Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN MESTA


 

VZN po skončení platnosti a účinnosti

VZN - o komunálnych odpadoch a drobných stavebných odpadoch a miestnom poplatku za komunálne odpady na rok 2005.

Schválené: 22.11.2004

Vyhlásené: 15.12.2004

Účinnosť: 31.12.2004


Všeobecne záväzné nariadenie
Mestského zastupiteľstva v Sečovciach č.12/2004 zo dňa 22.11. 2004 o komunálnych odpadoch a drobných stavebných odpadoch a miestnom poplatku za  komunálne odpady na rok 2005.                                           
 

Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach na základe ustanovenia § 6, zák.č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, § 39, ods.4, zák. č. 223/2001 Z.z., v znení zák.č.24/2004 Z.z. o odpadoch a zák.č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vydáva toto všeobecne záväzne nariadenie


 
                                               Čl. I.
                                     Základné pojmy
 


1./ Odpadom je hnuteľná vec, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade so zákonom o odpadoch alebo  osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.

2./ Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, pokiaľ ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.

3./ Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba alebo právnická osoba, u ktorej sa odpad nachádza.

4./ Komunálne odpady sú odpady z domácností vznikajúce na území mesta pri činnosti fyzických osôb a odpady podobného charakteru vznikajúce pri činnosti právnických osôb alebo fyzických osôb - podnikateľov, ako aj odpady vznikajúce pri činnosti mesta pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú v správe mesta, a pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov /§ 2 ods.2,3,14 zákona/. Ktoré konkrétne odpady tvoria komunálny odpad vyplýva zo zoznamu komunálneho odpadu, ktorý tvorí prílohu č.1 VZN.

5./ Drobné stavebné odpady sú odpady z bežných udržiavacích prác, zabezpečovaných fyzickou osobou - nepodnikateľom, na vy- konanie ktorých sa nevyžaduje stavebné povolenie a postačuje

ohlásenie stavebnému úradu alebo mestu, alebo pri ktorých nie je potrebné ani ohlásenie stavebnému úradu alebo mestu.

6./ Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú je možné mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadu.

7./ Nebezpečné odpady sú také odpady, ktoré majú jednu alebo viac nebezpečných vlastností uvedených v príl.č.4 zákona 
 
                                                     -  2  -
 
                                                     Čl. II.
                                   Účel odpadového hospodárstva
 

1./ Účelom odpadového hospodárstva je

a)predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich tvorbu najmä rozvojom technológií šetriacich prírodné zdroje, výrobou výrobkov, ktorá rovnako, ako výsledné výrobky, čo možno najmenej zvyšuje množstvo odpadov a čo možno najviac znižuje znečisťovanie životného prostredia, vývojom vhodných metód znižovania nebezpečných látok obsiahnutých v odpadoch určených na zhodnotenie,

b) zhodnocovať odpady ich recykláciou, opätovným použitím alebo inými procesmi umožňujúcimi získavanie druhotných surovín, ak nie je možný alebo účelný postup podľa písmena a/,

c) využívať odpady ako zdroj energie, ak nie je možný alebo účelný postup podľa písmen a/ alebo b/,

d) zneškodňovať odpady spôsobom neohrozujúcim zdravie ľudí a nepoškodzujúcim životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonom, ak nie je možný alebo účelný postup podľa písmen a/,b/ alebo c/


                                                     Čl. III.
                                         Spoločné ustanovenia
 

l./ Pôvodca odpadu, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou - podnikateľom a produkuje ročne viac než 50 kg nebezpečných odpadov alebo 1 tonu ostatných odpadov, vypracúva vlastný program odpadového hospodárstva.

2./ Povinnosť pôvodcu odpadu vypracovať program odpadového hospodárstva plní pre komunálne odpady ako aj pre odpady z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou /ďalej len "drobné stavebné odpady"/ mesto, na ktorom území tieto odpady vznikajú. Pôvodcovia odpadov, ktorí vypracúvajú program podľa zákona, sa môžu dohodnúť navzájom alebo spolu s mestom na vypracovaní spoločného programu.

3./ Pôvodca odpadu a mesto sú okrem povinností podľa odseku 1 povinní vypracovať a dodržiavať schválený program odpadového hospodárstva.

4./ Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so zákonom, ten, komu vyplývajú z rozhodnutia vydaného na základe zákona povinnosti, je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať aj v súlade s týmto rozhodnutím. Pri nakladaní s odpadmi alebo inom zaobchádzaní s nimi je každý povinný chrániť zdravie ľudí a životné prostredie.

5./ Pre nakladanie s odpadmi sa odpady zaraďujú podľa Katalógu odpadov.
 
 
                                                    -  3  -
 

6./ Zakazuje sa

a) uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade so zákonom a týmto VZN,

b) zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom,

c) zneškodniť odpad vypúšťaním a vhadzovaním do vodného recipientu a zneškodňovanie odpadov spôsobmi podľa položiek prílohy č.3 zákona,

d) riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné za účelom zníženia koncentrácie prítomných škodlivín,

e) opotrebované batérie a akumulátory zmiešavať s odpadmi  z domácností,

f) vypúšťať odpadové oleje do povrchových vôd, podzemných vôd a do kanalizácie,

g) uložiť alebo vypúšťať odpadové oleje a vypúšťať akékoľvek zostatky po spracovaní odpadových olejov do pôdy.

7./ Držiteľ odpadových olejov, opotrebovaných batérií a akumulátorov je povinný ich odovzdávať len subjektu, ktorý je držiteľom autorizácie na nakladanie s týmito odpadmi.

8./ Ak nie je ustanovené inak, náklady na činnosti smerujúce

k zneškodňovaniu odpadov a náklady na zneškodňovanie odpadov znáša držiteľ odpadu, pre ktorého sa zneškodňovanie odpadu, vrátane zberu a úpravy odpadu vykonáva. Ak takýto držiteľ odpadu nie je známy, znáša ich posledný známy držiteľ odpadu  alebo výrobca, z ktorého výroby odpad pochádza.

9./ Ak je držiteľ odpadu známy, ale nezdržiava sa na území Slovenskej republiky, zabezpečí zneškodnenie odpadu okresný úrad, na území ktorého sa odpad nachádza, na náklady držiteľa odpadu.

10./ Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že na jeho nehnuteľnosti bol umiestnený odpad v rozpore so zákonom, je povinný to oznámiť bezodkladne okresnému úradu a mestu, v územnom obvode ktorých sa nehnuteľnosť nachádza.

11./ Okresný úrad na základe oznámenia, z vlastného podnetu alebo z podnetu iného orgánu štátnej správy alebo mesta požiada Policajný zbor o zistenie osoby zodpovednej za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore so zákonom. Takto zistená osoba je povinná zabezpečiť zhodnotenie odpadu alebo zneškodnenie odpadu na vlastné náklady.

12./ Ak fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom, nakladá ale- bo inak zaobchádza s inými ako komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, vzťahujú sa na ňu rovnako ustanovenia § 19 ods. l písm. b/,f/,k/ a m/ a primerane ustanovenie ods. l, písm. i/ zákona. 
                                                     -  4  -
 
                                                    Čl. IV.
Nakladanie s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi
 

1./ Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území mesta a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území mesta, zodpovedá mesto.

2./ Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je  povinný nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto všeobecne záväzným nariadením mesta.

Taktiež je povinný:

a) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v meste,

b) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v meste,

c) ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené mestom a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v meste.

3./ Vykonávať zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov na území mesta môže len ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s mestom, ak túto činnosť nezabezpečuje mesto samo. Mesto v zmluve podrobne upraví spôsob a podmienky zberu, prepravy a zneškodňovania týchto odpadov tak, aby boli v súlade s platným programom odpadového hospodárstva mesta a s týmto všeobecne záväzným nariadením.

4./ Kto nakladá na území mesta s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými stavebnými odpadmi bez uzatvorenia zmluvy na túto činnosť s mestom a neuzatvorí zmluvu podľa § 39 ods. 8 zákona do konca roku 2004, nemôže po tomto termíne túto činnosť ďalej na území mesta vykonávať

5./ Mesto pre plnenie povinností podľa § 19 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona je oprávnene požadovať od držiteľa komunálneho odpadu a od držiteľa drobného stavebného odpadu alebo od toho, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými stavebnými odpadmi na  území mesta, potrebné informácie.

6./ Držiteľ komunálneho odpadu a držiteľ drobného stavebného odpadu alebo ten, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta, je povinný na vy- žiadanie mesta poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi


                                                   Čl. V.
   Systém zberu, prepravy a zneškodňovania komunálneho odpadu
 

1./ Mesto zavedením vhodného systému zberu odpadov                                                     - 5 -

a) zabezpečuje alebo umožňuje zber a prepravu komunálnych odpadov vznikajúcich na jej území za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenie v súlade so zákonom,

b) v rámci zavedeného systému zberu odpadov zabezpečuje zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v meste ktoré sú vo vlastníctve mesta alebo právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má s mestom uzatvorenú zmluvu na zber a

prepravu komunálnych odpadov, prípadne vo vlastníctve platiteľa poplatku,

c) zabezpečuje priestor, kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov v rámci separovaného zberu,

d) zabezpečuje podľa potrieb, najmenej dvakrát do roka, zber

a prepravu objemných odpadov za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín a drobných stavebných odpadov.

e) odvozca odpadu je povinný dbať, aby pri vyprázdňovaní zberných nádob nedochádzalo k znečisťovaniu okolia.

f) do zberných nádob sa zakazuje ukladať horiaci popol, tekutý odpad, uhynuté zvieratá, odpad z chovu zvierat, horľavý a výbušný odpad a odpad, ktorý by svojím zložením ohrozil zdravie pracovníkov, ktorí s odpadom nakladajú.

g)do záhradkárskej osady umiestni veľkoobjemový kontajner na zber odpadu.


                                                    Čl. VI.
Zavedený systém zberu, prepravy a zneškodňovania  komunálneho  odpadu
 
 Zber a preprava komunálneho odpadu v meste je zabezpečovaná v súčasnosti zberovými autami na 110 litrové zberné nádoby a 1.100 litrové kontajnery. Tento zber sa realizuje technickými službami pri Mestskom úrade Sečovce a v schválených intervaloch zberu, prepravuje sa na zneškodnenie uložením do zeme na skládku vo Veľkých Ozorovciach. V meste sa od roku 1992 realizuje aj separovaný zber bieleho a farebného skla /fliaš/ na piatich stanovištiach a dodáva sa na ďalšie spracovanie ako druhotná surovina cestou zberných surovín a v roku 2005 sa začne v meste so zberom ďalších separovaných zložiek komunálneho odpadu : textil, papier, plasty. Drobný stavebný odpad sa zneškodňoval doposiaľ ukladaním na bývalú skládku v lokalite "BAŇA", v súčasnosti sa používa aj ako zásypový materiál v rámci jej rekultivácie. Po ukončení rekultivácie bývalej skládky sa drobný stavebný odpad z mesta bude od 1.januára 2005 ukladať na mieste určenom  mestom Sečovce. Systém zberu a jeho rozsah, ako aj organizácia zberu a prepravca odpadu sa zachová aj v budúcnosti.


                                                    -  6  -
 
                                                   Čl. VII.
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné
                                                   odpady
 
1./
Za zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov sa platí mestu miestny poplatok.

2./Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebne odpady sa platí za komunálne odpady, ktoré vznikli na území mesta a za drobné stavebné odpady, ktoré vznikli na území mesta. Poplatok sa nevyberá za činnosti mesta pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú v správe mesta a pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov, ale iba za výsledok týchto činností, ktorým je odpad.

3./ Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je:

a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľnosti ako vodná plocha /ďalej len nehnuteľnosť/,

b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie

c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania U poplatníka podľa písm. a/ sa bude vychádzať najmä z údajov centrálnej evidencie obyvateľov vedenej v evidencií obyvateľstva Mestského úradu Sečovce /trvalý a prechodný pobyt/.d/ ak má fyzická osoba v meste súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu Ak má fyzická osoba v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu

4./ Platiteľom poplatku je vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti, bytu alebo nebytového priestoru, ak je nehnuteľnosť, byt alebo nebytový priestor v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov, je platiteľom zástupca alebo správca, určený vlastníkmi. Ak si vlastníci neurčia zástupcu alebo správcu, určí platiteľa mesto. Ak je vlastníkom štát alebo mesto, je platiteľom správca. Ak viacero poplatníkov podľa bodu 3,písm.a/ žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinnosti poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich. Za poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu plní povinnosť poplatníka jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník.


                                                   -  7  -
 
Povinnosť poplatníka nesmie za iného prevziať alebo plniť osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo územia Slovenskej republiky alebo je nezvestná. Tieto skutočnosti, ako aj ich zmeny je osoba, ktorá za iného plní povinnosti poplatníka, povinná oznámiť mestu. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane táto skutočnosť.

5./ Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy právneho vzťahu s poplatníkom podľa čl. VII., bod 3, písm. a/,b/,c/, ak na jeho základe

a/ užíva priestory nehnuteľnosti vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení na to určenom,

b/ je hospitalizovaná v zariadení poskytujúcim služby zdravotnej starostlivosti,

c/ užíva z dôvodu plnenia povinnosti vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu s poplatníkom nehnuteľnosť, ktorú má právo užívať alebo ju užíva aj poplatník, alebo

d/ v nehnuteľnosti, ktorú má poplatník právo užívať alebo ju užíva, vykonáva pre poplatníka práce alebo mu poskytuje iné služby v rámci výkonu svojej činnosti a pri tejto činnosti produkuje len komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady

6./ Platitelia poplatku, ktorí nie sú účastníkmi schváleného systému zberu komunálneho odpadu na území mesta, sú povinní sa prihlásiť na mestskom úrade najneskôr do jedného mesiaca od nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia, aby im mesto mohlo zabezpečiť potrebné zberné nádoby podľa schváleného systému zberu komunálneho odpadu.

7./ Poplatok vyrubí mesto platobným výmerom a ak poplatník za odpady preukáže, že využíva množstvový zber a poplatok platí spôsobom ustanoveným v tomto všeobecne záväznom nariadení, mesto poplatok nevyrubí platobným výmerom.

8./ Pri vyrubení poplatku platobným výmerom za daný kalendárny rok vychádza mesto z posledných jemu známych údajov.

9./ Mesto, ktoré poplatok spravuje, môže na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti v jednotlivých prípadoch poplatok znížiť aj pod najnižšiu sadzbu alebo môže poplatok odpustiť.

10./ Príjem z poplatku za komunálne odpady a drobné  stavebné odpady môže mesto použiť výhradne na úhradu nákladov spojených so zberom komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov

11./  Mesto nesmie príjem z tohto poplatku použiť na úhradu nákladov spojených s jeho činnosťou pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú v správe mesta a pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov, ale iba za výsledok týchto činností, ktorým je odpad.


 
 
                                                 - 8 -
                                              Čl. VIII

                                      Určenie poplatku 


Mesto určuje poplatok na kalendárny rok ako:


a/ súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní počas ktorých má alebo bude mať poplatník podľa čl. VII., ods. a/ v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať alebo


b/ súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní v kalendárnom roku a ukazovateľa dennej produkcie komunálnych odpadov ktorý sa vypočíta podľa § 79,ods.3,bod 3 /priemerného počtu zamestnancov neznížený o počet osôb, ktoré majú v obci aj trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, vynásobený koeficientom ak ide o poplatníka u ktorého sa do ukazovateľa produkcie v kalendárnom roku komunálnych odpadov nezapočítava priemerný počet podľa 1. ani 2.bodu § 79, ods.3,zák.č.582/2004 Z.z.
 
Mesto stanovuje od 1.1.2005 koeficient vo výške : 0,9.
 
                                               Čl. IX

Miestny poplatok za komunálne a drobné stavebné odpady na rok 2005:
 
1./ Obdobím za ktoré mesto vyberá poplatok je kalendárny rok
2./ sadzba poplatku je:
a/ pre poplatníka podľa čl. VII, bod 3, písm. a/ pri nehnuteľnosti a byte slúžiacom na bývanie podľa počtu osôb prihlásených k trvalému pobytu, resp. prechodnému pobytu: 1,0.- Sk na osobu a kalendárny deň
b/ pre poplatníka podľa čl. VII, bod 3, písm. a/ pri nehnuteľnosti na území mesta, ktorú užíva alebo je oprávnená užívať fyzická osoba, ak túto neužíva na podnikanie a nemá v meste trvalý alebo prechodný pobyt /napr. rekreačná a záhradná chata, chalupy, garáže, záhrady a pod./:
- intravilán -            0,80.- Sk na osobu a kalendárny deň
- extravilán – 0,20.- Sk na osobu a kalendárny deň
 
c/ pre poplatníka podľa čl. VII, bod 3, písm. b/
ca/ samospráva, školy, spoločenské a športové organizácie: 0,40.- Sk
za 1 zamestnanca a kalendárny deň. Mesto stanovuje koeficient vo výške 0,9
cb/ štátna správa, polícia:
2,70.- Sk
za 1 zamestnanca a kalendárny deň. Mesto stanovuje koeficient vo výške 0,9.
cc/ detský domov:
2,20.- Sk
za 1 zamestnanca a kalendárny deň. Mesto stanovuje koeficient vo výške 0,9.
cd/útvar pre cudzincov: 2,70.- Sk za 1 zamestnanca a kalendárny deň. Mesto stanovuje koeficient vo výške 0,9.
 
                                                 -  9  -
 
 
d/ pre poplatníka podľa čl. VII, bod 3, písm. c/:
da/reštauračné a stravovacie zariadenia, bufety, penzióny, lekárne, obchody a stávkové kancelárie:
2,70.- Sk
za 1 zamestnanca a kalendárny deň. Mesto stanovuje koeficient vo výške 0,9.
db/živnostníci, priemysel, banky, sporiteľňa, poisťovňa, pošta, a ďalšie podnikateľské subjekty:
2,70.- Sk
za 1 zamestnanca a kalendárny deň Mesto stanovuje koeficient vo výške 0,9.
e/ pre poplatníka podľa čl. VII, bod 3, písm. b/,c/:
V prípade ak požiada o množstvový zber podľa § 39,ods.12, písm. a/,b/, zák.č.24/2004 Z.z.:
1,60.- Sk/l odpadu pre nádoby s objemom 110 l
1,60.- Sk/l odpadu pre kontajnery s objemom 1.100 l
odvoz odpadu – 1x za 2 týždne u biologicky  nerozložiteľného odpadu
Poplatok môže byť uhradený bankovým prevodom, poštovou poukážkou alebo v hotovosti do pokladne mesta.
Poplatok sa u jednotlivých poplatníkov vždy zaokrúhli na celé koruny smerom nahor.
3./ Poplatok je splatný v dvoch rovnakých splátkach do 30.6. a 30.9. príslušného kalendárneho roka na ktorý sa poplatok vyrubuje.
4./ Pre vyrúbenie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je rozhodujúci stav k 1.1. príslušného kalendárneho roka.
 
                                                   Čl. X

                                    Oznamovacia povinnosť


1./Všetky zmeny potrebné k určeniu poplatku je poplatník povinný nahlásiť Mestskému úradu Sečovce najneskôr do 31.1. príslušného kalendárneho roka.
2./
Poplatník je povinný do 1 mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok, odo dňa keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, ako aj od skončenia obdobia určeného mestom za ktoré platil poplatok v prípade ak došlo k zmene už ohlásených údajov, ohlásiť mestskému úradu:
a/
svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu /ďalej len identifikačné údaje/, ak je poplatníkom osoba podľa čl. VII, bod 3,písm.b/,c/ názov alebo obchodné meno sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo, kópiu živnostenského listu,
b
/identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka,

c/údaje rozhodujúce pre určenie poplatku podľa čl. VII, bod 3 spolu s ohlásením predloží aj doklady potvrdzujúce uvádzané údaje a ak súčasne požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.


                                                - 10 -
 
 
3.
/Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady mesto na základe žiadosti zníži:

a/ ak sa poplatník v určenom období dlhodobo / minimálne 6 po sebe nasledujúcich mesiacov/ zdržiava alebo zdržiaval mimo mesta alebo v zahraničí – sadzba 0,20.-Sk a kalendárny deň. K žiadosti je potrebné doložiť doklady poukazujúce nárok na zľavu /pracovné povolenie, povolenie k pobytu, víza, potvrdenie o návšteve školy a pod./.

b/o sumu zaplatenú v inej obci sa poplatok zníži tým poplatníkom s trvalým alebo prechodným pobytom v meste, ktorí sa časť roka zdržiavajú mimo územia mesta a preukážu sa uhradením poplatku za odpad v mieste, kde sa počas roka zdržiavali.
c/
- vojakom vo výkone základnej vojenskej služby na základe  potvrdenia vojenského útvaru
- študentom ubytovaným na internáte na základe potvrdenia školy,
- osamelým občanom /vdovec, vdova/ po dovŕšení 70 rokov veku na základe prvýkrát podanej žiadosti,
- rodinám na 4.dieťa a každé ďalšie na základe podanej žiadosti,
d/
alebo odpustí:
ak sa poplatník po dobu 12 mesiacov v kalendárnom roku zdržiaval mimo miesta trvalého pobytu v meste. Mesto osobám uvedených pod písm. c/ zníži poplatok o 50 %. Žiadosti o zníženie poplatku je potrebné podať najneskoršie
do 31.1.príslušného roku na Mestský úrad Sečovce.
 
                                               Čl. XI.
 
                                               Mesto
 

Mesto vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva


 

a) prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve /§ 80 ods. 3 písm. a) zákona/,

b) poskytuje držiteľovi odpadu informácie o umiestnení a činnosti zariadení a činností zariadení na nakladanie s odpadmi na území mesta a o držiteľoch autorizácie udelenej Ministerstvom životného prostredia SR na nakladanie s odpadovými olejmi, opotrebovanými batériami a akumulátormi a starými vozidlami,

c) dáva v stavebnom konaní vyjadrenie k zamýšľanému spôsobu  nakladania s odpadmi so stavebnej činnosti s výnimkou drobného stavebného odpadu.
 
                                                  - 11 -
 
 
                                                 Čl. XII

                                      Zrušovacie ustanovenia

Týmto nariadením sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie  Mestského zastupiteľstva v Sečovciach č.6/2003 zo dňa 1.12.2003.
 
                                                Čl. XIII.
                                             Priestupky
 

1./ Priestupku sa dopustí ten, kto

a) zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore s týmto VZN /§ 18 ods.3,písm.b) zákona/,

b) uloží odpad na iné miesto, než na miesto určené mestom v  tomto VZN /§ 18 ods.3 písm. a) a § 39 ods.5 písm. c) zákona/,

c) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa čl. X  tohto VZN/§ 18 ods.6 zákona/

d) neposkytne mestom požadované údaje podľa tohto VZN /§ 39  ods.9 zákona/

2./ Za priestupok podľa odseku l písm. a) až d) možno uložiť pokutu do 5.000 Sk.

3./ Priestupky podľa odseku l písm. a) až d) prejednáva mesto a výnosy z pokút uložených za priestupky sú príjmom rozpočtu mesta.

4./ Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o prejednávaní priestupkov /zákon č.372/1990 Zb. v platnom znení/, ak zákon neustanovuje inak.


                                                 Čl. XIV.
                                  Pokuty právnickým osobám

1./ Primátorka mesta môže uložiť právnickej osobe pokutu do výšky 100.000 Sk, ak právnická osoba poruší povinnosti vyplývajúce z tohto všeobecne záväzného nariadenia mesta.

Pokuta je príjmom mesta.

2./ Pokutu možno uložiť do dvoch mesiacov odo dňa, kedy sa primátorka mesta dozvedela o tom, kto sa konania podľa odseku 1 dopustil, najneskôr však do jedného roka od konania opodstatňujúceho uloženie pokuty. Pri ukladaní pokút sa postupuje podľa všeobecných predpisov o správnom konaní.


                                               -  12  -
 
                                              Čl. XV.


ÚčinnosťToto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené na zverejnenie na úradnej tabuli dňa 15.12.2004 a nadobúda účinnosť dňa 31.12.2004.
 
 
 
 
Sečovce, 2.1l.2004                                                                     primátorka mesta                                    RNDr. Monika Bérešová 

Poznámka: 12

dnes je: 22.10.2019

meniny má: Sergej

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmasterÚvodná stránka