Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Významné osobnosti

 

Významní rodáci


Štefan Sečovský Gálszéci

cirkevný spisovateľ, kazateľ, skladateľ, pedagóg. Narodil sa na počiatku 16. storočia ako syn slobodného sečovského občana. Študoval vo Viedni (1524), v Krakove (1526), aj vo Wittenbergu (1532). Bol priekopníkom reformácie, na Perényiho kúrii zveľadil pedagogickú ustanovizeň. Jeho najvýznamnejším pedagogickým pracoviskom boli Sečovce, kde zdokonalil miestnu školu, spísal školský poriadok a vyvíjal značnú literárnu činnosť. Ako majster sečovskej školy sa zaslúžil o pokrokové výchovné metódy. V roku 1536 vydal tlačou prvý maďarský protestantský spevník – kancionál.


Andrej Fáy

(30. 5. 1786 – 26. 7. 1864) – podnikateľ, advokát a úradník. Bol zberateľom a spisovateľom rozprávok, románopiscom, dramatikom a prekladateľom. Milovníkom umenia. Bol zakladateľom sporiteľní a poisťovní.

Mesto Sečovce mu v roku 2015 odhalilo pamätnú tabuľu, ktorá sa nachádza na budove materskej školy na Kochanovskej ulici. Na tomto mieste kedysi stála Fáyova kúria, v ktorej sa narodil.

 

Emery Roth

(1871 – 1948) – architekt. V dvadsiatich rokoch minulého storočia ho považovali za jedného z najlepších projektantov. Výnimočnosť jeho prác spočívala v tom, že dokázal dokonale spájať klasické prvky s modernými. Jedným z jeho najvýznamnejších stavieb je Hotel Belleclaire na Broadway, ktorý kritici pomenovali ako „nezvyčajný šperk“. Jeho Ritz Hotel Tower sa stal symbolom bohatstva v New Yorku. Naprojektoval aj prvé mrakodrapy. V roku 1948 ho Americký inštitút architektov ocenil za budovu 300 East 57th Street.

Mesto Sečovce mu v roku 2011 odhalilo pamätnú tabuľu, ktorá sa nachádza na budove kultúrneho domu.


Ján Murín

(1913 – 1990) – pedagóg, teológ, organizátor duchovného života. Narodil sa ako ôsme, predposledné dieťa v rodine sečovského remeselníka, v dome, kde sa dnes nachádza Klub dôchodcov. Svoje stredoškolské štúdium začal na Gymnáziu v Košiciach, neskôr prestúpil do Michaloviec. Roku 1933 zmaturoval. Dva roky pracoval ako učiteľ na ľudovej škole, neskôr nastúpil na Fakultu teológie v Užhorode. Odtiaľ ho vyslali ako výborného študenta pokračovať v štúdiu na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Olomouci. Za kňaza bol vysvätený 21. novembra 1939. Krátko pôsobil ako profesor gréckokatolíckeho náboženstva na Gymnáziu v Michalovciach. Bol spoluzakladateľom Jednoty Sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach. Za svoju činnosť bol komunistami odsúdený na nútené práce. Od roku 1970 žil v Bratislave, kde zomrel 17. novembra 1990.

Mesto Sečovce mu v roku 2009 odhalilo pamätnú tabuľu, ktorá sa nachádza na budove Klubu dôchodcov na ulici SNP.
 

Vojtech Jenčík

(1920 – 1976) – teológ, básnik, prekladateľ, bojovník proti totalitnému režimu, rímskokatolícky kňaz. Narodil sa 22. októbra 1920 v Sečovciach, v dome „na Ternave“ na Rumanovej ulici – v rodine gréckokatolíkov Jozefa Jenčíka a Margity, rod. Hudákovej. Navštevoval gréckokatolícku školu. V rokoch 1932 – 1940 študoval na Reálnom gymnáziu v Michalovciach. Na jeho formovanie mal veľký vplyv kňaz Dr. Štefan Hlaváč, ktorý ho o.i. priviedol ku katolíckemu skautingu. Bol poslucháčom Teológie na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave. Kaplánom bol v Nových Košariskách, Nižnom Hrušove, Košických Olšanoch a Košiciach. Doktorandské štúdium ukončil v roku 1950. Za „činy velezrady“ a „vyzvedačstva" ho odsúdili na 16 rokov väzenia, trest mu znížili na osem rokov. V rokoch 1968 – 1976 bol správcom farnosti v Žalobíne. Zomrel na tamojšej fare 22. marca 1976. Pochovali ho 24. marca v Sečovciach. Na fare v Žalobíne mu 10. decembra 2006 odhalili pamätnú tabuľu.

V Sečovciach mu odhalili pamätnú tabuľu v roku 2010. Nachádza sa vnútri kostola v hlavnej lodi.

 

Andrej Mikloš

(1924 – 2002) – kultúrny dejateľ, ekonóm

 

František Patočka

(1927 – 2002) – sochár. Narodil sa 20. júna 1927 v Sečovciach. V rokoch 1948 až 1953 absolvoval štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bartislave. Pôsobil najmä v Prešove. Vo svojej tvorbe sa inšpiroval motívmi Zemplína. Diela: Dievča s krčahom, Rodina, Zemplínčanka a pod. Pracoval najmä s kameňom a bronzom. Jeho monumenty zdobia sninskú nemocnicu, Dom kultúry v Prešove, fontánu v Trebišove, košický Hutník i centrum Humenného.

 

Ján Kovaľ

(1918 – 1976) – generálmajor, Ing. Narodil sa 13. novembra 1918 v Sečovciach.  Po ukončení základnej školskej dochádzky na meštianskej škole v Sečovciach a Vranove nad Topľou absolvoval priemyselnú školu v Košiciach. V tom čase bol frekventantom čs. aeroklubu. Na vojenskú základnú službu nastúpil prvého marca 1939 v Leteckom pluku 3 v Piešťanoch. Po absolvovaní pilotného a stíhacieho výcviku na Škole leteckého dorastu v Trenčianskych Biskupiciach sa v roku 1942 stáva príslušníkom 11. stíhacej letky, toho času premiestnenej na Ukrajinu na podporu jednotiek Zaisťovacej divízie. V apríli 1943 ho prevelili do Spišskej Novej Vsi (12. stíhacia letka). V januári 1944 začal navštevovať Školu pre dôstojníkov letectva v zálohe v Banskej Bystrici, kde sa stal učiteľom lietania. Počas Slovenského národného povstania sa aktívne zapojil do bojov proti nemeckej armáde ako letec v Kombinovanej letke. Po oslobodení Slovenska a skončení vojny bol príslušníkom Letovej peruti 3 v Trenčíne. Absolvoval Školu pre učiteľov lietania v Pilotnej škole III v Olomouci. Bol veliteľom cvičnej letky 4 v Piešťanoch. Po absolvovaní kurzu pre veliteľov bojových letiek Leteckej vojenskej akadémie v Hradci Králové velil 3. leteckému stíhaciemu pluku v Brne. V roku 1952 bol veliteľom brnenskej 22. leteckej stíhacej divízie. V novembri 1954 sa stal náčelníkom oddelenia bojovej prípravy na Veliteľstve letectva. V roku 1955 bol veliteľom 5. leteckej stíhacej divízie v Žatci, neskôr náčelníkom Vyššieho leteckého učilišťa. Po jeho zrušení (v roku 1973) bol prvým náčelníkom košickej Vysokej vojenskej leteckej školy “Slovenského národného povstania”, ktorým zostal až do svojej predčasnej smrti. Zomrel 19. septembra 1976 v Košiciach.

 

Jozef Švagrovský

(1921 – 1985) – paleontológ a univerzitný profesor. Narodil sa v rodine kováčskeho majstra Jozefa Švagrovského a Márie rodenej Mackovej v Sečovciach v okrese Trebišov. Mal brata Tibora a sestru Annu. Základnú školu navštevoval v Sečovciach, gymnázium absolvoval v meste Michalovce. Spolu s mladším bratom sa počas druhej svetovej vojny angažoval v protinacistickom odboji. Po vojne v septembri 1945 nastúpil na štúdium na Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Študoval geológiu a neskôr sa špecializoval na odbor paleontológia na Katedre geológie a paleontológie. Žiak profesora Andrusova. Od roku 1949 pracoval na tejto katedre. Venoval sa výskumu fauny mäkkýšov neogénnych súvrství Západných Karpát. Opísal viacero nových druhov. Paleontologický výskum aplikoval na biostratigrafiu a paleoekológiu. V roku 1954 bol habilitovaný za docenta. V roku 1962 získal titul univerzitného profesora. Vychoval celý rad vedeckých pracovníkov a významne sa zaslúžil o rozvoj slovenskej paleontológie. Autor prvej slovenskej učebnice paleontológie. V rokoch 1962 – 1964 pôsobil ako dekan Prírodovedeckej fakulty UK.


 Andrej Barla

 (1940) – kameraman, fotograf. Narodil sa 29. novembra 1940 v dome, kde sa dnes nachádzajú detské jasle. V rokoch 1954-58 študoval fotografiu na ŠUP v Bratislave, v rokoch 1958-64 kameru na FAMU v Prahe (prof. Šmok a Kališ). Absolventský film "Čekají na Godota" nakrútil v roku 1964, film "Zlatá Reneta" v roku 1965, o rok neskôr film "Romance pro křídlovku". V 70. a 80. rokoch vznikli citlivé dokumenty z ciest po svete. V roku 1980 nakrútil komédiu Jiřího Svobody "Modra planeta". V roku 1988 nakrútil slávny film Otakara Vávru "Cirkus Humberto". V komédii Milana Ružičku "Hotýlek v srdci Európy" (1993) sa okrem Miroslava Donutila predstavili herci Veronika Žilková a Petr Nárožný. Z roku 2003 pochádzajú snímky "Cesta byla suchá, místy mokrá" a "Tajemný svícen". V roku 2004 nakrútil cyklus "3+1 s Miroslavem Donutilem", v roku 2007 rozprávku "Křišťálek meč" a v roku 2008 dokument z rokov 1968-69 "Písně proti tankúm".

 

Ingrid Timková

(1967) – herečka, režisérka. Po ukončení štúdia na Gymnáziu v Trebišove absolvovala herectvo na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, kde v súčasnosti pôsobí ako pedagogička na Katedre herectva. Od roku 1990 je členkou Činohry SND. Stvárnila mnoho zaujímavých postáv a okrem javiska svojím herectvom upútala aj vo viacerých filmoch. Hrala v televíznom seriáli „Konec velkých prázdnin“ (1996). Ako režisérka debutovala inscenáciou „Posadnutí láskou“. V roku 2005 bola ocenená za rolu Královnej noci v inscenácii hry Thomasa Bernharda „Ignorant a Šialenec“ DOSKOU za najlepší ženský herecký výkon.

 

Michal Besterci

 (1937) – vedecký pracovník v Ústave materiálového výskumu (ÚMV SAV). Narodil sa 27. marca 1937 v Sečovciach. Základnú školu absolvoval v Sečovciach, Strednú priemyselnú školu strojnícku v Košiciach a vyštudoval na Vysokej škole technickej v Košiciach. V roku 1971 obhájil kandidátsku dizertačnú prácu, v roku 1987 doktorskú dizertačnú prácu. Ďalšia kariéra: 1992 habitácia za docenta na MTF STU Trnava, 1997 inaugurácia za profesora na STU v Bratislave. Od roku 1961 pôsobí v Ústave materiálového výskumu SAV v Košiciach.
Vedeckoorganizačná činnosť: 1980 – 2000 vedecký tajomník ÚMV od roku 1996 člen Komisie pre PhD v odbore „Fyzikálna metalurgia", od roku 1999 predseda Komisie pre DrSc. v odbore „Fyzikálna metalurgia", do roku 1999 člen Akreditačnej subkomisie SAV, od roku 2003 člen Komisie pre DrSc. „Materiálové vědy a inženýrství“, člen 3 komisií pre DrSc. (Strojárska technológia, Materiálové inžinierstvo, Hutníctvo).

 

 

Jozef Sabo

(1922) – generálmajor, MUDr. Narodil sa 8. 11. 1922 v Sečovciach. V rodnom meste navštevoval obecnú a v rokoch 1934-35 aj meštiansku školu. Do roku 1942 bol žiakom Štátneho reálneho gymnázia v Michalovciach, kde zmaturoval. V rokoch 1942 – 1948 bol poslucháčom Lekárskej fakulty Slovenskej univerzity (dnes UK) v Bratislave. Najprv pracoval na očnom oddelení v štátnej nemocnici v Prešove. Z neho odchádza na základnú vojenskú službu. V rámci nej absolvoval Školu na dôstojníkov zdravotníctva a lekárnictva v zálohe v Ružomberku. Po niekoľkomesačnom pôsobení vo vojenskej nemocnici 8 v Košiciach navštevoval Vojenskú lekársku školu v Prahe. Svoju špecializáciu ukončil na Vojenskej lekárskej akadémii v Hradci Králové. Pracoval ako očný lekár, neskôr bol náčelníkom očného oddelenia v 5. okruhovej nemocnici v Ružomberku. Od 6. 10. 1957 bol náčelníkom posádkovej nemocnice v Košiciach. Absolvoval dvojročné diaľkové štúdium vo Vyššom akademickom kurze pre dôstojníkov – lekárov – organizátorov  vo Vojenskom lekárskom výskumnom a doškoľovacom ústave J. E. Purkyně v Hradci Králové. Šesť rokov bol zástupcom náčelníka zdravotníckej služby Hlavného tyla Ministerstva obrany, v rokoch 1977 – 1987 zastával funkciu náčelníka Ústrednej vojenskej nemocnice v Prahe. Žije v Košiciach.


Ján Bavorský

(1918) – právnik, univerzitný profesor. Pôsobil na Univerzite Komenského v Bratislave. Špecialista v obore občianske právo a občianske právo procesné. Narodil sa 24. 11. 1918 v Sečovciach.

 

Gejza Šimanský

(1924 – 2007) - slovenský futbalista (útočník) a bývalý česko-slovenský futbalový reprezentant. Narodil sa 29. augusta 1924 v Sečovciach. Navštevoval gymnázium v Prešove. Na vysokej škole vyštudoval odbor farmácia ako promovaný lekárnik (dnes titul magister farmácie). Po skončení hráčskej kariéry sa stal trénerom mládeže. Zomrel 19. júna 2007. V rokoch 1947 až 1955 odohral pätnásť reprezentačných zápasov, v ktorých strelil 7 gólov. Bol prvým Slovákom na poste kapitána česko-slovenského národného futbalového tímu.
S organizovaným futbalom začal v pražskom klube Rapid Vinohrady, na pozícii ľavé krídlo. Neskôr pôsobil v klube Sokol NV (dnes ŠK Slovan Bratislava), s ktorým získal tri majstrovské tituly (1949, 1950, 1951). Zvyšok kariéry strávil v klube 1. FC Tatran Prešov. Celkovo odohral 212 zápasov a strelil 85 gólov v 18 sezónach v 1. česko-slovenskej lige, najvyššej futbalovej súťaži v Česko-Slovenska. V roku 1999 dostal Cenu fair-play MUDr. Ivana Chodáka.


 

Dionýz Čollak

(1926 – 2004) –  veterinárny lekár a vysokoškolský profesor veterinárnej medicíny. Predmetom jeho skúmania bola veterinárna ortopédia, veterinárna chirurgia a morfológia. Je autorom viacerých prác publikovaných v odborných časopisoch a spoluautorom niekoľkých diel venujúcich sa tejto problematike.
Narodil sa 14. marca 1926 v Sečovciach v rodine notára. Väčšina ostatných členov rodiny pôsobila v školstve. Pre otcovu prácu sa často sťahovali, preto gymnaziálne štúdium absolvoval v Michalovciach (1937) a v Prešove. Napokon zmaturoval na gymnáziu v Bratislave (1945). V rokoch 1948 až 1951 pokračoval v štúdiu na Vysokej škole veterinárskej v Brne. Bol jedným zo študentov prof. MVDr. Jana Koldu, DrSc. Na vlastnú žiadosť získal miesto asistenta na anatomickom ústave, kde pôsobil od 1. apríla 1948 do 30. júna 1951. 15. septembra 1951 mu bol udelený titul doktora veterinárneho lekárstva. Následne, v období rokov 1951 až 1971, pracoval na novozaloženej Vysokej škole veterinárskej v Košiciach (dnes Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach). Po roku bol požiadaný, aby prešiel na kliniku chirurgie a ortopédie, kde strávil 19 rokov. V rokoch 1951 až 1961 bol odborným asistentom chirurgickej a ortopedickej kliniky, roku 1956 vedúcim ortopedickej kliniky. Po habilitácii (1961) bol ustanovený docentom pre odbor chirurgie a ortopédie. Titul kandidáta veterinárnych vied dostal v roku 1965. Neskôr bol prodekanom pre pedagogiku (1961 – 1966) a pre investičnú výstavbu (1966 – 1969). Profesúru získal v roku 1968 a okrem postu profesora chirurgie a ortopédie zastával funkciu prednostu ortopedickej kliniky školy. Avšak pre kritiku činnosti KSČ a KSS bol nútený opustiť vysokú školu a odišiel na veterinárnu ošetrovňu v Humennom (1970 – 1971). Od roku 1972 vyučoval anatómiu a fyziológiu hospodárskych zvierat na Agronomickej fakulte Vysokej škole zemědelskej v Českých Budějoviciach. Roku 1973 bol vymenovaný za vedúceho katedry. Roku 1988 odišiel do dôchodku.
So svojou prvou manželkou, Jitkou, mal dve deti, dcéru Milicu a syna Radovana, avšak zomrela v novembri 1982. Druhýkrát sa oženil v roku 1983 s doc. Ing. Jarmilou Lisyovou, CSc. Zomrel 15. decembra 2004 na následky úrazu.
Dielo: Úvod do anatomie a náuka o kostech: Určeno pro posluchače vet. fakulty (1951, ďalšie vydania 1952, 1953, 1959), Podkúvačstvo (1958), Základy diagnostiky a terapie chorôb a paznechtov (1959), Operativní veterinární chirurgie (1962), Morfologie hospodářskych zvířat (1976)
Ocenenia: Pamätná medaila Vysokej škole veterinárskej v Košiciach (1986), Pamätná medaila pri príležitosti 200. výročia výuky poľnohospodárskych vied v Čechách (1988), Zlatá medaila Univerzity veterinárneho lekárstva v Košiciach (1996).

 

Významné osobnosti, pôsobiace v meste


Štefan Gáboréczy

(16. storočie) – cirkevný spisovateľ, vytvoril prvý reformovaný notovaný maďarský spevník, ktorý vytlačili v Krakove 1536. V Sečovciach pôsobil v rokoch 1535 – 1542.

 

Štefan Korčmároš

(1919 – 1985) – pedagóg, historik, kronikár, spisovateľ, kultúrny dejateľ. Narodil sa 4. októbra 1919 v Strede nad Bodrogom. Žil a pôsobil v Sečovciach. V roku 1954 založil múzeum, ktoré sídlilo v jednej z miestností v bývalej budove Okresného národného výboru (dnes v nej sídli Bytový podnik). Zomrel 9. júna 1985 v Sečovciach.
Diela: 700 rokov mesta Sečovce, Sečovské obrázky, Vlastivedné vychádzky po okrese Trebišov, Na dargovskom fronte.

 

Alojz Schronk

(1883 – 1966) – slovenský skladateľ, kapelník (resp. dirigent), organista, rečník, pedagóg a kultúrny dejateľ.

V rokoch 1908 až 1926 pôsobil ako učiteľ na Ľudovej škole vo Vrábľoch, kde založil a viedol miestnu dychovku (1910). V roku 1942 založil v Sečovciach dychovku a bol jej prvým kapelníkom, do roku 1964. V rokoch 1951 až 1953 tu bol hudobným pedagógom v hudobnej škole kde vyučoval hru na husliach. 13. septembra 1964 sa presťahoval do Nitry. 

21. marca 2011, pri príležitosti 45. výročia úmrtia, bola na jeho počesť osadená pamätná tabuľa na priečelí Základnej umeleckej školy v Sečovciach. Text v slovenskom jazyku znie: „V tejto budove pôsobil a tvoril zakladateľ sečovskej hasičskej dychovej hudby (1. 2. 1942) – Alojz Schronk (* 8. 8. 1883 Plavecký Mikuláš † 21. 3. 1966 Nitra) – kapelník, skladateľ, organista, autor piesní pre dychovú hudbu, rečník a organizátor hudobného života v meste, posledný riaditeľ Štátnej ľudovej školy v Sečovciach. Pri príležitosti uplynutia 45 rokov od smrti venujú vďační občania a členovia dychovej hudby Sečovce 21. 3. 2011.“

 

Mikuláš Kasarda

(1925 – 2013) – pedagóg, básnik. Jeden z najvýznamnejších básnikov staršej generácie východného Slovenska. Narodil sa 26. júla 1925 v Sačurove. Po ukončení Gymnázia v Michalovciach začal študovať na Pedagogickej akadémii v Bratislave. Neskôr pokračuje v štúdiu filozofie a slovenského jazyka na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Po vojne pôsobil dva roky ako redaktor literárneho oddelenia v Československom rozhlase v Košiciach. V roku 1953 debutoval zbierkou Širokými ulicami. Rok potom sa v Sečovciach otvára stredná škola, kde prijal ponuku stredoškolského profesora na SVŠ. Na Filozofickej fakulte UPJŠ si rozšíril aprobáciu o literatúru a nemecký jazyk. Pôsobil na Gymnázium v Michalovciach. Po odchode na dôchodok učil na základnej škole v Rakovci a Gymnáziu v Sečovciach.

Zbierky: Kohútí spev, Krajinské dažde, Lopta na oblohe. Vyšlo niekoľko knižných výberov: Cesta lúkami, Nížinný spev, Podvečerné poľné cesty a ďalšie diela.
V roku 2011 mu primátor mesta MVDr. Jozef Gamrát udelil Cenu primátora Pro nobis za jeho celoživotné dielo. Je nositeľom Ceny predsedu Košického samosprávneho kraja za celoživotné pôsobenie v slovenskej poetickej tvorbe (Košice, 2012), ale aj iných ocenení.  Zomrel 20. júla 2013 v Sečovciach. Na jeho počesť sa každoročne koná literárna súťaž Kasardov Zemplín.

 

Ingrid Lukáčová

(1969) – poetka. Rodená Šangriková. Narodila sa 20. 4. 1969 v Trebišove. Po maturite na trebišovskom gymnáziu študovala na Filozofickej fakulte UPJŠ v Prešove učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov – slovenský jazyk a filozofia. Býva v Sečovciach. Od roku 1993 učila na SOU v Sečovciach, po znovuotvorení Gymnázia v Sečovciach na Spojenej škole s organizačnými zložkami Gymnázium, SOU a DOŠ. V rokoch 2009 – 2011 bola riaditeľkou domu Matice slovenskej v Michalovciach.
Vlastnej literárnej tvorbe sa venuje od svojich 15. rokov. Poéziu a publicistické žánre uverejňovala aj počas štúdia na vysokej škole v časopisoch: Nové slovo, Dotyky, Slovenské pohľady, Literárny týždenník, Kultúra, RAK, vo viacerých zborníkoch, ale aj v regionálnych novinách, v televízii a rozhlase. Obsadila 1. miesto na VIII. ročníku celoslovenskej literárnej súťaže O cenu Slovenského učeného tovarišstva. Od roku 2002 je členkou Spolku slovenských spisovateľov.

Diela: Slnko šetrí zápalkami (1996), Písmovízia (2002), Láskolam (2004), Duo s ozvenou (2006), Dotyky nehy (2009), Deň celý láskavý (2012).

 

Ján Ordoš

(1952 – 2005) – etnograf. Narodil sa 25. septembra 1952 v Michalovciach. V rokoch 1971 – 1976 študoval na Katedre etnografie a folkloristiky FF UK v Bratislave odbor etnografia, kde pôsobil ďalších 15 rokov ako asistent a odborný asistent. Žil a tvoril v Sečovciach. Od roku 1991 pracoval v Zemplínskom múzeu v Michalovciach. V rokoch 1996 až 1998 bol riaditeľom Vlastivedného múzea v Prešove, na sklonku života riaditeľom Zemplínskeho múzea v Michalovciach. Zomrel 22. 11. 2005.
Z odboru národopisu publikoval samostatne monografickú prácu Premeny zemplínskej dediny (1992) a publikáciu Dargov (1996). Bol zostavovateľom a spoluautorom monografií Sečovce (1998), Zemplínska Teplica (2003) a príležitostnej publikácie Jaśľičkare zo Šariša a Zemplína (1996). Autorsky sa podieľal aj na monografiách: Stará Turá (1983), Ľud Hornádskej doliny (1989), Výčapky (1991), Čermany (1992), Suľany (1993) a Dejiny obce Moravany (2002).

 


 

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmasterÚvodná stránka