/34, č.d. 149/32, č.d. 149/31, č.d. 597/1, č.d.
600/7, č.d. 599/3, č.d. 599/5, č.d. 598, ul. Komenského č.d. 705/1, č.d. 705/2, č.d.
148, Námestie sv. Cyrila a Metoda od č.d. 149 po č.d. 143

 

Zverejnené: 19.04.2018


 
 

Prerušenie distribúcie elektrinyVytlačiť
 

Vážení občania

Východoslovenská distribučná, a.s. oznámila, že

 

7. máj 2018 od 08:00 h do 12:30 h

 

bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác, ktoré bezprostredne súvisia

s opravou a pravidelnou údržbou distribučnej sústavy na týchto odberných miestach:

 

Dargovských hrdinov 1 Sečovce

 

Zverejnené: 19.04.2018


 
 

Prerušenie distribúcie elektrinyVytlačiť
 

Vážení občania

Východoslovenská distribučná, a.s. oznámila, že

 

7. máj 2018 od 08:00 h do 12:30 h

 

bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác, ktoré bezprostredne súvisia

s opravou a pravidelnou údržbou distribučnej sústavy na týchto odberných miestach:

 

Sečovce -

Námestie sv. Cyrila a Metoda 48 Sečovce

 

Zverejnené: 9.04.2018


 
 

Oznamy - rôzne

Štatistický úrad SRVytlačiť
 

SLovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie

Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach

domácnosti (EU SILC)

 

Zisťovanie sa uskutoční od 9. apríla do 26. júna 2018


 
 

dnes je: 25.4.2018

meniny má: Marek

Za obsah zodpovedá
webmaster


ODKAZ PRE STAROSTU

Páčia sa vám vynovené webstránky mesta?
Áno
 
0%

 
Skôr áno
 
0%

 
Neviem
 
0%

 
Skôr nie
 
0%

 
Nie
 
0%

 
Počet hlasujúcich: 0
Pre hlasovanie v ankete sa musíte registrovať/prihlásiť
webygroup

Úvodná stránka