Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN MESTA


 

VZN po skončení platnosti a účinnosti

VZN - za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Sečovce

Schválené: 15.12.2003

Účinnosť: 1.1.2004

                         Všeobecne záväzné nariadenie

 Mestského zastupiteľstva v Sečovciach zo dňa 15.12.2003,č.5/2003, ktorým sa stanovujú sadzby za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Sečovce.
 
 
      Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach v zmysle ods. 1 §6 a §11 zák. č. 369/1991 Zb. o obecnom zariadení v platnom znení, §3 zák. č. 500/1991 Zb. o pôsobnosti vo veciach nájmu a podnájmu nebytových priestorov platnom znení, podľa zák.č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v platnom znení, zák. č. 18/1996 Z. z. v platnom znení a ustanovení Občianskeho zákonníka v platnom znení vydáva pre katastrálne územie mesta Sečovce toto všeobecne záväzné nariadenie o určení sadzieb nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Sečovce.


                                                    ČI. I.
 


 • Všeobecne záväzné nariadenie sa vzťahuje na nebytové priestory vo vlastníctve mesta Sečovce
 • Za nebytové priestory sa považujú miestnosti alebo súbor miestností, ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu určené na iné účely ako na bývanie.Za nebytové priestory sa nepovažuje príslušenstvo bytu alebo spoločné priestory domu.
   
   
                                                   ČI. II.
   

  1.Rozdelenie nebytových priestorov podľa charakteru a povahy vykonávanej činnosti a účelu využitia v danom priestore je následovné:

  Kategória A: herne, poisťovne (okrem zdravotných), banky, stávkové kancelárie, realitné kancelárie, reštauračné priestory

  Kategória B: obchodné priestory, priestory zabezpečujúce služby pre obyvateľstvo,

  Kategória C: zdravotnícke a lekárenské zariadenia

  Kategória D: kancelárske priestory, zdravotné poisťovne, ateliéry

  Kategória E: politické strany, skladové priestory, výrobné priestory, dielenské priestory, sociálne zariadenia, chodby a  schodištia, garáže, ostatné priestory -provizória, orgány štátnej správy, a ktoré nájomca hradí čiastočne alebo úplne z prostriedkov štátneho rozpočtu alebo rozpočtov miest a obcí,

  Kategória F: zariadenia sociálnych služieb, a predškolské zariadenia, zariadenia pre výchovnú a osvetovú činnosť, neziskové organizácie (napr. cirkvi), občianske združenia

  Kategória G: majetok, ktorý prešiel do majetku mesta zákonom č. 447/2001 Z. z. §2 ods. b

   

  2. Výška nájomného je nasledovná:

   

  Kategória A: základné nájomné

  Kategória B: 90% základného nájomného

  Kategória C: 85% základného nájomného

  Kategória D: 80% základného nájomného

  Kategória E: 60% základného nájomného

  Kategória F: 40% základného nájomného

  Kategória G:
   
  Prenájom telovýchovných zariadení :

  1.Za odplatu 1.-Sk na predmet nájmu:
  -potreby povinnej telesnej výchovy a činnosť športových krúžkov inej školy
  -záujmovú, telovýchovnú činnosť školských zariadení
  -iné školy v mieste alebo regióne bez telovýchovných objektov
  -školské útvary športovo-talentovanej mládeže a školské športové kluby
  -súťaže a podujatia usporiadané Slovenskou asociáciou športu na školách
   
  2. Za úhradu prevádzkových nákladov pre:

  -útvary športovo-talentovanej mládeže občianskych združení (telových. jednôt a klubov pre činnosť mládežníckych kategórií) vrátane občianskych združení telesne postihnutých občanov.

   
  3.Za úhradu

  -súkromným podnikateľom, fyzickým osobám, organizáciám, združeniam, telovýchovným jednotám a klubom, ak využívajú telovýchovne a športové zariadenia podľa dohody v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov

   
  Suma

  Malá telocvičňa: /do 100m2/ 0,40Sk/1m2/hod + prevádzkové náklady za energie + upratovanie

  Veľká telocvičňa: /nad 100m2/ 0,50 Sk/1m2/hod + prevádzkové  náklady za energie + upratovanie 
   

  Prenájom tried:

  1.Kratkodobý prenájom tried:

  -počas školského v poobedňajších hodinách pre žiakov vlastnej školy (napr. lektori cudzích jazykov)

  Suma: 0,25 Sk/1m2/hod


  2.Jednorázový prenájom priestorov:

  -prezentácia výrobkov, výstava, školenia

  Suma: 1,50 Sk/1m2/hod +poplatok za energie

  3.Dlhodobý prenájom tried:

  -nevyužité priestory prednostne prenajímať neštátnym školám, záujmovo umeleckým subjektom

  Suma: 320 Sk/1m2/rok +prevádzkové náklady

  -prenájom tried pre súkromné večerné školy (v popoludňajších hodinách)

  Suma: 0,35 Sk/1m2/hod +prevádzkové náklady

   
  Prenájom ambulancií

  Prednostne prenajímať ambulancie neštátnym lekárom, ktorí vykonávali prax ako štátni lekári v týchto ambulanciách.

  Suma: 680 Sk/1m2/rok +prevádzkové náklady

   
  Prenájom vestibulov škôl

  -automaty na nealkoholické a mliečne nápoje.

  Suma: 2500 Sk/1m2/rok +prevádzkové náklady za energie

   
  Bufety

  Suma: 2000 Sk/1m2/rok +prevádzkové náklady za energie
   

  3. Nájomné za nebytový priestor sa určí zo základného nájomného podľa kategórie činnosti vykonávanej v nebytovom priestore (čl. II, bod 1 a 2).

   

  4.Ak budú miestnosti jedného nebytového priestoru využívané jedným nájomcom na rôzny účel využitia, nájomné sa určí ako súčet nájomného za každú miestnosť po jej zariadení do príslušnej kategórie.

   

  5.Výška nájomného za spoločné priestory užívané viacerými nájomcami sa určí ako u nebytových priaesorov kategórie E a rozpočítava sa príslušnom podiele k podlahovej ploche nebytových priestorov užívaných jednotlivými nájomcami.

  6.Základné nájomné je 800.-Sk rok.
   

  ČI. III.

   

  1.  Nebytové priestory prideľuje primátor mesta na návrch príslušného oddelenia a podnikateľskej komisie.

  2.  Príslušné oddelenie  vedie evidenciu žiadateľov o pridelenie nebytových priestorov po dobu 1 roka. Po uplynutí lehoty je žiadosť vyradená z evidencie žiadateľov o pridelenie nebytových priestorov, pokiaľ k jej vyradeniu nedošlo skôr z iných dôvodov. Následne si žiadateľ môže podať novú žiadosť.

  3.  Ak príslušné oddelenie eviduje viac žiadateľov o konkrétny voľný nebytový priestor,zohľadňuje sa charakter a povaha činnosti žiadateľov, potreba ich činnosti pre obyvateľov mesta a ekonomickú výhodnosť pre mesto. Pri viacerých záujemcoch s rovnakým predmetom činnosti o pridelenie konkretneho voľného nebytového priestoru sa berie do úvahy čas podania ich žiadosti.

  4.  Ak mesto prenajíma priestor , ktorý je potrebné k prevádzkovaniu zhodnotiť, môže primátor mesta v nájomnej zmluve dohodnúť spoluúčasť mesta na zhodnotení objektu.

  5.  Po rozhodnutí primátora o pridelení nebytového priestoru,správca budovy, v ktorej sa nebytový priestor nachádza, uzavrie so žiadateľom o prenájom nebytového priestoru nájomnú zmluvu a určí výšku nájomného v súlade s čl. II. tohto VZN. Nájomná zmluva sa uzatvára spravidla na dobu neurčitú.

  6.  Nebytové priestory pre krátkodobé použitie (do 7 dní) prideľuje štatutárny zástupca správcu nebytového priestoru. 
   
                                                  Čl. IV.
   

  1. Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Sečovciach dňa 15.12.2003 uznesením č.

  2. Účinnosťou tohto VZN stráca platnosť a účinnosť VZN č. 4/1992.

  3. Toto  všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2004.

   
   

                                                               RNDr. Monika Bérešová

                                                                   primátorka mesta

Poznámka: 5

dnes je: 22.10.2019

meniny má: Sergej

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmasterÚvodná stránka