Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Hlavna stranka

Oznámenie verejná vyhláškaVytlačiť
 

Oznámenie verejná vyhláška

Spoločnosť Východoslovenska distribučna, a.s., Košice pripravuje realizáciu nižšie uvedenej stavby, ktorá sa nachádza v k.ú. mesta Sečovce.

Názov stavby: Sečovce, Ul. Bačkovská - úprava VN, TS, NN a DP

 

Celý text rozhodnutia sa nachádza v prílohe.


 
 

Štatistický úrad Slovenskej republikyVytlačiť
 

                       

Štatistický úrad SR v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR a Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity realizuje v roku 2018

 

Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach v marginalizovaných rómskych komunitách (EU SILC MRK)

Zisťovanie sa uskutoční od 1. októbra do 30. novembra 2018

 

Celý text sa nachádza v prílohe.


 
 

Verejná vyhláška Vytlačiť
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

R o z h o d n u t i e

     

            Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove ako orgán príslušný podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zák. č. 355/2007 Z. z.) v záujme predchádzania vzniku a šírenia prenosných ochorení podľa § 6 ods. 3 písm. e) v spojení s § 12 ods. 2 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) nariaďuje toto

             

o p a t r e n i e

            zabezpečiť celoplošnú reguláciu živočíšnych škodcov (deratizáciu) na území miest a obcí okresu Trebišov v termíne od  01.10.2018  do 15.11.2018  takto:

                   1. Mestá, mestské časti a obce na celom území okresu Trebišov - v objektoch v ich správe alebo vo vlastníctve a na verejných priestranstvách, a to prostredníctvom subjektov oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov. Potvrdenie o vykonaní deratizácie predložiť tunajšiemu správnemu orgánu do 30.11.2018.

             2. Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia - v ich alebo nimi užívaných alebo spravovaných objektoch, kanalizačných a kolektorových rozvodoch a areáloch určených na podnikanie a bývanie, vrátane objektov školských a zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domoch, skladoch a skládok odpadov, prostredníctvom subjektov oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov, a potvrdenie tohto subjektu o vykonaní deratizácie uchovať po dobu 3 mesiacov.

                  3. Fyzické osoby – v priestoroch rodinných domov, bytových domov a na pozemkoch, ktoré majú vo vlastníctve alebo v užívaní, a v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat, a to takto: svojpomocne spotrebiteľsky dostupnými prípravkami, ktoré sú určené a schválené na predmetný účel, alebo prostredníctvom subjektov oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov.

       

Celý text rozhodnutia sa nachádza v prílohe.


 
 

Verejná vyhláška Vytlačiť
 

Verejná vyhláška,
ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia na predchádzanie prenosným ochoreniam

podľa § 12 ods. 2 zák. č. 355/2007 Z.z.

R O Z H O D N U T I E

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove ako orgán príslušný podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 bod 36 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zák. č. 355/2007 Z. z.) vo veci nariadenia opatrení na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení podľa § 6 ods. 3 písm. e) a § 12 ods. 2 písm. d) a f) zák. č. 355/2007 Z. z.., § 5 ods. 1 písm. h) a ods. 2 a § 18 vyhl. MZ SR č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v platnom znení (ďalej len vyhl.č.585/2008 Z. z.) v spojení s Aktualizovaným usmernením hlavného hygienika SR k Akčnému plánu na udržanie stavu eliminácie osýpok a kongenitálneho rubeolového syndrómu a na elimináciu rubeoly v SR č. OE/5612/2017 zo dňa 02.08.2017 a v spojení s Akčným plánom na udržanie stavu eliminácie osýpok a kongenitálneho rubeolového syndrómu a na elimináciu rubeoly v SR uverejnenom vo vestníku MZ SR v bode č.1, vo vestníku MZ SR čiastka 1- 4/2008 a podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zák.č.71/1967 Zb.) v súvislosti s výskytom dvoch laboratórne potvrdených prípadov ochorenia na osýpky u fyzických osôb s pobytom na ulici Nová v meste Sečovce a vzhľadom na súčasný epidemický výskyt ochorení na osýpky v Košickom kraji

n a r i a ď u j e tieto:

o p a t r e n i a :

Podľa § 12 ods. 2 písm. d) a f) zák. č. 355/2007 Z. z. sú všetky fyzické osoby od dovŕšenia 6. mesiaca veku do dovŕšenia 50. roku veku s pobytom na ulici Nová v meste Sečovce, ktoré nemajú záznam v zdravotnej dokumentácii o prekonaní ochorenia na osýpky alebo záznam o očkovaní proti osýpkam podľa platnej očkovacej schémy v SR (t.j. pre vnímavé osoby), sú dňom vydania tohto rozhodnutia p o v i n n é :
1. podrobiť sa lekárskemu dohľadu u svojho ošetrujúceho lekára, ktorý bude spočívať vo vyšetrení klinických príznakov, ktoré môžu súvisieť s ochorením na osýpky (horúčka a makulopapulózny exantém a kašeľ alebo nádcha alebo konjuktivitída), ako aj v posúdení zdravotnej spôsobilosti na výkon očkovania proti osýpkam;
2. podľa pokynov ošetrujúceho lekára podrobiť sa mimoriadnemu očkovaniu proti osýpkam jednou dávkou vakcíny.

 

 

Celý text rozhodnutia sa nachádza v prílohe.


 
 

KOSTOLVytlačiť
 

Ďalšia kniha s tématikou Sečoviec.

Je to obrázková kniha, ktorá na množstve fotografií zobrazuje sečovský kostol,

jeho premeny a prestavby do súčasnej podoby.

Nájdete v nej zobrazenie a popis oltárov, vitrážových okien, nástenný malieb a sôch.

Priestor je venovaný organu, veži, zvonom a iným zaujímavostiam.

V predaji v papiernictve PASTEL.


 
 

Celoslovenská výtvarná súťaž: Rodina bez cigariet 7.ročníkVytlačiť
 

Celoslovenská výtvarná súťaž: Rodina bez cigariet 7.ročník


       Občianske združenie Rodina a spoločnosť organizuje aj pre školský rok 2018/2019 ročník výtvarnej ďalší súťaže: Rodina bez cigariet 7. ročník.


Úlohou je vytvoriť výtvarnú prácu zameranú na nasledovné témy:

         - zdravý životný štýl
         - ako chcem tráviť voľný čas
         - prezentovať negatívny postoj k fajčeniu resp. k iným návykovým látkam


       V tomto ročníku, sú 2 kategórie pre žiakov ZŠ a ZUŠ z celého Slovenska, opäť s veľkým množstvom výherných cien – chytré telefóny, kalkulačky, USB disky, trička s potlačou vlastnej práce, farbičky.
        1. celoslovenská umelecká kategória: je celoslovenská výtvarná súťaž, kde o víťazoch rozhoduje odborná porota. Celkovo sa ohodnotí prvých 20 miest!
        2. celoslovenská internetová kategória: je celoslovenská internetová súťaž, zameraná na propagáciu projektu, kde rozhoduje o víťazovi verejnosť v internetovom hlasovaní. Hlasovanie bude prebiehať na webovej stránke www.rodinabezcigariet.sk . Ohodnotí sa viacej ako 60 miest.
        Presné pravidlá súťaže a bližšie informácie o súťaži si záujemci môžu pozrieť na našich webových stránkach, alebo na Facebookovom profile.
 


 
 

„ZÁVÄZNÉ STANOVISKO“ Vytlačiť
 

 

„ZÁVÄZNÉ STANOVISKO“ z posúdenia strategického dokumentu k programu odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016 – 2020

 

       Dokument sa nachádza na Mestskom úrade na druhom poschodí kancelária č. dverí  212.

       Občania mesta môžu do dokumentu nahliadnuť v pracovnom čase Mestského úradu, robiť                   z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotovovať kópie.

 

Božena Letková

referentka MsÚ Sečovce

odbor výstavby

RR a ŽP

Te. č.: 056/2850 227

 


 
 

Oznámenie o strategickom dokumente „Regionálna integrovaná územná stratégia (RIÚS) Košického samosprávneho kraja“ - zmenaVytlačiť
 

 

Strategický dokument

 

„Regionálna integrovaná územná stratégia (RIÚS) Košického samosprávneho kraja“Dokument sa nachádza na II. poschodí, číslo dverí 212, kancelária p. Ing. Filipa .

Je možno doňho nahliadnuť, robiť si výpisy a odpisy a na vlastné náklady robiť kópie.

 

Božena Letková

referentka MsÚ Sečovce

Tel. č.: 056/2850 227


 
 

Sečovce - mesto s predpokladom stabilného rozvojaVytlačiť
 

Slovenská informačná a marketingová spoločnosť a.s.  

                                                                            

       pod registrovanou ochrannou známkou           

NiSSR

týmto potvrdzuje výsledok hodnotenia zameraného na slovenské obce a mestá.

Za rok 2017 bolo mesto

 

Sečovce

 

vyhodnotené ako

Mesto s predpokladom stabilného rozvoja

2926 slovenských obcí a miest prešlo hodnotením zameraným na finančnú a majetkovú bonitu, ktorých výsledky boli porovnávané s výsledkami okresu a kraja. Analýza hodnotila efektívnosť narábania s finančnými prostriedkami určitou finančnou silou a kapacitou obce či mesta a efektivitu využívania a zhodnocovania majetku.

Podiel obcí a miest, ktoré využívajú financie a majetok s vysokou efektivitou pre trvalo udržateľný rozvoj a pozitívne vyšli z tohto hodnotenia, predstavuje 39,09%. Vyhodnoteným obciam a mestám je v hodnotiacom a informačnom systéme udelená Pečať Rozvoja obcí a miest.


 
 

Úradné oznamy

Verejná vyhláška - ROZHODNUTIE- povolenie na uskutočnenie vodnej stavby Sečovce ul. Pribinová, Jarná, Súdna - stavebné úpravy vodovoduVytlačiť
 

 

 Verejná vyhláška

 ROZHODNUTIE

Udeľuje stavebníkovi: Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. Generálne riaditeľstvo so sídlom Komenského 50, 042 48 Košice

 povolenie

na uskutočnenie vodnej stavby


"Sečovce ul. pribinová, Jarná, Súdna - stavebné úpravy vodovodu"

 

Celý text rozhodnutia sa nachádza v prílohe.

Súbor na stiahnutie KM_206_00419.pdf KM_206_00419.pdf (1.1 MB)

 
 

dnes je: 20.10.2018

meniny má: Vendelín

Za obsah zodpovedá
webmaster


ODKAZ PRE STAROSTU

Páčia sa vám vynovené webstránky mesta?
Áno
 
0%

 
Skôr áno
 
0%

 
Neviem
 
0%

 
Skôr nie
 
0%

 
Nie
 
0%

 
Počet hlasujúcich: 0
Pre hlasovanie v ankete sa musíte registrovať/prihlásiť
webygroup

Úvodná stránka