Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN MESTA


 

VZN po skončení platnosti a účinnosti

Všeobecne záväzné nariadenie mesta o dani za psa č. 11/2004

Schválené: 13.12.2004

Vyhlásené: 22.11.2004

Účinnosť: 1.1.2005

Mesto Sečovce v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovením § 7 ods. 4, § 8 ods. 2, §12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2, § 17 ods. 2, 3, 4 a 6, §21 ods. 2, § 103 ods. 1 a 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  v  y  d  á  v  a 


VŠEOBECNE   ZÁVÄZNÉ   NARIADENIE   MESTA
O   DANI   ZA   PSA
č.  11/2004
 
 
ÚVODNÉ USTANOVENIE
§ 1
 

Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach podľa § 11 ods. 4 písm. d/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na § 98 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zavádza s účinnosťou od 1. januára 2005 daň za psa na rok 2005, ktorý je zdaňovacím obdobím.


§ 2
Predmet dane
 

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou.


§ 3
Daňovník
 

Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je :

-         vlastníkom psa

-         držiteľom psa


§ 4
Základ dane
 

Základom dane je počet psov.


§ 5
Sadzba dane
 
 

Sadzba dane je :  200 Sk za psa, ktorého vlastníkom alebo držiteľom je osoba bývajúca v rodinnom dome, 400 Sk za psa, ktorého vlastníkom alebo držiteľom je osoba bývajúca v bytovom dome. Sdzba dane za druhého a každého ďalšieho psa sa zvyšuje o 100 %.

                                                    - 2 -                                                     § 6
                             Vznik a zánik daňovej povinnosti
 
 

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, kedy daňovník /držiteľ/ nadobudol psa. Daňová  povinnosť zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom /držiteľom/ psa.


                                                    § 7
                       Oznamovacia povinnosť a platenie dane
 

  • Daňovník je povinný oznámiť správcovi dane vznik daňovej povinnosti do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote aj zaplatiť daň za psa.
  • Daň za zdaňovacie obdobie je splatná bez vyrubenia do 31. marca.
  • Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník to oznámi správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti . Správca dane mu pomernú časť dane vráti.

  
§ 8
Oslobodenie od dane
 

Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane za psa pre :

- vlastníka /držiteľa psa / s ťažkým zdravotným postihnutím, ak vlastní preukaz ZŤP alebo ZŤPS,      

- nevidomého vlastníka /držiteľa / psa, ak má pes špeciálny výcvik na sprevádzanie  nevidomej osoby.


§ 9
Záverečné ustanovenia
 

1. Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach sa na tomto VZN o dani za psa uznieslo dňa  22. 11. 2004.

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2005.


V Sečovciach 13. 12. 2004
 

            

                                                      RNDr. Monika Bérešová, v. r.

                                                                 primátorka mesta


 
 

Poznámka: 11

dnes je: 22.10.2019

meniny má: Sergej

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmasterÚvodná stránka