Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Hlavna stranka

Oznámenie o voľnom pracovnom miesteVytlačiť
 

 

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

 

V zmysle §11a zákona č.317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

Názov a adresa zamestnávateľa: Mesto Sečovce

Kategória voľného pracovného miesta: Odborný zamestnanec v MŠ-školský špeciálny pedagóg – počet voľných miest - 1

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte  najneskôr do 24.08.2018 do 15:00 hod na adresu: Mestský úrad Sečovce, Námestie sv. Cyrila a Metoda 43/27, 078 01 Sečovce

Na obálku uveďte: „Žiadosť o prijatie do zamestnania MŠ – neotvárať“.

 

Bližšie informácie nájdete v prílohe.


 
 

Oznámenie o voľnom pracovnom miesteVytlačiť
 

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

V zmysle §11a zákona č.317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

Názov a adresa zamestnávateľa: Mesto Sečovce

Kategória voľného pracovného miesta:  pedagogický asistent/asistentka – počet voľných miest - 2

Podkategória: asistent/asistentka učiteľa Materskej školy

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte  najneskôr do 24.08.2018 do 15:00 hod na adresu: Mestský úrad Sečovce, Námestie sv. Cyrila a Metoda 43/27, 078 01 Sečovce

Na obálku uveďte: „Žiadosť o prijatie do zamestnania MŠ – neotvárať“.

 

Bližšie informácie nájdete v prílohe.


 
 

Pozvánka na 5. zasadnutie Mestského zastupiteľstvaVytlačiť
 

V zmysle § 13, ods. 4, bodu a) Zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a čl.4. ods. 2 a 3 Rokovacieho poriadku MsZ v Sečovciach

  zvolávam  5.  zasadnutie  

Mestského zastupiteľstva v Sečovciach,

ktoré sa uskutoční

dňa 15.8.2018 o 13.00 hod.

vo veľkej zasadačke Mestského úradu, I.  poschodie.

časť poslancov Mestského zastupiteľstva

Materiály na MsZ nájdete po kliknutí na tento odkaz.  

 

 Návrh programu rokovania:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Schválenie programu zasadnutia MsZ, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
 3. Interpelácie poslancov
 4. Voľby do samosprávy 2018
 5. Požiarny poriadok- Krajský súd Košice
 6. Rozpočtové opatrenie na rok 2018
 7. Vecné bremeno – ZBZ- VVS a.s.
 8. Kúpa pozemku – vysporiadanie majetku ul. Hviezdoslavova
 9. Predaj pozemku- vysporiadanie majetku- garáž
 10. Rekonštrukcia ul. Kollárova
 11. Financovanie obstaraného kontajnerového vozidla
 12. Rôzne
 13. Diskusia
 14. Záver

Na V. zasadnutie Mestského zastupiteľstva pozývam poslancov, hlavného kontrolóra mesta,              prednostu OÚ v Trebišove, zástupcu ÚPSVaR, zástupcov okresnej prokuratúry, riaditeľa OO PZ SR Sečovce, vedúcich organizácií v správe mesta, riaditeľov škôl a školských zariadení, súkromných podnikateľov a občanov mesta. 

 

 

MVDr. Jozef Gamrát

primátor mesta


 
 

Amerika na kolesáchVytlačiť
 

 

Amerika na kolesách.jpg

Amerika na kolesách

Sečovce / Námestie sv. Cyrila a Metoda / 22.08.2018 / 11:00 - 14:00

 

ROADSHOW PROGRAM:

Oslavujeme 100 rokov slovensko-amerických vzťahov /

11:00 - otvorenie putovnej výstavy / súťaže o vecné ceny /

info o aktivitách Veľvyslanca USA / stretnutie s amerických diplomatom

 

                                         www.odvahabytslobodni.sk 

 


 
 

Oznam o prebiehajúcich prácach GKÚ v teréneVytlačiť
 

 

 Oznam o prebiehajúcich prácach GKÚ v teréne

 

Váž. pani/pán, týmto Vám oznamujeme, že v mesiacoch máj až august 2018 prebehne aj vo Vašej obci miestne rešetrovanie objektov ZBG/S- terénnymi pracovníkmi. Miestne prešetrovanie bude vykonávané prostredníctvom poskytovateľa/dodávateľa - HRDLIČKA - SLOVAKIA s.r.o. (Sídlo: Moyzesova 46,04001 Košice).

Podľa § 4 zákona NR SR č.215/95 Zz. o geodézii a kartografii Úrad qeodézie, kartoqrofie a katastra SR zabezpečuje tvorbu a prevádzkovanie informačného systému qeodézie, kartoqrafie a katastra. ZBG/S-
- Základná báza údajov pre geografický informačný systém je súčasťou informačného systému
qeodérie, kartoqrafie a katastra. Je lokalizačným a geometrickým základom národnej infraštruktúry
pre priestorové informácie.

Terénny pracovník je poverený zisťovať vlastnosti objektov ZBG/S- v teréne, ktoré nie je možné zistiť
inými metódami a zároveň vykonáva kontrolu už zozbieraných údajov.

 

 

 


 
 

„ZÁVÄZNÉ STANOVISKO“ Vytlačiť
 

 

„ZÁVÄZNÉ STANOVISKO“ z posúdenia strategického dokumentu k programu odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016 – 2020

 

       Dokument sa nachádza na Mestskom úrade na druhom poschodí kancelária č. dverí  212.

       Občania mesta môžu do dokumentu nahliadnuť v pracovnom čase Mestského úradu, robiť                   z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotovovať kópie.

 

Božena Letková

referentka MsÚ Sečovce

odbor výstavby

RR a ŽP

Te. č.: 056/2850 227

 


 
 

Oznámenie o strategickom dokumente „Regionálna integrovaná územná stratégia (RIÚS) Košického samosprávneho kraja“ - zmenaVytlačiť
 

 

Strategický dokument

 

„Regionálna integrovaná územná stratégia (RIÚS) Košického samosprávneho kraja“Dokument sa nachádza na II. poschodí, číslo dverí 212, kancelária p. Ing. Filipa .

Je možno doňho nahliadnuť, robiť si výpisy a odpisy a na vlastné náklady robiť kópie.

 

Božena Letková

referentka MsÚ Sečovce

Tel. č.: 056/2850 227


 
 

Sečovce - mesto s predpokladom stabilného rozvojaVytlačiť
 

Slovenská informačná a marketingová spoločnosť a.s.  

                                                                            

       pod registrovanou ochrannou známkou           

NiSSR

týmto potvrdzuje výsledok hodnotenia zameraného na slovenské obce a mestá.

Za rok 2017 bolo mesto

 

Sečovce

 

vyhodnotené ako

Mesto s predpokladom stabilného rozvoja

2926 slovenských obcí a miest prešlo hodnotením zameraným na finančnú a majetkovú bonitu, ktorých výsledky boli porovnávané s výsledkami okresu a kraja. Analýza hodnotila efektívnosť narábania s finančnými prostriedkami určitou finančnou silou a kapacitou obce či mesta a efektivitu využívania a zhodnocovania majetku.

Podiel obcí a miest, ktoré využívajú financie a majetok s vysokou efektivitou pre trvalo udržateľný rozvoj a pozitívne vyšli z tohto hodnotenia, predstavuje 39,09%. Vyhodnoteným obciam a mestám je v hodnotiacom a informačnom systéme udelená Pečať Rozvoja obcí a miest.


 
 

Úradné oznamy

Verejná vyhláška - ROZHODNUTIE- povolenie na uskutočnenie vodnej stavby Sečovce ul. Pribinová, Jarná, Súdna - stavebné úpravy vodovoduVytlačiť
 

 

 Verejná vyhláška

 ROZHODNUTIE

Udeľuje stavebníkovi: Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. Generálne riaditeľstvo so sídlom Komenského 50, 042 48 Košice

 povolenie

na uskutočnenie vodnej stavby


"Sečovce ul. pribinová, Jarná, Súdna - stavebné úpravy vodovodu"

 

Celý text rozhodnutia sa nachádza v prílohe.

Súbor na stiahnutie KM_206_00419.pdf KM_206_00419.pdf (1.1 MB)

 
 

Prerušenie distribucie

Prerušenie distribúcie elektrinyVytlačiť
 

Vážení občania

Východoslovenská distribučná, a.s. oznámila, že

 

22. august 2018 od 08:00 h do 12:30 h

 

bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác, ktoré bezprostredne súvisia

s opravou a pravidelnou údržbou distribučnej sústavy na týchto odberných miestach:

 

Sečovce - celá ul. Partizánska (od č.d. 1128/74 po č.d. 1064/2, od č.d. 1127/93 po
č.d. 1085/1)

a

Partizánska 1 Sečovce, ČOM: 0000521477, EIC: 24ZVS0000024182L

 


 
 

dnes je: 15.8.2018

meniny má: Marcela

Za obsah zodpovedá
webmaster


ODKAZ PRE STAROSTU

Páčia sa vám vynovené webstránky mesta?
Áno
 
0%

 
Skôr áno
 
0%

 
Neviem
 
0%

 
Skôr nie
 
0%

 
Nie
 
0%

 
Počet hlasujúcich: 0
Pre hlasovanie v ankete sa musíte registrovať/prihlásiť
webygroup

Úvodná stránka